Walter Gyula: Makkai Sándor Táltoskirály Széljegyzetek egy regény margójára – Ifjú Erdély, 1934. május

Ezek a sorok nem akarnak kifejezetten kritika lenni Makkai Sándor új könyvéről. Inkább csak figyelmeztetés, érdeklődés-felhívás egy új Makkai-regény felé, amely csak most került a könyvpiacra, de máris szinte várja, hogy minél többen olvassák, minél többet foglalkozzanak vele. Mert nem egyszerű regény, több annál, tiszta és határozott értékű műalkotás. Igen, műalkotás, a szónak a megszokottnál sokkal jelentősebb értelmében. Műalkotás, amely tele van eszmei indítással, a történetlátásnak azzal a csodálatos művészetével, amely ritka szerencsés vegyületben találja együtt Makkaiban a történettudóst, a történelem-bölcselőt és a szépírót. Abban a ritka és szerencsés vegyületben és adagolásban, amely nagyon keveseknek adatott és adatik meg. Hiszen egyébként is valóságos csodaszámba megy a Makkai Sándor egyénisége. A szellemi adottságai. Egyházának legfőbb erdélyi vezetője, mint református püspök, egyháztudós és egyháztörténész, kitűnő szónok, a szónokot a magasrendű intellektualitás értelmében értékelve, nagyszerű szervező erő, örökké alkotó egyéniség, történelembölcselő, esztétikus, s mindezeken túl s talán legelői és legelőbb alkotó-művész, – mély líraiságú költő, álmokat látó, szent és megáldott fantaszta és a kompozíciónális tudást erősen birtokoló regényíró. Mint poéta jelentkezett először a szépirodalomban 1912 ben „Számadás” cimű verskötetével, finom Urai hangulatok érzékeny lelkű megrögzítőjeként. Azután hosszú, mély csönd következett, a belső-külső érzés ideje, tudósi munka, százfelé dolgozás, majd elkövetkezett két mély csapásokon haladó elbeszéléskötet, a kompozíció és detail-művészet bensőséges kezelésével a „Megszólalnak a kövek” és az „élet fejedelme”. Közben megszületett egy Erdélyben egészen külön; irodalmi vágányt, a művészi és pszihológiai fantasztikum sajátos világát és irányát képviselő regénye az „ágnes”, amely fogyatékosságai ellenére is diadalmas erővel hirdeti Makkai írói kvalitásainak egy nálunk szokatlan, nagy értékét: a képzeletet, amely wellsi ráhatásokon túl, freudi kereszteződéseken át is jellegzetesen csak a Makkaié. és megíródott az „ördögszekér” az egyik legszebb, legzártabb megkomponálású és legművészibb erdélyi történeti regény, amelynek sok-sok; szépsége fölött elmoshatatlan tündöklésű jelentőséget ad Báthory Anna portréjának finom, bensőséges megérzésű és megértésű, kitisztult művészlátású lelki megrajzolása. Ebben az alakban Makkai remekelt, annyi meghatódottságot és líraiságot vitt beléje. A „Gyöngyvirág” mély szimbólumú mesejátéka újra ívet mutatott a költő Makkai és a regényíró Makkai között, de egészében a műalkotó művészt reprezentálta ; a tudományos és egyházi tevékenység ezer élű szövedékén mindig át-átvillanó par exellance szépíró-lelket a belletrista egyéniségét. és most itt van az első igazán nagy Makkai-könyv. Az első „chef d’oeuvre”, a: Táltoskirály. Egy hatalmas három részre tagozott magyar történelmi regény trilógia alapkötete ez a könyv, amelynek históriai beállítottságának jellemzéséül elég ennyit mondani: Magyarország a tatárjárás előtt. Egy történelmi összeomlás küszöbéről ad bepillantást az író a művészi beleélés csodálatosan beletekinthető erejével, sugalló hatásával és képzelőtehetségének sodrásával ragadva az olvasót, – ennek az úgynevezett kataklizmás korszaknak kellős, közepébe. Itt áll András király, a mindig álmodozó, – romlott udvarával, elhomályosult látásával, szinte dobva, lökve, sodorva az országot a belső-külső pusztulásba. és körülötte a törtető, éhes udvaroncok kis siserahada, s rajtuk túl az ország lelki-testi erejét dúlok, sanyargatok pokolserege. Emberek, akik vagy nem látnak, vagy nem akarnak látni, hanem önző romlottságukkal hajszolják vesztébe Magyarországot, a tatárdúlás felé, amely tulajdonképpen a pusztulásra való belső elrendeltetettség szomorú megpecsételése. és velük szemben picinyke csoport élén Erdélyben, hű székelyei és kevés híve között ott viaskodik önmagával Béla király, az apjától szinte száműzött Tomaj Dénessel és a maga néhány emberével érzi az idők parancsát, a más útra térés, a felkészülés, a maga-megerősítés, a lelki-testi megedződés történelmi parancsát. A csapást nem lehet kikerülni, de legalább nem szabad összeroskadni, nem elpusztulni alatta. Tudni kell a hivatás szavát, az elhivatottság tudatát, a „táltos királyság” érzését, azt a históriai tudatot, amely nem engedi elveszni azt, aki élni akar, a magyar nemzetet, akinek első embere a király. és ha ő elvész, nemcsak külső verekedésből, hanem belső parancsból is, – akkor igazán nincs feltámadás. A „Táltos király” a művészi problémák egész dandárját veti fel az olvasó, a kritikus előtt. A csak esztétikai érték problémáját, a történelmi regény sokat vitatott kérdésének egész probléma komplexumát, a történetlátás helyes kezelésének kérdését, azt tudniillik, hogy miképpen lehet az író igazán korszerű, a kor hangulatának megfogásával, vagy a merev korhűséggel, a szereplő személyekkel kapcsolatos korproblémákat és még sok más kérdést. Most se idő, se tér, se alkalom nincs e problémák egyikének vagy másiknak kibontására, a Ma fiatalsága számára írva ezt a cikket, s így csak két szempontra kívánom ráirányítani a figyelmet. Egyrészt Makkai csodálatosan erős és biztos történeti beleélő képességére, amellyel archaizálás nélkül, a korhűséghez való merev ragaszkodás nélkül is tökéletesen tudja visszaadni a kor hangulatát, mert érzi a kor lelkét, ami történészi felkészültségének, történetbölcseleti szemléletének és írói képességeinek harmonikus egybefogásából ered és annak is köszönheti. Tehát felkészült erre a korra, de az anyag a szellemen, a korhűség külsőségei a kor lelkének belső lényegi voltán, a matéria a formán nem bírt elhatalmasodni, egyensúlyozódott, ami csak a tudóson is győzedelmeskedni tudó művész – Makkai érdeme. és épen itt van regényének egyik főérdekessége, hogy korszerűsége, történeti hibátlansága mellett is művészi, figyelmet lekötő, modern, de a korszellemet meg nem hamisító és igaz, mély és emberi. A másik az Ifjúság számára mutatkozó nagy értéke a műalkotói tudatossága és fegyelmezettsége, az a művészi megformáló erő, amellyel Béla király alakját megteremtette, átlelkesítette és megtelhette történelmi tudattal, hogy érezze: a király nem lehet udvarának és udvaroncainak játékszere, nem lehet egyéni élet, de kollektív, nemzeti érdeknek, történelmi életnek, országépítő folytonosságnak nemzetet irányító érőnek kell lennie. és így is kell élnie, ezzel a históriai tudattal, ezzel a teremtő, alkotó tudatossággal, mert benne fejeződik ki a nemzet lelke és élete. Béla király egyénisége ebben az értelemben maradéktalanul az, aminek lennie kell. Történelmi hatóerő, a beléje torkoló nemzeti vágyak és akarások összefogója és kifejezője. „Táltoskirály” ő, mert a tatárjárás előtt álló és a tatárjárást túlélni akaró Magyarországnak erre van szüksége. és sok minden nagy művészi értéke mellett Makkai új regényét a történeti tudatszerűségnek ez az érvényesítése teszi nagy magyar alkotássá. Nemzetépítő erejű műalkotássá. Legyen érte minden tisztelet az íróé!

Pünkösti Andor: Magyar múlt Makkai Sándor regénye IV. Béláról – Kós Károly regénye Szent Istvánról. Erdélyi – Szép-míves Céh kiadása újság, 1934. április 19.

