P.P. Makkai Sándor: A Biblia

Sok panaszos szó esett középiskolai vállástanításunk eredménytelensége miatt. Az okot sokan kizárólag vállástanáráinkban keresik. Más szakon működő középiskolai tanáraink áltál elért eredményeket kielégítőbbnek találják. Sokan elhamarkodva vonnak következtetést. Vallástanáraink egyénisége tudása, rátermettségé kvalitás dolgában alatta marad más szakon lévő tanárainknak. Legyünk csak igazságosak! Mit mutatna a mérleg, ha mindén tanártól ismeretközlésen kívül jellemképzést, keresztyén világnézet nyújtását is várnánk? Igaz, hogy e két utóbbi elsősorban a vallástanár feladata s tantárgya keretében elsősorban ő adhatja. Igen, elsősorban, de nem egyedül, magára hagyatva. Az összes tanárok együttmunkálkodása, keresztyén élete és példaadása közelíthetné meg a kívánt eredményt. Nem is szólva állami és más vallásfelekezetű gimnáziumainkról és egyéb középiskoláinkról, ahol a rom. kath. tanárok felváltva kísérik templomba a rom. kath. növendékeket, ott látjuk-e mindenütt ref. tanárainkat az úrvacsoránál, a gyülekezeti istentiszteleten? A fizika és állattan tanára, hogy éppen ezeket említsem, segíti-e a vallástanári jellem és ker. virágnézetet nyújtó munkájában? Felkérhetné-e a vallástanár valamelyik kollegáját minden intézetben, hogy a konfirmált ifjak egyletében tartson valamilyen építő, apolegétikus előadást? Vezetne-e pl. valamelyik egy bibliakört? Igaz, hogy ez nem előírt kötelesség. Nem mostohagyermek-e a konfirmált ifjak egylete az önképzőkörökkel szemben? Van-e jó tantervünk, vannak-e igazán alkalmas tankönyveink? Van-e jó apologetikánk a VIII. osztály számára? Van-e igazi jó tankönyvünk, a mely pl. bevezetné a növendéket a Biblia tanulmányozásába? Bizony nincs. Pedig a jó tankönyv, egyrészt siker. A vallástanár rátermettségét, egyéni tapasztalaton nyugvó ker. hitét nem pótolhatja, de nagy segítség. Dr. Makkai ilyen hézagpótló, kiváló munkát nyújt. Bár az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa tankönyvül engedélyezte, szerzője „kézirat gyanánt” nyújtja, hogy vallástanáraink tapasztalatukból esetleges hiányait pótolhassák. Azt hiszem, nem igen lesz erre szükség. A vallástan kézikönyveknél, meg az egyháztörténeteknél is különös fontosságú a szerző theol. álláspontja. Növendék-fiúk és leányok kezébe adjuk a tankönyvét, a melynek állításait azok – csekély kivétellel – kritika nélkül, bizalommal teszik magukévá. Ha valamivel, hát egy elhamarkodott állítással rombolhat a tankönyv. Dr. Makkai meleg, bibliai ker. hittel írta meg tankönyvét modern pozitív theol. alapon. Mély tisztelet érzik ki szavaiból a szentírás iránt, az Isten Igéje iránt, de a mellett érvényesíti a biblia-kritika többé-kevésbbé leszűrődő eredményeit is. Mózes könyvének a szereztetéséről nyújt annyit, amennyi egy középiskolai, illetőleg tanító- és tanítónőképző-intézeti növendéknek elég. Mindezt nem rombolólag, hanem tapintatosan teszi. tapiíiíta. Ugyanígy jár el a zsoltároknál és pl. Jesajah prófétai könyvénél is, a hol Tritojesajahról is említést tesz. Az ótest. könyveinél nem a régi, jól megmagyarosított neveket használja, mint pl. Sofoniás, hanem Cefanja, Mika, ámoc, Maleaki (a 25. 