Passuth László: Holttenger Makkai Sándor könyve – Nyugat, 1937. 6. szám

A Mezőségre új papot visz egy döcögő parasztszekér. A tájék arcára ráfagy a rémület, mint Vincent van Gogh didergő szépia-bokraira, az őszi esőktol felhólyagzott anyaföld magába szívja a kerékagyat s köröskörül tengerré dagadtan állja el a jövevény előtt az utat. Ami ezen a mozdulatlan vadvízen túlesik, az a legősibb erdélyi kisvilág. Egymásba barázdált nemzedékek vívják itt századok óta a maguk szívós, engesztelhetetlen közelharcát. Kereszt, kakas, vagy pravoszláv misemondás hite éppúgy szétveti őket, mint egymást fojtogató szűkös földsávjaik, melyek tagosítás nélkül aprózódtak fel az egykori jobbágy-telkeik helyén. Minden falu más faji képletet mutat, egyik még a honfoglalás jogán birtokos kisurak telepítése, másik a paraszttá vedlett armalisták szegénysora. E gazdag rétegezettségű magyarok közt kúszik végig a zárt faji egységű, tagozatlan román folyondár. A fajok e parányi katlanában apró, falusi koncokért patriarkális, rég-telepes zsidók birkóznak nyers, keményszívű örményekkel, míg minden faluvége gyanús fertályaiban cigánynépek primitív, idegen ethosza ver gyökeret. A kolozsvári Alma Matertől a Mezőség szívéig áldozatosan hosszú az út s az íróban életre ébred az a fiatal lelkipásztor, aki a háborúeleje forgatagában népéért vállalta ezt az áldozatot. Két évtized átalakító ereje világokat mosott el, de úgy érezzük, hogy Makkai egykori aklának remekbeformált emberei felett ma is azok az íratlan, vasfegyelmű törvények uralkodnak, melyek századok óta megszabták a falu mindennapi életét. Az egykori Bethlen-birtokok közé ékelt Kamarás árnyékában felvázolódik egy-egy országos figura, de e regényes önéletrajz, jórészt olyan egyszerű, jeltelen lelkekről beszél, akik számára a megmagyarázhatatlanul bőséges Erdély átszellemült, királyi szépséget juttatott. Holttenger övezte kolozsmegyei falvakban, iskolalak tornácáról, parókiák mélyéről, kis kúriák verandájáról változatlan szépségükben sejtelmesednek elo ezek az árnyképek, akiknek különös, élő plaszticitását csak Erdély csodálatos levegője magyarázhatja meg.

Pap Géza: Makkai Sándor: Holttenger – Magyar út, 1937/I.

Akik a magyar szépirodalmat ismerik, azok vártak már erre a regényre. Szinte ösztönszerűleg éreztük, hogy egy ilyen regényt, mint a Holttenger éppen Makkai Sándornak kell megírni. Móricz: Fáklyája, Szabó Dezső: Elsodort faluja, Szabó Pál: Papok, vasárnapok-ja ugyanis mindi a múlté már. A református magyar falu tegnapjának egy-egy reális, vagy torzított darabját rögzítik ezek meg. A ma református lelkipásztorának életét még nem örökítette meg és nem tárta ország-világ szeme elé senki íróink közül. Pedig a mi életünkben milyen messze van a tegnap a mától! Most végre megérkezett ez a regény is. A háború kitörésének idejével kezdődik és az összeomlással, román megszállással fejeződik be. Dr. Katona László kolozsvári segédlelkész bosszúból és makacsságból kimegy lelkipásztornak egy mezőségi kis faluba. Pedig királygyűrűs doktor, tanárok és diáktársak által dédelgetett és kényeztetett nagyszerű filozófus koponya. Hozzáfog dolgozni ebben a sártenger kis falucskában, jönnék az apró kis bajok, félreértések, de eredmény is mutatkozik. Mikor már szinte gigászi erőfeszítéssel nemcsak faluja, de az egész Mezőség lelki életét kezdi felfelé emelni, egy erőszakos egészségügyi intézkedésével magára vadítja az egész falut, hogy végül is, mint mentsvárba menekül fel Kolozsvárra theológiai tanárnak. érzik az egész munkán, hogy Makkai Sándor a magyar falut nemcsak hallomásból és aktákból ismeri, hanem benne élt maga is. Annyira el ennek a műnek minden alakja, annyira élő sejtekből áll a helyzetek és esetek minden darabja, hogy ezt csak áz írhatta meg, aki a saját erőfeszítéseit, eredményeit s csalódásait vetítheti ki.

Makkai Sándor: Holttenger – Függetlenség, 1936/december 6.

Makkai Sándor legújabb könyvének eseményei a háborús évek alatt játszódnak le egy Isten háta mögött lévő mezőségi faluban. A kis falu parókiája új papot kap és a jövevény, egy fiatal tudós, nagy lelki meghasonlás után vállalja csak, hogy vezetője és istápolója legyen annak a népnek, amely távol várostól, kultúrától, a Mezőség kibírhatatlan és rettenetes sarába süllyedve éli hétköznapi életét. A lelkész lelkének minden rajongását és fiatal, elhasználatlan energiájának robbanásig feszülő alkotásvágyát hozza, magával s már arról álmodik, hogy megváltja ezt a népet. Most már missziót lát munkájában s szinte örül, hogy ilyen elhagyatott helyre került, ahol megmutathatja, milyen csodálatos eredményeket lehet elérni a jóság, a szeretet és a benne élő óriási szociális érzés erejével. Ebben a munkában segítőtársat is talál a falu tanítónőjében, akiben azonban napról-napra gyorsuló szívdobogással veszi észre az asszonyt s most egy gyönyörű, komoly és szenvedéssel teli szerelem kezdődik a két ember között, amely végül is sok-sok akadályon, lelki válságon keresztül a győzelemhez vezet. A regény alakjai olyanok, mintha húsból és vérből faragták volna. Olyan festőién jellemzi őket cselekvéseiken keresztül, hogy döbbenetes valósággal kel életre előttünk minden egyes szereplő. A regény meseszövése mesteri, leírásai plasztikusak s úgy vetődik az olvasó elé a kis mezőségi falu egyhangú életű házsorának képe, hogy szinte érezni a benne élő emberek leheletét. A könyvet a Révai Testvérek adták igen ízléses kiállításban.

