Pukánszky Béla: Makkai Sándor pedagógiájának metamorfózisa

Az erdélyi püspököt, Makkai Sándort nemcsak vallásfilozófiai tárgyú beszédei és írásai tették közismertté a maga korában: szépirodalmárként is maradandót alkotott. Történelmi regényei (mint például az ördögszekér, a Táltoskirály vagy a Sárga vihar) generációk kedvelt olvasmányai közé tartoztak. Kritikai írásai közül pedig az Adyt védelmező munkája, a „Magyar fa sorsa” váltott ki nagy visszhangot. Mindezeken túl pedagógiai tárgyú műveket is írt, melyek tanulságosak a ma olvasója számára is. Ha az ilyen tárgyú munkáit kronológiai sorrendben tanulmányozzuk, tanúi lehetünk annak, hogyan alakult-formálódott a pedagógiáról, az oktatásról-nevelésről, a közoktatásügyi kérdésekről vallott felfogása. Első nagyobb lélegzetű filozófiai-pedagógiai tárgyú műve még kolozsvári egyetemi évei alatt keletkezett. Az 1912-ben nyomtatásban is megjelent doktori értekezés címe: „Bevezetés a személyiség paedagogikájába”.[1] Továbblépés ez a dolgozat egy olyan úton, melyet az egyetem nagyhírű pedagógiaprofesszora, Schneller István mutatott a fiatal Makkai számára. Az ő személyiségpedagógiájának elemeit építette be egy koherens filozófiai rendszerbe: a másik híres kolozsvári tudós, Bőhm Károly értékelméleti, axiológiai tanításába. Akárcsak Bőhm Károly és Schneller István, a pedagógia megújítását Makkai sem a pszichológiától, illetve a századfordulón mindjobban megerősödő gyermektanulmányi mozgalomtól várja, hanem az általános értékelmélettől, az axiológiától. A gyermektanulmány képviselői úgy kezelik a gyereket, mint „psychológiai elemek tömegét”, mint „psychológiailag érdekes gépeket”. Ne a „kísérletező mechanikus terv”, hanem a pedagógiát átlelkesítő eszményekbe vetett hit legyen a pedagógus vezetője – így Makkai. A nevelés célját így tehát a „kellő” világába helyezi Makkai. Abba a világba, ahol a három legfontosabb önérték: a „jó” az „igaz” és a „szép” uralkodik. Ezek azok az örök meghatározó vonások, amelyek a nevelést – a „merev psychologizmus fölé emelve” igazi élettel töltik meg. Az általános értékelmélet talajain nyugvó személyiségpedagógia – ebben hitt a fiatal Makkai Sándor, ezt olvashatjuk első fontos tanulmányából. Felfogása az évek során figyelemre méltó – mondhatni drámai – átalakuláson ment keresztül. Már debreceni egyetemi tanárként írta 1937-ben a „Magyar nevelés – magyar műveltség” című könyvét.[2] Ebben mindenekelőtt arra a kérdésre keres választ, hogy mi tekinthető a felnövekvő nemzedékeket nevelő „hatalomnak”, melyik az a legfontosabb tényező, amelyek a gyermeket alakítja-formálja. Rousseau „naiv optimizmusát” és a Herbart-követők „merev intellektualizmusát”, módszerközpontúságát egyértelműen elutasítja. Saját ifjúkorának eszményeit is kritikusabban szemléli már: a szeretet nevelőhatalmának apoteózisát hirdető schnelleri személyiségpedagógia optimizmusát erősen megkérdőjelezi a gyakorlat. Aggályait így tárja olvasói elé: „A személyiség pedagógiája kétségtelenül egyedül célravezető ott, ahol önértékű nevelői személyiség munkálkodik. Ez azonban olyan nevelői nagyságot tételez föl, amely teljes tisztaságában csak kivételesen jelentkezik az életben.”[3] A szép idea tehát álom marad csupán, az elméleti igazság hajótörést szenved a gyakorlat „viharos tengerén”. A schnelleri személyiségpedagógia tömeges gyakorlati realizálásának egyik legfőbb akadálya a pedagógusok személyiségében fellelhető „értékhiány”. A nevelő és növendék közötti személyes kapcsolat Makkai szerint nem bizonyult eléggé erős köteléknek. A pedagógiai individualizmus fölött eljárt az idő, a megrendítő társadalmi fordulatok az egyén helyett magát a társadalmat állítják a pedagógia középpontjába. Makkai világosan érzékelte, hogy a harmincas évek Magyarországán a háború lezúduló világkatasztrófájának utórezgései még világosan éltek az emberi lelkekben. Saját korát ezért az „emberválság” korának nevezte. S ez az emberválság egyúttal a tradicionális „nevelőhatalmak”, (ma így fogalmaznánk: nevelő tényezők) válságát is magával hozta. Ezt az ifjúságot a történelem, a háború pokla megfosztotta az illúzióktól, a nemes eszmék talajukat vesztették. „Nincs többé gyermekiség, ifjúság – állapítja meg rezignáltan Makkai -, mert nincs többé szent titokzatosság, szemérem, idealizmus, tekintély.” Az általános illúzióvesztés, értékhiány korában a pedagógusok tekintélye is alapjaiban rendül meg: „Mihez kezdjenek ebben a világban a nevelők, akik azt hitték, ők teremtik és építik fel a gyermek lelkét? A tudós pedagógusok, akik filozófiával, laboratóriummal és mindenféle bölcsességgel már végérvényesen elintéztek minden lehetséges problémát, s most iszonyodva látják, hogy az új világ illúziótlan gyermeke szembekacagja tudományukat?”[4] Végérvényesen lejárt a pedagógiai elméletek mindenhatóságába vetett öntelt optimizmus ideje. A pedagógia érdeklődése a nevelés elmélete helyett a nevelés szervezése felé fordult. Az „általánosságokba kalandozó embernevelési ábrándokat” a köznevelés, az iskola problémái iránti érzékenység és fogékonyság váltotta föl. Megfogalmazódott az igény, hogy az iskola ne legyen többé „hortus conclusus”, azaz „világtól elzárt kert”, hanem váljék „miniatűr társadalommá” – ahogyan azt Kornis Gyula is megfogalmazta. Makkai is rádöbbent arra, hogy a „gyakorlati nevelőhatalom”, teljes egészében a közösség kezébe ment át. A kérdés csupán az, hogy melyik az a közösség, amely kitüntetett szerepet játszik a nevelő társas-közösségi körök rendszerében. Ebben a tekintetben ugyanarra a következtetésre jut, mint a másik Schneller-tanítvány, a kolozsvári pedagógiai iskola másik kiemelkedő képviselője: Imre Sándor. E felfogás szerint pedig a domináns nevelő közösség – a nemzet. Kiküszöböli ezzel a Schneller-féle „liberális humanizmus” világpolgárságának túlságosan tág kategóriáját éppúgy, mint a marxista „osztálynevelés exkluzív tömeg- és gépgyártásá”-nak nyomasztóan szűk kereteit. Makkai ezekkel szemben állást foglal a „fajközösségen álló nemzeti állam” nevelő hatalma, nevelő ereje mellett. Imre Sándorhoz hasonlóan ő is a nemzetet tartja az egyetlen tényleges hatóerővel rendelkező „nevelőalakulat”-nak, az egyes ember és az emberiség két végpontja között létező lehető legtágabb, de még meghatározható körnek. „Ezen a tükrön túl – írja Makkai Sándor ” – a nevelés alakító ereje elhalványul, tehát a nemzetnevelés az egyetlen és legmagasabb pedagógiai lehetőség.”[5] A végletesen egyoldalúan értelmezett személyiségpedagógia és a szociálpedagógia szélsősége helyett tehát Makkai a nemzetnevelés mellet teszi le a voksot. Az iskola zártságából, a „hortus conclusus” falai közül kilépő pedagógia az egész nemzetet nevelőközösségnek tekinti. De még mielőtt valóban azzá válhatna, még mielőtt értekeket nyújtó nemzetnevelésről beszélnénk, magának a nemzetté nevelésnek kell végbemennie. A magyarságnak egységes, tudatosságra emelt nemzetté kell válnia – ehhez járulhat hozzá a maga sajátos eszközeivel a nemzeti kultúrpolititka. Makkai Sándor véleménye szerint e kultúrpolitika legfőbb feladata, hogy kiépítse a nemzeti műveltség „egységes és tagozott, tárgyiasuló és személyes, konzerváló és alkotó” értékrendszerét. Milyen szerepet tölt be az újjászervezett iskola a nemzeti társadalomban? Hogyan segítheti a kultúrpolitikai célok megvalósítását? Ezekre a kérdésekre keres választ Makkai Sándor. Az iskolának és a társadalomnak a kölcsönös megfelelés viszonyában kell állniuk egymással – hangoztatja. „Az iskolát a társadalomra nézve és a társadalmat az iskolára nézve kell megszervezni, és úgy irányítani, hogy egymásnak egyidejűleg is, a jövendőt tekintve is megfeleljenek. Ezt a megfelelőséget pedig csak egy valami biztosíthatja, az, ha az iskolában, mint a társadalomban az élet és a valóság minden tényére nézve, amely döntő jelentőségű, ugyanaz a megítélés érvényesül.”[6] Az iskola így már nem lesz többé olyan „világtól elzárt kert”, amelyben más törvények uralkodnak, mint amelyek a „kinti”, valós életben szabályozzák az emberi magatartást. Ugyanazt a hétköznapi gyakorlatot ismétli majd meg pedagógiai eszközökkel, ami a felnőttek világában zajlik. A gyerekek iskolai élete szinte „főpróbája” mindannak, ami a nemzeti társadalom életében megvalósul. így lesz az iskola a „nemzeti élet begyakorlásának színtere és műhelye”.[7] Ugyanakkor az iskola nemcsak megismétli mindazt, ami a társadalomban történik, hanem – mintegy „tükröt tartva” a nemzet elé – befolyásolja, alakítja is a felnőttek társadalmának életét. A „megismétlés” ténye – Makkai pedagógiai utópiájában – így egészülne ki a „kölcsönhatás” mozzanatával. A teológus-író Makkai úgy látja, hogy a jövő iskolájának három, szervesen egymásba illeszkedő feladatot kell megoldania: 1. Ismertesse meg a felnövekvő generációkkal a világot úgy, mint a természet, a történelem és a lélek tényeinek rendszerét. 2. Fejlessze ki az ifjúságban az erkölcsi jellemet. 