1. sajtóhibával: Maelaki), Haggai, Zakaria. Azt hiszem, hogy ez nemcsak a theol. munkákban helyénvaló, hanem tankönyvben is, de a növendékekkel meg kell ismertetnünk a régi elnevezéseket is, hiszen a kezünkben, levő revideált bibliánkban is ezeket találjuk. Az ótestamentum tárgyalásánál igen szép a törvényről szóló rész – a melyet különben mutatványul közölt a könyvből az Erdélyi Ref. Szemle -, amelyhez, a természetes kapcsolatot tekintve, olyan jól illik Jézus kiegészítő magyarázata. Az újtest. részben olyan jól esik olvasnunk a modern keresztyén lélek tisztességtételét Jézus, „a világ történetének és az emberiség életének, igazi legnagyobb csodája” előtt, a kinek istenségét a szerző lélektani érvekkel bizonyítja, nem a régi orthodox iskola módszerével: bibliai idézetekkel. Minden kornak megvan a maga divatos módszere; miért ne alkalmaznánk mi azt, a melyikkel a mi kortársaink szeretnek operálni. Egyébként nem ez a fődolog, a kutató elme… feltevései talán ideig-óráig megnyugtathatják az értelem kíváncsiságát, de a szívnek nem ez a teendője. Szent tisztelettel és odaadó, hívő szeretettel megragadni felénk nyújtott kezét: ez a mi dolgunk a földön. Nagyon örülünk, hogy van végre egy tankönyv, amelyben bővebben olvashatunk Jézus jelleméről! A fiatal léleknek ez kell! Nem elvont, dogmatikus kijelentés egyszerre a Jézus istenemberségéről! Ez is, de ide úgy jusson el a vezetésünk alatt álló ifjú lélek, hogy a Jézus egyes megragadó jellemvonásaiból ő maga következtessen, hogy az egyes tapasztalatokból azután erőszak nélkül alkossa meg vagy fogadja el a törvényt: Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia! A könyvnek Jézus csodáiról szóló részéhez volna egy tiszteletteljes megjegyzésem. „Előfordulnak olyan, csodatételek – mondja a szerző -, melyeket némelyek könnyelműen elvetnek, mint lehetetleneket – holott legtöbbjük lélektanilag teljesen érthetők.. pl. a tengeri vihar, Lázár feltámasztása, a tengeren való járás, a kenyerek csodája…” Lélektanilag teljesen érthetők? és éppen ezek, amelyeket a felsorolt csodák közül kiemeltem? Szükségesnek vélem én is, hogy a nagyobb növendékek előtt a csodák kérdéséről szóljunk, mert úgy is szembe kerül velük a fejlődő, ifjúi elme, de a racionális magyarázat, ha lélektani alapon nyugszik is, nem lesz kielégítő. Lázár feltámasztása pl. lélektanilag, nem tudom, miként magyarázható. Elhiszi a keresztyén ember, ha elfogadja Jézust Istenfiának, akinek a személye rendkívüli s így szükségképpen egyes cselekedetei is azok. Az ótestamentumban előforduló csodákról nincs , említés a könyvben, pedig a legtöbb esetben, ezekre is választ kérnek a növendékek, az újtestamentumi, csodákkal kapcsolatban. Két dolog hiányzik az én számomra ebben a szép tankönyvben: az úrvacsoráról és a keresztség rendeléséről való megemlékezés. A passzióról és a feltámadásról, amelyekkel pedig aránytalanul többet foglalkoznak az evangéliumok, mint Jézus életének bármely más mozzanatával, csak 13 sorban emlékezik még a tankönyv. Az újtest. könyvek szerzőiről, a szereztetési időről is van szó könyvünkben. „Márk ev. a 70. év után, Lukácsé 100 körül, valamint az Apóst. Csel. is, Mátéé 130 körül, Jánosé 130-140 között” keletkezett. „Az Efezusi és Titushoz és Timotheushoz írott levelekben legalább is későbbi betoldások vannak.” úgy vélem, tankönyvben betoldásról beszélni, nem építő dolog, annyival is inkább, mert elvégre ez is csak hipotézis. Nem találná-e jónak a könyv szakképzett írója megemlíteni azt, hogy a bibliai irod. történet megállapításai nem véglegesek és hogy e megállapítások Istenigéjét éppen nem érintik? A szép, magyaros, élvezetes, sok helyütt költői stílusban megírt munkát egyébként örömmel köszöntjük. Nemcsak mint tankönyvet, hanem mint hiterősítő és mélyítő könyvét ajánljuk, művelt közönségünknek is.