M. Gy.: Makkai Sándor: Holttenger – Református élet

Makkai Sándor írói lelki arca meglehetős határozott vonásokkal rajzolódott már elénk eddigi regényei mögül. Belefonódik írói egyéniségébe a tudós lelkisége. Segíti abban, hogy még jobban igyekezzék eltűnni tárgya mögött, akadályozza abban, hogy magát a szabálytalanul felbuzgó életet ragadja meg anélkül, hogy tételek, igazságok formáiba szorítsa. új regényében egy fiatal erdélyi lelkipásztor prófétai harcát írja meg az elmaradt erdélyi faluval. Makkai Sándor művészete és valóságlátása ezt a sokszor megírt tárgyat újjá tudta tenni. Sajátságosan nem a fiatal lelkipásztor személyén át van a legtöbb új mondanivalója, hanem a falu rajzában. Ez az új református lelkipásztor még mindig nem a várva várt „kegyes”, az Isten Lelkétől sodort misszionáriusa a falunak. A magyar regényirodalom még tartozik az igazi, hívő és bibliás, imádságból táplálkozó református, az igazi „kálvinista” lelkipásztor rajzával. Inkább szociális reformátor ez, a nagy összeütközés a faluval nem is az Isten országának a területén történik, hanem egy szociális kérdésben, a járvány megállapításának ügyében. Sok tehetetlenség és túlsók tájékozatlanság kíséri ezeket a kedves embereket, lelkészeket, tanítónőket, akik gondtalanul járnak nagy kísértések mélységei mellett. A sötét háttér, a babonákkal átszőtt, gondozatlanul maradt erdélyi falu a megrázó felfedezése ennek a regénynek. Mintha századéves egyháza munkát és munkások nyomait belepte volna a homok a lelkekben. A magára hagyott falusi léleknek a logikáját megrendítően mutatja meg Makkai Sándor. A korcsmában a kurátor védi a papot, aki a járvány ellen erőszakos hatósági intézkedéseket hozott. A falu nem hiszi el, hogy a járvány ragadós. „Na, ha hisz a papunknak, – mondja a korcsmában a kurátornak az egyik falusi, – akkor mondja meg keed itt mindenki füle hallatára…, felemelte a mutató ujját, kimeresztette a szemeit, orrát odanyomta Dávid arca elé és nyerítve kiáltotta a szeme közé: – Az elsőre kiről ragadt? – Melyik elsőre – bámészkodott Dávid. – Hát a legelsőre, aki a világon megkapta – harsogta Varró Pista diadalmasan. Dávidba belefagyott a szó, erre nem lehetett felelni”. Ez az ősi logika. Egy ötlet eldönt sokszor a falusi ember előtt egy nagy kérdést Néha egy kép elég, hogy egy igazságot elfogadjon, vagy elvessen. A magyar-román együttélésnek tragikus rajzai mögött egészen sötét és félelmetes vonásokkal van megrajzolva egy zsidó család tragédiája. A magyarországi írók látásától eltérően az erdélyi mágnásarcnak a vonásain van valami mélyebb, tisztább, emberiesebb. Valójában egy új „Elnémult harangok” ez a könyv. Rákosi Viktor, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső és most Makkai Sándor egy-egy jelképes történetet írtak meg a magyar prófétákról, akik meg akarják változtatni a magyar föld lelkét és elvesztik a csatát Mózesekről, akik küldetnek, de akiket nem követ a nép. Az eredmény mindenütt fájdalmas csatavesztés. Fellobban egy fáklya, elég, vagy tovább viszik onnan és a falvak mélyén hallgat a sötétség. De amikor letesszük ezeket a könyveket, marad fenn egy reményt adó kérdés: hátha egyszer igazi próféták szélednek szét, szelídek mint a galambok és okosak, mint a kígyók, akik nem akarnak másról tudni, mint Krisztusról, aki megfeszíttetett, és akiknek az élete egy nagy tiszta beszéd, vájjon akkor is ott marad a Gósen földjén, a nagy rabságban a nép, amelyet ki akartak szabadítani? Makkai könyveinek egyik legnagyobb adománya, hogy nemcsak a személyei tűnődnek, tusakodnak, viaskodnak nagy gondolatokkal, hanem az olvasót sem bocsátja el anélkül, hogy új és új gondolatok, kétségek és ellenvetések seregét ne hagyná lelkünkben.

L. D.: Makkai Sándor: Holttenger – 1936. Ifjú Erdély, 1937/IV.

A Holttenger című művében Makkai első nagyobb szabású társadalmi regényét üdvözölhetjük. A több mint 400 oldalas nagy könyv a Mezőség világháború alatti életét tárja elénk egy falusi lelkipásztor alakja köré szőtt történet keretében. Az öntudatlanságban szendergő, megdermedt falu körül már feszül az összeomlást hozó sűrű légkör. Az idealista lelkipásztor hősiesen kezd neki a falu és kollégái élete minden irányú átalakításához, szép sikereket is ér el, de végül is olyan ellentétbe kerül a falu maradiságával, hogy kénytelen munkája helyét a teológiai tanári állással felcserélni. A könyv, mint olvasnivaló, kiváló értékeket mutat, az író stílusának ábrázolóképességének új szépségei bontakoznak ki a műben. Minket azonban a könyv üzenete érdekel. Ebből a szempontból a munka kiváló értéke a falu új ábrázolási módjában van. Makkai egészen páratlan módon tudta ebben a könyvben az erdélyi falu egészen valós képét nyújtani. A móriczzsigmondi egyoldalú naturalizmustól és a hagyományos idealizmustól egyaránt mentes. Világosan ábrázolja a falu misztikumba vesző öntudatlan kollektív öntudatát, közszellemét, amely minden más szellemi és testi hatalomnál erősebb. A lelkész tévedése abban volt, hogy nem tudta a falut ebben a maga valójában látni és elfogadni. Azoknak, akik komoly és felelősségteljes hivatással akarnak a falun szolgálni, sok értékes útmutatást és negatív tapasztalatot ad a könyv és főhőse. Annakidején, amikor ebből a regényből egy mutató a Helikonban megjelenti kifejeztük azon óhajunkat, hogy Makkai Sándortól várjuk az új református papi regény megírását. Egyetlen mai írónak sincs meg arra a képessége, hogy végre egy igazi református papi regényt tudjon írni, olyan mértékben, mint éppen Makkai Sándornak. Ebből a szempontból sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, lelkipásztori típusa a már sablonná lett letörő, falura menekülő, annak szűk viszonyai között hódító életre felvergődni nem tudó lelkipásztor. A Holltenger bizony csak holttenger maradt a többévi küzdelem után is s a pap szerepe nem volt más, mint egy felejthetetlen idill a holttenger partján és zajló habjain. Faluábrázolása azonban határozottan új szint és elsőrendű értéket jelent irodalmunkban.

Makkai Sándor: Holttenger – Pesti Hírlap, 1936. december 19.

Az író ebben a regényében szakit a történelmi témával, a könyv eseményei a háború alatt játszódnak le egy kis faluban, amely új papot kap. A lelkész nem közönséges falusi pap, ifjú tudós, aki távol a kultúrától, a várostól, el-használatlan erejével és alkotásvágyával eleinte úgy érzi, hogy elsüllyed az Isten háta mögötti kis falu sarában. A mezőségi falu minden alakja, húsból és vérből, ott él Makkai Sándor új regényének lapjain. A fiatal lelkész, aki eleinte nehezen vállalja, hogy vezetője legyen ennek a népnek, csakhamar küldetést lát feladatában, a falut fel akarja emelni. A nép eleinte bizalommal is fogadja az új papot. A helyzet azonban nem marad végig így, a lelkipásztor szembe találja magát a lakosság babonás maradiságával. A nép meggyűlöli papját, akinek a végén már csendőrszuronyt kell igénybe venni, hogy egy járvány kitörésénél megvédje a gyermekeket az elvakult csökönyösséggel szemben. Mesteri meseszövés, plasztikus leírások s a falu középosztályának és a népnek megdöbbentő összeütközése erősségei Makkai Sándor nagyszerű regényének. A könyv a Révai Testvérek kiadásában jelent meg.

Holttenger. Makkai Sándor új regénye – Nemzeti újság, 1936/december 6.

A falu vezető középosztályának és parasztságának összeütközése adja szociális gerincét és csúcspontját Makkai Sándor új regényének. A probléma háttere a Mezőség s egy kis mezőségi falunak, Virágosnak még a világháború korába visszanyúló élete. A faluba fiatal pap kerül, kiválóan képzett szellem, akinek külföldi egyetemen való továbbképzését a világháború kitörése hiusítja meg. A fiatal pap félig dacból zárkózik el ebben az eldugott sárfészekben ahol egészen más feladatok várnak rá, mint amelyekre eredetileg készült. Itt azonban elfogja a lelkesedés. Nagy feladatokat lát maga előtt. Széles perspektívájú szociális célokat tűz ki. Fel akarja lelkileg emelni a falut. Közeledést keres a nagybirtokhoz, abban a reményben, hogy a háború után megkezdhetik majd a tagosítást. A grófnál megértő lélekre talál. De a sötét jövendő már előreveti árnyékát. A falu népe eleinte bizalommal fogadja új papját. De lassanként romlik a helyzet. és egy járvány kitörésénél élesen szembekerül a városi ember a falu babonás, csökönyös maradiságával. A regény ott kulminál, amikor a pap a falu ellenére, a parasztok ádáz gyűlölködése közben csendőrszurony erejével kénytelen megfékezni a gyermekpusztító, borzasztó ragályt. De ez a lelki szakadékot végleg kimélyíti a falu és papja között. Itt tulajdonképpen vége is a regénynek, ami| ezután következik, Erdély elvesztése és az impériumváltás siralmas krónikája. Makkai Sándor először szakít most a nagy történelmi koncepcióival, hogy társadalmi rajzot adjon regényében. Az az érzésünk, hogy ezen a téren még nincs meg az a lenyűgöző ereje, bár a Mezőség félelmes erejű, szinte kísértetes megjelenítése, néhány alakjának és jelenetének drámaisága lenyűgöző erejű. A regény szociális problémái közé beépített szerelmi történetnek bensőséges lírája van.

dr. Kiss Tihamér: Makkai Sándor: Holttenger – Egyházi Híradó, 1937. január 16.