3. Végül: az ifjabb nemzedékeket öntudatos tényezőként nevelje bele a nemzeti közösség életébe. Nehezen összeegyeztethető feladatok ezek. A régebbi korok iskolái is munkálkodtak megvalósításukon, de – az egységes nevelői szellem hiánya miatt – kísérleteik kudarcba fulladtak. A nemzeti tendencia túlzott fölerősödése azt eredményezte, hogy az ifjúság önhitté, elbizakodottá vált. Kialakult benne az a hamis meggyőződés, hogy „a megyar nemzetet egyetlen más nációval sem lehet összemérni, annyival különb mindeniknél”.[8] Igy azután a nemzetiségekkel senki sem törődött, az ifjúság „vidám megvetéssel” nézett ele fölöttük. Ez a káros tendencia összeütközésbe került az ellenszenves frázisokba burkolódzó erkölcsi idealizmus erőtlen szólamaival. A vallástanítás felekezetekké osztotta az ifjúságot, ahelyett, hogy egységbe tömörítette volna. Az erkölcsi nevelés pedig gyökértelenül lebegett a természettudományos képzés sivár materializmusa fölött. Makkai hangsúlyozza, hogy az új iskola – a régivel ellentétben – képes lesz e hármas feladat megoldására, de csak akkor, ha biztosítja az egységes nemzeti szellemet, valamint az értékek helyes arányát. Makkai Sándor vonzó pedagógiai utópiája már ebben a formájában is magában hordozta a későbbi torzulások csíráit. Nem telt el sok idő, s máris eljutott a „nemzeti öntudat soha nem ismert újértelmű kivirágzásának” jövendöléséig. A „Nemzet és kisebbség” címmel 1939-ben írt cikkében saját korábbi nemzetfölfogását már új tartalommal töltötte meg. „…a nemzeti közösség nem azonos többé a liberális humanizmus érvényesülési módokat glorifikáló patriotizmusával, hanem a sajátos kollektív természet és szellem, a sajátos fajképi adottságok és értékek öntudatos, szervezett élő egységét jelenti.”[9] A nemzet tehát – ebben az értelmezésben – „egzisztenciális közösség”. S a nemzeti egzisztencia megóvása érdekében minden fontosnak ítélt tevékenység – így a nevelés is – egységes állami irányítás és ellenőrzés alá vonható. „Tudománnyal és fegyverrel” címmel 1941-ben megjelentetett könyvében már spártai életformára emlékeztető képet fest a jövő nemzetállamáról az egykori püspök-író: A nemzetnek „joga és kötelessége a családi életet irányítani, s abba létérdeke által diktált szempontból bele is avatkozni. Ez természetes velejárója annak, hogy a gyermek nemzeti tulajdon és nemzeti érték.”[10] Bármennyire megdöbbentő, Makki Sándor – az egykori erdélyi püspökm, a személyiségpedagógia valamikori elkötelezett híve – ebben a könyvében már Mussolinit tekinti példaképének, aki „puskát és könyvet mutatott fel az olasz ifjúságnak, a nemzeti életszolgálat jelképéül.”[11] Tragikus tévedés volt ez, de ezt a hibát nemcsak Makkai Sándor követte el a második világháború felé sodródó ország jobbra tolódó ideológiai légkörében. [1] Makkai Sándor: Bevezetés a személyiség paedagOgikájába. Stief, Kolozsvár, 1912. [2] Makkai: Magyar nevelés – magyar műveltség. Révai, Bp. 1937. [3] Makkai (1937) 31.p. [4] Makkai (1937) 48.p. [5] Makkai (1937) 37.p. [6] Makkai (1937) 56-57.p. [7] Makkai: (1937) 56-57.p. [8] Makkai: (1937) 63.p. [9] Makkai: Nemzet és kisebbség. Bp. 1939. Megtalálható a „Nem lehet” című kötet 230-237. oldalán. Limes könyvek, Bp. 1989. [10] Makkai: Tudománnyal és fegyverrel. Révai, Bp. 1940. 51.p. [11] Makkai: (1941) 15.p.

Imre Lajos: Magyar nevelés, magyar műveltség

Makkai Sándor könyve Makkai Sándornak e legújabb könyve azoknak a tanulmányoknak, előadásoknak és cikkeknek rendszeribe foglalása, amelyekben az utóbbi időkben ennek a kérdésnek hangot adott. Az egész magyar nevelés és műveltség alapkérdéseit akarja itt tárgyalni, némelyiket csak érintőleg, másokat részletesebben, de mindegyiket egy rendszerbe állítva bele, amely rendszer két kérdéssel akar tisztába jönni; mi a nevelői gondolkozás útja és melyek a nemzeti műveltség alapvonalai. Ez a rendszer abból a tényből indul ki: hogy a magyarság széttagolt részei között az összetartás és szellemi közösség lazul, s abból a kérdésiből: mit lehet tenni ennek megakadályozására, hogyan lehet egy szellemi magyarságot nevelés utján úgy létrehozni, hogy ez a magyarság belső, szellemi egységét megalkossa és megtartsa. Ezért fordul először a nevelés gondolata felé. Az egyén és közösség, a társadalom és egyén két szembenálló adottsága között egy, lényegében mindkettőtől független, harmadik tényező alkothat kapcsolatot, a nevelés. Ez teheti meg s ennek kell megtennie, hogy az egyéneket a közösségét kifejező személyiségekké, a közösséget pedig a személyiséget érvényrejuttató személyi egységgé tegye. Ez az az örök válság, amelyben a pedagógia van. A személyiség pedagógiája gondolatát felváltotta a szociális nevelés követelése, majd ennek helyébe a nemzetnevelés gondolata lépett. A nemzet tükrén túl a nevelés alakító ereje elhomályosodik, tehát az egyetlen és legmagasaibb pedagógiai lehetőség a nemzetnevelés s az egyetlen nevelő hatalom a fajközösség alapján álló nemzeti társadalom. Amint a nevelőhatalom kérdése a háború után a módszeren és kísérleten át a személyiséghez, ettől a társadalomhoz s végül á nemzethez vezetett, úgy a nevelői munkára vonatkozó meggondolások a nevelés elméletének tisztázása után a szervezet, majd a kultúrpolitika kérdéséhez vitt. A nevelő hatalom tehát a nemzet, a nevelő munka pedig kultúrpolitika. Ebből következnek most azok az új parancsok, amelyek a nevelés terén felmerülnek. Az iskolára nézve ez a parancs azt követeli, hogy az a nemzet életének ismétlése, a nemzeti élet begyakorlásának tűzhelye legyen hármas munkakörben: a világ megismertetésében, az erkölcsi jellem kifejtésében, s a nemzetközösség életébe való bevezetéstben. Az oktatás feladata, hogy a gyermek előtt a fejlettdbb életet jelentővé tegye az által, hogy a gyermeket rávezeti, hogyan állítsa be egész lényét a világ és élet egyetemességébe s így benne az önértékű személyiséget megvalósítsa. így lesz az iskola a keresztyén nemzeti társadalom kialakításának színhelye. Az a nevelő, ki ezt a munkát végzi, pásztor, alázatos tolmácsolója az élet igazságának. Az ifjúságban az ifjúság legmélyebb indulatát: a követésre méltó eszmény előtti önkéntes hódolatot kell megragadni. így születik meg. á magyar ember új típusa: a világot a nemes intelligencia fényében vizsgáló és ismerő szellemiben, az erkölcsi jellemben, az alázatos istenfiúságban. A második, nagyobbik rész a nemzeti műveltség alapvonalait keresi. Műveltség alatt magának a szellemnek az igazság, jóság és szépség értékeiben való megvalósulását érti, ez a műveltség személyes és szellemi és három tényező alkotja: művelt emberek, értékes művek, célszerű szervezetek. Művelt ember alatt azt értjük, aki az örök értékek minden irányú szolgálatával résztvesz a nemzeti szellem megvalósításában. Erre a műveltségre mindenki kötelezve van, ezt szabadon kifejteni mindenki joga, a műveltség szolgálatában nincs kicsiny és nagy, egyedül a lélek nemessége benne a döntő. A logikai érték körében kritikai nemzetszeretetre van szükség, amelyben a tudomány önértékű igazságát a nemzet életsorsávál kell összefüggésbe hozni, hogy így az igazi magyar önismeret lehetségessé legyen. A tudományegyetemi a tudományos, de életteljes igazságot keresse, gyakorlatisága nem megélhetésre való előkészítésben, hanem az önértékű szellemiségre való nevelésiben áll, a felelősségre, önfeláldozásra való nevelésben. Ez a művetség az erkölcsi érték terén a legnagyobb lelki igények érvényesítését jelenti, az egyszerű külső életű, de nagyjeliemű magyar alakjának megvalósítására, a művészetnél a nép visszafordítását az ősi művészet hagyományaihoz. Hogyan szerveződik most ez a munka? Ez a szervezés az állam feladata azon alapon, hogy az állam keretei között a nemzet él testvéri szeretetközösséget. A szervezés elve a fegyelmezett egység, de egyúttal önkormányzat, A nemzeti műveltség összes felelős tényezőinek szellemi munkaközösségben kell összekapcsolódniuk – ha ezt a munkát az állam nem végezheti, az egyházakra hárul – kerülve a kényszert és az uniformitást. A nevelés munkája intézményesein folyik, ez az iskolarendszer, amely mellett szabad tevékenységek is elismerhetők, de csak az egységes szellemben beletagolódva. Ez a nevelés képezi ki a művelt nemzeti társadalmat, a középosztályt, vagyis az öntudatos magyar szellemiség képviselői összességét. így a két társadalmi osztály: a nép, amely az öisztöniséget, á vezetők, akik az intelligenciát képviselik, együttműködnek. A kisebbsági műveltségre nézve azt állapítja meg, hogy a magyar műveltség csak egységes lehet, végzetes lennie reá, ha széttöredezne. Erre az egységes magyar műveltségre a magyarországinak feladata példát adni. A nacionalizmus, jelen formájában kisebbségellenes ugyan, de nem szükségszerűen az, sőt az igazi nacionalizmus engedi, hogy a kisebbség emberi életet élhessen. Nehézség, hogy a kisebbségi műveltség csiga ház nélkül, mert állami végrehajtó hatalma nincs. De lehet minőségben több, társadalmilag szervezettebb és