Dr. Makkai Sándor: A Biblia – Református Szemle, 1938. június 30.

Dr. Makkai Sándor: A Biblia. útmutató a Szentírás tanulmányozásához. Középiskolák s különösen tanító- és tanítónőképző intézetek növendékei számára. átdolgozta Juhász Albert vallástanár. Il-ik kiadás. Kolozsvár, 1918. (Az út tankönyvei. Szerk. v Dr. Makkai Sándor ref. theol. tanár. 1. Szám.) 8 r. 69 lap. Református Szemle, 1938. június 30.

Ennek az értékes tankönyvnek az első kiadása 1915-ben jelent meg. Ez a második kiadás teljesen átdolgozott formában lép elénk. Az átdolgozások olyan természetűek, hogy a könyv értékét, használhatóságát csak emelték. Némely részletek egészen kimaradtak, mások átalakultak, ismét mások mint egészen újak szerepelnek ez új kiadásban. Nagyon helyesen tette szerző és átdolgozó, hogy az olyan kifejezéseket, amelyek a növendékek által félreérthetők s így a biblia tekintélyét egyáltalán nem emelik, kijavította, helyesbítette. Az anyag új csoportosítása is csak előnyére válik e szép jövőjű tankönyvnek. Kapható az út kiadóhivatalánál (Kolozsvár, Bocskai-tér 1.). ára 4,50 K. Portóra még 50 fillér küldendő. Az előfizetőket és rendelőket kéri a kiadó hivatal, hogy a pénzt előzetesen küldjék be, így a könyvet ajánlottan kapják; utánvét mellett nem küldi a kiadóhivatal. Szívesen ajánljuk e jeles tankönyvet olvasóink figyelmébe.

Vásárhelyi József: A Biblia – Református Szemle, 1915. 8. évf., 42. sz., 642-645. p.

A Biblia – útmutató a szentírás tanulmányozásához. Tanító- és tanítónőképző intézetek református növendékei számára. – Kézirat gyanánt. – Kolozsvár, 1915. 80. I. ára 2 korona. Tanításra szánt könyvek közül legnehezebb vallástani tankönyvet írni úgy, hogy nemcsak a tanító, hanem az építő cél is világosan kitűnjék belőle. Ha pusztán tanítás: úgy a növendék kap a keresztyénségről egy csomó ismeretet, adatot, legjobb esetben rendszert, melyet megtanul ugyan, de átéléséről fogalma sincsen; ha pusztán építés: úgy kap egy lágy, hajlítható prédikációmasszát, amelyben épp amaz adatokból, ismeretekből, rendszerből alkotott vasváz hiányzik, amelyik a tankönyvet taníthatóvá, kultúrkincs átadására alkalmassá teszi. épp ezért tulajdonképpen nincs is szükség vallástani tankönyvre. Az egyetlen tankönyv a tanító személye; ennek minéműségétől függ úgy is minden siker, minden eredmény. Legalsó fokon nem lehet könyvből tanítani vallást; felsőfokon nem érdemes. Ami lexikális és tanítójelleg van a vallásoktatásban, azt könyv segítsége nélkül is be lehet memorizálni; ami építő és nevelő jelleg van benne, azt könyv segítségével sem lehet. A vallástanító hasonlítható leginkább a magvetőhöz; a sikerhez elég neki e három tényező: a mag, a talaj és ő maga; de szükséges is mind a három tényező, – ha a vetés százszoros sikerét akarja megkapni. úgy látszik, szerző mindezeket nagyon jól tudta és érezte már könyvének megírása előtt; azért látta el magát háromszoros barikáddal: könyve nem tankönyv, hanem „útmutató a szentírás tanulmányozásán hoz”; nem is könyv, hanem „kézirat”; végre az előszó szerint „nem véglegesen kész munka, hanem próbakönyv, mely kísérlet gyanánt akar szolgálni a Szentírásba való bevezetés rendkívüli fontosságú céljához a tanítóképző intézetekben.” A műnek legnagyobb érdeket épp az a körülmény kölcsönöz, hogy új metódus és új szempontok szerint igyekszik a Bibliát és Bibliával