A megszállott területről hozzánk költözött püspök, a nyomasztó légkörből szabadulva, immáron beszél a jelenről is új regényében, a Holttengerben. Nagy értékű pasztorális, tudományos, poétikai, irodalomkritikai munkák után és mellett egymás után írogatta eddig történelmi regényeit és novelláit. Az ördögszekér, Az élet fejedelme, A táltos király, Sárga vihar c. regényekben belevilágít a múlt történelmi hősei lelki mélységeibe, hogy feltárja az élettitkokat, törvényeket, lelki förtelmeket, vagy erényeket. Beszél néha egyének hibáiról, vagy erényeiről, hogy rajtuk az egyetemes emberi gyarlóság, vagy szépség táruljanak szemeink elé, vagy beszél hőseiről úgy, hogy egy nép, a magyar nemzet végzetes hibái, bűnei, vagy eddig meg nem látott értékei bontakozzanak ki előttünk. Most éppen olyan színesen és életerős elevenséggel – mint ahogyan már megszoktuk regényeiből -, bemutatja nekünk azt a világot és népet, amely elsősorban néki, de nékünk is nagyon közel fekszik szívünkhöz: Erdélyt, s a székelységet. Az idő is, amelyben a történet lejátszódik, – a világháború kezdetétől Erdély románok általi megszállásáig, – közel van hozzánk. A regény főhőse egy királygyűrűs, filozófiai doktorátussal ékeskedő ifjú lelkész, akinek egyetemi katedra felé törő álmait széttépi a világháború vészes kitörése, városban való letelepedését megakadályozza egy tekintélyében tetszelgő középiskolai igazgató kicsinyessége. Sorsa elleni lázadozása, daca, kiviszi a Mezőségre, egy kicsiny, eldugott, elhanyagolt falucskába, a »holttengerbe.« Itt kezdődik az igazi élete: harc egy eddig ismeretlen, számára titokzatos őspogánysággal telített falusi világnézettel, néphittel szemben; – de harc egy elhagyott, a tudatlanságba, hitetlenségbe, erkölcstelenségbe süllyedt kicsiny közösségért, a faluért, annak valláserkölcsi, kulturális, szociális felemeléséért. Ebben a harcban a főhős, aki csak dacból indult e csatamezőre, átváltozik, átnemesül, s megerősödik. Makkai e főhősében nincs a Móricz Zsigmond »Fáklyá«-jában, Szabó Dezső »Elsodort falujában, Szabó Pál »Papok, vasárnapokt«-jában, vagy Nyirő József »én, népem«-ében szereplő papokéhoz hasonló jellemvonás egy csomó gyengeség, idétlen gyámoltalanság, vagy passzív szemlélődés. Tele van az ő főhőse tervekkel, erővel, építeni, javítani akarással, minden akadállyal szembenéző elszántsággal, a dolgok és sorsok irányítására való képességgel. A történet folyamán módja nyílik beszélni Makkainak a falusi intelligencia hibáiról és bűneiről, valamint sok falusi lelkész elparlagiasodásáról. Falu lakóinak elszórt törpe birtokai mellett terpeszkedő óriási grófi birtok modern földbirtok rendezési, szociális kérdésekre utal, – a falu népén élősködő, s azt ügyesen szipolyozó zsidó kereskedő, – a zsidókérdésre figyelmeztet; – a fellépő járványok az elhanyagolt falusi egészségügy vádját emelik fel ellenünk; – a falu végén meghúzódó kis román telepesek a ‘kisebbségi sorsról való elmélkedésre adnak alkalmat az olvasónak. Azok az olvasók, akik jól ismerik Makkai széles koncepciójú, eszményi értékelméleti megalapozottságú nemzeti és kultúrpolitikai írásait, e problémák tárgyalását várhatták is tőle. A főhős életébe belefonódik egy magas etikai színvonalú és igen bájos szerelmi történet, hogy még emberibbé és gazdagabbá tegye a főhős alakját. A két élet egymás melletti kibontakozása folyamán sokszor kibuggyan az olvasóból ez az önkénytelen megállapítás és sóhajtás: »ilyennek kellene lenni egy jó lelkipásztornak és egy jó papnénak!« De azért nem végig idealizáltan jó és tökéletes a főhős alakja. Emberi a hibáiban, csüggedéseiben, kicsinyhitűségében, indulataiban. Bukását is az okozza, hogy félreértve a falu lelkét, akarata ellenére, erőszakosan akar jót tenni vele, amiért a nép az eddig rajongásig szeretett papját meggyűlöli és ellene fordul, míg az el nem távozik körükből a nagyvárosba, – ami az igaz hazája. A mellékalakok is olyan életteljesek, hogy szinte ráismerünk egy-egy kedves erdélyi ismerősünkre, -mint a nagy filozófus alakjában Bőhm Károlyra. Egy-egy mondatával oly mélységekbe világít bele Makkai, hogy szinte beleszédül az olvasó csodálatában. Különösen megragad annak a szívós őserőnek a megláttatása, amely egy egyszerű falusi kurátor szaván átvillan fel, amikor arról beszél a megszállott Erdély pusztulásán sírók kétségbeesett panaszai közben, hogy lehet az ország, s a király neve más, – a Mezőség dombjai, s a Mezőség magyarjai ugyanazok maradnak, mint voltak, örökkön-örökké! Sok gondolatra s tettre indít ez a könyv, amelyből kiárad az a szeretet és együttérzés, amelyet csak egy olyan művész fejezhet ki, aki műve szereplői között élt, s aki átélte minden örömüket és bánatukat. Szíves örömmel ajánljuk minden magyarnak e könyv olvasását.

