Dr. Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig

A rendkívül termékeny és sokoldalú Makkai Sándor egy ujabb művel ajándékozott meg bennünket. Tudós képességét ezúttal egészen új oldaláról csillogtatja, mikor fenti művével új irodalmi területre lép; az egyházi irodalom történetének elhanyagolt mezejére és mindjárt a legérdekesebb fejezetét írja meg annak: az erdélyi, kálvinista irodalom utóbbi 75 esztendejének a történetét. Világos és meggyőző áttekintést nyújt e műben a szerző ennek a mozgalmas, megelevnitő korszaknak a gazdag irodalmi termelése felett. A teremtő szellemek egész sora vonul fel előttünk az alig 60 (nagy) oldalt kitevő dolgozatban. Különösen érdekes az utolsó évtizedek irodalmi termelésének szemléje, amelyből napjaink kálvinista reneszánsza született meg. Makkai hézagpótló munkája minden dicséretünket megérdemli.

Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig – Református Szemle, 1925., 18. évf., 32. sz., 523-524. p.

Lapunk olvasói előtt már ismeretes Makkai fenti munkája, amely a „Református Szemle” ez évi folyamában jelent meg s amely, most szép, ízléses formában különlenyomatban rendelkezésére áll olvasóközönségünknek. Makkai nagy értékű tanulmánya míg egyfelől irodalomtörténeti perspektívába helyezi az erdélyi református egyház szellemi atmoszféráját alkotó irodalmi termékeit az utolsó 75 esztendőnek is kritikai szempontokat ad azok megítéléséhez, másfelől nagy értékű szolgálatot tesz azáltal, hogy leggazdagabb irodalmi korszakunk történeti beállításával fokozottabb mértékűvé teszi számunkra a lehetőséget, hogy irodalmi fejlődésünkben a magunk szellemi életébe kapcsolódjunk bele szervesebben s ezáltal öntudatos gerincet adjunk erdélyi református egyházi irodalmunknak. Szempontjai helytállók, bár a 19. század eleji irodalmi fejlődésünk feltárásával még biztosabbakká tehette volna azokat, illetőleg mélyíthette volna. megállapításait. A munka terjedelménél fogva, meg a dolog természeténél fogva napjaink irodalmi életének a feltárásában inkább csak bibliográfiai munkát végzett, azonban a tudományokkal foglalkozók nagyon jól tudják, hogy mit jelent a jó bibliográfia, Makkai könyve egyenesen nélkülözhetetlen kézikönyve lesz mindenkinek, akiket az erdélyi református egyházi irodalom életbevágóan és tettleg érdekéi. Ki kell emelnünk énnek a munkának azt a további nagy jelentőségét is, hogy irodalmi szellemi gazdagságunk ilyen intenzív és extenzív felmutatásával nagy mértéiben emeli és fokozza önbizalmunkat, amelyre ma az erdélyi magyarság minden küszködő munkásának minden napon olyan nagy szüksége van. Makkai nagy értékű könyvét ajánljuk mindenkinek, aki maga magán túl tud nézni s aki maga-magát erdélyi magyar életünk részesének tudja érezni, akikben van szolidaritás érzet közös nagy értékeinkkel szemben.

Dr. Csüry Balázs: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig – Pásztortűz, 1925., 11. évf., 18. sz., 399-400. p.