foglalkozó középiskolásokat (speciel tanítójelölteket) közelebbi viszonyba hozni. Az eddigi Biblia-ismertetések inkább adattárak, mint vallásos nevelést célzó íratok voltak, szempontjuk irodalomtörténeti, históriai, didaktikus volt, valódi vallásos szellemű aláfestés nélkül; mondták ugyan unos-untig, hogy a Biblia hitünk történeti alapja, hogy a Biblia páratlan szentkönyv, hogy a Biblia Isten igéje, – de nem érezték ezt; vagy ha érezték is, nem tudták a tanulók fogékony lelke számára érezhetővé tenni. Ismeretet adtak, amely erősíti és alapozza a vallást vagy a vallásos élményt; de nem vallást, amely felhasználja és alkalmazza az ismeretet. Ha a Makkai Sándor kísérlet-könyvét olvassuk, benyomásunk szerint épp az eddigi Biblia ismertetések említett nagy hézagát látjuk vele kitöltve. Könyve mögül kiérzik a vallás egyetlen lehetséges írott tankönyve: a Biblia, melybe bevezetni, melyet megszerettetni, melyet megérteni óhajt. Az eddig szokásos adatok helyeit- melyek az egyes könyvek keletkezésének, tartalmának, jellemzésének, históriájának, tanulságainak leírásában merültek ki – végigvezeti a biblia-história elszakíthatatlan vezérfonalát: az isteni világkormányzás eszméjét. Nem a történet fontos neki, hanem a történet jelentése. Felosztása szép, áttekinthető és logikus: a Bevezetés elengedhetetlen általánosságai után öt nagy fejezetben (4 – 33 I.) átvezet az ószövetségen; tárgyalja az őstörténeteket és azok , vallásos jelentőségét Mózes I. könyve – a világ teremtése, a bűn, ábrahám története, Jákob története és József története – alapján; aztán altér a zsidó nép történetének örök jelentőségére és itt az ószövetség történeti könyvei nyomán kimutatja a kicsiny és jelentéktelen, keményszívű és bűnre hajló zsidó nép isteni kiválasztottságát Mózes, a bírák és királyok korában. A prófétákról szóló fejezet kronológiai sorrendben jellemzi végig az egyes prófétákat; a törvény című rész a Tóra öt fontosabb törvénygyűjteményében (dekalogustól – papi codexig) ismerteti a törvény zsidó értelmezését; végre utoljára felvonulnak az ótestamentum költői könyvei, rövid és frappáns jellemzésekben. A könyv nagyobbik felét (34-80 o.) az újtestamentum tölti be. Hiszen – ez az első rész konklúziója – „az egész ótestamentum, melyen rövidesen végigtekintettünk, előkészület, küzdelem, vágyakozás, törekvés vala Jézus Urunk evangéliumára: teljességét, végső bizonyosságát abban érte el. Az egész ótestamentum önmagán túl utal, az újtestamentumra, melyben az Ige testté lett”. (32. o.) Az újtestamentumot három nagyobb fejezet tárgyalja. Jézus, az apostolok, Pál apostol. Jézussal kapcsolatban, hallunk az evangéliumokról, Jézus koráról, Jézus kortársairól, Keresztelő Jánosról, Jézus életéről és Jézus vallásáról, Az „apostolok” c. rész végigtárgyalja az egyes apostolokat irataik (leveleik) jellemzése által; végre a könyv Pál apostol életének, leveleinek és tanításának ismertetésével zárul, mint aki „a leghatalmasabb eszköz volt Isten kezében az Ő igéjének mind az egész világ számára való elplántálásában”. (79. o.) A könyv tulajdonképpeni célját utolsó mondatában találjuk meg: „Munkánk csak akkor bír maradandó értékkel, ha ismereteink, melyeket a Szentírásból mentettünk, nem maradnak számunkra puszta értelmi igazságok, hanem, ha azokat hitünkkel megragadva, átélve, életünk és minden emberi élet