Desző István – Holttenger

Vajdakamarás a Holttenger tükrében Dezső István Még gimnazista éveimben olvastam, majd nyugdíjasként újraolvastam Makkai Sándor Holttenger című regényét, amely szülőfalumról szól, és gondolatban bejártam e regény cselekményének színhelyét, hogy összehasonlítási alapom lehessen a Holttenger fogantatásának időpontjától az ezredfordulóig. útitársául szegődtem az írónak Virágos (Vajdakamarás) és a Mezőség felfedezésében, hogy szemrevételezzem a közel egy évszázad változásait, ennek az Erdély közepén elterülő, szegény, dimbes-dombos vidéknek, ahol a magyarság ma már csak szórványban tengeti az életét, az elvándorlás, szektásódás, jóformán a beolvadás megállíthatatlan folyamatában. A regény cselekményének helyszíne Vajdakamarás és Magyarpalatka. Virágos és Tóvölgye, valamint Mócs (Mezővásár), Báré és persze a nevén nem nevezett város, Kolozsvár. Az időpont nem lehet más, mint Makkai Sándor Vajdakamaráson eltöltött két éve: az 1915. szeptember 7. (beiktatása) és 1917. szeptember 1. (lemondása) közötti idő. Az író kétéves lelkipásztori tapasztalatait megszépítette a múlt utáni nosztalgiája, ebből ötvöződik össze varázslatosan szép társadalmi regénye. Kevés falu dicsekedhet azzal, hogy életét egy író átmentette az örökkévalóságba. Az erdélyi Mezőség Vajdakamarása, Torockó után, ilyen falu! A Holttenger 1923-ban Kolozsváron jelent meg először, majd három év múlva a Révai kiadásában, Budapesten is. Makkai Sándor Vajdakamarásról a sárospataki Teológiai Főiskolára megy hitoktatónak 1917-ben, de 1918-ban már Kolozsváron van, a Református Teológia professzora. 1922-ben – a Magyarországra távozó Ravasz László helyére – püspökhelyettes főjegyzővé választják. Nagy Károly halála után, 1926-ban, Erdély református püspökének választják. Mint bukaresti szenátor az erdélyi magyarság politikai jogainak védelmezője, de 1936-ban lemondott püspöki hivataláról, s csalódottan hagyta el Romániát. Debrecenben lett egyetemi tanár. Akik azonban tudtak a távozás kényszerű hátteréről, a tűrhetetlenné vált hatósági nyomásról, megértették a püspök életében bekövetkezett „létparadoxont” (Cseke Péter szóhasználata), amellyel a kisebbségi helyzet lehetetlenségét deklarálta. 1951. július 19-én, 61 éves korában, Budapesten halt meg. Temetése napján kivé-telesen hosszú ideig harangoztak a vajdaka-marási református templom tornyában. „Kétévi gyülekezeti munkájához nem fűződik sem csoda, sem gyökeres átalakulás, ilyesmit vallási téren csak a divatos népszónokok vagy erőszakos eszközökkel dolgozó hatóságok szoktak előidézni, sokszor kétes következményekkel. De elhintette hívei és lelkésztestvérei lelkébe a megújulás lehetőségének a reményét és éltető magvait. S Vajdakamarás boldog lehet, hogy az ő ösztönös, hagyományos buzgóságával s férfiai lelkibb életével hozzájárult későbbi püspöke építő programja kialakításához” – írja dr. Nagy Géza ny. ref. teol. tanár, 1963-ban a Vajdakamarás református egyházközség története című munkájában, amit Kertész áron akkori vajdakamarási református lelkipásztor felkérésére készített el. Felismerhető, hogy a regény hősei akkor élt református és nem református személyek, egyházi vezetők és csak kis részben fiktív, képzelet szülte alakok. Dávid, az egyik főszereplő, Farkas Dániel kurátor volt hosszú ideig a vajdakamarási református egyházközségben, később a falunk bírója lett az impériumváltásig. Dávid fiacskája, Dávidka (szintén Farkas Dániel) édesapám kortársa volt, és mint ilyen állandó megrendelője is a kovácsműhelyben. Dávid unokája viszont (akit Makkai Sándor ismerhetett, mert 1933-ban született, de a regényben nem szerepel) az én kortársam és osztálytársam volt a vajdakamarási elemi iskolában, de ő már a György nevet kapta. A család a Farkasék utcájában lakott évszázadon át, mindig a gazdagabbak közé tartoztak. Karó Pendzsi, a bejárónő később mint beteg a páciensem volt. A vajdakamarási tanítókisasszony és kántor, Edith, akibe Katona László (alias dr. Makkai Sándor), királygyűrűs doktor (a főhős) szerelmes lesz és később feleségül veszi, valószínű, hogy kitalált alak, vagy talán éppen Makkai Sándor rokona, Nagy Ilona kántortanítónő, akit a valóságban Kósa Mihály, a Makkai után következő református pap vett feleségül. Makkai Sándor 1915-ben már nős, Borsai Samu zenetanár leánya a felesége, és László fia már több mint egyéves, ő 1914-ben Kolozsváron született, és egyetemi tanulmányait a kolozsvári román egyetemen végezte, majd Budapesten és Bázelben folytatta, végül a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1989-ben Budapesten halt meg. Csábító ezen eszmefuttatás annak hangsúlyozására, hogy Nagy Ilona vajdakamarási református kántor-tanítónő testesíti meg a regénybeli Edithet, mert valóban egy nagyon szorgalmas, tehetséges, mindenki által nagyon szeretett tanítónője volt a falunknak. Nem véletlenül akadt meg a szeme a Makkait követő papnak, Kósa Mihálynak is a szép tanítónőn, akit aztán rövidesen feleségül is vett. Boldogan élhettek volna, de rövid időn belül, négy év múlva, Nagy Ilona, a Kósa tiszteletes felesége elhalálozott, és ezután Kósa Mihály Alsódetrehembe távozik, majd Egerbegyen lesz lelkipásztor, ahol 1945-ben halt meg. Mezei András tóvölgyi (Magyarpalatka) lelkész, Edith vőlegénye valószínűleg költött alakja a regénynek, míg ennek későbbi felesége, Aranka viszont, a vajdakamarási Gál ödön igazgatótanítónak és református kántornak (énekvezér) az özvegye valóságos figura. A grófi udvar intézője, Péter Gyula a regényben Vajda Mihály néven szerepel, valóban goromba, erkölcstelen, durva ember volt, aki egy véka búzáért más asszonyának a szerelmét megvásárolta, és mindezt nyíltan tette, aminek az lett a vége, hogy a hazatérő férfiak jól elagyabugyálták, valaki pedig az ablakon egy célzott lövéssel agyonlőtte az intézőt, asszonyaik megbecstelenítéséért. Ezek szerint az intéző lett volna az első civil áldozata a vajdakamarási „őszirózsás forradalomnak”. A vajdakamarási egyházközség és annak mindenkori papjai a grófi udvari intézőt nem tudták megkerülni, mert az egyházközség patrónusa, gróf Bethlen István csak az intézőn keresztül adhatott segítséget a vajdakamarási református egyházközségnek. Maga a gróf csak a vadászatok idején járt Vajdakamaráson. A regény szerint Makkai Sándor kétszer is találkozott gr. Bethlen Istvánnal: a háború elején és a vége felé, amikor szívélyesen elbeszélgettek. Az erdélyi mágnás már az első világháború előtt és alatt is gyakorló politikus. A regény szerint nagy megértést tanúsított Makkai reformelképzelései iránt, és mindent meg is ígért a háború sikeres befejezése utánra: agrárreformot, tagosítást, utakat, hitelszövetkezetet, csendőrőrsöt, sőt mi több, kórházat is a bükkerdő aljába (bükkerdő egyébként nem volt a falunkban!) a tüdő-betegek kezelésére stb. Cserébe csak annyit kért Lászlótól (Makkaitól), hogy nyugtassa meg a falu népét, és hitesse el, hogy az igazságos győzelem nem fog késlekedni, de nem rejtette véka alá a második találkozásukkor, hogy bizony nagy bajok vannak mind a fronton, mind a front mögött. Nem tartom valószínűnek ezen találkozásokat, de a Makkai kérései, óhajai igenis reálisak voltak, sőt ideálisak. A megvalósításukhoz száz év sem bizonyult elegendőnek. 1915-ben nem volt föld, amit a parasztok megdolgozzanak, mert a jó föld a grófé volt. Ma már volna föld, csak nincsen, aki megdolgozza, de főleg nincs amivel. Mandula úr, a zsidó szatócs (Gantz család) ma már megsértődne, ha a Holttengert olvasná, és antiszemitizmussal vádolná Makkait, mert a fejére olvasta, hogy 3-6 és 9 tojást kért egy tábori levelezőlap elolvasásáért vagy megírásáért. Mandula úr fia, Hersi hősi halált halt a fronton. Különben a Mandula úr portájára álmodta Makkai Sándor a szövetkezetet. (1937. március 3-án Kertész Márton református pap megírja a Hangya Fogyasztási Szövetkezet tervezett helyiségére a bérleti szerződést, amit az év március 12-én Nagye-nyeden a központban is jóváhagynak. Tehát ez a Makkai-terv valóra vált, és működőképes is volt közel egy évtizedig, de a háború után, 1948-ban, hivatalból megszüntették, pedig a román Furnica nevet adták neki, de ez sem segített. A részvényeket és a felhalmozott tőkét később beolvasztották a Coope-rativába, hogy aztán semmivé váljon.) Csendőrőrs lett aztán, húsz évig román, majd négy évig magyar, de ez semmit sem lendített a magyar falu sorsán. 