Mint ahogy a megkínzott ember alig várja az álmot, mely a beteljesült vágyakat varázsolja elfáradt szeme elé, úgy fordult a megpróbáltatás óráiban a nagyobb közösség tekintete a múltba, hogy az elszállt dicsőséges példákban felismerje önmagát. Az erdélyi sorsfordulás drámai levegőjében újjászületett a magyar történelmi regény, amely a többségi magyarság irodalmában mesélő hajlamát élte ki, de a kisebbségi magyarság irodalmában a sorsot fordító történelmi korszakok titokzatos erőire vetít fényt és a jelen és a múlt között nem a külső történések minidig erőszakolt hasonlóságát keresi, de a lényegi megegyezést, amely minden korszakban a jelennel azonosan mutatja meg a pusztulásnak és a feltámadásnak a feltételeit. „Makkai Sándor, P. Gulácsy Irén, Nyírő József, Szántó György, Tabéry Géza, Kós Károly egymásután szólaltak meg, hogy a magyar múlt tükrében megnézzék önsorsukat és a történelem mérlegén pontosan mérjék le azt a változást, amely a világban körülöttük történt. Az élet örök és végtelen folyam, amelynek se kezdete, se vége nincs és amely Szüntelenül hullámzik, az egyik embert feldobja, a másikat leejti s amelyben sem a magasság, sem a mélység nem tarthat örökké. Ezt a megállásnélküli örök sodródást érezteti minden erdélyi történelmi regény. Kis könyvtárra rúg az erdélyi lélek vergődéséből kirobbant történelmi regények száma és ennek a nemes könyvtárnak két új remeke a Táltoskirály, amelyben Makkai Sándor IV. Bélát és Az országépítő, amelyben Kós Károly Szent Istvánt emeli a múltból a jelennek éles és fehér fénnyel világító rivaldája elé. Táltoskirály Makkai Sándor első regénye, az ördögszekér, egészen rendkívüli hatást robbantott ki. Hatást és ellenhatást. Első kiadását szinte órák alatt kapkodták szét. De ugyanakkor a konzervatív kritika fejcsóválva állapította meg, hogy Makkai Sándor egészen másként nyúlt a tradíció alatt porladó anyaghoz, mint ahogy a jól nevelt és a nemzeti dicsőség szajkózására betanított hivatalos írók szoktak, s ahogy a konzervatív felfogás egy püspöktől meg is követelhette. Az utolsó Báthory sorsában Makkai Sándor megzengette mindazokat az elemeket, amelyek a magyarság nagy katasztrófáját múltban és jelenben felidézték. Bűnöktől és kicsapongásoktól harsog ez a regény, de aki olvassa, mégis az örök és úgy látszik, soha nem változó életre Ismer. A korhadt és rothadt elem leválik, de a test, megszabadulva beteg részeitől, diadalmasan él tovább. Ez az a tanulság, ami a Báthoryak és Bethlen Gábor végzetszerű szembefordulásából Makkai Sándor tollán keresztül örök tanulságként leszűrődik. új regényében, a Táltoskirályban, Makkai Sándor IV. Bélát eleveníti meg, azt a magyar fejedelmet, aki legsúlyosabban érezte magán a végzet kezét. De Makkai nem a tatárjárás szenvedő hősét szólítja elő a múltból, aki hosszú száműzetés után a romok felett uj birodalmat teremi, de az ifjú királyt, akit apja, II. Endre Erdélybe száműz, ahol érzi a fenyegetően közeledő veszélyt, de nem tehet ellene semmit. Ma-gyárországon II. Endre és kegyencei uralkodnak és vak szemükkel nem látják meg a katasztrófát, amit az erdélyi király előre lát és IV. Béla nem tehet mást, mint hogy székelveivel készül a harcra, mikor leszámol a belső ellenségekkel és meztelén mellét nekifeszíti a” másiknak, amely kívülről jön. A belső ellenséggel a Táltoskirály le is számol a regény végén, de mint nyomasztó felhő borul a könyvre Batu kán hadserege, amely elindult keletről és már Oroszországba ért. Makkai Sándor még csak célzást sem tesz a jelenre és az olvasó képzeletére bízza, hogy megérezze a bekövetkező pusztulást és a pusztulás után az újjászületést. Kemény tollal, költői lendülettel megirt könyv a Táltoskirály s talán a legnagyobb értéke, hogy egyetlen személyben érzékelteti az egész magyarság ezeréves végzetét. Sokszor legendák szélét érinti, de mindig a valóság talaján marad: a legenda eleven erővé válik benne, a valóság költőien szárnyal fel. Az országépítő Azt a képet, amelyet a Szent Imre-év áhítatos hangulata az első magyar királyról festett, kissé eltorzítja az a tükör, amelyet Kós Károly tart az országépítő elé. Ebben a hatalmas kétkötetes munkában Kós Károly hőse nem tesz semmit, ami Szent István kanonizált lényével ellenkeznék, de ennek a könyvnek alapján a magyarok első királyát az egyház aligha emelte volna a szentek közzé. Számos tulajdonsága ütközik ki, amelyek magukban talán eltorzítanák a nagy király képét: hálátlanság, makacsság, bosszúvágy, kegyetlenség. De Kós Károly megérezteti, hogy ezek nélkül a tulajdonságok nélkül a törzsi szervezetben élő magyarság soha nem forrhatott volna közös nemzetté és nem alakulhatott volna ki az „egy”ország. A könyv gerince két erdélyi út: az elsőt István vendégként teszi meg, mikor királlyá választásakor Gyula vajda segítségét kéri, miig a másodikat serege élén, mikor elveszi Erdélyt attól a Gyula vajdától, akinek segítségével az egységes magyarság királya lett. Koppány lázadását, Ajtony lázadását, Gyula lázadását és Vazul lázadását írja le Kós Károly s az örökös torzsalkodást a pogány magyar urak és a hivő, de idegen grófok között és ebben a torzsalkodásban a költő rokonszenve a pogány magyarság mellé áll. Mintha némi szemrehányásfélét is éreztetne Szent Istvánnal, hogy a magyarságot odaidomította a nyugati kultúrához, holott minden életérdeke inkább a kelethez fűzné. A régi magyar szokásokat pusztította ki a kereszténység és a régi szokásokkal együtt pusztult el a magyarság ellenálló ereje, amelyet semmiféle új hit nem kárpótol. új, döbbentő és félelmetes Szent István bontakozik ki Kós Károly regényéből, amelyben szinte mágikusan elevenedik meg az ezer év előtti Erdély. Minden fa, minden völgy, minden patak az élet izzó erejét leheli és szinte buja keretet von a főalak köré. Vagy száz alak tűnik fel és tűnik el újra és mind a száz él, ahogy egy pompás és tudós író szeme meglátta és ahogy egy nagyszerű és festői író keze papírra veti. * A transylvanizmus közös kapocsként fűzi egymáshoz ezt a két regényt. Mind a kettőben a magyarral közös és a magyartól mégis különböző erdélyiség szelleme él. Más hagyományok, más vágyak, más célkitűzések bontakoznak ki, amelyeket a királyhágón inneni magyarság is a magáénak vall, de követni ereje nincs. Európai szellem, amely ezeréves tradíciók talaján él.

Pap Béla: Makkai Sándor: Táltoskirály – új Magyarország, 1934. június

Makkai Sándor, mint regényíró a magyar Mereskovszky. A historikus történeti tudását bámulja, zengő nyelvének kifejező szépségét a poéta, nagyvonalúságát és kerekségét a szerkezetet szimatoló kritikus. Rátesz az olvasó szívére egy lenyűgöző világot, egy darab múltat, amely olyan hűen a tegnap, hogy egészen jelenné lesz és látásokat inspirál a holnap számára … A „Táltoskirály” műalkotás. Elsősorban kontúrjainak nagyszerű merészségével hódít. De, aki nagyító üveggel nézi, az sem talál rajta egy tenyérnyi foltot, amely ne lenne a legfinomabb művészettel kidolgozva. Nagy görög mesterek klasszikus reliefjeit juttatja eszünkbe; a vonalai hódítanak és megcsodáljuk a műgondot, amely a szemtől legelrejtettebb hátsó részeket is éppen olyan finoman kicsiszolta, mint a homlokzatot. Váz és hús, koncepció és epizódok szétválaszthatatlanok benne. Emberábrázolásában nem festő, de szobrász, aki mindig két síkban mintáz. Alakjai élnek. Imádkoznak és káromkodnak, sírnak és kacagnak, elbuknak és felemeltetnek. Mindennapi emberek, de olyan tisztán, hogy típussá lesznek: szimbólumává a magyar föld egy-egy színes, tövises és illatos virágának. Károly bábán csak úgy bugyborékol a jószívű székely őserő. Tomaj Dénesben, az „európai magyar” megtisztult és megfinomult látásán át a magyar sors tragédiája sír és a magyarság elhivatása lüktet. Juliánus sápadt arcából a magyar látnokok fanatikus szeme parázslik, a „Székely király”, „Táltos király” IV. Béla úgy tépelődik láthatatlan ellenségeivel mindig egyedül, mintha az egész magyar faj testvérnélküliségét rakta volna vállára egy láthatatlan kéz… A „Táltoskirály” minden drámai mozgalmassága mellett harmonikus könyv. Makkai Sándorból hiányzik a zsenit fenyegető félszeg egyoldalúság. Mint minden nagy egyéniségben az élet látszólagos ellentmondásai, jelszavakban kifejezett kontrasztjai harmóniába simulnak. Reálista, mert az életet olyannak látja és mutatja, amilyen, idealista, mert mindent az örökkévalóság távlatába állít be; pesszimista, mert számol a bűnnel; optimista, mert ösztönösen érzi, hogy az egészséges élet csak optimista lehet. Reálizmus és idealizmus, pesszimizmus és optimizmus mind, mind csak kifejező színei annak a világszemléletnek, amelyet egy kis szójátékkal legtalálóbban reális ideálizmusnak, vagy ideális realizmusnak nevezhetnénk. Ez az alaphangja a „Táltoskirály”-nak is. A „Táltoskirály” sok évszázados kép, amely ugyanennyi évszázad múlva is aktuális lesz. Akkor is, ma is, holnap is, valahányszor „az istenítélet kivont óriási kardja ott lebeg a boldogtalan Magyarország felett”.

A legnagyobb magyar katasztrófa – Nemzeti újság, 1934. március 30.

Világirodalmi jelenség a mától való elfordulás még a győztes államokban is. A jelentől elforduló, főleg történelmi regények azok, amelyek a legnagyobb visszhangot keltik ma az angol, német és francia olvasóközönség körében. Nálunk régi hagyomány a politikailag reménytelen, vagy legalább is sötét időkben a visszafordulás a múltba. Kemény Zsigmond, Eötvös József és fiatal éveiben Jókai a múltba menekültek okulásáért, vigasztalásért és a sötét jelent feledtető szórakozásért. A szabadságharc utáni abszolutizmus a magyar történelmi regény virágkora. Hasonló virágzásnak vagyunk most tanúi. Elsősorban Erdélyben tapasztalható ez, ahol mindig legélénkebb volt a történelmi szellem és legelevenebb a múlt hagyományainak ápolása. Két hatalmas, monumentális alkotással gazdagította legújabban Erdély a magyar irodalmat. Az egyik mű szerzője Makkai Sándor, akinek Táltoskirály c. nagy, történelmi regénye most hagyta el a sajtót másiké pedig Kós Károly, akinek Az Országépítő c. kötete ugyancsak most jelent meg. Ugyanebbe a tárgykörbe tartozik továbbá Tormay Cecilnek Az ősi küldött c. regényciklusa, amelynek első része áprilisban került a nyilvánosság elé, második része pedig Túlsó parton címen május elején fog megjelenni. Makkai Sándor, Erdély püspöke, az ördögszekér c. regényében már megmutatta, hogy a Biblia ódon magyarságú nyelve Erdély kristálytiszta magyar nyelvével egyesülten milyen csodálatos eszköz igazi író kezében. új regényében, a Táltoskirályban Makkai Sándor IV. Béla királyunk ifjúságát írja meg. örömtelen, gondokkal, összeütközésekkel teli ez az ifjúság, mert az önmagát fegyelmezni tudó, vasakaratú királyfi világosan látja, hogy romantikus hajlamú, dicsőségre szomjas apja, Endre király mint teszi tönkre Szent István királyságát, anélkül, hogy ebben meg tudná akadályozni, míg a háttérben pedig egyre feketébb felhők gyűlnek össze: a tatárveszedelem. A tatárokról Makkai Sándor egész más képet ad, mint a hagyományos magyar történelem. Nem tömegükkel és nem vadságukkal hódítanak, hanem fejlettebb hadtudományukkal, nagyobb katonai fegyelmükkel és elsőrendű hírszolgálatukkal. II. Endre sem az a tehetetlen bábkirály itt, mint ahogy azt a középiskolában tanultuk, hanem fogyatkozásai dacára is nagy király színében tűnik föl. Makkai regénye részben Erdélyben történik, ahol Béla királyi hatalommal uralkodtak, ami az írót arra képesíti, hogy Erdély különleges problémáival részletesen foglalkozzék és a mai Erdély problémáinak ősi gyökereire mutasson. De nemcsak Erdély, hanem az egész magyarság összes mai politikai problémáit a múltba visszavetítve találjuk itt, ami az egész miinek egészen különleges aktualitást ad. Amint Eötvös József Magyarország 1914-ben c. regényében hasonlíthatatlanul hűbb és elevenebb politikai képet nyújtott erről a korról, mint mái? bármely történetíró, úgy Makkai Sándorról is elmondhatjuk, hogy műve nemcsak szerkezet és stílus tekintetében elsőrangú teljesítmény, hanem történelmi fölfogás szempontjából is a legszigorúbb kritikát is megállja.