számára valósággá is tesszük egy nemes keresztyéni életfolytatásban, a mi üdvösségünkre és Isten dicsőségére”. (79. o.) E célt szerző leginkább ama jellemrajzok által szolgálja, melyeket a Biblia nagy személyiségen?) ad. E jellemrajzok a könyv egyik legnagyobb erőssége. A történeti jelentést biztos kézzel fogja meg, az alakok színezését biztos ecsettel végzi. Sokszor új és szokatlan, de mindig logikus és helyes vonásokkal járulnak azokhoz a tradicionális jellemképekhez, melyeket keresztyén hermeneutikákban emberemlékezet óta megszoktunk, így pl. (hogy csak egyet említsünk) Jákob és ézsau históriájában az évszázadokon keresztül félreismert ézsaut rehabilitálja, aki becsületes és nyíltszívű, szemben Jákobbal, aki okos, és ravasz és aki épp ezért bolyong és bűnhődik mindaddig, amíg ézsau megbocsát csalásáért és ő megtisztul. Az elmondottak azonban nem azt teszik, hogy – bármennyire jó irányúnak és helyesnek tartsuk is a könyvet általánosságban – kifogásaink ne volnának vele szemben. Hisszük, hogy ezeket szerző sem fogja rossz néven venni. Hiszen ő maga nevezte könyvét próbakönyvnek, és így mintegy kihívta a kritikát – a második kiadás tanulságai számára. Mindenekelőtt a taníthatóság szempontjából látunk nehézségeket. Bármennyire excusálja is magát szerző a priori a tankönyvek ellen tehető vádakkal szemben és bármennyire hangsúlyoztuk mi is, hogy a tiszta teória szempontjából a vallástani tankönyv képtelenség: – azért mégis számolnunk kell a gyakorlat nehézségeivel, amely mégis csak tankönyvet, minél tökéletesebb tankönyvet akar a növendékek kezébe adni. Kell tehát, hogy a könyv tankönyv jellege a taníthatóság technikai szempontjából kidomborodjék, Ideális tankönyvben a tanítás és az építés helyes arányban állnak egymással. Itt az arány néha ingadozik: az elmélkedő elem (mely adat helyett sokszor hajlandó retorikát adni) néha elnyomja a tanúihatóság biztosítására való ismerettömeget. Ezért a könyv vezérfonalnak nagyon hasznos, olvasmánynak nagyon élvezetes, – de tankönyvnek, 14 – 17 éves növendékek számára, nagyon nehéz. Tudományos és teológiai (vagy ha úgy tetszik: tudományos teológiai) álláspontját tekintve, szerző igyekszik mindenütt megtartani a tradicionális felfogást, és csak ha éppen muszáj, akkor tér el ettől. Mózes könyveit persze nem vallja Mózeséinek, de oly utolsó szerkesztőről beszél, aki az összegyűjtött hagyományokat „Mózes emlékének ajánlotta;” – az evangéliumok szerzőiül Mátét és Jánost az úr Jézus közvetlen tanítványainak, Márkot fiatalabb kortársainak és Lukácsot Pál apostol társának veszi, – de hozzáteszi, hogy az evangéliumok mai alakjai később keletkeztek a bennük leírt eseményeknél: Márk 70, Lukács 100, Máté 130, János 130-140 körül; – Pál apostol levelei közül az Ef. Tit. és Tim.-hoz írottakban későbbi betoldásokat ismer el. általában kritikai megállapításokban szerző nagyon óvatos. Elfogadja a hagyományos felfogást, – de gondoskodik, hogy egy hátsó ajtót mindig nyitva hagyjon, ahol baleset nélkül besurranjon másféle magyarázatok lehetősége is. Ez a tény néha zavarja a könyvről kialakulható egységes felfogásunkat; nem tudjuk, szerző tulajdonképpen mit is akar? Itt több határozottságot szerettünk volna látni, mert a vacillálásból az a paedagogiai veszély következik, hogy a tanítvány tanítójától függetlenül vagy éppen ellentétes hatások