1942-ben, a második bécsi döntés után, kiszélesítették, új hidakkal látták el és kikövezték a 3 kilométeres bekötőutat, és postahivatalt, valamint telefont is kapott ez a határszéli magyar falu. Iskolája kettő is lett egy időben: állami és református iskola, külön tanítókkal. Talán nem érdektelen, hogy Makkai Sándor nyolcvan évvel ezelőtt miként látta és írta le a vajdakamarási parasztok életét és mindennapjait, és az is érdeklődésre tarthat számot, hogy miként látta Makkai a járásközpontban élő földbirtokosok és értelmiségiek viselkedését a nincstelen parasztokkal szemben. A regénybeli Mezővásár a valóságban Mócsnak felel meg, ahol a járásközpont volt. Itt találkozik Makkai a községházával, iskolával, patikával, szövetkezettel és a Fehéregyszarvú vendéglővel, „ahol délelőtti sörözésen vannak az urak: doktor, patikus, jegyző, postamester, néhány vidéki birtokos. Az újság most is az, hogy győztünk, győztünk, győztünk, mind a négy égtáj felé. A paraszt azt mondja, csak behívás, behívás hétről hétre. Az urak csak isszák a sert, jó-jó, de majd, ha hazajönnek a katonák![…] Két kakastollas feszít el a boltajtó előtt, feltűzött hosszú szuronnyal[…] „A főbíró úr leereszkedő szívességgel fogadta most is… Figyelmébe ajánlotta, hogy a virágosi paraszt a föld legravaszabb teremtménye, nyakára hág annak, aki hisz neki.” „- Tiszteletes úr legyen erélyes, amit jónak lát, ahhoz ragaszkodjék s tartsa őket távol magától, mert csak akkor tisztelik. A nép gyermek s a virágosi komisz gyermek… Tiszta jóakarattal mondom, ne üljön fel a látszatnak. A gróf út akarta a tagosítást, de a parasztok mind azokra a területekre éheztek, amelyeken mintagazdaságot, szőlőt, gyümölcsöt állított be. Hiszen a háború után más világ lesz itt, az bizonyos. Rendezni fogjuk a kérdéseket. Legnagyobb baj ezzel a néhány magyar faluval van, itt Mezővásár körül. Ezek többnyire paraszti sorba süllyedt kurta nemesek ivadékai. [E sorok írója nem hallott, nem olvasott ilyenről!]… Nem akarnak cselekedni. A román parasztsággal félannyi baj sincs. Alázatosak, engedelmesek, igénytelenek. A magyar birtokokat csak velük tudjuk fenntartani. Sajnos így van, tiszteletes úr. A mi népünk itt a Mezőségen úrgyűlölő… – Győzni fogunk tiszteletes úr. Győznünk kell. Ebben hinni, ezt hirdetn, hazafias kötelességünk. Persze, hogy az egész Mezőség, kis foltoktól eltekintve, csupa román. De ezek sohase elégedetlenkedtek. Erre nincs is igényük. A papjaik fészkelődnek ugyan, messzibbről jövő vezényletre. Tudjuk. Rajtuk van a kezünk. Nem lesz itt semmi baj, tiszteletes úr.” „…Bejött a főbíróné. László [Makkai] már tudta, hogy bárókisasszony. Méltóságos asszonynak szólította. – Magának megmondom, mert maga más – árulta el érzelmeit különös, récére emlékeztető csácsogással az asszony -, hogy ezek a református papok borzasztó emberek. Műveletlenek, rusztikusak, isznak… Ellenben itt van a plébános: mindig olyan, mintha skatulyából húznák ki, franciául beszél és úri módon viseli magát az asztalnál… Bírja még Virágoson?” „…Mindenki: orvos, patikus, jegyző, postás csupa rosszat mondott a virágosiak-ról, igaz, hogy általában az összes mezőségi magyar faluról is. László, mikor az orvos szidta őket, hogy tele vannak rossznyavalyával, szerette volna megkérdezni, hogy ő mit tett ellene. A jegyzővel is célszerű lett volna beszélgetni afelől, hogy helyes-e az öreg embereket letegezni, a menyecskéket megcsipdesni és a kérelmezőket az anyjukhoz utalni.” „- Mondhatnám, hogy tiszteletes úr idealista. De ne gondolja, hogy én materialista vagyok. Sőt én egyenesen úgy gondolom: a lelkészeknek először a nagyobb szellemi igényeket kellene fölébreszteniük a népben, hogy belső ösztönből igyekezzék az anyagi életét ő maga megjavítani, a saját erejéből. Mondok egyet, tiszteletes úr, mint politikus: nincsen annál rosszabb politika, mint ha a népet azzal gondoljuk emelni, ha külső javakat aggatunk reá, mint valami cifra ruhákat, amelyek nem az ő testére, nem az ő ízléséhez valók, s amelyekben rosszul és idegenül érezné magát. Unalmas példa, de úgy van ez, mint az agyonajándékozott gyermek. Mit ér neki a sok drága, cifra játék, amit készen kap? Megunja őket, széttöri, eldobja. Először oda kellene nevelni a lelket, hogy megértse, megkívánja és erőfeszítéseket tegyen a kultúráért.” „…Bocsánatot kérek, méltóságos gróf úr… De amit itt láttam, az rettenetes. Itt nem magasabb kultúrigényekről van szó, hanem az élet legelemibb szükségleteiről. Itt a levegő, a föld, a víz, a falat kenyér, a testi tisztaság lehetősége, az emberi életérzés alapföltételei hiányoznak. Ez a nép megfullad a saját maga által fölemésztett levegő hiányában. Isten csodája, hogy még szaporodik, mert ez valósággal életveszélyes művelet saját maga ellen. Arra akarom kérni tisztelettel Méltóságodat, hogy segítsen ezen a nyomorult népen. én minden erőmből azon leszek, hogy ez a segítség megértéssel találkozzék és haszontalanul kárba ne vesszen!… Köszönöm, hogy alkalmat adott ezeknek elmon-dására…” Talán érdeklődésre tarthat számot, hogy miről nem ír Makkai Sándor a Holttengerben. Alig esik szó a népviseletről, pedig igen jellegzetes a mezőségi ember viselete. A lányok csak 1940 után jártak pártában ünnepnapokon, de csak négy évig. Hosszú hajukba színes pántlikát fontak, szoknyájuk vásári anyagból, fodorral, csipkével bőven ellátva lábszárig ért, az előtte lévő kötény ugyanilyen hosszú, gazdagon díszített. A csizmájuk kemény szárú, de nem rézpatkós, mint Kalotaszegen, helyi csizmadia készítette, vagy Mócson vették a vásárban, persze ez csak ünnepi viselet volt, mert ha az idő engedte, akkor mezítláb jártak otthon, és a mezőre is úgy mentek dolgozni. Az alsófehérnemű házilag készült kenderből, lenből, gyolcsból, sok munkával. Az ingek zárt nyakúak voltak, az ing melle volt csak kihímezve, és a bő ingujjra csipkét varrtak. A faluban mindig volt egy-két ügyes varrónő, aki a legigényesebb lánynak is eleget tudott tenni. A csipkés szélű zsebkendő nélkül a fiatal lány sem templomba, sem táncházba nem indult el. A fonás, szövés, varrás, hímzés csak télen történhetett, a fonóban. A férfiak télen fehér posztóharisnyában jártak, aminek a külső varratában egy fekete csík húzódott a varrásba foglalva. Ehhez fekete posztóból készült mellény és ugyanebből az anyagból derékig érő kabát volt az ünnepi viselet. Az ünnepi kalap fekete posztóból készült, közepes szélességű karimával, amit alig látható fekete pántlika övezett, oda került a bokréta a bal oldalra. Télen a férfiak fekete vagy szürke báránybőrből készült kucsmát viseltek, amit csak a hivatalban vagy úri házban szoktak levenni és kézben morzsolgatni, amíg újra a fejükre tehették. Az ing zárt gallérú, alig díszített, de ez már házi készítésű volt, míg a felsőruhát egy helybeli parasztszabó varrta. A csizma kemény szárú, fekete, vásári volt. A férfiak nyáron fehér vászonnadrágban, „salavárban” jártak, ingben és szalmakalapban, ez utóbbit a mócsi vásáron vették, vagy Székről szerezték be. Az „eladó lány” a jövőbeni férjének már előre elkészítette az alsó fehérneműjét. A lányok kelengyéjének egy része örökölt volt, de nagy részét maguk készítették el sok szemrontó munkával. A színes terítők, takarók, csipkés szélű asztal- és ágyterítők csak hangyaszorgalommal készülhettek el, hogy minden rendben legyen az esküvőig. A lányok stafírungjához hozzátartozott a bútor is, amit rendszerint a mócsi vásáron vettek meg: ágy, asztal, szék, kelengyésláda, kanapé volt a szokványos összetétel a harmincas években. Később a bölcsőt az ácsmester csinálta, vagy az örököltet használták. Az asszonyok férjhezmenetelük után már sötétebb ruhában jártak, először kékfestőben, majd feketében. A hajukat kontyban hordták, amit aztán szintén fekete keszkenővel fedtek. Malonyai Dezső a kalotaszegi népviseletnek egy kötetet szán, de a Mezőséget elkerülte, mint ahogy sem Kodály Zoltán, sem Bartók Béla nem járt ezen a vidéken. úgy vélem, hogy ennek oka: a mindig úttalan utak. Csodaszámba megy, hogy Móricz Zsigmond 1941-ben felkereste Vajdakamarást Kelemen Lajos társaságában (Gábor Dénes szerint Móriczot erdélyi útjain Balogh Edgár kísérte), de erről pontosabb hírforrással nem rendelkezem. Makkai Sándor regénye, a Holttenger pedig lassan elfelejtődött, a valós szereplők már mind meghaltak, talán még ezek gyermekei is, de a Vajdakamarásról szóló regény az idők végezetéig megörökíti ennek a kis eldugott, sáros mezőségi magyar falunak a nevét, mert nem is akármilyen névre, hanem a VIRáGOS névre keresztelte a nagy tudású, kálvinista író-pap. Nagyon üdvös vállalkozás volna, ha ezt a regényt újra kiadnák, mert ez nagyban hozzásegítené az erdélyi szórványmagyarságot, hogy azonosságtudatban, összetartásban megerősödjön, és megmaradása Erdélyben biztosítva legyen. Vajdakamarás polgárai igazi hódolatukat és elismerésüket talán akkor juttatnák méltó módon kifejezésre egykori lelkipásztoruk és híres püspökük iránt, ha a vajdakamarási iskola a Makkai Sándor Gimnázium nevet venné fel.

