Jézus Krisztus jó. vitéze. Baráti útmutató a református lelkipásztori pálya előkészületeihez.

Jézus Krisztus jó. vitéze. Baráti útmutató a református lelkipásztori pálya előkészületeihez. írták: Imre Lajos, Makkai Sándor, Révész Imre és Vásárhelyi József. 1916. Szerzők sajátja. Kapható Kolozsvárt, Bocskay-tér 1. sz. ára 1 K 20 fill., postán küldve 1 K 30 fill. A hét erdélyi kálvinista kollégium nemes ifjúságának hív rokonérzéssel és szolgálatkész indulattal ajánlja e könyvet négy öreg diák. Ez a kiskönyv nem „theológiai enciklopaedia” akart lenni, aminthogy senki sem mondhatná róla, hogy az, vagy afajta, hanem olyan ébresztő kalauz, amilyenre a lelkészi pályára lépni szándékozó ifjaknak szükségük van, mielőtt pályaválasztásuk alkalmával elhatároznák magukat pro vagy kontra? Hat szakaszba osztva szólanak a szerzők: 1. a kálvinista lelkipásztor (1-13. l.), 2. a lelkipásztor és a biblia (14-29. lap), 3. a lelkipásztor és a történelem (30-57. l.), 4. a lelkipásztor és a filozófia (58-78. l.), 5. a lelkipásztor gyakorlati munkássága (79-90. l.) címek alatt, míg 6. tételül dr. Révész Imre megszívlelésre méltó és önbírálatra, önismeretre serkentő intelmeket, közöl, Ievél alakjában, a theológiára lépni óhajtó ifjakhoz (91-105. l.). Aki ennek a kis könyvnek a célját meg akarja ismerni, az olvassa el s ha meg is értette, ám gondolkozzék róla és ahhoz képest cselekedjék.

Nagy Károly: Jézus Krisztus jó vitéze – Református Szemle, 1916., 36. sz., szeptember 1., 501. p.

„Jézus Krisztus jó vitéze” cím alatt négy „öreg diák”: Imre Lajos, Makkai Sándor, Révész Imre, és Vásárhelyi József egy csinosan kiállított kötetet írt 105 oldalon „baráti útmutatót a református lelkipásztori pálya előkészületeihez,” „ajánlva a hét erdélyi kálvinista kollégium nemes ifjúságának.” Tartalmáról és tendenciájáról a hozzáértőket, már az értekezések címei eléggé tájékoztatják. 1. A kálvinista lelkipásztor (Imre). 2. A lelkipásztor és a biblia (Vásárhelyi). 3. A lelkipásztor és a történelem (Révész). 4. A lelkipásztor és a filozófia (Makkai). 5. A lelkipásztor gyakorlati munkássága (Makkai). 6. Kísérő levél (Révész). – Az elöljáró sorok ugyan tiltakoznak az ellen, hogy a könyv valami „theol. enciklopédia” akarna lenni, azonban mégis azt kell megállapítanunk, hogy mégis csak az „dióhéjba fogva.” A műfajszerűtől egy meglehetősen kiütköző tendencia különbözteti meg: szeretne lelkesedést kelteni nemcsak a tudományág, de főleg a pálya iránt. Sőt annyira a pálya iránt, hogy még a tudományos előkészületet is e szempont alá helyezi – igen helyesen. – Fontos gyakorlati érdek szolgálatára vállalkozott e könyv: tájékoztatni a teológust pályája és tanulmányai felől s az érlelődő tanulóifjúságot a lelkipásztori pálya felől. Ez utóbbi lép előtérbe különösen az első és utolsó értekezésben. – E tekintetben, őszintén megvalljuk, szerettünk volna többet kapni s az emberiség és különösen magyar nemzetünk életének gyakorlati szolgálata s a munkája által boldog lelkipásztori típus több oldali megrajzolása formájában. Azonban a könyv így is derekasan szolgálja nemes célját. Hogy „a hét erdélyi kálvinista kollégium nemes ifjúságának” ajánltatik, ezzel bizonyára nem hatásának zártkörére, mint inkább arra a történelmi tradícióra utal, mellyel e kollégiumok alapíttattak s amelyhez hűtlenné lenniük nem szabad. Amily örvendetes jelnek kell venni egyik részről, hogy immár áll. gimnáziumokból is rekrutálódnak teológusaink: oly nagyon szomorúnak azt, hogy saját egyházunk egynémelyik kollégiuma már alig-alig ad elvétve egy-egy teológust. A könyvnek bizonyára e tekintetben is kívánjuk jó hatását. A mi a szerzők sajátja s kapható Révész Imre theol. tanárnál Kolozsvárt Bocskai-tér 1 sz. alatt postán küldve T30 K-ért.