fordulhat jobban az örök humánom felé. A nemzeti műveltség hordozásában előttünk álló nagy felelősség a bolsevizmus elleni őrállás. A következő fejezetekben »nemzeti műveltségünk örökhagyói« címen bemutatja Bethlen Gáboriban az önnevelő, Zrínyi Miklósban az ébreszti, Széchenyi Istvánban a sorshordozó, Wesselényi Miklósban és Eötvös Józsefben a kutúrpolitikus, Mikó Imrében a kisebbségi magyar ember személyiségét, mint akikben nemzeti műveltségünk teremtő szelleme öltött testet. Azután azt keresi, mi az az őstalaj, amin nemzeti műveltségünk nyugszik. A népi életforma bomlóban van, a népi sors kérdése égető kérdés. Két lehetőség áll előttünk, vagy át kell ültetni a népet szelektálás útján az intelligens kultúrrétegbe, vagy meghagyni önálló életformának s így biztosítani számára lehetőséget. Ez azzal függ össze, hogy a népet nem valami, megszűnésre kelt kényszerű szociális kategóriának kell tartanunk, hanem szükségszerű örök létformának. Az igazi népnevelői feladat tehát a népet ‘belekapcsolni a nemzet szellemi életközösségébe. »Magyar végletek« címen foglalja össze azokat a jeliszavakat, amelyek az egységes magyar szellemiség kialakulását akadályozzák. Ilyen a közgondolkozás természetellenessége, a csodavárás ennek ellentéte a földhöztapadó álrealizmus, az »eb ura fakó« dacos turánizmusa s a »vitam et sanguinem« európaimádata. Utolsó fejezetében »Európai magyarsag« címeri bemutatja azt a kockázatot, amit a magyarság István királyban vállalt akkor, mikor itt Európa érdekében vállalta a megállást s amikor vállalta azt, hogy európaivá válik azért, hogy ez az Európa megtagadja. Az igazi európaiság ennek a végzetszerű, a magyarság élete titkát magában hordozó feladatnak teljesítése. Makkainak ez a könyve is, mint a többi, bizonysága csodálatos intuitív erejének, amellyel kérdéseknek mélyébe tud pillantani s azokat élesen megvilágítva megoldásukhoz egy átfogó gondolatot tud nyújtani. Abból a gazdag anyagból, amelyet az ismertetés meg sem próbálhat részletesén bemutatni, csak egy pár alapvető gondolatot emelünk ki s néhány olyan kérdésre mutatunk rá, amelyek a fejtegetésekből kiindulva további meggondolások alapját képezhetik. Az egész munka alapgondolata az: hogyan lehet biztosítani a magyar műveltség egységét befelé és kifelé. Mivel lehet elkerülni azt, hogy a magyar műveltség, befelé, ne váljék különböző ellentétes irányokból összetett mozaikká, hanem legyen olyan egység, amely mindent magában foglal s amelynek egységét egy magasabb gondolat biztosítja. Ezt abban keresi, hogy mi a humánum a magyar lélek sajátosságában? Mi az: ahogyan a humánum, vagyis az önértékű értékvalóságok a nemzet természeti egyéniségében és szellemi személyiségében kialakulnak? Ez a gondolat különösen fontos most, amikor a legkülönbözőbb irányok és kezdeméményezések fenyegetnek azzal a veszedelemmel, hogy széttörik a kultúra egységét s azt valami sokszínű vegyes mázzá akarják tenni, amivel a nemzetet átfestik. Ettől úgy lehet megmenekülni, ha egységes értékelés alá vonjuk a nemzet egész életét, amely értékelés utján különböztetni lehet az értékes s a nemzeti szellem valóságát alkotó dolgok és az azt csak színező, vagy éppen attól idegen elemek között. Hogy ezt az értékelést Makkai nem valami alacsonyabb rangú mérték, hanem a szellem önértéke alapján akarja végrehajtani, ez meg ennek az értékelésnek a tisztaságát biztosítja. Egy másik, ezzel összefüggő gondolat az, hogy ez a műveltség a logikai körben, tehát a tudományos műveltség körében az erkölcsibén és a művészet körében nem három, egymástól független, vagy csak lazán összekapcsolódó elvből áll, hanem egy rendszer, amelyben az egyik kör elválaszthatatlanul kapcsolódik a másikhoz és feltételezi a másikat. Ebből következik, hogy a műveltség legmagasabb mértéke mellett is hangoztatja annak mindenki számára egyformán kötelező és érvényes mértékét. Ez az elgondolás a műveltség szempontjából egységet teremt a nemzet minden tagja között, akik erre a nevelés munkája áltál eljutottak. Nincs a nemzetnek olyan tagja, akinlek joga ne volna ehhez a műveltséghez s akit ez viszont ne kötelezne. Nem lehet művelt és műveletlen réteget, osztályt megkülönböztetni egy nemzet életében és tagjai között, hanem arra kell eljutni, hogy a nemzet minden tagja, ha terjedelemben nem is, de mélységben, ha szélességben nem is, de magasságban ugyanazon értékelés alatt s ugyanazon kultúra szolgálatában álljon. E felfogás hozza magával az iskolának sokkal magasabb rendű jelentőségét a Makkai elgondolásábani. Az iskola akkor, mikor tanít, nem anyagtudásra, nem is világnézetalkotásra törekszik, hanem a keresztyén nemzeti társadalom kialakítására, benne a nemzet jut öntudatra és fejti tovább önmagát. A harmadik gondolat, amit ebből a könyvből látunk az, amelyik a magyar középosztály és a nép viszonyát tisztázza. Megállapítja, hogy a népi életforma ősi életforma, amelyet nem szabad megszüntetni, amely egyrészt átértelmező, másrészt megtermékenyítő szerepet tölt be a kultúrában. Ez a gondolat rávilágít arra, hogy a népkutatás és falukutatás kérdése két oldalú. Egyrészt az a feladata, hogy megismerje a népi élet őseredeti értékeit, azoknak kifejtésére a szükséges lehetőséget biztosítsa, hogy ezen értekek között válogasson, ezeket emelje, s ezeknek a nemzeti műveltség alkotó elemeivé tételére törekedjék. A másik oldalon azonban feladata, hogy azt a mértéket, amely a kultúra egyetemes mértéke, alkalmazza velük szemiben, a kultúra egyetemes értékeit a nép életébe bevigye. Ha csak az elsőt végeznénk, azt jelentené, hogy csak leíró munkát végzünk, csak kifejtjük azt, ami van, ha csak a másikat, idegen s a nép életétől még távoleső dolgokat akarnánk ráerőszakolni. A népművelésnek ezt a két feladatot egyformán kell szemelőtt tartania. Végül van néhány olyan kérdés, amelyek a Makkai könyve olvasásával kapcsolatban önkénytelenül felvetődnek. Az egyik az, hogy a kultúrának van egy általános, vagy mondhatni inkább egyetemes alapja, amelynek a nemzeti élet megvalósulási formája, existenciája. Hogyan lehet ezt az egyetemes, lényegében már nem is humánus, hanem trancendentális alapot úgy érvényesíteni, hogy az kifejeződjék a nemzeti sajátságok és adottságok között és ezek mégse nyomják el amazt? Ez a kérdés olyan esetekben fontos, amikor ennek a transcendentális vonásnak, vagy alapnak azonossága akkor is összekapcsolja a különböző nemzeti adottságok keretei közt felépülő kultúrákat, mikor azokat minden egyéb elválasztja. Ez vezet egy másik kérdésre, milyen módokon és milyen belső biztosítékok mellett lehetséges az, hogy a többségi nemzeti államban egy kisebbségi nemzet műveltsége fejlődhessék? Mi biztosítja a többségi államot, hogy ez a kisebbségi kultúra nem árt annak az elvnek, hogy a faji közösség alapján álló nemzeti társadalom az egyetlen nevelő hatalom? Különösen gondolva arra, hogy az egyház csak akkor nevelő hatalom a Makkai fejtegetései szerint, mikor ezt a szerepet az állam nem töltheti be? Hogyan egyeztethető össze az egyházi nevelés az állami neveléssel, anélkül, hogy a nevelés nemzeti műveltséget terjesztő munkája összeütközésbe kerüljön az állam szintén nemzeti műveltségre törekvő munkájával? Nem utal-e ez is a nevelésnek valami olyan alapjára, amely a kultúrán túl egy közösségi formák feletti, keresztyén életparancsban keresendő? Végül még egy kérdés, a nép és intelligencia viszonyára vonatkozólag. A műveltség érdekében szükség van egy intelligens vezető rétegre, amint azt a könyv ismertetéséből láttuk. De nem történhetik-e meg, hogy ilyen külön intelligens réteg egy nemzetben hiányzik? Voltak esetek már rá, hogy egy nép, különböző körülmények miatt ezt a vezetőréteget elvesztette. De az az ú. n. vezetőréteg nem szükségképen külön osztály. Nem történhetik-e meg, hogy maga a nemzet termel ki a nép műveltségének emelése utján olyanokat, akik külön osztály alkotása nélkül is, azon körülmények között, mint társaik, ezt a vezető szerepet betöltik? Nem bizhatunk-e abban, hogy amint most is találunk a nép között olyanokat, akik a saját erejükön, szinte minden külső segítség nélkül magasabbra emelkedtek a műveltségben és vezetőivé lettek környezetüknek, ez a jelenség megismétlődhetik és még gyakoribbá lehet, ha a nép számára a kellő műveltséget mai vezetői megadják? Ez a kérdés ismét azért fontos, mert benne a népnevelés egyik akut kérdése áll fenn, s ezzel arra akarunk rámutatni, hogy a vezető réteg, az intelligencia szerepe a nevelés munkájában nemcsak az irányítás és diktálás, hanem a népnek a műveltség önálló megszerzésére és továbbfejlesztésére való rávezetése. Ezek a gondolatok, amelyek a könyv olvasása közben felmerültek, még szorosabban kapcsolják az olvasót a könyvhöz és ahhoz a szerző lelkéből minden lapon kisugárzó tűzhöz, amellyel a szerző a magyar műveltség és művelődés nagy ügye iránt ég. Ezért, ennek a megéreztetéséért s az abból fakadó felelősség ébresztgetéséért tartozunk Makkainak ismét köszönettel.