Az egyházi irodalomtörténet problémája egészen új probléma. Egyházi irodalomtörténet, mint a szerző mondja, nincs is. Ami az egyházi irodalomból a művészet fogalma alá tartozik, azt tárgyalta eddig az irodalomtörténet a maga szempontjai szerint, ami pedig az egyház történetével volt vonatkozásban, arról az egyháztörténet emlékezett meg ismét a maga, nem irodalomtörténeti nézőpontjából, legtöbbször függelékszerűleg, vázlatosan. így aztán az egyházi irodalom a kettő között félig-meddig elsikkadva a köztudatban soha sem vált öntudatossá a maga sajátosságai szerint. Mi az egyházi irodalom? Makkai Sándor e kérdésre világos és szabatos feleletet ad, megjelölvén e fogalom főtényezőit. Az egyházi irodalom a vallásos élet számára az, ami az általános emberi élet számára a szépirodalom és filozófia együtt. ábrázolás és magyarázat, művészet és tudomány egyszerre, melynek végső eredménye: ideálhoz segítés, lelki gyarapítás, egyszóval építés. A kiváló szerző rövid áttekintésében valóban azt adja, ami voltaképp mindenféle történeti tudománynak végső célja és értelme kell, hogy legyen, t. i. : szellemtörténetet. E legmagasabb, mindent átfogó történettudománynak, mely úgyszólván a tudománynak még csak álma, politikai és művelődéstörténet, nyelvtörténet, irodalomtörténet, egyházi irodalomtörténet, művészettörténet stb. stb. csak más-más színű hosszanti fonalai, melyeken az egyes korok szellemi áramlatainak keresztszálai keresztül-kasul futnak s végeredményben egyetlen szerves egységbe, az egységes emberi szellem fejlődéstörténetébe szövődnek. Az ilyen értelemben vett történet az emberi kutatás legméltóbb tárgya: az axiológia jelenségtörténete, mely annál tökéletesebb, annál hiánytalanabb lesz, minél több erére és sejtjére világít reá a kutató lámpása. Egy ilyen fölkutatlan érre mutat rá Makkai Sándor s annak utolsó 70 évére reá is világít. Az erdélyi református egyházi irodalom utolsó 70 évének történetében; három nemzedéket különböztet meg. Az első nemzedék (1850-1895.) a vallásos és theológiai liberalizmus iránya. Szerzőnk világos képét adja az egész iránynak s elágazásainak, rámutat a forrására, találóan jellemzi az irány főképviselőit (Kovács ödön, Keresztes József, Nagy Péter, Molnár Albert stb.). A második nemzedék az enyedi theológiának Kolozsvárra való áthelyezésével új környezetben új szellemi áramlatoktól megtermékenyítve fejlik ki. E nemzedékben a liberális örökség, a pietista színezet egy új alakulásban szívódik fel, melynek megtermékenyítője a kolozsvári egyetem nagy gondolkozójának, Böhm Károlynak a filozófiája volt. Ez az irány kialakulásénak határozott fokát Ravasz Lászlóban érte el. Mellette e kor vezető alakjai: Kenessey Béla és Nagy Károly, jelenlegi püspök, legkiválóbb szónokai: Nagy Károly és Ravasz László, kikről kitűnő jellemzést ad s az utóbbit „az Ige eddig legnagyobb magyar művészé”-nek méltán értékeli. A harmadik, mai nemzedékről természetesen csak rövid csapatszemlét kapunk. E nemzedék a Ravasz László és Bartók György által interpretált Böhm-féle fundamentumon állva végzi tudományos részletkutatásait, de másrészt a viszonyok követelményeképpen hatékony egyházépítő munkát is folytat az erdélyi hagyományoknak és népszellemnek megfelelő formában. Makkai Sándor a jeles szónok, szépíró és tudós, kitől a vallás lényegéről s az emberiség történetében való szerepéről csak nem rég jelent meg egy mélyen járó tanulmány, e munkájában a történetírás terén mutat fel követésre méltó mintaképet. Tanulmánya nemcsak tudományos mű, hanem program is. Az egyházi irodalomtörténet területe fölkutatásra vár, anyaga sötétségben és ismeretlenségben kallódik. A szerző egyházi téren is konstatálja a mi veszedelmes, magyar betegségünket: „következetesen lebecsültük és elhanyagoltuk azt, ami magyar örökség és kezdés volt és mindig az idegent majmoltuk és portáltuk”. Vajha szavai eljutnának a szívekhez, munkája pedig találna hozzá hasonló, lelkes folytatókra.