M. A.: A táltoskirály – Református Család, 1934. május, VI. évf. 62. p.

Néhány héttel ezelőtt hagyta el a sajtót Makkai Sándor új regénye, a IV. Béláról és a tatárjárás előzményeiről szóló „Táltoskirály”. Hatalmas, szinte 500 oldalnyi kötetben fekszik előttünk a 13. századbeli Magyarország és Erdély színesen, izgalmasan és művészien ábrázolt képe, melyet élénkké és változatossá tesznek a kor színpadán mozgó történelmi alakok: András király, Béla király, a körülöttük mozgó főurak, papok, katonák és udvaroncok, a két király fejedelmi asszonyai, az egymásra távolból is, de közelből még inkább féltékeny Beatrix és Mária. A könyv számos, pompásan megirt jelenetét és részletét érdemes volna kiemelni és külön értékelni, de az egész mű egysége, művészi eseményvezetése és szerkezete annyira tömör és összefoglaló, hogy nehéz a különbségtétel. Mindenekelőtt talán történelmi mélységét és biztonságát kell kiemelnünk, hangsúlyozva, hogy a történelmi alaposság és tisztánlátás egyáltalán nem esik a regény művésziességének és vonzó voltának rovására, hanem ellenkezőleg: a teljes korszerűség és közvetlenség hangulatát ébreszti az olvasóban, úgyhogy a hétévszázadnyi távolságon keresztül is olyannak látjuk és ismerjük meg a szereplő embereket és korviszonyokat, mintha együtt élnénk velük. Másik hatalmas értéke a könyvnek az a világtörténelmi távlat, melybe az író az akkori Magyarország ügyeit és problémáit beilleszti. Amíg a szín előterében az öreg és a fiatal király, András és Béla udvarában folyó élet mozzanatai tárulnak elénk, a jelenetek közt fel-fellebben a függöny a nyugati országok diplomáciájának sakkhúzásairól, Keleten pedig felkomorlik a világhódító tatár imperializmus félelmetes árnyéka és céltudatos programszerűsége. A tatár veszedelemnek még csak az előfutárai jelentkeznek a könyvben megfestett idő folyamán, de izgató és képzeletfeszítő utalásokban és körvonalakban már kibontakozik a leselkedő végzet. Ebben a viharelőtti bénult csendben édesen elevenedik meg az olvasó előtt Béla király és Mária királyné gyöngéd és szép szerelme, tragikusan magaslik fel András király jobbra érdemes egyénisége, játékos önérzettel mutatkoznak be a székelyek s józan bölcsességű – szinte modern – államférfiú és gondolkozó gyanánt áll az események láncolatában Tomaj Dénes, Béla bizalmi embere, később az ország nádora. örömmel köszöntjük Makkai Sándor írói művészetének és magyar sorstudásának ezt az újabb alkotását, – melyet az irodalmi körökben jól megalapozott hír szerint őszire még egy, talán két, további kötet is követ.

Táltoskirály – Képes krónika, 1934. április 8.

Az erdélyi irodalomnak új, nagy eseménye Makkai Sándor regényé, a Táltoskirály. Az ördögszekér nagysikerű szerzőjét ebben a művében még hatalmasabb, monumentálisabb elgondolás fűtötte, mini előző regényében. A XIII. század első felének robusztus, sokszor komor világába visz. A regény színtere Magyarország, de a háttérben ott lobog az akkor ismert egész világ robogó végzete. óceántól óceánig, a sárga tengerek lomha vizeitől a nyugati tengerek rejtelmes végtelenségéig egy vérmámoros, rejtelmes ázsiai zsarnokság szilaj forgószele tomból. Dzsingisz kán, a Világ Ura, mint feltartóztathatatlan elemi erő zúdul elő a mérhetetlen puszták mélyéről és mini pestises pusztulás hömpölyög nyugat felé. és a magyarok szomorú, kitagadott _ ifjú királya, Béla akinek lelkét csodálatos érzékenységűre marjította, szívéi ismeretlen, döbbentő kórsággal mételyezte a gyermekkorában rászakadt rémség, anyjának, a büszke Gertrudisz királyasszonynak és egész meráni rokonságának véres kiirtása, mint az idők változására fájó csont, megsejdíti évek és ezer mér földek távolán át ezt a borzalmas zivatart. Ifjú emlékein, családi torzsalkodásain kívül ez a névtelen, alaktalan veszedelemtől való borzongás von állandóan sötét felhői az éleiére. Ezekért a furcsa megérzésekért, titokzatos bajáért szinte babonás hit veszi körűi. Táltoskirálynak nevezik, akit a természet is megjegyzett: balkezén, ami az árpádfiaknál nem egyszer visszatérő családi örökség, öl ujj helyett hat szorong, ami talán furcsa elhivatottság különös sorsjele is. Baljós megérzései is vannak Táltoskirálynak. Mikor Erdélybe megy, hogy mini ifjú király itt országoljon, itt az a monda járja, hogy István király titokban Gyulafehérvárra vitellé édesanyjának, Sarolta fejedelemasszonynak holttestét, de Sarolta asszony kiszállt a fehérvári egyház kriptájában levő sírjából és a Hargita havas bércei közt él mint fehér királynő, hogy kedves székely népéi oltalmazza. Béla király egy erdei tévelygése alkalmával találkozik ezzel a titokzatos asszonnyal és ettől a perctől kínzó nyugtalanság gyötri. Ez a látomás is megerősíti ismeretlen veszedelemtől való rettegésében. Erős itt a hit, világjáró vándorok is hozzák a híréi, hogy távol keleten ősi harci töretlenségében, hadi erényeinek virágjában maradt nagy magyarság él. Béla szívében megfészkel a meggyőződés, hogy ezzel a magyarsággal kell egyesülni a sárga sátánnak és pokoli hordáinak feltartóztatására. Tápot ad ennek a meggyőződésének egy rajongó fiatal barátnak, Juliánnak víziós vágyakozása ez után a keleti Magyarország alán. A király álnak is indítja őt a testvérek felkeresésére. De mire a fiatal szerzetes sok rettentő vergődés után céljához érne, akkorra már a szörnyű keleti vész elsöpörte ezt a magyarságot a föld színéről. Talán ez a sors vár Nagy magyar országra is. András király gyönge kormányzata alatt megnő a feje a pártos szellemű, kapzsi udvari méltóságoknak. Az ország pusztul. Lelketlen szerecsenek, kapzsi zsidó vámszedők markában vergődik. Apodji nádor a császár kezére akarja játszani az országot, amelynek akkor már minden ösvényét, minden fűszálát ismerik Dzsingisz kán titkos kémpostái. Makkai regényében megrázó erővel, a vér és láng fekete magva bíborának mély lángolásával festi ezt a tragikus vergődés!, az egész ország agóniáját a haldokló király ágya körül. Tetőpontját éri ez a tragikus erő abban a jelenetben, amikor Róbert érsek kihirdeti az interdiktumot. Ezután drámai gyorsasággal követik egymást az események, amelyeknek vad belső tusájának tragikus végzetességgel érik meg az ország kegyetlen sorsa.

Josef Turóczi-Trostler: Der historischer Roman aus Siebenbürgen. (Makkai Sándor: Táltoskirály, Genius, 1934.) Pester Llyod, 1934. április 14. Der Bischof Alexander Makkai (geb. 1890)