Dr. Faragó László: Az újabb magyar neveléstudományi irodalom. – Erdélyi Múzeum, 1939, 3 füz. 301-312. p.

A magyar herbartiánusok poszthumusz munkái. – 2. A reformpedagógia magyar képviselői. – 3. A kultúrpedagógia és a kultúrpolitika. – 4. A nemzetnevelés. – 5. A neveléstudomány magyar feladatainak munkásai. Ha az újabb magyar pedagógiai munkákon végigtekintünk<a href=”#_edn1″ name=”_ednref1″ title=””>[i]</a>, az eszméknek és törekvéseknek oly sokirányú és gazdag termésével találjuk magunkat szemben, hogy a közöttük való tájékozódás és eligazodás feladatát valóban alapvető szükségletnek kell éreznünk. Ezért az eredményekről való beszámoló nem lehet puszta regisztrálás: a különböző irányok és célok széttartásával és csoportosításával oly munkát kell végeznie, amely az eszméltetés révén tudományunk munkásai, a tájékoztatás elvégzésével pedig annak tanulmányozói és kezdő kutatói számára is alapvető fontosságú<a href=”#_edn2″ name=”_ednref2″ title=””>[ii]</a>. Ezt a célt kívánja szolgálni szerény erőihez képest jelen összefoglalásunk is. 1. Nem esik szorosan a mai idők tudományos áramlatainak sodrába, de megjelenési ideje ideutalja Fináczy Ernőnek (1935), a magyar pedagógia mesterének, két poszthumusz munkáját: az Elméleti pedagógiát és a Didaktikát<a href=”#_edn3″ name=”_ednref3″ title=””>[iii]</a>. Fináczy a herbarti hagyományok képviselője volt Magyarországon; félévszázados pedagógiai műkődésének neveléselméleti eredményei azonban nemcsak történeti emléket jelentenek, mint a magyar neveléstudomány első rendszeres ilynemű alkotásai és az újabb magyar tanárnemzedék nevelői gondolkodásának alakítói: szilárdan lerögzített, hosszú évtizedeken át kiérlelt és immár klasszikussá vált fogalmai, valamint munkáinak felépítése még ma is a tudomány művelői számára kiindulásul szolgálhatnak. A didaktika pedig – mint Prohászka Lajos mondja<a href=”#_edn4″ name=”_ednref4″ title=””>[iv]</a> – „azzal, hogy az oktatásban nemcsak a tanuló alanyiságát veszi figyelembe, hanem a tárgyi feltételeket is kellőképpen érvényre juttatja, ma különösen ismét időszerűbbé vált, mint számos reformmunka.” Ugyancsak értékes történeti dokumentuma a magyar neveléstudomány fejlődésének a Waldapfel János (1935) válogatott tanulmányaiból összeállított kötet<a href=”#_edn5″ name=”_ednref5″ title=””>[v]</a>. Waldapfel a Kármántól megindított magyar herbartiánizmusnak, az ú. n. „gyakorlógimnáziumi irány”-nak volt egyik legjelentékenyebb munkatársa. A herbarti neveléstudomány követése azonban nem jelentett nála szolgai utánzást: élesen szembehelyezkedett a Herbart-epigonok túlzó formalizmusával és erőteljesen hangoztatta a nevelői célkitűzésben a nemzeti szempont uralkodó fontosságát. Gondolatvilágában a ma mindjobban előretörő nemzetnevelési eszme csiráját is megtalálhatjuk: azzal; hogy nemcsak a nevelés feladatait nézi a nemzet szemszögéből, hanem a nemzeti problémákat is a nevelő perspektívájából tekinti, a neveléstudományt a nemzeti művelődés politikájának elméleti alapvetésévé teszi. Egyik töredékben hátrahagyott munkájából (A közműveltség tudománya) egy művelődésszociológia körvonalai bontakoznak ki. 2. Ma már – úgy látszik – ugyancsak a múlté a herbartiánizmus elleni reakcióként megindult s főképen a háború utáni 10-15 évben egész világszerte nagy erőre kapott reformpedagógiai mozgalom, annak ellenére, hogy még ma is virágzik s képviselői nálunk is csak az utolsó években bocsátották közre munkásságuk és törekvéseik elméleti megalapozását. Azonban mégis csak a múlté, mert oly szellemi erők hordozzák, amelyek – és itt távol áll tőlem, hogy értékelő megállapításokat tegyek, – úgy látszik, végkép kimerültek: tagadhatatlan ugyanis, hogy az új nevelés mozgalma a polgári életforma keretein belül teljesedett ki és hogy világnézeti gyökerei az individu-alista-liberális polgári világnézet talajából erednek. Mert vájjon mi is az „új iskola” célkitűzése”? A cselekvő iskola lényege – mint ahogy azt képviselői között a legelmélyedőbb, a Bergson hatása alatt álló Domokos Lászlóné kifejti<a href=”#_edn6″ name=”_ednref6″ title=””>[vi]</a> – az alkotó munkára való törekvés. Az alkotó munka fogalma magával hozza, hogy az új nevelés teljes mértékben a gyermeki lélekhez alkalmazkodik s ezért a tanulmányi anyagot és az egész nevelői eljárást is a gyermeki életkorhoz és az egyes lelki típusokhoz szabja. Feladata a gyermeki lélekben lappangó erők munkára serkentése, a gyermeki öntudatosság felébresztése oly problémák felvetésével, amelyekre az egyéni módon törekszik megfelelni. Ez a nevelés nem az emlékezet, hanem a teremtő képzelet erejére épít: az intuíció a képzelet működése révén lehetővé teszi, hogy a gyermek a megismerés értelmi erőinek latbavetése nélkül oldjon meg problémákat. Ezért az új nevelés didaktikai eljárásának gyökere és lényege az intuíció; ez a megismerési mód egyúttal a gyermeki élmény kialakításának főeszköze. Az oktatásnak tehát mindig élniényszerűnek, örömet keltőnek kell lennie, hogy az ismeret ne csak a memóriát terhelő, felszínes emlékezeti anyag legyen, hanem a gyermek egyéniségéhez szervesen hozzákapcsolódhassék és az ismereti anyag a maga egészében világképpé rendeződhessék. Az új nevelés alapelvei tehát a gyermeki egyéniség tisztelete és a gyermeki fejlődés szabadságának biztosítása. Hiszen a gyermek maga ismeri legjobban az útat, amelyet alakulásához követnie kell, csak a kellő környezetet kell számára biztosítani, hogy egyénisége a legtökéletesebben kifejlődhessék. éppen ezért Nemesné Müller Márta a Családi Iskola több mint két évtizedes működése után ez iskola munkáját és nevelési eljárásainak elvi alapjait ismertető nagy munkájában<a href=”#_edn7″ name=”_ednref7″ title=””>[vii]</a> éppen azt mutatja be, hogy miképen lehet az új nevelésnek a gyermeki szabadság alapelvén felépülő eljárását a mi viszonyaink, azaz a központilag szigorúan megkötött tanmenet mellett megvalósítani. Az új nevelés elveinek Ferri&egrave;re nyomán való ismertetése után az új iskola didaktikáját fejti ki, mindig konkrét példákat tartva szem előtt. Az új rendszerű tanítás eredményeit, összevetve a konzervatív, normál iskolával, munkatársai<a href=”#_edn8″ name=”_ednref8″ title=””>[viii]</a> ismertetik dicséretreméltó tárgyilagossággal. Szerintük: „a modern iskola felszabadítja és sokoldalú érdeklődésre bírja a gyermeki egyéniséget, a normál-iskola pedig, amelynek ideálja a kiszabott úton fegyel-mezetten, kötelességtudóan haladó tanuló, növendékeit ebben az irányiban fejleszti.” (101. l.) Látható tehát, hogy a reformpedagógia törekvései, amelynek egyes külföldi túlzásai eléggé ismeretesek, mily józan és reális keretek között nyilvánulnak meg Magyarországon. E józanságának mindennél ékesebb bizonyítéka, hogy noha maga is elsősorban a személyiséget tekinti végcélnak, nem feledkezik meg a közösségi-nemzeti szempontok érvényesítéséről sem, sőt a nevelés társadalomalakító feladatait, valamint a valláserkölcsi-nemzeti eszmék irányító szerepét nyomatékkal hangsúlyozza (mint. pl. Nemesné Müller Márta L. id. műve 18. l.). Mindazonáltal a magyar nevelői gondolkodást sohasem tudta irányítóan befolyásolni, s annak ellenére is, hogy számos egészséges gondolata ma már közkinccsé vált, mindig csak néhány lelkes emberbarát magánügye volt. S a reakció, amely a reformpedagógia ellen Európa-szerte fellépett, nálunk sem maradhatott el. Az ellenhatás jelszava a reformmozgalom túlzóan egyoldalú szabadság-gondolatával szemben:, vissza a kötöttséghez! Ezt a kötöttséget a kultúrfilozófiai pedagógia a műveltség – hozzátesszük: nálunk hangsúlyozottan a nemzeti műveltség – célfogalmában, a nemzetnevelési gondolat képviselői pedig az exisztenciális jelentőségű nemzetnevelésben találják meg. 3. A kultúrfilozófiai alapokon nyugvó pedagógia elméleti megalapozója és ki építője Prohászka Lajos. Szerinte a tudományos pedagógia csakis filozófiai lehet<a href=”#_edn9″ name=”_ednref9″ title=””>[ix]</a>. A pedagógiai teória tételösszefüggése múlhatatlanul idézi a filozófiát: minden egyes tétele csupán filozófiai összefüggésben igazolható. Nemcsak végső egyetemes elveit, hanem szisztematikáját is a filozófiától nyeri s csak ennek keretein belül fejleszthető ki, még hozzá mint a kultúrfilozófia egyik ága. A kultúrfilozófia sajátos tárgya ugyanis az objektív szellem, amely részben struktúrákban (emberközi objektív képződményekben, egyénfeletti objektivációkban, amilyenek az egyház és az állam, az erkölcs és a jog, tudomány, technika, művészet stb.), részben pedig a lelki formák „felelősségei”-ben (individuális objektív képződményekben, vallás, megismerés, tett, készség stb.) nyilvánul meg. A kultúrfilozófiának tehát két része van: az első a struktúrák dialektikus mozgását, azaz a kultúra lényegét, típusait, egységét vizsgálja, a második – pedagógiai – rész pedig a formák organikus fejlődését világítja meg. Ez a fejlődés, a lélek fejlődése ugyanis a kultúra tartalmainak segítségével megy végbe: a felelős összefüggéseken át kapcsolódik bele a kultúrába, amelynek „szembenálló, ellenálló erejét le kell győznie, hogy önmagához visszakerüljön, de amikor visszakerül, már többet hoz magával, mint amit erre az útra eredetileg magával vitt, hozza t. i. a műveltséget.”