Csák László: A református lelkipásztor a magyar regényirodalomban – Közlöny, 1936/X.

Nyírő József. III. A hívő realizmus Nyírő József „Az én népem” c. regénye talán az egyetlen igazi kisebbségi regény. Miben áll, miben nyilvánul meg itt a kisebbségi sors? Mindenekelőtt megnyilvánul abban a sajátságos szorongásban, amelyet minduntalan érez az utódállamok minden kiemeltetett helyzetben levő magyar embere. Mintha valami ismeretlen hatalom ülne a levegőben, lidércnyomás a mellen, kés a torkon. Nyírő szavaival mondva „örökös rettegés ez váratlan és ismeretlen veszedelmektől, melyekre nem lehet rákészülni. Valami lerázhatatlan tudat, ami percről-percre őrli az idegeket „…Kétségtelen, hogy a magyarországi lelkészeknek is van a hatóság képviselőivel szemben valami enyhe, mondjuk tíz-húsz százalékos kisebbségi érzése. A világi és az egyházi ember különbsége ez, a karhatalom és a szellemi erő ellentéte. Mégis milyen nagy áldás és könnyebbség az anyaországi lelkészeknek, hogy egy ország áll a hátuk m égett a maga minden hatalmával és támogatásával! Igen, ez lenne az ideális, mert miért ne fogadhatná el az egyház egy hívő államnak a támogatását? Csak arra kell vigyázni, hogy ezért a támogatásért ne adjuk cserébe a lelket.” A lelkészi család nyomora; a visszatartott kongrua, amit az állam nem akar kiutalni; az elrabolt iskola; a renegát tanító, aki elszédül az állami fizetés feléje forduló kegyétől; az orvos, akinek diplomáját nem akarják elismerni; az elbuktatott (és nem elbukott) diák, aki nem kell többé sem az apjának, sem a nemzetének, sem az országnak: ez mind szomorú és igaz kisebbségi tragédia. A mezőségi pap megrázó hőskölteménye is kisebbségi sors. Az igazság magva van az erősen világias, könnyelmű gondolkozású papné rajzában is. A lelkipásztor meghurcolása, házkutatás, letartóztatás, a renegát tanító tragédiája, akinek farkcsóváló törtetésétől megvetéssel fordul el az államhatalom jóérzésű tisztviselője is; ez is kisebbségi kép. Az én népem mégsem egészen a református lelkész története. Hiányzik belőle a templom légköre, a presbiteri-kurátori kör, hiányzanak a szorosabb értelemben vett lelkipásztori és lelkigondozói munkák. Ehelyett itt-ott katholikus reminescentia képen szakrális hatás mutatkozik. Hiányzanak nála a tulajdonképeni vallásos gondolatok vagy pedig annyira anthropomorphistikus és pantheistikus ízűek, annyira komázó merészségűek, illetve ősmagyaros, pogányos veretűek, hogy a legtöbbjükkel nem sokat nyerünk. Nyírőnél az emberi szenvedés, közelebbről a székely szenvedés megindító képeivel találkozunk. Ez az ő igazi, örök szerelme: a falu, a nép. Véres, küzdelmes megtapasztalása annak, hogy ez a nép jó Nagy bűnök és durvaságok alatt nagy és nemes indulatok laknak benne. Ahogy ezt elmondja, az mind-mind igen szép, megindító történet. úgy érezzük, kell Isten, aki kárpótolja ezt a mérhetetlen szenvedést. De ez nem egészen a lelkipásztor története. Mindez külön életet él. Ez inkább a falu, az emberek története, melyhez a parókiát inkább csak őrhelyül választja, megfigyelő állomásnak tekinti az író. Kétségkívül megtisztelő dolog ez, annál is inkább, mert Nyírő valamikor katholikus pap volt. S most mégis a református pap-lakot választja. Azonban sajátságos hogy ő is – Jókaihoz hasonlóan, bár egészen más szempontból – inkább szimbólumot lát a parókiában s nem azt a helyet nézi benne, ahonnan az Igét hirdetik. Ő pásztor akar lenni az élet minden vonatkozásában s így a vallásos vonatkozás háttérbe szorul. Ez az ember, aki valamikor pap volt a szó csodatevő, szakrális értelmében, most minden nyűgöt lerázva kizárólag ember akar lenni: testvér és semmi más. Egy bizonyos értelemben Nyírő mégis pap; a szenvedő emberiségen segítő, orvosló Szeretet papja. Vallása előterében ez áll: a szenvedő emberiség. Mottója az, hogy milyen tehetetlen a lelkipásztor az emberi élet nagy szenvedéseivel szemben. Nem pedig az, hogy milyen kicsi az emberélet minden mélysége a megváltó Istennel szemben. Nála a két nép: magyar és román, túl a politikán és a gyűlöleten összeölelkezik az ősi emberi jóságban: de odáig már nem tud visszamenni, hogy nem jó senki, egyedül csak az Isten… Makkai Sándor, Végre! – ez volt az érzésem, mikor a Makkai Sándor Holttengerét olvastam. Végre az igazi lelkipásztor regénye. Pedig nem is foglalkozik tüzetesen a lelkipásztori munka apró részleteivel. Milyen kimondhatatlan élvezet mindent ennek a nemes szellemnek a megvilágításában látni. Menynyire megszépül, milyen mély értelmet és színezést kap az élet, amikor ráhull ennek a világító értelemnek a sugara, melyet az Isten Lelke kormányoz! Milyen kár, hogy ez a hang, az igazán keresztyén lélek hangja, olyan ritka a magyar irodalomban! Makkai Sándor is lát miden bajt, de a lelkipásztor szemével: Isten emberének a szemével látja, ő is egyetemes összefüggésükben látja a nemzetet, az emberiség, a társadalom, a politika kérdéseit, sőt csak ő látja igazán egyetemes összefüggésben: mert mindezt az Evangélium láttatja vele és parancsolja neki, ő is látja a bajt, de nem veszti el miatta a hitét. Nem tagadja meg az ember miatt az Istent, sőt az ő akaratát fürkészi a csapásokban. Ő nem káromkodik, nem zúgolódik, nem kételkedik és nem botránkozik meg. és nem botránkoztat. Miért nem lehet minden író olyan, mint Makkai Sándor!?… Másfél évvel ezelőtt egy cikket írtam a Holttengerről. Talán sokan indoktalannak találták a cikk címét: „Az én igám gyönyörűséges…” De aki megértő lélekkel olvasta Makkai Sándor könyvét, annak lehetetlen fel nem ismernie, hogy a regény alapérzése belesűríthető ebbe a mondatba. E könyv olvasásakor az az embernek az érzése, hogy a választottaknak mindenek egyaránt javukra vannak. Nem külső gyönyörűségről van itt szó, hanem arról a belsőről, amely megterem az élet legsivárabb rögei és legszúróbb tövisei között is, Ha tagadnánk ezt, ellenkezésbe jutnánk Krisztussal, aki a fent idézett szavakat mondta. A könyv látszólag szinte elejétől végig csalódások, sikertelenségek sorozata. ,,De Isten és az ő dolgai végtelenül nagyobbak annál, hogy földi tökéletlenség, bűn, emberi ellenszegülés és pillanatnyi sikertelenség diadalukat meggátolhatná. A lelkipásztornak tehát nem a sikerekben kell bíznia és nem szabad elcsüggednie a sikertelenségben, hanem jó és rossz időben egyaránt magába Istenbe kell helyeznie reménységét Krisztus által s szolgálatát folytatnia, mintha látná a láthatatlant”(Makkai Sándor: Az egyház missziói munkája, 164. o.). Katona László virágosi lelkipásztorsága ketté törik egy rendkívüli