Josef Turóczi-Trostler: Der historischer Roman aus Siebenbürgen. (Makkai Sándor: Táltoskirály, Genius, 1934.) Pester Llyod, 1934. április 14. Der Bischof Alexander Makkai (geb. 1890) verkörpert heute am reinsten den Geist jenes siebenbürgischen Kalvinismus, der trotz tiefster, bluthafter Erd- und Raumverbundenheit stets seiner schöpferischen Mittel-stellung zwishen West und Ost sich bewußt blieb. Es ist ein engeres, aber intimeres, innerweltlicheres, von slawischem und germanischem Einfluß weniger durchsetztes, aber nicht minder europanahes, geschichtsbetontes Ungar-tum, das liier zum Durchbruch kommt. Es bietet geschichts- und religionssoziologisch eine Fülle von Problemen, die noch der Lösung oder zumindest der Bewältigung harren. Wenn irgendwo, so läßt sich hier die immer wieder diskutierte Frage nach einer „siebenbürgischen Form” aus den Fugen heben. Lückenlos weist die Ahnenreihe Makkais bis auf den Cartesianer Apáczai zurück. Makkai begann als Lyriker und Erzähler. (Seine ersten Versuche blieben indessen eine siebenbürgische Angelegenheit. Dann kamen zwei Wefke, eine eigenwillige, einseitige Deutung Adys, ein nicht minder eigenwilliger historischer Roman aus dem Zeitalter der Báthory, die Widerspruch und Interesse erregten, Novellen, Essays, die Beachtung fanden. Nun liegt sein zweier historischer Roman vor. Er unterzieht sich hier einer unvergleichlich schwierigeren Aufgabe als im ersten. Die peinlichen Fragen, die sich bei jeder Arf historischer Belletristik einstellen, vor allem: wie sind Kultur, Gegenwarts- und Ortsgebunden-heit des Erzählers, moderne menschen- und seelenkund-liche Erkenntnis in Einklang zu bringen mit der Kategorie der Vergangenheit, wie ist die Gefahr zu meiden, daß positives Wissen nicht zum Selbstzweck werde, daß es vielmehr aufgehe in der Atmosphäre, eingehe in Blut und Atem, daß jedwede Ferne – höchster Reiz geschichtlicher Ertzählungskunst ihren magischen Zauber wahre, ohne in Gespenslersucbt, Totengräherei, falsche, tränenselige Romantik auszuarten, – diese Fragen stehen auch diesmal im Vordergrund, sie belasten auch das künstlerische Gewissen Makkais. Die Form, in der sie beantwortet werden, entscheidet über Wert und Unwert geschichtlicher Evokation. Makkais Verlebendigung gilt einer der dunkelsten, unbekanntesten Zeilwenden ungarischer Geschichte, dem Raum, in dem die Katastrophe von 1241 (Einfall der Tataren) sich abspielen soll, vor allem aber der durchaus problematischen, unberechenbaren, undurchsichtigen Erscheinung des Königs Béla IV. Das Schicksal dieses Königs, wie es in der Auseinandersetzung mit seinem Volk, dem Vater, den unbotmäßigen Großen, den politischen, seelischen, religiösen Mächten der Zeit zur Entfaltung kommt, ist als Nährboden und speisende Quelle der Handlung gedacht. Doch es ist außerstande, sich episch zu bewähren, es mündet vielmehr nach kühnen, besten Ansätzen und Anläufen in den Bereich des Psycho-Pathologischcn. Makkai beherrscht diesen Bereich ir allen Tiefen und mit einer Technik der Entlarvung, die gar nicht historische Ferne vortäuschen möchte, sondern durchaus der Gegenwart’ zugekehrt ist. Mythisches und Fernzauber zerrinnen im Lichte rationaler Zergliederung. Ähnliches gilt für den wichtigsten Mitträger aus des Königs Umgebung, Dénes Tomaj: er wird einfach zum geschichts- und kulturphilosophischen Sprachrohr des Erzählers. Was hier fehlt, findet sich dagegen im höchsten Maße in den Einzelheiten, im Hintergrund, bei den Nebenträgern: vergegenwärtigte Vergangenheit, Magie der Ferne, konkrete epische Fülle. Hier ist alles gewachsen, geworden; Raum und Menscli atmen dieselbe Luft; Zeit und Sprache folgen dem gleichen Gesetz; Seele, Geist, Körper, Kleid führen kein Sonderleben. Die Schilderung Székler Menschenart und Landschaft zeugt von empfindlicher Meisterschaft. Auch östliches Wesen ist ohne viel ethnographi§jBfien Schmuck und Prunk gut begriffen und umrissen.

Dr. Szalay Mátyás: Az Országépítő és a Táltoskirály (Kós Károly és Makkai Sándor regénye) – Erdélyi Tudósító, 1934. június