<a href=”#_edn10″ name=”_ednref10″ title=””>[x]</a> A felelős összefüggéseknek átfogó és vonatkozásteljes egységét nevezzük ugyanis éppen műveltségnek, s ezért a kultúrfilozófiának a műveltség elméletével foglalkozó második része joggal nevezhető pedagógiai résznek. A nevelés az a tevékenység, amely a műveltségnek a lélekben való kialakulását tudatosan előidézi és rendezi. Prohászka azonban, aki a reformpedagógia mindent szétfolyató szubjektivizmusával szemben az egyén kialakulásának az objektív tartalmakon, azaz a kötöttségeken keresztül vezető útját hangoztatja, inkább művelődésről beszél, noha jól tudja, hogy a két kifejezés: nevelés és művelődés azonos jelentésűek s csupán csak egy és ugyanannak a tevékenységnek két oldalát fejezik ki. A művelődés tehát tárgyi tartalmak nyújtása, ez pedig két úton lehetséges: közvetlenül szoktatás, élő példa, vallásos cselekményekben való részeltetés, társas hozzáhasonlítás s i. t. segítségével és közvetve átszármaztatás, azaz oktatás útján. A kultúrfilozófiai alapok lefektetése után tehát a kultúrpedagógia centrális problémáját, az oktatás elméletét fejti ki már többször idézett munkájában Prohászka<a href=”#_edn11″ name=”_ednref11″ title=””>[xi]</a>, e könyye pedig nemcsak magyar viszonylatban, de Európa szerte is egyike a legjelentősebb didaktikáknak, amelyek Wlllmann óta megjelentek. A nevelésre és oktatásra vonatkozólag kialakult hagyományos fogalmakat ledöntő, az élményt hangoztató és a teóriát is élménnyé tevő és a didaktikát kezei között szétfolyató reformpedagógia után Prohászkának sikerül először a kultúrpedagógia alapján állva a didaktikát újból szilárd fogalmakon felépülő, biztos és világosan áttekinthető rendszerré tenni. Ebben a didaktikában – amely a hagyományos csoportosításnak megfelelően az oktatás fogalma és célja körül felmerülő problémákból kiindulva a tantervelméleti és általános módszertani kérdéseket tárgyalja, majd az oktatás intézményes szervezetének, az iskolának szerepét és helyzetét tisztázza, s végül az oktatás világnézeti vonatkozásainak megvilágításával záródik le, – szinte a kultúrpedagógia teljes problematikája bennerejlik. Ennyiben is közvetlen nyomdokába lép a didaktikát mint általános művelődési elméletet tárgyaló Willmannak, anélkül természetesen, hogy a Willmann-i hagyományok folytatása a tudomány negyven éves fejlődéséről, a „modern pedagógia” eredményeiről való megfeledkezést jelentene. E művelődés-elmélet középponti problémája az, hogy miképen lehetséges napjainkban, a „kultúr-válság” korában a művelődési javak oly kánonát megállapítani, hogy velük az egységnélküli kultúra korszakában a művelődés egységét biztosíthassuk és ezzel a kultúra jövőbeli egészséges tovább alakulásának előkészítő munkásai lehessünk? Prohászka szerint csak az exisztenciális klasszika fogalma, amely „egy népi géniusznak a történeti fejlődés folyamán legteljesebb és egyúttal legnagyobb értékű produktivitását, úgyszólván önmegvalósulását fejezi ki”, és amely egyszersmind ama nép művelőidiését is szilárd, egységgé, zárt kozmosszá teszi, segíthet bennünket eligazodni és mutatja meg az utat, amelyen a művelődési javak elvi egységét még ma is biztosíthatjuk. Mai Művelődésünk rendje természetesen már nem alapulhat oly egyetemes klasszikán, mint amilyen annak idején a görög paideiát vagy a latin humanitást lehetővé tette, azonban a művelődési javak egységét mégis helyreállíthatjuk, ha kiszemelésük mértékéül az exisztenciális klasszika jegyeit tesszük, és a kultúrjavák sorából azokat választjuk ki klasszikus művelődési javakként, amelyek személyes jellegüknél fogva emberi létünk gyökeréig hatolnak és ugyanakkor egyetemes jelentőségüknél fogva a szellem látókörét leginkább kiszélesíthetik. A művelődési javak ilyen alapon kiszemelt kánonának középpontjában a nemzeti nyelvi és irodalmi tanulmány áll, amely nemcsak emberi mivoltunkban érint legmélyebben, hanem egész művelődésünknek is úgyszólván alapja és feltétele. A nemzeti műveltség kánonának megállapításával az Oktatás elmélete a magyarság létének mai sorsdöntő órájában jóval átfogóbb jelentőségre tesz szert, mint amit különben, csupán tudományos didaktika jellegében jelenthetne. Prohászka, eddigi munkásságának legeredetibb és legnagyobb visszhangot keltett alkotásával, a Vándor és a bujdosó-val a magyarság szellemi arculatát rajzolja meg Európa nagy népeivel s ezek között is elsősorban a németséggel szembeállítva<a href=”#_edn12″ name=”_ednref12″ title=””>[xii]</a>. E munka, amely a magyarságot múltján keresztül a nagy magyar önmarcangolók: Zrínyi, Széchenyi, Vörösmarty, Kemény és Ady nyomdokain igen sötét színekkel festi, csak a jövő, a jövendő Európa magyarsága számára hagy nyitva reménytkeltő lehetőségeket. Prohászka a nemzet vitalitásában látja a jövő reményét megcsillanni: romlatlan vitalitásunk ígér a mai mindjobban összeszűkülő, önmagától mindinkább elidegenedő, megértést nem tanúsító Európában népünk számára küldetést és jövőt. ámde e jövő zálogát, a misszió teljesítésének lehetőségét csak jóakaratunk: vitalitásunk átszellemítése, azaz nemzeti művelődésünk biztosíthatja, és Prohászka, a Vándor és bujdosóban a magyarság nemzeti fennállásának egyetlen lehetséges módját megmutatva, az Oktatás elméletében létének biztosítékait, művelődésériek eszközeit is kezébe adja. Ugyancsak kultúrfilozófiai alapokon épül fel Weszely ödön nagy pedagógiai enciklopédiája is<a href=”#_edn13″ name=”_ednref13″ title=””>[xiii]</a>. A pedagógiát ő is a műveltség tudományának fogja fel; kultúrfilozófiai felfogását pedig Széchenyi gondolatvilága termékenyíti meg a nemzeti műveltség szempontjának szem előtt tartásával. Mert – mint Weszely mondja – Széchenyi vitte be a köztudatba a kultúra nemzetfenntartó jelentőségének tudatát, „hogy nemzeti műveltségével áll vagy bukik nemzetünk, hogy különállásunknak ez adja meg a jogosultságát, s ezzel a sajátos magyar műveltséggel teszünk szolgálatot az emberiségnek.” (5. l.) A pedagógia – mint mondottuk – kultúrfilozófián alapul de – Prohászka felfogásával ellentétben – nem azonos vele: nemcsak filozófia, hanem a nevelés technikája is. Ezért a pedagógia „oly filozófiai diszciplína, amely empirikus alapokon nyugszik, de a tényeket mindig az eszményekhez viszonyítva megvizsgálja, abból a szempontból, hogy mely értékek megvalósítása kívánatos-s hogyan lehet a tényekre oly hatást gyakorolni, hogy az eszmények valósággá váljanak.” (13. l.) Weszely kiindulópontja a kultúrpedagógiai állásfoglalásnak megfelelően a műveltség és a kultúra, valamint a cél általános elemzése, aminek elvégzése után az összes neveléstudományi ismeretek valóságos tárházát nyújtja. A rendkívül széleskörű anyag azonban kicsúszik kezéből, úgyhogy munkája egészén elvi kiindulópontja ellenére sem érezhető a rendszer ereje. Ezért e munka – mint egy bírálója is megjegyezte – nem több pedagógiai enciklopédiánál és bibliográfiánál, a tudásnak és a szorgalommal összegyűjtött anyagnak nagy konglomerátumánál.”