katasztrófán, s a népi babonán és tudatlanságon Annak idején azt írtam cikkemben, hogy amit Katona László a vörhenyjárvány idején tett, az nem a lelkipásztor dolga, Most helyesbíteni akarom akkori szavaimat. Hiszen éppen lelkipásztori mivolta kényszerítette őt arra, hogy a testen is segíteni próbáljon. A Katona László eljárása valóban lehetetlenné tette további lelkipásztori működését Virágoson. De aki az ő életet elveszti, megtalálja azt. Első prédikációját Enokhról mondta, aki eltűnt, mert az úr hívta őt. így tűnt el Katona László is a szolgálatban, az úr hívásának engedelmeskedve s feláldozva érte lelkészi állását is. …ördögszekér című regényében is találunk három lelkipásztort a reformáció első századából. Mennyire mások s valószerűbbek ezek, mint a Móricz Zsigmond történelmi regényeinek félemberszerű, a jóakaratra nagyon is rászoruló s nagyon is sok rosszakarattal kezelt papi személyei! összefoglaló rész. A fentebbi áttekintés nem törekedett teljességre, de azt hiszem, elég erős volt arra, hogy a lényeget megláthass. Németh László műveit Isten segítségével egy utólagos közleményben fogom érinteni. A református lelkipásztorra vonatkozó magyar regényirodalmat három részre osztottuk. Ezek közül a második a naturalisztikus, pesszimizmus, nemcsak sötéten látást jelent, mert akkor Rákosi Viktort, – és nemcsak naturalizmust, mert akkor Szabó Pált is ide kellene sorolnunk. Hanem jelent elsősorban a lelkipásztor világától való belső idegenséget, hitbeli zavart. A hívő realizmust viszont az különbözteti meg a szintén hívő idealizmustól, hogy íróinak a lelkipásztori hivatás terheiről és igazi mibenlétéről helyes fogalmuk van. Baksay Sándornak is bizonyára az volt, őt azonban nem ez foglalkoztatja. Rákosi Viktornál már megjelennek a problémák. Tőle az út a hivő realizmusig mindenesetre rövidebb és egyenesebb lehetett volna, mint így a Móriczék és Szabó Dezsőék naturalizmusán keresztül, amely tragikus kisiklást jelent. Az a kép, amelyet a magyar irodalom nyújt a református lelkipásztorról, grafikonszerűleg egy hullámvonallal ábrázolható. Ez a grafikon Szabó Dezsőnél jut a mélypontra, és az utóbbi időben rohamos emelkedéssel Makkai Sándorban éri el az eddigi legnagyobb magasságot. Ez a kép közvetve a kornak, közelebbről a magyar reformátusságnak is a képe, Jókai tiszteli a lelkipásztort, de különösebben nem érdeklődik iránta. Hogyan is lehetett volna problémája a lelkipásztor annak a kornak, mely oly hamar kész volt isteníteni embert, nemzetet, világboldogító eszmét. Jókainál a lelkipásztor készen van; tiszteli, de mit kezdjen vele? Regényeiben meghagyja mellékalaknak, el kell azonban ismerni, hogy nála korának hibás lelkipásztori ideálja is aligha jelenik meg. Rákosi Viktor látja meg először – és ebben elszakad korától – a lelkipásztor roppant feladatait, ő azonban még romantikus mesékkel aggatja tele a szomorú igazságot. Nála a lelkipásztor már hős, de még romantikus hős. A Jókaiék kora még minden belső ellentét dacára is idealisztikus tisztelettel övezi fel a lelkipásztort. A lappangó ellentétek kiéleződnek és kirobbannak a Szabó Dezsőék idejében. Szabó Dezsőnél határozott materialista tendencia észlelhető. Vele kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a református pap regények jókora részében nincs sok köszönet, mert a protestantizmus betegségét ábrázolják, és sok tekintetben írójuk is beteg. A hibákat a lángész ösztönös rátapintásával találják meg, de orvosolni nem tudják. Inkább kórtünetek, negatív kritikák. A juhok nem tudnak különbek lenni pásztoraiknál, még ha vezetők is a nyájban. Szabó Dezső szerint a lelkipásztor sokat tehetne, de nem tesz semmit. Vagy; amit tesz, az rossz, helytelen, vagy jelentéktelen. Móric Zsigmond szerint a lelkipásztor sokat tehetne, de mégsem tud tenni a világ ellenállása miatt. Szabó Dezsőnél a megcsalt, félrevezetett nép, Móricz Zsigmondnál a megcsalt, félrevezetett pap a tragikus alak. Szabó Dezső rikitó, Móricz sötét túlzással ábrázolja a racionalista liberális protestantizmus csődjét, Szabó Dezső inkább erkölcsi, Móricz hitbeli síkban. Csak ki kell tekinteni könyveink közül az életbe s meglátjuk, mit rombolt ez a fél istentagadás, ez a megalkuvó és leépítő álhit és mit fog rombolni máig élő következményeiben még ezután is. Emberöltők hite és munkája kell hozzá, hogy lemossa rólunk azt a rengeteg rágalmat, amit azoknak az áruló példája kent ránk, akik a szabad gondolkozás örve alatt évszázadok hitét igyekeztek tőlünk elrabolni. Kálvin nem így képzelte el a protestantizmust- Mert nem igaz az, hogy a protestantizmus hitbeli szabadosság: a protestantizmus az igaz hit, mely az isteni kijelentés alapján áll. Hasonló válságnak nem szabad többet előfordulni, mert az talán a véget jelentené. A lelkipásztori szolgálat igazi értelmét Makkainál találjuk meg: a lelkipásztor igazi nagysága, munkájának igazi értelme nem Mózeskedő népvezérségben, nem ragyogó, szertesugárzó, külsőleges tettekben, messze látszó sikerekben, hanem az állandó, odaadó szolgálatban van. Nyírőnél ez a szolgálat még erősen humanitárius jellegű, pedig ez igazán nem más, mint az Ige hirdetése alkalmas és alkalmatlan időben, szóval és tettel… A lelkipásztornak a lélek világban kell nagyra törőnek lennie és dicsőségét keresnie. A belső nagyság világa mindenütt ott van, ahol Krisztussal találkozunk. Pál apostol a lelkipásztorra találóan mondja; „Meghaltatok és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen akkor ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben” (Kol. 3. 3-4) Mikor Isten akarata szerint az ő országa meg fog jelenni, Krisztus lesz az az egyetlen nagyság, kinek dicsőségében nyilvánvaló lesz a lelkipásztor odaáldozott életének értéke és gyümölcse is.” (Makkai Sándor i. m. 162 o.) Amíg a Szabó Dezsők nem látják ezeknek a nagyszerű szavaknak az igazságát, addig a Farcády Jenőknél különb lelkipásztorok munkája sem lesz tiszteletreméltó a számukra. és amíg a Matolcsy Miklósok ezt nem hiszik, addig valóban tragikus aláhullás lesz az életük a megsemmisülésbe… Meg kell jegyeznünk, hogy még mindég hiányzik irodalmunkból a mai lelkipásztor képe, amely bennünket legjobban érdekelne, A szektákkal kommunizmussal, reverzálissal küzdő, a kitérések, a közönyös, liberális értelmiség, az egyke kérdés és a politikai irányzatok kereszttüzében álló lelkipásztoré. Ez a kép Szabó Pálnál jelenik meg egyedül, legalább részben. A maga teljességében azonban ép úgy hiányzik regényirodalmunkból, mint ahogy hiányzik a legújabb és legpompásabb