Kós Károly, Erdély szellemi életének ez különlegesen érdekes és értékes, szorgalmas és ösztökélő egyénisége, legújabb kétkötetes történelmi regényében, Az országépítőben, súlyos munkát tett a magyar közönség asztalára. Tárgya, a magyar nemzeti és állami egység megalkotása, mindenkor erősen ható gondolat volt és csodálkoznunk kell azon, hogy a szépirodalom ezt a roppant témát alig-alig érintette. Kós Károly témaválasztása legelső rendű. A regény Géza fejedelem uralkodásának legutolsó fázisait és Szent István uralkodásának egész idejét felöleli- A vázat természetesen maga a történelem adja meg: az ifjú István fejedelemmé választása, eljegyzése, Koppány leverése, István megkoronáztatása, a királyság központi hatalmának kiépítése, a kereszténység intézményes beállítása, belső ellenszegülők legyőzése, az ország külső tekintélyének biztosítása, a nyugathoz kapcsolódás állandósulása az ország függetlenségének biztosítása mellett. Ezt a történelmi vázat Kós Károly egyetlen gondolattá és egyetlen eseménnyé fogja össze: az ország megépítése. A lényeget akarja tehát hatalmas ívelésű, felhőkbe tornyosodó dóm gyanánt megemelni és ez István király alakjával és tetteivel poétikailag mesterien sikerült neki. Ritkán kerül az ember kezébe történelmi regény, melyben az egyetlen alapgondolat annyira eleven és annyira aktív, mint Kós regényében. A rengeteg epizód közül alig akad néhány, amely határozott vonatkozásban ne állana az országépítés alapgondolatával. A gondolategység és következetesség szempontjából ennél a regénynél valami poétikai determinizmusról szeretne beszélni az ember. Ritka siker ez manapság, a poétikai liberalizmus és anarchia korszakában. Természetes, hogy az alapgondolat ilyen tökéletes megdolgozása csak úgy sikerülhetett az írónak, ha a főhőse történelmileg és poétikailag egyaránt erre a gondolatra teremtett egyéniség. Kós Károly Istvánja (készakarattal hagyom el mellőle a szent jelzőt), mint országépítő, egész ember, hatalmas a szónak legszorosabbra fogott értelmében. Kós beállítása szerint olyan egyéniség, aki körül eszünkbe sem juthat az a mondás, hogy a nagy idők termik a nagy embereket, mert István maga – hogy ne mondjuk: egymaga – teremti az időt, a korszakot, sőt teremt jövendő ezer esztendőt. Csupa aktivitás és roppant határozottság, a kivitelben pedig villámlásszerűen gyors. Kell is ilyennek lennie, hiszen az országépítésre mindössze néhány évtizede van s ez alatt ezer esztendőt kell megépítenie. Kosnak ez az Istvánja nemcsak a regény eseményeit sodorja, halmozza, gyúrja, veri és alkotja, de lenyűgözi az olvasót is. Istvánnak kettős dolga van: egyik a rombolás, másik az építés. Kár, hogy a kettőben nem egyforma i mutatkozik teljesen kidolgozottnak a nagyszerű főhős- Míg ugyanis a pogányverő és pusztító István munkájának negatívuma apró részletezéssel, nagy művészi gonddal kitervelve kerül elénk, addig az építés pozitívuma egy-két rész kivételével történelmi és költői adathalmozásból áll és poétikailag kidolgozatlan marad. Gyönyörű rész pl. a marosvári templom építése és felszentelése, de homályban marad pl. a királyság megalapításának döntő fontossága és igen jelentéktelen epizóddá zsugorodik; nem erezzük, hogy a királyság beállításával Szilveszter pápa és szent István nagypolitikája szerint csikorog a történelem tengelye. Szent István alkotmánya, törvényrendszere, s őt nem kis részben az egyház beszervezése is kidolgozatlan adatok maradnak és poétikailag alig állhatnak meg a háborúskodások leírásai mellett. Véleményem szerint ez a regénynek, mint regénynek, legnagyobb hibája. Veszélybe kerül a regényjelleg és feltolakodik a korrajz jellege. Az Országépítő Istvánja pedig – fentebb említett nagyszerű tulajdonságain túl – jórészt csak István, de nem a mi „szent” Istvánunk. A természetfeletti eszmevilágot egy centrális gondolat képviseli: az, hogy István Isten parancsát látja romboló és építő munkájában egyaránt. Kétségtelen, hogy alapvetően hatalmas meggyőződés annál, aki országot épít és az isteni determinizmus rendkívüli hatással van az olvasóra is. De: egymagában ez még nem adja ki a „szent” Istvánt. Kós Károly alig-alig vet egy pillantást a mélységes aszketika felé, mely szent István egyéniségét oltárra emelte; Kosnak misztikus látása sincs, enélkül pedig szentet sem festeni, sem megérteni nem lehet. Az ő regénye szerint Istvánt az országépítő isteni kijelölés és – mondjuk – a kereszténység politikus szolgálata miatt kellene szentté avatni, csakhogy ez semmiféle szenthez nem elég, Kós Istvánja nem szentebb azon kortársainál vagy kor-elődjeinél, akik szintén országot építettek és szolgálták az egyházat, de akik – mégsem „szentek”. A Kós Istvánja szerelmes a nagybátyjának, Gyula vajdának feleségébe; igaz, hogy szerelmét elnyomja, de lemondásának nem Isten és nem a keresztény erkölcs a motívuma, hanem az országépítés kötelezettsége, tehát – politika, Gizellát, a saját feleségét nem szereti: Gizella az országépítés egyik kis eszköze csak, István életében teljesen jelentéktelen valaki. Az ilyen költői beállítások és kitalálások, melyekre az író a történelemben vagy a mondavilágban nemcsak hogy semmi adatot nem talál, de éppen az ellenkezőjét találja: lehetnek egy kitalált. István vonásai, de a mi szent Istvánunkéi semmi esetre sem. Ahogy Kosnál István nem szent, éppúgy nem látjuk a szentséget Gizellában sem; vele általában igen mostohán bánik az író. Szent Imre, a mi és az egész világ Szent Imréje is lemarad a szentségről, de viszont nagy elismerés illeti a szerzőt azért hogy a Marczali-féle beállílás helyett egy vitéz, bátor, erős leventét látunk benne – csak éppen nem a Szent Imrét. Ami pedig Gellértet illeti, az egyház oltárain tündöklő Szent Gellért, Imre nevelője, ilyen tanácsokat ad Szent Istvánnak a 12 esztendős Szent Imre további nevelésére nézve: „A munkát, melyet vállaltam, Uram és Királyom, íme megtettem. Henrik úrfi kinőtt az én gyenge kezem alól s eljött az ideje, hogy most megtanulja azt, amire én nem taníthatom meg, mert magam is tudatlan vagyok abban… Böjtre és megtartóztatásra tanítottam s most meg kell tanulnia a mulatozást, vigadást és tobzódást… Megtanítottam, hogy testvérül szeressen minden emberfiát ; most meg kell tanulnia kegyelem nélkül megtiporni és elpusztítani embereket, nemzeteket és birodalmakat…. Tanítottam az én Henrik fiamat jámborságra, irgalmasságra, szerénységre és alázatra, most meg kell tanulja a büszkeséget, az irgalmatlanságot, az uralkodást… Mindazt kell most már tanulnia, mihez én nem értek, amit nem tudok, amiben nem hiszek, amit nem is akarok tudni, mert ellenkezője annak, amit hiszek és amit Krisztus urunk élete példáz …” és a mi Szent Imrénk, a mi Szent Istvánunk akarata szerint és a mi Szent Gellértünk pedagógiai fejtegetései szerint Kós Károlynál a sok ügyes dolog mellett „megtanult szilaj katonanótákat és édes virágénekeket és trágár dalokat is tanult és megtanult dühében káromkodni és korbácsolni védtelen állatot és embert.” „Azután megtanulta az udvari dámák körül való legénykedést, fehérnépnek szép szókat mondani és dalolni nekik buja és forró olasz dalokat, meg lantot pengetni. és megtanulta megölelni őket és megcsókolni őket…” „Imre herceg engedelmes volt és tanult mindent szorgalmasan s mindenkitől. De legtöbbet Velencés Péter atyjafiától tanult, legszívesebben pedig leányoktól és asszonyoktól.” (II. 145-148.) A Helikon szent Imréje … De hol az író lelkiismerete, hol a költői felelősségérzet, hol az igazságszeretet és hol a kegyelet ezeken a lapokon? Ha a Kós Károly által tervezett Székely Nemzeti Múzeum dísztermébe szemetet lapátolnának be, megbotránkoznánk rajta: ugyanígy hat ez a beállítás Az Országépítőben. A regény egyéb mellékalakjai kitűnőek. Rajtuk keresztül érezteti meg az író részint a pogány-magyar világrészt, részint a még inkább csak külsőségeiben keresztény magyarságot, végül a vendég-idegen világot. A pogányság két főalakja: a magyar Koppány és a besenyő Tanúzóba kőbe faragott alakok gyanánt komorkodnak elénk a regényből és jellemük igen sikerült Igaz, hogy magának a pogányságnak szellemi tartalmából nem kapunk szinte semmit. Jól esnék látnunk és éreznünk, micsoda valami az, amit ősmagyar pogányságnak tudunk a históriából és amiért annyi vér folyt ? A keresztény mellékalakok között kétségtelenül Gyula erdélyi vajda a legmarkánsabb és egyben a legtragikusabb: keresztény, mégis el kell buknia Istvánnal szemben, mert útjában áll az ország egység isteni feladatának. Kós Károly Gyula alakjának kifaragásában mutatja meg legjobban, hogy nagy művész. A Kós regényében nem kevés anakronizmus is található. Legfeltűnőbb, hogy Géza fejedelem második feleségéről, Adelhaidáról a regény nem tud semmit, pedig ennek nagy hatása volt a fejedelmi család megkeresztelkedése és István nevelése körül. Kosnál Géza fejedelem pogányul hal meg, miután nagy keresztény munkát végzett; mi szükség volt erre a történelmi ferdítésre, nem értem. Sarolta, aki jóval Géza előtt halt meg, Kosnál keserű özvegységre marad és poétikailag tragikus összeütközésbe kerül kegyetlennek mutatkozó fiával, Istvánnal és meg is tagadja ezt és önkéntes számkivetésben hal meg. A történelem szerint Géza halála mintegy két évvel Szent István házassága után következett be; Kosnál poétikai okokból egyidőben történik. A regényben István trónra jutása 21 éves korára esik, a történelem szerint 25-26 éves korára; a koronázás Kosnál decemberben, karácsony előtt, tényleg augusztus 15-én volt- Kosnál Gyulafehérvár már jóval Géza előtt, Gyula apjának vajdasága idején keresztény kőtemplommal dicsekszik és papok háza és iskolája van benne (I- 84.), Géza alatt pedig már püspöki székhely (I. 86.); a történelem erről nem tud. Ezek és hasonló anakronizmusok azonban nem esnek a regény kárára, sőt nagyrészük nyugodt megokolást talál a poétikai csoportosítás tervszerűségében. Vannak aztán inkább kuriózumszámba menő elírások a regényben- Például Istvánék gyorsmenetű útja Esztergomtól a Tápió vízéig több mint két napot tart, innen a Tiszáig további gyorsmenetben egy nap. (I- 37.) Vagy: Arad felől Déván át Gyulafehérvárra menet Dévától még jó messzire (pár óra járásra) Istvánék találkoznak Gyula vajda embereivel, akik Brádról Dévára marhákat hajtanak- (I. 70.; I. 80.) Hogy lehet ez ? Ami Kós regényének előadásmódját illeti, feltűnően egyszerű, de éppen ezáltal hat. Valami igen finom, nem szótani, hanem stílusbeli arhaizmus húzódik végig rajta, ez is alig észrevehetőleg. Mondatai ennek megfelelőleg rövidek, minél kevesebb szóvirággal hímzettek, mindig világosak. A mellékmondatoknál az «amely» kötőszót fülnek is jóleső ősi természetességgel az «aki» helyettesíti személyi és tárgyi vonatkozásoknál egyformán; csak egyszer téved el Gellért pap és rábukik a modernebb «mely»-re. (II. 145.) Kós előadása inkább száraz, sokszor rideg, kopogós. A nyugodt objektivitás hangja, lírikus hatású hullámzások nélkül. és kétségtelen, hogy ehhez a regényhez ez a hang a legjobb. és mint ahogy Szent Istvánról feljegyzi a krónika, hogy „soha nem láttatott mosolyogni” (akárcsak Pricus megjegyzését olvasnók Attiláról) – úgy a Kós regényének előadásmódja is kerül mindent, ami humoros. Ha mellékalakjai itt-ott kacagnak is a mulatozásokon, maga az iró soha nem mosolyog, nem humorizál: megmarad stílszerűnek főhőse mellett. Nyelvezetének szórendhasználata ellen azonban sok kifogást lehet emelni. Idegen nyelvű, nevezetesen latin idézet alig van benne, de jó lett volna kijavítani latinul tudó embernek. (I. 29.: „Castrum Strigoniensis . . .” II. 34.: „gens proprius utitur legibus.”) Az említett kifogások miatt nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy Kós Károly regénye a maga egészében nem hordozza a monumentalitás vonásait, és nem adja át ennek hatását az olvasóba. Ellenkezőleg! Hatalmas alkotás és hatalmas érzéseket vált ki. További kiadása biztosra vehető. Hajnal, nappal vagy éjszaka van-e az erdélyi irodalomban? Ha hajnal van, Makkainak ez a legújabb könyve a hajnalba illő, sőt a hajnalt teljes gyönyörűségében jelentő friss levegő, melyet nagy lélegzéssel szívjon az, aki belebetegedett az utolsó idők regényirodalmának romlott levegőjébe. Ha nappal van, ez a regény a nappal egész melegét és napragyogását hordozza a finom bárányfelhők között. Ha éjszaka van még, – de ezt nem hihetjük már – akkor a Táltoskirály az éjszakából kivilágoskodó „elsőrendű csillag”, melyben a jót és szépet szeretők váltig gyönyörködnek. Hogy Kós Károly és Makkai Sándor regényei most szinte egyszerre megjelentek, annak irodalmi fontosságát és irodalompolitikai jelentőségét alig lehet ma még kiszámítani. Körvonalaiban azonban megrajzolhatják ennek az irodalmi jelentőségnek formáját és tartalmi mélységét. Az Országépítő és a Táltoskirály mindenekelőtt azt bizonyítják, hogy beköszöntött az a várva-várt irodalmi reneszánsz, melyben a költői figyelemnek a negáció helyett az esztétikai és erkölcsi igenlés felé kell fordulnia, véglegesen el kell hagynia az üres hiúságok tárgyvilágát, értéktelen ostorcsattogtatás helyett komoly eszméket termő magokat kell hintenie és az igaz tehetséget és rátermettséget abban kell megmutatnia, hogy mennyi pozitívumot tud és bír adni, nem pedig, hogy mennyi negatívumot lehet összekaparni- E kettős felvonulás másodszor azért jelentős, mert benne két vezérember, két nem-akárki tartja az új irány zászlaját. Harmadszor: a kezükben lengő zászló az üde, életrevaló újromanticizmus lobogója. Hogy pedig mind a ketten éppen az ezerszínű esztétikát kínálva kínáló katolicizmus tárgykörébe álltak : az számunkra csak külön öröm lehet, és monumentalitást jelenteni akaró írók részéről nem is tarjuk véletlennek. Kós is, Makkai is nagyot alkottak. Kós a tárgyában nagyobb, dinamikájában és hangsúlyában sokkal erősebb; de poétikai értékben, esztétikai csillogásában Makkai Sándor jobb és szebb. * A Táltoskirály meséje rendkívül egyszerű. Az Erdélybe száműzött koronás királyfi, Béla, II. Endre fia magához szökteti Gyulafehérvárra az esztergomi udvarban fényes rabságban tartott feleségét, Máriát. Az ifjú király megismeri és megszereti Erdélyt és szorgalmas munkával felvirágoztatva, beszervezi azt a későbbi nemzeti harcokra. A távolkeletről titokzatos hírek szűremkeznek az Európa felé gomolygó tatárfelhőről. A veszedelemnek misztikus érzése már gyermekkora óta kísérte Bélát és fájdalmas szorongásban tartja az ismeretlen rém. Endre király magyar udvara ezalatt a teljes anyagi és erkölcsi züllöttség mélységeiben vergődik. Apodfi Dénes nádor gonosz uralma és a vele együtt gonoszkodó ispánok a királyt, királynét és országot egyaránt markukban tartják. Apodfi összeesküvést sző a király ellen s ebbe Beatrix királynét is belevonja. Az esztergomi érsek a feltornyosult bűnök láttára interdiktum alá veti az országot, mire a király lemondásra készen, hazahívatja száműzött fiát. Az összeesküvést felfedezik és leverik, Béla székely hadai szétverik Frigyes betörő seregét s a diadalmasan trónt foglaló IV- Béla, a Táltoskirály ítéletet ül Beatrix és Dénes nádor felett. A tatárfelhő gomolyogva közeledik… A végtelenül egyszerű mesét, mely éppen egyszerűségével fog meg bennünket Makkai nagy művészettel szövi-bogozza. A meseszövés könnyedsége lesz a regény kétségtelen nagy sikerének legnagyobb titka. Sehol sincs a legkisebb nyoma sem erőlködésnek, a feladattal való kűzdködésnek. Ebben a tekintetben az Erdélyben született regények közül csak egyet hasonlíthatok a Táltoskirályhoz : a Bíró Vencel Keserű Serbetjét (ezt az életrevaló impresszárió hiányában bántóan kevéssé ismert nagyszerű irodalmi gyöngyöt). Még a Fekete Vőlegények és a Pax Vobis meseszövése is elmarad Makkai művészete mögött. Nyírő messze elmarad, az idétlen Tamási pedig, aki csak a kikiáltóiból él, még tréfásan sem említhető a Táltoskirály mellett. Amilyen természetes és könnyed a meseszövés, éppen olyan természetes ebben a regényben a kor levegője. A történelmi regénynek ezzel a poétikai követelménnyel kell talán a legjobban számolnia. Igaz, hogy a főalakok filozofálása és politikai fejtegetései nem egy helyütt nehézkeseknek mutatkoznak a húszadik század mondatszerkezeteivel, de magának a tizenharmadik századnak magyar élet levegője, legkivált a kis körülmények mesteri leírásain és gondolkodás számtalan színű képein és jelenetein keresztül annyira a mi tüdőnk levegőjévé válik, hogy észre sem vesszük az óriási kortávolságot. A történelem mikrokozmoszának ezt a vonzóerejét nem igen találjuk meg másutt: ez Makkai különlegessége. A regény olvasása közben nem egy helyütt töprengtem azon, hogy egy ennyire tizenharmadik századbeli műben mit szándékolhatott az író az okoskodások és politizálások mai nyelvezetével, mai előadásával, egész mai szónoklattanával? Talán nem tévedek, ha azt hiszem, hogy Makkai ezt a poétikai csalétket éppen azért veti elénk, hogy megfogjon bennünket a régmúlt számára; hogy észre se vegyük, mennyire messze esik tőlünk mindaz, amiről szó van. Bizonyos, hogy pl. Béla király és Tomaj Dénes nagy beszélgetése (97-112. 1.) archaisztikus nyelvezettel fanyarul hatna. A kor levegőjébe kerülve, a nemzeti és vallásos-egyházi élet olyan áramlata csap meg bennünket, hogy ebben az áramlatban a kis és nagy történések mind természeteseknek látszanak előttünk: ami jó, a korral velejár, ami rossz, a korral velejár. Egy-két lesiklást nem számítva, az egyházi és vallásos gondolkodás és élet megfestése kitűnően sikerült. Nemzeti és vallásos élet eggyé forrott eleven erőnek mutatkozik s a kettőnek elválasztására még csak mellékgondolatot sem pazarol a regény. Katolikus a nemzet és nemzeti erő a katolicizmus. Ebben az összeforrottságban egyáltalában nem bántó sem a nemzeti, sem az egyházi bajok finom modorú megéreztetése, mert az író az ilyen részleteknél a bajt mindig bűnös visszaélésnek mutatja be, az eszme és intézmények szentségét pedig mélységesen tiszteli. így mindig igazságos és tárgyilagos marad. A kor bűneit nem oldozza fel és nem csábítja az olvasót sem arra, hogy jónak vegye azt, ami rossz és rossznak azt, ami jó. Magát a katolicizmust úgy mutatja be, mint amelyben a nemzet él, van és mozog, sőt amelynek hittartalmi és fegyelmi lendülete szerint igazodik a király és nemzet. A böjti készülődés és interdiktum leírása ebben a tekintetben eléri a „gradus superlativust.” A regény jellemfestése már nem ennyire tökéletes. Maga a Táltoskirály, Béla, nem magasodik ki eléggé ; nem eléggé teremtő egyéniség ahhoz, hogy akár ő legyen ható-oka a történéseknek, a-kár maga köré kényszerítse az eseményeket. Kós Szent Istvánjának páratlan dinamikáját ne keressük Bélában. Sem nem eléggé teremtő, sem nem eléggé centripetális. Innen van, hogy a regény második felében elmosódik az alakja, trónfoglalásakor pedig kiesik önmagából Igen jó az öreg király képe és minden kritikán felül áll egyfelől Tomaj Dénes és különösen Róbert érsek alakja, másfelől Apodfi nádor, Beatrix, Salamon ispán. A kis alakok is mind elsőrendűek. Rajtuk keresztül csillog Makkai pompás és igen finom humora, melyet azonban az író – igen stílszerűen, csak vékonyka sugárzásban enged. Ha aziránt kérdezősködnék valaki, hogy a sok szépség között miben nyilvánul a regény művészete a legtökéletesebben, habozás nélkül felelem.' a tatárveszedelem lassú közeledésének meg-éreztetésében. Ezt az egész magyar irodalom