<a href=”#_edn14″ name=”_ednref14″ title=””>[xiv]</a> A kultúrpedagógia törekvése ihleti Dékány István magas célkitűzést szolgáló történelemtanítási módszertanát is<a href=”#_edn15″ name=”_ednref15″ title=””>[xv]</a>. E munkát minden szempontból többnek kell tartanunk egyszerű metodikánál: a történet művelő erejébe, műveltségi jelentőségébe vetett hite alapján éppen napjainkban, amikor a megújhodott magyar történettudomány a magyarság népi öntudatosulását és műveltségének történeti elmélyülését oly nagymértékben előmozdította, egy „történeti pedagógia” elméleti alapvetését szolgálja. Ugyanis a történettudománynak a szellemtudományi módszer segítségével való megújhodása, a szintetikus történetszemlélet a történelemtanításra nézve is új korszak felvirradását jelenti. E tanításnak céljául ma a történelmi kultúrát kell kitűznie. Ez az igaz értelmében felfogott történelmi műveltség a letűnt korok egységibenlátását és a mai történelmi helyzet egészének megértését jelenti s ezáltal a közösségben, a nemzetben szunnyadó értékérzéseknek, a nemzeti eszmének is tudatosítója. Ezért a történelmi kultúra jóval szélesebb jelentésű, mint csupán egy tantárgy tanítása: az egész aktív ember nevelésévé, a személyiség alkotó elemei közé fonódó gazdagon élő motívummá, s egyszersmind, a kultúra továbbsarjadásának munkásává lesz. Ennek a történettanításnak részletcéljait és elveit, valamint módszeres eszközeit dolgozza ki azután az emelkedett szellemű munka. A kultúrfilozófia felől indul el a kultúra értékrendszerének tisztázása után<a href=”#_edn16″ name=”_ednref16″ title=””>[xvi]</a> az értékek közösségi megvalósulási útjait kereső legnagyobb tekintélyű és a problémák megoldását mindig a legemelkedettebb tudományos szempontokból néző magyar kultúrpolitikus, Kornis Gyula is. Míg régebben ezirányú munkáiban elsősorban a középiskola problémája foglalkoztatta, újabban teljesen az egyetem- és a tudománypolitika köti le érdeklődését. Középponti kérdése a kultúrpolitika alapvető problémája: a kultúra és politika viszonyának tisztázása. öntudatosan és erőteljesen hangoztatja – ami napjainkban nagyon is szükséges, mert nyilvánvaló voltát egyre inkább kezdi elveszíteni -, hogy a tudomány és politika, az egyetem és állam viszonyának kérdése tudományos probléma, nem pusztán hatalmi kérdés<a href=”#_edn17″ name=”_ednref17″ title=””>[xvii]</a>. Vizsgálja az egyetemnek a történeti fejlődés során kialakult eszményét és típusait, bogy a jelen fejlődést megérthesse és egyúttal annak túlzó és áz egyetemi gondolat lényegét veszélyeztető kinövéseivel szemben az egyetem és a tudományos kutatás eszményi célkitűzéseit állíthassa szembe. A világháború utáni nagy forradalmi átalakulások: a bolsevizmus, fasizmus és nemzeti szocializmus az egyetemet teljesen a maguk hatalma alá kényszerítették és a forradalmi politikai célok eszközévé tették. A tudománytól is megvonták az öncélú kutatás ideálját és csak mint az előfeltevésmentes tudomány eszményét feladó és önmagát teljesen a forradalmi – nemzeti célok szolgálatába állító nemzeti – logikai intsrumentumot ismerik el. Kornis kimutatja, hogy a politika érvényesülése az egyetemen és a tudományon belül ezek végét, pusztulását jelenti. Az egyetem épülete a szaba

László Dezső: Magyar nevelés, magyar műveltség – Makkai Sándor új könyve – Pásztortűz, 1937, 23. évf., 17. sz., 321-322. old

Makkai Sándor űj könyve írói pályájának egyik legérdekesebb és legértékesebb mérföldköve. A pályája delelőjén álló író ezzel visszatért fiatalkora kedves tárgyköréhez, a pedagógiához. Amint ismeretes, a fiatal Makkai első nagyobbszabású írásai a pedagógia, körébe vágtak (Bevezetés a személyiség paedagógiájába, Kolozsvár, 1912.; A nagy személyiségek nevelői jelentősége, u. o. 1913.; Az intelligencia nevelése, u. o., 1914.), a doktori címet is pedagógiai dolgozata alapján szerezte meg. Kezdő pályájának pedagógiai munkáit felváltják teológiai, filozófiai, egyházi, építő es szépirodalmi alkotásai. Viszont az is igaz, hogy mialatt érdeklődése más kérdések felé viszi, hatalmas ifjúság- és nemzetnevelői pályát fut be, és mint gyakorlati pedagógus hatásában alig felmérhető áldásokat osztogat szét. újabb, pedagógiai munkájának alappillére ugyanaz az idealizmus, amely Bőhm és Schneller hatására lett Makkai egész égyéniségiének egyik legfontosabb eleme, de az idealizmus stílusában felépített pedagógiai rendszerének tégláit abból a gyakorlati pedagógiai munkából hordja össze, amelyet az elmúlt két évtized alatt a fiatal magyarság között végzett. Könyvének első része, amely a nemzeti nevelés alapvető szempontjait akarja megvilágítani, nem könnyű olvasmány, inkább a tudósnak alkotása, aki egymás után bírálja, a különböző nevelési rendszereket, hogy azután elénk állítsa saját rendszere igazságait. Ez a munka Makkai tudományos művei közé tartózik. Az író pályájával való kapcsolatában a könyv másik érdekes jellemvonása abban van, hogy a nemzeti élet .Kérdéseinek tárgyalása alatt, amennyire csak lehetett, a kritikai eljárást mellőzte és helyette egy széles nevelési rendszer pozitív megfogalmazását állítja elénk. Makkainak a magyar sors kérdéseivel foglalkozó könyvei, – elsősorban a Magyar fa sorsa és a Magunk revíziója, – a modern, kritikai nemzet-szemlélet legjellegzetesebb alkotásai. Makkait úgy is könyvelték el, mint a kritikai nemzet-szemlélet legjellegzetesebb képviselőjét. újabb könyve tételes összefoglalása és szerves továbbépítése a nemzet jelenlegi feladataira és jövendő sorsára utaló nemzetnevelői gondolatainak. Miután kritikai munkájával tisztázta a maga szamára jelenlegi sorsfordulónk alapvető kérdéseit, összefoglaló művében állítja olvasói elé az új magyar nevelés egész feladatkörét. A könyvnek, mint a nemzet érdekében tett szolgálatnak, legnagyobb értékét abban látom, hogy a mai bizonytalan, céljavesztett, ezer reménytelenségbe szertehulló korban, a nevelés jelentőségébe és lehetőségébe vetett hitet erősiti és ezzel biztos utat mutat a mostani válságból való kibontakozás felé. íme, mégis csak van annak útja és módja, hogy mi magunk, a magunk erejéhez képest, változtassunk mindazon, ami bennünket körülvesz. A tragikus fordulóba, jutott nemzet legnagyobb jótevői, legértékesebb szolgái azok, akik hősies nevelői munka vállalásával akarják a sors kerekét más irányba fordítani. Makkai megfogalmazásaiban a nemzetnevelés az egész nemzet, tehát nemcsak az ifjúság, hanem a felnőttek nevelése is. A ma is divatos „nem lehet” szólamával szemben a tőlünk függő egyetlen „lehet” valójában nem más, mint a minden irányú céltudatos és szerves nevelés. Miután Makkai az idealista filozófia álláspontjáról próbálja felvázolni a magyar nevelés és magyar műveltség alapvető feladatait, egészen természetes, hogy határozottan kell rámutatni arra, milyen óriási jelentősége van a nemzet jövője szempontjából a lelki valóságoknak. A mi szemünk annyira csak a gazdasági, politikai és társadalmi valóságokat látja, hogy feltétlen értéket kell tulajdonítanunk minden olyan alkotásnak, amely határozottan mutat rá az ezektől független lelki valóságok lényegére és értékére. Sorsunk kibontakozásának új útjait csakis akkor tudjuk felfedezni, ha megtaláljuk azt az új lelket, amely győzelmesen leküzdi új körülményeinket. Végül Makkai új könyve abból a szempontból is kiváló értéket jelent, hogy megkísérli bemutatni a nemzeti társadalom életének elméletét az idealista filozófia alapján. Ez a jelenség két szempontból érdemel figyelmet: egyfelől ma történelmi materialista és fajbiológiai alapon próbálják a társadalmi élet alapelveit tisztázini, másfelől az ideálizmus úgy áll korunk előtt, mint az igazi individualizmus legjellemzőbb képviselője. Makkai szerint az egyén a nemzeten át válik az egyetemes humánum szerves tagjává, az egyéni értéknek mindig a nemzeti szellem útján kell általános értékké válnia. Ez a munka az idealista filozófiai gondolkozásnak egyik legerősebb magyar hajtása és védelme abban a korban, amikor az idealizmust nemrég még kizárólagosan valló protestantizmus az idealizmus bírálatán túl eljutott az existenciális gondolkozás alapformáihoz. Azt viszont a Makkai javára kell írnunk, hogy az ő idealizmusa nem a lét feletti élet külön világában, hanem nagyon is a valóvilág kérdései között keresi a jövendő útját. II. Már a munka címe is kifejezi, hogy a mű két részre tagolódik, de a magyar nevelésről és magyar műveltségről szíóló két rész éppen a pedagógiai szempontok érvényesítése által szervesen összetartozik. A magyar nevelésnek és a magyar műveltség ápolásának szervesen kell a magyar megújulásra tekintenie. 