lelkipásztorkodás tant könyvekből is. …Hadd mondjak még pár szót arról, hogy mi lehet a lelkipásztor hivatása és mi lehet munkájának eredménye abban a politikai közületben, ahova Isten akarata állította? íróink valamennyien érzik és éreztetik azt, hogy a lelkipásztor első ember a falujában. Hogy meg ne sértsünk senkit, mondjuk így: őrhelyre,, a középpontba állított ember, akinek legnagyobb a felelőssége, aki sokat tehet és sokat kell tennie. Másfelől azok az íróink, akik a lelkipásztor helyzetét sötét vagy hamis színben ábrázolják, nem tartják elég nagy dolognak, eléggé jelentőségteljes és reményteljes, eléggé örvendetes és valóságos küldetésnek a lelkipásztor tulajdonképpeni feladatát, az Ige szolgálatát. Szabó Dezsőre nézve fenntartom azt az állításomat, hogy ő nagy részben azért rajzolja olyan embertelenül silánynak a lelkipásztor képét, mert nem képes meglátni és méltányolni a lelkipásztor arcán mégiscsak ott levő, annak legsajátosabb értékét jelentő vonásokat: az Ige szolgájának vonásait. A lelkipásztor egyetlen feladata, amely minden mást magúba foglal és eleve meghatároz: az Ige szolgálata. Hogy milyen eredmények várhatók ettől a szolgálattól, arra nézve már-már felvilágosítást adott nekünk az úr Jézus a magvetőről mondott példázatában (Mt. 13), amely feltárja a lelkek különbözőségének áthidalhatatlan szakadékát. Megtudjuk Jézustól azt is, hogy a konkoly mindvégig együtt lesz a búzával. Nem lehet tehát az egész gyülekezet vagy épen az egész falu rohamos és külsőséges átalakulását, gyökeres megváltozását remélnünk a legjobb munkától sem, s nem is szabad, hiszen nem külmisszióról van szó, hanem olyan gyülekezet körében végzett munkáról, mely már nemzedékek során át keresztyén volt. Az kétségtelen, hogy egy a hivatása magaslatán álló lelkipásztor hatását évtizedeken keresztül megőrzi az egész gyülekezet. Ezt azonban maga a lelkipásztor talán már meg sem éri, mert más a magvető és más az arató. A lelkipásztornak mégsem szabad elcsüggednie, hogy hasonlóvá ne váljék a rest szolgához, akiben elpusztul az Ige (Mt. 25). A mi munkánk eredménye olyan, hogy azt a legtöbb esetben csak Isten látja, aki a szívek és a vesék vizsgálója, ő pedig nem feleit el semmit és egyszer napfényre hoz mindent. Ő jutalmat ad szolgáinak, sőt ráadást is ad, mert a jutalmat érdemükön felül kegyelemből adja, Márk 4:24 ígéretei, melveket a jelen tanulmány mottójául választottam, Istennél nyerik el igazi megvilágításukat, értelműket. Az Ige szolgálata magával hozza azt, hogy a lelkipásztor a lehetőség szerint segítségére legyen az embereknek, életük minden ágában. Amilyen tévedés volna azt kívánni a lelkipásztortól, hogy mindenhez értsen, ép olyan tévedés volna kétségbe vonni annak a végtelen hasznát, ha valóban mindenhez értene. Előbbi a theológiai járatlanság, utóbbi a gyakorlatiatlanság tévedése. Ha a lelkipásztor mindenben hűséggel és bölcsességgel tudna tanácsot adni a hozzáfordulóknak, ez a benne lakozó krisztusi lélek ékes bizonysága lenne a gyülekezet előtt, s a lelkipásztori tekintélyt öregbítené. L célból szükség volna a theológián egy csomó egészen elemi, gyakorlati ismeretre főleg a közgazdaság, a közigazgatás, a peres eljárások, az orvostudomány és mások köréből. Viszont ha ilyenekkel nem rendelkezünk, akkor legalább azt kell tudnunk, hogy kihez utasítsuk a hozzánk forduló embereket, amint arra Makkai Sándor is rámutat; illetve közbenjárásunkkal is segítségére lehetünk. A falu közügyeire is figyelmet kell fordítania a lelkipásztornak, hogy szükség esetén segíteni tudjon, kivált oly irányban, hogy népét a bajból visszarántsa. Ha erre másvalaki alkalmasnak nem mutatkozik, tevékeny részt is kell vállalnia; így pl. hogy csak egyet mondjak a bank, vagy a szövetkezet vezetésében. Kulturális, a falu vagy város szellemi szintjét emelő dolgokban a lelkipásztornak elzárkóznia egyenesen lehetetlenség, mert lehetetlen, hogy az Ige szolgálatában álló embernek e téren különleges mondanivalói ne legyenek. Mindezeknél azonban szabály legyen az, hogy a vezetést ne igényelje a maga számára mindaddig, míg más alkalmas, erre hivatott szakember van, hogy csak olyan dologban vegyen részt, ami az Igével nem ellenkezik, s végül még a legnemesebb közüggyel se foglalkozzék az Ige legközvetlenebb szolgálatának, a tulajdonképpeni lelkipásztori munkának rovására. A lelkipásztornak a társasági és a közéletben a tisztító, felemelő és összekötő szerv szerepe jut, ami elháríthatatlan kötelesség, azonban nagy kísértés is belső függetlensége elvesztésért és bizonyos érdekcsoportokhoz, vagy osztályokhoz való odasimulásra. Politikai téren a lelkipásztornak, mint Isten képviselőjének s a gyülekezet lelkiismeretének meg kell, hogy legyen a véleménye, politizálnia azonban kivételes esetektől eltekintve – pl. a kisebbségi sors – nem szabad. A lelkipásztor ne legyen pártember, mert egy párt sem azonos az igazsággal. Ő pártokon felül s minden párt számára az Ige szolgája. … Az a kép, amit a magyar regényirodalom rajzol rólunk, meglehetősen részletei, igen érdekes és nagyon tanulságos. Nincs híjával az elismerésnek sem, és itt eszünkbe juttatja Márk 2:24-et. „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek: sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.” íróink nagy része – nem lelkészi, sőt néha nem református íróink is – tisztelettel hajlanak meg a református lelkipásztor előtt, akinek jelentőségét készséggel elismerik. Kétségtelen azonban az is, hegy laikusok olykor megdöbbentő képet rajzoltak rólunk. Szűrjük le ebből a következő pár tanulságot: 1. Meg kell látnunk és meg kell szívlelnünk az ő műveikben levő igazság magvakat is, fel kell ismernünk a torzító tükörben is önmagunkat. Az írók éles szeme felfedezte mindazt a bűnt és dugdosni valót, ami lelkipásztori berkeinkben lappangott. „Mert nincs semmi olyan elrejtetett dolog, ami napfényre ne jönne..” Ha túloztak is, műveikből sokat tanulhatunk és kötelességünk is tanulni belőlük. 2. A lelkipásztorról csak olyan író nyújthat ugyan tökéletesen hű képet, aki maga is lelkipásztor és pedig jó lelkipásztor: Mindazonáltal laikuson nem egyszerűen nem lelkészi személyt értek, hanem olyat, aki nem egészen hívő. Az ilyen laikusok működése és túltengése is egy ösztökélés arra, hogy tanítással és cselekedettel mindig Isten tiszta Igéjét hirdessük. Hivő, munkás, bátor pásztorok neveljenek hívő életképes, hű nyájakat s akkor el fogjuk érni, hogy íróink – akiket a magyar kálvinizmus mindig csapatostul ontott magából – jót és igazat fognak írni rólunk.