Dr. Possonyi László: Az új magyar történeti regény – Magyar írás, 1934. május

Kós Károly: Az országépítő és Makkai Sándor: Táltoskirály A tavaszi könyvpiacon két történelmi regény keltett feltűnést. Az egyik Kós Károly „Országépítő”-je. Megválthatjuk, hogy kissé aggódtunk a megjelenés beharangozásakor, hogy a kiváló tehetségű Kós Károly, az erős transzilvanista, ebből a hitvallásából folyóan olyasmit fog írni Szent Istvánnal kapcsolatban, ami meggyőződésünk ellen volna. A könyv egyszeribe eloszlatta aggodalmainkat, mert mély művészi értékén túl is szinte zavartalanul adhattuk át magunkat annak a történelmi hangulatnak, amelynél tragikusabb és korhűbbet Eötvös és Kemény nagy művei óta nem Igen termelt a magyar Irodalom. A másik regény, Makkal Sándor „Táltoskirály”-a, egy regénytrilógiának első részeként jelent meg és IV. Béla fiatal korát tárgyalja. Mind a két könyv magasan kiemelkedik az utóbbi 15 év magyar és erdélyi irodalmának átlag színvonalából. S ha most kutatjuk az okokat, hogy úgy Kós Károlynak, mint nagy részben Makkai Sándornak is, miért sikerülhetett a magyar középkor lelkét ennyire megfognia, azt a magyar protestantizmusnak bizonyos Irányváltozásával kell magyaráznunk. Nemrégiben hangzott el Ravasz László eszmefuttatása: a magyar protestantizmus nem állhat meg 400 éves eszmeállagával, hanem a katholikus középkor nagy szellemeit is magáénak vallja. A protestantizmus tehát az életösztön szomjúságával nyújtja ki hajszálgyökereit ama mély humusz-rétegek felé, amelyet a középkor jelent, lélekben, szellemben és kultúrában, úgy az egyháznak, mint az irodalomnak. Ebből a szempontból nézve a Kós Károly és a Makkai Sándor regénye nemcsak kiváló irodalmi siker, nemcsak nemes értelmében vett történelmi regény, hanem kordokumentum Is egyúttal és talán általános Irányváltozást jelent, amit, ha kellő jóakarattal kezelnek mindkét oldalon, csak a kereszténység és a magyarság ügyének aratnak hasznot. Nem hiszem azonban, hogy Ravasz László, Kós Károly és Makkai Sándor, akik mindhárman írók és művészek, új megnyilatkozásukban egy előre megbeszélt program etapjait munkálnák ki most előttünk szépirodalmi és szónoki formában. Mélyebb sorsú koráramlatok csiráit vélem felfedezni ezekben a szétszórt, de egybevágó jelenségekben, még pedig az életösztön csak mágikus erőkkel kormányozott megnyilvánulásait. Megerősíti hitemet az, hogy mindkét regény Erdélyből jött, olyan művészek és kisebbségi vezetők tollából, akiknek a magvarság lelki életerejéért sokat kell töprengeniük s akiknek a kisebbségi sors létkérdéseitől sarkalva, a nemzeti élet legmélyebb gyökeréig kell leásniuk, hogy népüknek megújulását igazán szolgálhassák. A magyarságnak Mohács óta Zrínyin és a reformkor lendületén kívül nem sok vigasza lehet történelmében, vissza kell tehát térnie dicsőséges árpádházi és Anjou-múltjához, amit regényirodalmunk ez ideig szinte tökéletesen kikapcsolt témaköréből. Kemény csak a reneszánsz foszforos fényében oszlásnak induló magyarságáig ment vissza, Móricz Zsigmond, Kós Károly, Makkai, Tabéry eddig mind csak az erdélyi fejedelemség tragikus korszakait boncolta s még a katholikus Eötvös sem nézett vissza 1514 előttre. Mikor most Kós Károly Szent István korát, Makkai pedig IV. Béla küzdelmess uralkodását választotta regénytémául, ez az irány megfordult és reményünk lehet arra, hogy amint a történelemtudományban Hómann Bálint és Szekfű Gyula történetírása fordulót hozott számunkra, úgy regényirodalmunk is a magyar történelem teljes regiszterét fogja kiaknázni; annál is inkább, mert minél messzebbre hatolunk visszafelé történelmünk útján, annál több fényre találunk és annál több okulást nyerhetünk azokból az időkből. Hogy itt van előttünk Kós Károly „Országépítő”-je, ez az ötödfélszáz oldalas regény, bizonyítsad amellett, hogy az irodalom prosperitása semmi esetre sem gazdag korok függvénye csupán, amikor a lét túlcsapó föle művészi alkotásokban virágzik ki. Inkább állíthatjuk azt, hogy az Irodalom hősi és a nemzet egyetemének minden erejét megfeszítő korszakaiban fakad fel az erőfeszítések kikristályosodott veríték csöppje képpen; a szenvedés, a befelé fordulás és az elmélyedés neveli s csak az őszinte hit vetheti ágyét termőre. Kós Károly, sztánai magányában, úgy látszik, megtalálta ennek a könyvnek írása közben azt a csendet és világtól-elvonatkoztatottságot, amivel a majdnem ezeréves magyar múlt inkább valóság tudott lenni számára, mint napjaink zűrzavara. Szent István életéhez alig van történelmi adatunk. Csak életének és uralkodásénak egy-két nagy ténye magasodik ki havas és szinte megközelíthetetlen csúcsként a történelem ködéből. Avatott mesternek kell itt lenni annak, aki le merjen szállni a szinte mitikus hős lelkivilágának köd lepte völgyeibe és aki függőhidakat tudjon építeni az események megmaradt csúcsai közé, olyan hidakat, amelyek meg is bírják a történelem vaslépteinek súlyát. Kós Károlynak általában sikerült ezeket a történelmi hézagokat kitöltenie, igaz, hogy ezt speciális regényírói technikával érte el. Kós Károly nagyon takarékos tehát a beszövésekkel, saját bevallása szerint pedig nem a szent királyt, hanem az embert, a hadvezért és az országépítőt akarta megírni regényében. Egvetion lényegbevágó beszövése az, hogy István királynál egy ifjúkori, meg sem kezdődött és elnyomott szerelmet tételez fel, amelyet a fiatal István az erdélyi vajda görög felesége iránt érzett, mikor még Gizellát nem ismerte. István kiirtotta lelkéből ezt a szerelmet, hite, szülei és az ország érdekének parancsára. Mértékkel és ízléssel izzik ez a szerelem az események hátterében, hisz István mély bölcsessége és szentsége éppen abban nyilvánul mert Kós Károlynál, hogy mindig a magasabb sugallatú égi parancsokra hallgat, hogy mindég országának és népének érdeke lebeg a szeme előtt, amely Istentől bízatott rá s hogy egész életében mindent feláldoz, ami emberileg vigaszt hozhatna számára. Hogy a kereszténységet megszilárdíthassa az országban és a magyarságot az európai népek közösségében, pogány rokonait, akik szívéhez nőttek, a vér és a faj kapcsaival, s akikben törzsének ősi példányait szereti, egymás után kell feláldoznia, kiirtania és letepernie. S valahányszor letipor közülők egyet-egyet, mert úgy kívánja az egyház és az ország érdeke, egy-egy gyermekét ragadja el tőle a halál. Halálos ágyán válik teljesen tudatossá előtte hivatása s néhány szaggatott szóban vonul el előtte országépítésének ‘múltja: „- Véres építést parancsoltál nekem úristen s én nem irgalmazhattam s Te se irgalmaztál nekem, Istenem… Koppánynak halni kellett… s Ajtonynak…. Tonúzóbának is… s az utolsó Vazul volt… s ez volt a legnehezebb Uram… – De én a gyermekeket adtam .. .s Imre volt az utolsó… s az volt a legnehezebb terű, Uram, amit reám tettél s mindent Te parancsoltál és ezért nem lehet igazsága Csanádnak s én hiszek Neked… s irgalmazzál nekem Istenem …” E szavakkal hal meg István király s Kós mindvégig, éreztetni tudja, akármit cselekszik is István, habár az országépítőt és az embert akarta is megírni, hogy ez az ember szent, bölcs és irgalmas volt. Kós inkább a harcost és az uralkodót domborította ki, mert csak. így tudott belőle drámai hőst formálni s csakis így lehetett az „Országépítő”-ből igazi regény, a magyar irodalom egyik kimagasló alkotása. S mivel Kós igazi, művész, aki hazudni nem tud, – talán különösebb elszánás nélkül is – megírta a „Szentet” is, mert különben nem írhatott volna igazi Szent István regényt. S hogy ezt meg tudta tenni, ez a Kós respektálni való, nagy érdeme. Ha a regény mégis felötlő hiányosságait keressük, azokat két pontban sűríthetjük össze. Mostohán bánt el Imre királyfival, akinek alakja korántsem fedi eléggé lényét. Kós szerint Gellért a 12 éves Imrével a király elé járul és azt mondja, hogy eljött az ideje annak, hogy a kis király megtanulja azt, amire ő nem taníthatja meg: a harcra, a fegyvervonásra, a vérontásra, a lázadók eltiprására, a büszkeségre, az irgalmatlanságra, a mulatozásra, amiről ő nem akar tudni, mert ellenkezője annak, amit Krisztus Urunk élete példáz. A világi élet és a Krisztus parancsai közt való eme különbségtevés nem hagyhatta el egy középkori pap ajkát és főleg Szent Gellértét nem. A másik hiányosság, amit még felróhatunk, a regény egyik legnagyobb értékével és művészi eredetiségével kapcsolatos és gáncsunk egyben dicséret is, azaz a kettő nem választható el egymástól s ez már a regény egész stílusával és megjelenítésével kapcsolatos, művészeti s nem elvbeli probléma. A lélekrajz kérdése ez. Lehetséges, hogy csak Ilyen módon lehetett ugyan megírni Szent István életét anélkül, hogy a korhangulat és a vele kapcsolatos illúzióink törést ne szenvedjenek, de mégis ki kell térnünk arra, hogy sokszor hézagosságokat érzünk a jellemek vezetésében. Az alakok belső rajza legtöbbször csak egy-egy vonással, villanással van jelezve, mintha egy világos ház kapujában állnánk, háttal a fénynek és az áthatolhatatlan éjszakában kézilámpást hordozó alakok sziluettjei villannának, akiknek arcára és mozdulataira csak néha vetődik teljes fény. Tragikus csata folyik ezek között az alakok között, de mi csak a nagy Körvonalakat látjuk, igaz, hogy azokat aztán Rembrandt-i élességgel, jeleztük már, hogy ez a hiba erénynek is nevezhető. Senki sem bizonyította be a magyar irodalomban, hogy nem volna-e illúziórontó, ha ezeket a mitikus alakokat, Szent Istvánt, Gézát, Gizellát, Saroltot, Imrét, Csanádot, Gellértet, Ajtonyt, Vazult, és a többi héroszi ködben libegő őst átható, filmműtermi világossággal árasztanánk el. Vádoló példa egyedül csak Sigrid Undset művészete lehet, akinek nem egy történetírói erényét találjuk fel Kós Károlynál is – de aki mélyebben hatolt bele a középkori lelkiség örvényeibe, mint Kós. Dicséretére