1. Makkai szerint a nemzeti nevelésnek három alapvető kérdése van: 1. ki a nevelő hatalom, birtokosa? 2. mi a nevelői munka igazi értelme? és 3. mik azok az, új parancsok, amelyeket az iskolának, a nevelőnek és az ifjúságnak végre kell hajtania? Miután az egyéni és társadalmi nevelés különböző rendszereit kritikai vizsgáltat alái veti, világosan megállapítja, hogy „ma a fajközösség alapján álló nemzeti társadalom, ez a határozott és tartalmi valóság lett a döntő nevelő hatalom”, mert a pedagógiának a nevelő hatalom igazolására irányuló. törekvése a „módszeren és kísérleten át a személyiséghez, a személyiségtől a társadalomhoz, a társadalomtól a nemzethez” vezetett. A nevelői munka igazi értelme a kultúrpolitika. Ezt a tételt a nevelési elmélet és szervezet nevelési szempontból való túlértékelésének bírálata alapján mondja ki a szerző. Nem elég a neveléshez a helyes nevelési elmélet vagy szervezet, a nevelést szervesen kell beléállítani a nevelési hatalmat gyakorló nemzeti állam, egész keretébe. Ebből a szempontból a nevelésnek az elmélettől a szervezésig, a szervezéstől a kultúrpolitikáig kell a maga, sajátos útját megtennie. A nevelői munka új parancsait mindenek előtt az iskolában kell érvényesíteni. Az egész munkából külön ki kell emelnünk Makkainak az iskolára és tanításra vonatkozó megállapításait. Az iskola nem más, mint a nemzeti társadalom parányi formáiban, amely eszményi keretek között megismétli és szervesen begyakorolja a nemzet valós viszonyok között folyó egész életét. Ezt a célt szolgálja a tanítás, melynek az a feladata, hogy a tanulókat minden adottságuk öntudatos használatára segítse, hogy így azok adottságaik öntudatos munkába állítása által az élő valósággal szerves kapcsolatba juthassanak. A tanítás tehát egyfelől az egész ember minden tehetségének öntudatosítására, másfelől a valósággal való szerves kapcsolat kiépítésére néz, és így mentes az egyoldalú intellektualizmustól, amely a tanítás által csak az értelmet foglalkoztatja, de mentes az élettől való elzárkózástól is, mert az ismeretek nyújtásaival meg nem elégedve, azokra a valóságokra akarja az ifjúságot eljuttatni, amelyekre az ismeretek vonatkoznak. Ezzel a kettős kitekintéssel lehet az iskolai munka egységét és egészségét biztosítani. A nevelőnek pásztori szeretettel kell őrködnie az ifjúság felett. Az igazi nevelő nem letöri, hanem helyes mederbe tereli az ifjúságban mutatkozó életerőket. Az új ifjúság eszményét az igazi tekintélyek előtti önkéntes hódolatban és a másoknak való szolgálatban látja. 2. A magyar műveltség kérdésével foglalkozó második rész a műveltség értelmének és a művelt ember fogalmának megállapítása után a nemzeti műveltség hat nagy kérdésére tér ki (nemzeti műveltség értéke, szervezése, örökhagyói, őstalaja, magyar végletek, európai magyarság). Felfogása szerint a kultúra a közösségi műveltséget jelenti, mert benne az egyes embernek az igaz, szép és jó iránti érzéséből származó, egyéni alkotásai válnak közkinccsé. Az igazi kultúrát művelt emberek, értékes művek és célszerű szervezetek alkotják. Mivel az idealizmus álláspontja szerint az egyén a nemzeten keresztül válik az egyetemes emberi tagjávái, az egyéni műveltség ,mindíg nemzetivé válik és a különböző nemzeti kultúrák együtt adják az egyetemes emberi művelődés nagy egészét. A művelt ember, a lelkileg minden irányban minősült ember tehát az, aki egyformán tiszteli az, igazsági, szépség és jóság eszményét. A nemzeti műveltség a nemzethez tartozó művelt emberek öntudatos szellemi tevékenységeiben él. A nemzeti műveltség értéke attól függ, hogy a műveltséget alkotó műalkotások mennyiben tudják a nemzeti szellem sajátosságai szerint az egyetemes emberi értékeit tükrözni. Mivel a nemzeti lélek egységes, a nemzeti művelődésnek is csak egységesnek szabad lennie. Az egységes nemzeti műveltség feltétele az egységes értékelés. Az értékelés egységét viszont csakis, az egyetemes emberi értékekhez való állhatatos igazodás tudja biztosítani. A nemzeti művelődés szervezése a nemzeti állam legelsőrangúbb feladata. Az igazi állam nemzeti alapon álló kultúrközösség. A magyar állam fejlődése rendjén csak most ért el oda, hogy egész művelődésének irányítását maga vehesse kézbe. A műveltség állami irányításának egyik feltétele a műveltséget hordozó új szellemű középosztály kialakítása és megfelelő intézmények létrehozása. A nemzeti műveltség örökhagyói között Bethlen Gábort, mint önnevelőt, Zrínyi Miklóst, mint az ébresztőt, Széchényit, mint a sorshordozót, Wesselényit, mint a kultúrpolitikust (rokon vele Eötvös) és Mikó Imrét, mint a kisebbségi magyart ábrázolja. Ezekben a nagy magyarokban, mint történelmi jelekben, az öntudatos magyar műveltségteremtés legfontosabb kérdései és megoldásai találhatók fel. A nemzeti műveltség ősalapja a nép. A fentebb megvilágított történelmi örökség mellett, az élő nép alkotja a nemzeti műveltség másik alakját. A népiség önmagában nem jelent értéket, mert határozottan értékellenes megnyilatkozásai is vannak, a népiség igazi értéke az értékes nemzeti tulajdonságok hordozásában van. Az igazi kultúrmunka feladata ezeknek az értékeknek felszínre és öntudatosodásra való segítése. A néppel való öntudatos nevelői életközösség az a terület, amelyen a nemzet műveltjeinek és népi rétegeinek értékei kölcsönösen kicserélődhetnek. A magyar művelődés igazi szolgálatának legnagyobb ellenségei a magyar végletek: a magyar áfium álmodói, a magyar józanság földhöz tapadt megalkuvói, az eb ura fakó dacos turániai és a vitám et sanguinem Európa-imádói. Csak az igazi nemzeti műveltség tudja a nemzetet ezekből a Vészes végletekből kiszabadítani. Az európai magyarsáqnak sajátos hivatása van: a nemzetközi, léleknélküli kommunizmus és nemzeti sovinizmus Európájában állhatatosan képviselni aiz igazi, ősi, keresztyén európaiasságot. Ezt a szellemet ma egyetlen nemzet sem képviseli, pedig Európa és az európai kultúra ennek a szellemnek öntudatos szolgálatában állott és állhat ezután is. A magyarság történelmi feladata mindig a lehetetlenségek lehetségesítése volt. Ennek az európai kitekintésnek kell bennünk azt a hitet fenntartania, hogy nemzetünkre, az emberiség mai korszakában, még meg nem oldott feladatok betöltésének kötelezettsége vár. III. Makkai könyve világosan mutatja, hogy azt nem a volt kisebbségi vezető, hanem a jelenlegi debreceni egyetemi tanár írta: a munka központjába a többségi magyarság szempontjai kerülnek, a kisebbségi élet kérdései csak mint határkérdések bukkannak fel az egyes fejezetek végén. A kisebbségi magyarság kulturális feladataira, azaz, hegy miképén tartható fent egy nemzet nyelve, műveltsége, hite, erkölcsi ereje egy más faj uralma alatt álló országban, – arra nézve ez a könyv csak utal, de megoldási kísérleteket sem ad. A mi kérdésünk nem az, hogy miképpen biztosítható nemzeti műveltségünk a fajunk által fentartott, nemzeti állam keretei között, hanem az, hogy miképpen tarthatjuk fent sajátos lelkiségünket más fajok uralma alatt álló nemzeti államok életáramlásában. örömmel kell azonban látnunk, hogy ha Makkai új könyve nem is ad határozott választ arra, hogy miképpen lehetséges a kisebbségi élet, a Láthatár-ban megjelent cikkének „nem lehet”-jét ebben a könyvben lényegesen enyhíti, az egyházak művelő és nevelő jelentőségének megemlítésével s Mikó alakjának megrajzolásával utalást ad a „miként lehetséges” felé is. Ezen felül megnyugtató módon tisztázza, hogy az általa vallott modern nacionalizmus nem azonos azzal az új nacionalizmussal, amely biológiai alapon ellensége minden más fajnak. Azonban a mi , igazi feladatunk nem az, hogy egészen más helyzetből bíráljuk meg Makkai könyvét, mint amely számára és amelyben az íródott. Ez a könyv kisebbségi helyzetünkben is nagy nyereséget jelent, mert tekintetünk elé idézi a nemzeti nevelés és művelődés alapvető kérdéseit és felszólít arra, hogy ezeket a kérdéseket a mi sajátos helyzetünkben sajátos módon válaszoljuk meg.

Imre Lajos: Magyar nevetés, magyar műveltség – Az út, 1937., 8. sz., 237-240. p.