szolgál azonban, hogy ha nem is elégít ki mindig teljesen, az, amit ad, kevés kivétellel, mindég művészi, élethű és igaz. Az ökonomikus művész, a gerendát gerendába rovó faépítész mesterségbeli biztonsága érzik meg Kós regényírásén: amit épít, azt jól megépíti és nem akar hazudni, csak azt adja és mutatja, amiről biztos, hogy teherálló, ami anyagszerű s aminek értékállandóságáról meg van győződve. Könyvének stílusa külön tanulmányt érdemelne, mert ez a regény, az alakok, a cselekmény és az egész ezredik év körülötti atmoszféra nála elválaszthatatlanul egybefonódó szerves valami, mint a népdal szövege és zenéje, ahol az egyik sugalmazta a másikat és nem tudni, melyik volt előbb. Kós egész regénystílusát a székely népballadák szűkszavú drámaiságából is le lehetne vezetni. A lélekrajz némi szűkreszabottságáért is ez az egységes művészi jelleg kárpótol: lelki válságok, elhatározások, drámai csúcspontok csak egy-egy mozdulatban, vagy valami ős egyszerűségű, stilizált rövidségű kifejezésben nyilvánulnak itt meg. Egy-egy villanás, az arcjátéknak, a belső feszültségnek, vagy a kínnak valami ázsiaian egyvonalú jelzése az egész, de következtetni lehet belőle az érzelmek egész regiszterére. Kínai szerelmi versek ilyen egyszerűek, székelyföldi templomokban fellelhető Szent László-mondák   freskórajzain látunk ilyen szikár, ázsiai emlékű vonalakat, ilyen különös kompozíciókat, amiknek mását szibériai falvéseteken is megtalálták. S meglehet, hogy ez a szűkszavú, nem túlságosan analizáló ábrázolásmód lesz az igazi magyar regény (amely vajúdásénak még most sem jutott végére!) megjelenési formája. Ennek a stílusnak a jellemzésére ne álljon itt más, mint az Imre királyfi temetési napjának záró akkordjai: „…Aztán egyszer vége lett, az emberek elmentek és egyedül maradtak a király, meg a felesége. Fáradtan, összeroskadva ültek a kicsi hálóházban; egy széken a király s máson a királyné. Szemben ültek egymással és hallgattak. Lassanként reájuk ereszkedett az alkonyat szürke homályossá és azután az éccakai sötétség. Nesztelen lépésekkel jött be egy szolga, égő mécset hozott és a mécs lángjával meggyújtotta a viaszgyertyákat. Azután ahogy jött, nesztelenül kisuhant, mint a kísértet. A két ember talán észre sem vette, csak ült tovább és hallgatott. Egyszer pillantott csak fel a királyné, nézte ura kővé meredt orcáját s azt mondta: – Vadkannál veszedelmesebb csak a pogány… A király mintha nem hallotta volna a szót. ült tovább a székben, mint a kőbálvány. éjfélt kukorékoltak a kakasok, amikor a királyné felállott és ment és lefeküdt és elaludt. De István király tovább is ott maradt a székben ülve és ott ült akkor is moccanás nélkül, amikor napkeleten megpirkadt a hajnal…” A regény egészébe illesztve ez a szűkszavú leírás olyan művészi hatást vált ki, aminél megrendítőbbet semmiféle analizálással sem érhetett volna el a szerző és ez az ő nagy ereje. Amilyen meglepő a Kós Károly művészi haladása és kiteljesedése, első történeti regénye, a „Varjú nemzetség” óta, épp olyan nagyot lépett előre Makkai Sándor, az „ördögszekér” című sok vihart kavart regénye óta. Makkai Sándor egészen más művészi egyéniség, mint Kós Károly. Az ő ereje nem annyira a stílusban és a szerkesztésben van, hanem inkább az alakok belső rajzában és történelmünk belső tragikuménak kielemzésében. Regényében lépten-nyomon, néha az egységes stílus és az egységes vonalvezetés rovására is, a nagy gondolkodó és történetfilozófus. Erdély magyarságának nevelője és prédikátora jut inkább előtérbe. IV. Béla korét írja le, de különösen a regény elején a nemzetiségi kérdésen és a magyarság európai sorsán vitatkoztatja a magyar urakat és nem látszik sokat törődni azzal, hogy regényének egyes passzusai így első pillantásra anakronisztikusnak hatnak. Maga a regény tragikuma, az alakok belső életének kiváló rajzolása azonban hamarosan elfelejtetnek velünk minden anakronizmust és amire megszoktuk a regény stílusát, annak hatalmas belső ereje magával ragad s nem enged többé helyet aprólékos kifogásoknak. A regény, amint már említettük, egy nagy trilógiának első része. Egyetlen személyben, IV. Béla alakjában összpontosította össze Makkai Sándor az Európába sodródott magyarság egész problémakomplexumát. Ő is Erdélyből írja a magyar történelmet, mint Kós Károly is, aki ha csak lehetséges, Erdéllyel hozza kapcsolatba Szent István működését. Makkai is Béla király ama korszakát írja le a Táltoskirályban, amikor Béla mint apjától eltaszított, kegyvesztett ember Erdélyben mint „kis király” készül az uralkodásra és kis udvartartása körében megfeszített erővel lesi, hogy mikor kerül reája a sor, hogy mikor veheti kezébe a romlásba jutott ország gyeplőinek igazgatását. Magyarországon II. Endre romlott udvara kormányoz. Apodfia Dénes nádorispán és Barcfia Miklós kincstárnok kapzsi kormányzása szerecsen és izmaelita adóbérlők fosztják ki a népet s a szókimondó, erősakaratú Bélának menekülnie kell ebből a megromlott környezetből. Lent Erdélyben megismeri a magyarság ősibb életformáit, a székely haditudomány ázsiai eredetű és nyugati formáktól meg nem rontott ősi erejét, és különböző jelekből értesül arról, hogy a magyarságot Kelet felől fenyegeti a sárga rém, egy eddig soha nem ismert veszedelem, amely a keleti rokonnépeket, az Etelközben maradt magyarságot, a kunokat és a besenyőket már sorban elseperte és most Magyarországot készül letiporni, hogy hatalmát egyik óceántól a másik óceánig terjeszthesse ki. Makkainál is felmerült István királynak legendáshírű erdélyi édesanyja, Sarolta alakja, aki a székely néphit szerint ott él Erdély havasai között most is és segítségére siet népének, amikor az nagy veszedelemben van. Sarolta egy mitikus jelenésben figyelmezteti késői utódját, Bélát, a Kelet felől közelgő veszedelemre, és Béla, akiben gyermekkora véres álmaitól fogva kísért egy kép, hogy valami apokaliptikus rémmel kell majd megküzdenie, mielőtt uralkodását megkezdheti, a különböző álomlátásokból és jelekből és a keleti gyepükön át beszivárgó hírekből egyre jobban megbizonyosodik arról, hogy a magyarságnak ezt a nagy élet-halálharcát neki kell majd megvívnia. Ő küldi el Julián szerzetest, a gyulafehérvári Domonkos-atyák fiatal magyar rend-tagját, hogy a magyarság régi telepeit keresse fel s vezérelje haza, hogy az új Magyarország erejét velük is megnövelje. A tragikus események közben megállás nélkül rohannak tovább. Béla király nagyra hizlalt hatalmasai az Apodfiak és a Barcfiak, akik tudják, hogy Béla alatt nem folytathatják tovább kizsákmányoló politikájukat, összeesküvést szőnek a király ellen, a királynő és a német császár bevonásával, hogy Endrét megöljék s helyébe csecsemő királyt állítsanak, akinek nevében továbbra is kezükben tarthassák a kormánygyeplőt, ha az országot német hűbérbe is kellene adniuk. Róbert esztergomi érseknek, Béla királyfi meghitt emberének sikerül csak az udvari intrikák nyoméra rájönnie és az összeesküvést az utolsó percben megakadályoznia. II. Endre, aki feleségében, kegyenceiben, egész életében csalódva, haldokolva fekszik az esztergomi palotában, az utolsó pillanatban ráébred élete nagy tévedésére és arra az igazságtalanságra, amivel Béla fiává i szemben élt. Róbert érsek tanácsára hazarendeli fiát és Béla a székelyek seregével az utolsó percben megmenti az országot a német hűbériségtől és székely csapatával kiveri az osztrák őrgrófot Magyarországból. Endre király meghal és Béla most már elfoglalhatja a trónt, de visszaérkezik Julián barát és hírűt hozza, hogy a régi magyarságot a tatárok már elseperték és hogy nemsokára Magyarországon lesznek a mindent elsöprő hadak. Idáig tart Makkai regényének az első része, amely kezeinkben van. A regény egészéről csak a további kötetek megjelenése után számolhatunk majd be. Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy ha Makkai a további kötetekben Is tartani fogja tudni azt a művészi szintet, amit ebben az írásában elért, akkor az egyik legjelentősebb magyar regényalkotással fogunk szemben állani. Addig sem mellőzhetjük azonban el a dicséretét annak a kiválóan tragikus drámai koncepciónak, amivel Makkai még a tartárjárás előtt éreztetni tudja a magyarságra leselkedő veszedelem nagyságát és azt az elmélyülő erkölcsi érzéket, amivel kritikát mond II. Endre udvara fölött és ahogy ebben az udvarban is meg tudja találni a kiválóságokat, a Róbert érsek aszkétikus fényű alakját, vagy az összeesküvő, de rr:3gtérő Pók Móric igaz bűnbánatát. A transzilvanista felfogás Makkai regényéből is kitűnik, mert regényében a XIII. században ugyanúgy mondanak kritikát a nagymagyarországi viszonyok felett, mint ahogy Makkai ma Erdélyben bocsátja választóvíz alá a magyar viszonyok jóból és rosszból kevert amalgámját. Regényének legmegrendítőbb fejezete a tatárjárást megelőző kor azon időpontja, amikor a szerecsen és izmaelita uralomtól kisarcolt ország fölött különös égi jelek, szárazság, ólmos sárgás színű égbolt, vihar előtti fülledtség jelzi a bekövetkezendő vihar; s amikor Róbert püspök, mikor a szerecsenek és a velük összejátszó nagyurak egyik papját gyalázzák meg, kihirdeti az esztergomi székesegyházban II. Endrére és országára az interdictumot. Ennek a jelenetnek a drámaisága örökké emlékezetes marad azok előtt, akik egyszer elolvasták. álljon itt egy kicsi rész az egészből azoknak, akik a könyvhöz még nem jutottak hozzá: „így szólt az érsek: „Kialudt a világ világossága!” és ellépve az oltár gyertyái előtt, kifújta őket. Végig sorra. Sötétség borult a templomra. Csak az örökmécses reszkető lángja pislog még. és ekkor megmozdult a tömeg. Rémülten kikerekedett szemekkel ugráltak talpra. A szíveken átnyílalt a kimondhatatlan irtózat: A kegyelem lángjai kialudtak. Az Isten eltávozott a földről. Iszonyú sírás viharzott föl.

Cenzor: Két történelmi regény Tormay Cecilé regényciklusának első kötetéről

Cenzor: Két történelmi regény Tormay Cecilé regényciklusának első kötetéről, A csallóközi hattyúról szólva, e hasábokon rámutattunk a történeti regény műfajának örvendetes reneszánszára. Megállapításunk igazolásául most egy másik nagylélegzetű történeti regényről, Makkai Sándor Táltoskirályáról adunk számot. Makkai könyve Tormay regényével azonos korból, a tatárjárást megelőző időből veszi tárgyát, tehát ott végződik, ahol Tormay regénye kezdődik. Az író már első történeti regényében, az Ördögszekérben is tanúságot tett történeti múltat támasztó erejéről, de míg ez a regény a Báthoryak és Bethlenek személyében inkább történeti alakok emberi egyéniségét rajzolja, addig a „Táltoskirály” komor történeti tablója egy egész történelmi korszak lelkének zárát nyitja meg, hogy ebben a kollektív lélekben a magyarság történelmi tragikumát villantsa elénk. A regény hőse, IV. Béla, a cselekmény idejében még rex junior. Ő a Táltoskirály, akinek vívódó lelkére valami sötét végzet árnyéka borul. Talán anyjának, Gertrudnak tragikus halála, talán az a keserű ellentét, amely szembeállítja őt apjával, az állhatatlan II. Endrével, akit gyarló indulatain kívül gonosz intrikusok, a nyomorult magyar nép idegen szipolyozói tartanak hatalmukban. A fiatal király hűséges embereivel serege élén Gyulafehérvárra megy, hogy Erdély földjére mentse önnön életét és népe jövendőjét. Ez a feszült küzdelem adja a regénymese vázát, amelyhez a táltoskirály tragikus lélekvergődése és az idegen befolyás lelketlensége alatt őrlődő magyarság sorsa szolgáltatja a sötét tónusú történelmi hátteret. A táltoskirály küzdelme apja halálával véget ér, de tisztán érezzük, hogy ez a vergődő lélek a történelmi idők tragikus próbáját nem állja ki. A Keletről visszaforduló Julián barát hírül hozza, hogy az őshaza magyarjait elsöpörte a tatárok Nyugatra induló áradata. Baljóslatú üstökös szántott végig a beborult égen, mintha «az orosz kaputól a brassói gyepűig» mutatná az országba nyúló utakat.. . Makkai regényében kevés a külső, regényes történés, de ez a világos bonyolódású mese-mag elég az írónak ahhoz, hogy benne életre keltse a magyar história legtragikusabb korszakát s annak rajzában megmutassa a mával való döbbenetes hasonlóságát. A magyarság sorsát külső ellenség pecsételte meg, de a nagy nemzeti tragédia előkészítői a nyakunkon ülő idegenek gyűlölete és az ebből kihajtó testvérviszály voltak – mondja Makkai – s ezt a felfogását oly meggyőző erővel, oly tiszta történelemszemlélettel és művészi szuggesztivitással bizonyítja, hogy ellentmondásunkat elnémítva, kényszerít ezeknek a töretlen művészi értékeknek elismerésére. A termékenytollú Harsányi Zsolt Petőfi Sándor és Madách Imre életregényei után „Szólalj, szólalj, virrasztó!” címmel most a költő Zrínyiről írt kétkötetes életrajzi regényt. Harsányi Zsolt munkájában hasztalan keresnők az érdekes bonyolódású regénytémát, a fordulatos meseszövést, vagy a kornak és alakjainak újszerű beállítását: a történelmi anyagból regényes életrajzot formál, amely Zrínyi hatalmas egyéniségének egész romantikáját szigorú történeti egymásutánban – el kell ismernünk: bő tárgyismerettel és alapos történelmi tájékozottsággal – mondja el a rutinos elbeszélő könnyed elevenségével, mindvégig lebilincselő előadásmódban. Megelevenedik a regény lapjain Zrínyi gyermeksége, a gráci iskolaévek korszaka, a törökkel vívott örökös harcok és az a tragikus küzdelem, amelyet a pogány áfium veszedelme, a császári ház rövidlátó politikája és pártoskodó magyar vezérei ellen folytatott a nemzet jövendőjéért egészen a gyászos végű kursaneci vadászatig .. . Harsányi Zsolt munkájával kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy a kevesebb több lett volna. Ha az író szabadulni tudott volna a históriai anyaghalmaz bilincseiből, ha lett volna bátorsága a históriai adatokból regény-mesét építeni, akkor a történelmi események mögött megérezte volna hőse belső egyéniségét és életre tudta volna kelteni a korszellemet s ennek tükrében Zrínyi alakját új oldalról, – nem mint sablonba merevített történeti nagyságot – hanem mint élő embert mutatta volna be. Ha azonban elismerjük – aminthogy el kell is ismernünk – az életrajzi regény műfaji jogosultságát, nem tagadhatjuk, hogy Zrínyi romantikus fordulatokban gazdag élete, nagyszerű egyénisége és tragikus vége a maga nyers történeti valóságában is izgalmasan érdekes regénytárgy. Ha az író eleve le is mond arról, hogy alakja köré a történelemből mesét formáljon, biztos lehet az olvasó érdeklődéséről még akkor is, ha nélkülözné Harsányi Zsolt eleven elbeszélőkészségét és finom archaizmussal árnyalt stílusát, amely ennek a nagyterjedelmű munkának is főerősségét adja.