Három olyan alapvető jelentőségű mű jelent meg a magyar pedagógiai irodalomban a múlt években, amelyek a nevelés kérdésével részleteiben és rendszeresen foglalkoztak: a Mitrovics Gyuláé, a Weszely ödöné és az Imre Sándoré. Mind a három a neveléstudománynak s a nevelés munkájának egész kérdéscsoportját felöleli. Ezekkel egy ismertetés keretében pár évvel ezelőtt foglalkoztunk is lapunkban. A Makkai Sándor könyve szélesebb körű s nem egy pedagógiai rendszert ad, hanem azzal a kérdéssel akar leszámolni, mi a magyar műveltség lényege, milyennek kell lennie a magyar nevelésnek, főképpen azokat a szempontokat keresve, amelyek ezekben irányadók. A könyv részletes ismertetés helyett egy pár olyan gondolatát emeljük ki, amelyek főképpen számunkra mondanak – sokát. A könyv első részében egy történeti áttekintés van, amelyben a szerző arról beszél, hogyan haladt át a nevelés kérdése a különböző pedagógiai irányokon a háború előtt és után s hogy jutott el addig a kérdésig, amely kérdés a nemzetneveléshez vezetett. Az individualizmus és a szociális pedagógia megtalálták a maguk egységét a nemzetnevelés gondolatában, amely egyformán tudja érvényesíteni úgy azt, ami a szellemiség pedagógiája követelt, azaz az egyén teljes kifejtésének lehetőségét, mint azt, amiért a szociális pedagógia tört lándzsát: a közösségi formák megbecsülését a nevelésben. Tudjuk, hogy már a háború előtt Németországban az állampolgári nevelésnek a Kerschensteiner vezetésével egyik legjelentősebb gondolattá nőtte ki magát az a gondolata, mit tőle függetlenül Imre Sándor nemzetnevelésnek nevezett. A nemzeti társadalom tehát az, arai a nevelés munkáját végzi s ez a munka ennélfogva nemcsak hogy nem közömbös a nemzetre nézve, de annak életfeltétele, hiszen a nemzet kultúrájában él. Ezért kell az egész nevelésnek megújulnia, egy új nemzet, a maga hivatásának tudatában elmélyült, egészséges szellemű nemzet kell, hogy a nevelés alanya legyen. Ezért kell megújulnia az iskolának, tananyagot nyújtó hely helyett a lélekformáló, személyiségmegvalósító munka tűzhelye legyen, ahol a keresztyén személyiség alakítását végzi az új nevelő, aki nem maga akar dolgozni, hanem csak engedelmes továbbvivője akar lenni annak a célnak, amely a nevelés elé ki van tűzve. A könyv második részében a nemzeti műveltség alapjairól szól, keresi azokat a vonásokat, amelyek a nemzeti műveltséget adják. Ebben a nemzeti műveltségben, amelynek kifejlése a szellem logikai, etikai és aesthetikai körében történik, nem különböző osztályok, rétegek, fajták vannak, hanem egy egységes szellem, nem valami elvont és élettelen elmélet, nem egy fölényeskedő erkölcs, nem mesterkélt művészieskedés, hanem egységes a nemzet minden osztályát és rétegét egyformán magában foglaló szellem. Ahhoz, hogy ez a műveltség az egész nemzetet áthassa, szükség van egy művelt középosztályra, amelynek a feladata a nép irányítása, de úgy, hogy a nép a maga ősi műveltségét megtarthassa és továbbfejleszthesse. A kisebbségi műveltség, mondja, lehet, hogy korlátok közé van szorítva és nem fejtheti ki önállóan magát, de lehet mélyebb, egységesebb és minőségileg magasabb, mint a másik. Azok között, akiket nemzeti műveltségünk örökhagyónak nevez, rámutat Bethlen Gáborra, akinek alakjában kiemeli, hogy Bethlen teljesen kedvezőtlen körülmények között hogyan tudta megszerezni azt a műveltséget, amelynek továbbfejlesztésére iskoláit alapította, amelyekben a magyarságnak az önmaga nevelésére igyekezett utat mutatni, beszél Zrínyi Miklós alakjáról, akiben nemzete hibáit látó s e hibákat hízelgéssel el nem fedező, de ezek ellen küzdő lelket mutat be, Széchenyiről, aki a magyarság sorsát hordozta stb. Különösen érdekelheti a nevelőket és tanítókat a könyvben az, amit a Herbart módszerének magyarázatára vonatkozólag mond. Herbartot a merev és száraz intellektualizmusnak a képviselője gyanánt szokták feltüntetni, mint aki a formális fokaiban a tanítás olyan módszerét alkotta meg, amely csak a gyermek értelmére támaszkodott. Makkai ezen a felfogáson túl rámutat arra, hogy Herbart tanítási módszere a nevelés munkájával milyen szoros kapcsolatban állott, hogy Herbart törekvése a tanításban az volt, hogy a gyermek ne csak értelmi képet kapjon a tárgyalt anyagból, hanem abban el tudjon merülni, hogy az anyagot mint egy egységes világkép egyik alkotórészét lássa meg, mint annak a világnak a képét, amelyben saját maga is egy rész s amelyet neki meg kell ragadnia. Bár ebben a magyarázatban szerintünk van valami, ami Herbarton túlmegy, amit Herbart nem értett bele a módszerébe, mégis bizonyos, hogy a herbarti módszert sokszor érte igazságtalan megítélés és sokan összetévesztették ezt a módszert a racionalizmus értelemimádásával. Egy másik nagyon értékes és jelentős gondolata a Makkai könyvének az, amikor a tanítás fontosságát hangsúlyozza. Azt mondja, hogy a tanítás nem puszta anyagátadás, hanem arra való törekvés, hogy a gyermek előtt jelentővé legyen magának az életnek valósága és egysége. A tanítás nemcsak fogalmakkal dolgozik, mint rendesen gondolni szoktuk, hanem ítéletekkel, értékelő munkát végez a szellem logikai síkjában s így megmutatja a világ egységes jelentését. A tanító nem pusztán átadó, hanem valaki, akinek a személyiségében a gyermek az élet egységes jelentéséről szóló bizonyságtételt kapja és látja meg. Ez a gondolat szintén nagyon fontos, ma, amikor a tanítás munkája szintén egyoldalú felfogás tárgyává lett. Az iskolának ma annyira előtérbe nyomult az anyagátadó vonása, hogy a mai iskolában tulajdonképpen nem is lehet tanításról beszélni. Sokszor nem más a mai iskola, mint az a hely, ahol ellenőrzik és megállapítják azt, mennyit tud és mennyit tanult a gyermek, ahol felkérdeznek, jegyet adnak, de nem gondolnak arra, hogy világnézet alakításnak és az egész életet meghatározó értékelő munkának kell ott folynia. A módszer imádását ma egy másik veszedelem váltotta fel a tanítás teljes technizálódása, amelyben a gyermek éppen olyan passzív, épen olyan tehetetlen, mint amott volt s ahol az anyagelsajátítás gépies munkájában a lélek formálása teljesen háttérbe szorul. Nagyon mélyen érdekelheti a tanítókat és nevelőket az, amit a – mondjuk így: értelmi műveltség és erkölcsi műveltség egységéről mond Makkai. Nincs két vagy háromféle kultúra. Nem lehet, hogy kultúrembernek tartsuk azt, aki széles tudással rendelkezik, de erkölcsileg alacsony, nem lehet, hogy valaki a művészeti kultúra birtokával hencegjen tudatlan és tanulatlan létére. Csak egyféle művelt ember van: aki a világról szóló magas felfogásában és ismereteiben az erkölcsi jellem irányítása alatt áll. Ezt a kultúrát mindenkinek meg kell adni. Az az ember, aki kevesebb ismeretanyaggal rendelkezik, lehet etikai jellemében és minőségében műveltebb, mint az, akiben az utóbbi hiányzik. A népműveltség emelése nem az ismeretek megnövelésében, hanem az, erkölcsi értékre való eljuttatásban áll, viszont nem tagadható meg a néptől az, hogy világképe szélesedjék, bővüljön. Joga van a műveltséghez mindenkinek, aki a nemzetközösséghez tartozik, mert ez a műveltség kapcsol bele mindenkit abba a szolgálatba, amelyet nemzetének kell rendelkezésére bocsátania. A műveltség elkötelez szolgálatra, a nemzet egységes hivatásának elfogadására, az abban való munkára s a szolgálat e közösségébe bele kell kapcsolni a nemzet minden tagját. Ez a gondolat különösen fontos most, mert rámutat arra, hogy a népünk gazdasági és egyéb ismeretekkel való ellátása nem önmagában való cél, hogy sohasem szabad elfeledni, hogy ez csak eszköze annak, hogy egy gazdaságilag jobb helyzetet lelki emelkedésre használjunk fel. Viszont, rámutat arra is, hogy az igazi emelkedése a népnek nem a külső eszközökben való bővelkedés, hanem a lelki és erkölcsi nemesség. A Jézus szava: nem annak a sokaságában van az ember élete, amije van, megmutatja, hogy nem a javak sokasága, hanem az azzal való élés, nem a gazdagság, hanem annak Isten akarata szerint való felhasználása az élet és a nevelés igazi titka. Még hadd utaljunk arra, mert ez a könyvnek egyik sokszor hangsúlyozott gondolata, mit mond Makkai a kisebbségi nemzet kultúrájáról. Erre nézve azt vallja, hogy az igazi nemzeti kultúra csak ott fejlődhetik ki, ahol a nemzet maga az állami hatalmát is birtokolja, tehát a kisebbségi kultúra csigaház nélkül. A kisebbségi nemzet kultúrája nem lehet soha olyan széleskörű, olyan fejlett, mint a többségié, de lehet annál mélyebb és öntudatosabb. Hivatkozik ebben a tekintetben Mikó Imrére, aki ugyanezen gondolatnak adott hangot. Ebben a tekintetben Makkai látja azokat a nehézségeket, amelyek a kisebbségi kultúrát mindig fenyegetik. Viszont úgy áll a dolog, hogy éppen mivel a kultúra egy erkölcsi meghatározottságon nyugszik, mivel a nemzeti lét alapkérdése továbbmegy a kultúra kérdésén is, addig a hivatásig, amelyet Isten az embernek a közösségben; való megvalósítására adott, el lehet képzelni egy olyan helyzetet, amikor ebben az Isten által adott hivatásban s ennek megbecsülésében találkoznak azok a nemzetek, melyek különböző kultúrával, de azonos engedelmességgel akarnak szolgálni. A mai nacionalizmus kisebbségellenes ugyan, mondja Makkai, de nem minden nacionalizmus szükségképen az s így elképzelhetünk egy olyan nacionalizmust, amely a maga nemzeti értékeit úgy akarja szolgálni, hogy azok keretei legyenek egy magasabb szolgálatnak s amely a maga nemzetiségét abban akarja kiélni, hogy Isten által a többi nemzetekkel közösen kapott rendeltetésének akar eleget tenni a többiekkel való közös szolgálatban.