alapján jő reá olyan problémák létezésére, melyekre tanítójától nem kapott kielégítő feleletet és így esetleg egy pillanat alatt összeomlik az, amit évek fáradságos munkája építgetett. Különösen két helyen szerettünk volna korszerűbb magyarázatot látni. Először a zsidó nép történetében. Szerző híven ragaszkodik a tradicionális történet felfogáshoz, mely az egyiptomi fogság, a mózesi törvényadás, a bírák kora és a királyság megalapítása históriai egymásutánjának kapcsán a történet középpontjává Mózes személyét és a monoteizmus ideáját teszi, – holott a legújabb tudományos eredmények szerint a zsidóság a nomádélet, a törzshadakozások, Dávid rablókirálysága és a polytheismus belpolitikai és vallásos zavarai után először csak a profetizmusban jutott el Jáhve-imádatra és egységes szervezetre. Következőleg az egyiptomi szolgaság és pusztai vándorlás az őstörténetek mitikus niveau-jára süllyedt, Mózes pedig egy legendás személyiséggé válik, aki ha történetileg létezett is, történeti jellemkép róla a dolog természeténél fogva nem rajzolható. – Másodszor: a Jézusi kortörténetnél a vallástörténeti elemekre nagyobb súlyt kellett volna fektetni- Szerettük volna, ha nemcsak a sadduceusok, farizeusok, esszenusok stb. leírását találtuk volna meg, hanem a hellenisztikus-római világ vallás-keveredésének ama alkotórészeit is, melyek a keresztyénség kialakulására a Krisztus képzet színezésére, a Jézus-hit kialakulására oly nagy, oly döntő befolyást gyakoroltak. (Synkretizmus, mysterium-vallások, császárkultusz) Végezetül említsük meg egy néhány kijavítandó, apróbb tárgyi tévedést: A 35. oldalon említett koiné dialektos nem „a görög nyelvnek a zsidóval és más keleti nyelvekkel való keveredéséből állott elő”, hanem egyszerűen a hellenisztikus világ akkori görög nyelve volt; valódi és mindenütt beszélt görög nyelv, mely csak idegen nyelvűek szájában színeződött egy-egy sémi eredetű vagy más nyelvű szóval. Jézus nem Bethlenemben született, mint a 46 o. állítja az evangéliumi legendák nyomán, hanem Názáretben; az első pünkösdkor nem keresztelkedtek meg egyszerre háromezren (64. o.); az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek az a tudósítása naiv, de pszichológiailag teljésen érthető túlzás. * Az elmondottakat egybevetve: a mielőbbi második kiadás reményében a könyvet minden komoly vallástanítónak melegen ajánljuk.

Révész Imre: A Biblia. útmutató a Szentírás tanulmányozásához – Református Szemle, 1918., 11. évf., 33. sz., 378-379. p.

Középiskolák s különösen tanító- és tanítónőképző intézetek növendékei számára írta Dr. Makkai Sándor, átdolgozta Juhász Albert ref. tanítóképző-intézeti vallástanár. Az út eme vállalkozását vallásos tankönyvirodalmunk sivatag mezeje úgy kell, hogy várja és üdvözölje, mint a szomjas föld a langy esőt. A vállalat ez első számát már első kiadásában (1915), (melyről lapunk, nem sokkal megjelenése után részletes ismertetést és bírálatot hozott,) bizonyára nagyon sokan megismerték és megszerették – de ezeknek a számát ez az átdolgozott második kiadás most már kétségtelenül országszerte nagyban szaporítani fogja. A teljes mértékben hézagpótló könyv az átdolgozás folytán a szerző keze alatt elmélyült és megformásodott, a kitűnő gyakorlati valláspedagógus Juhász figyelmes és aprólékos revíziója alatt pedig didaktikai értéke fokozódott előnyösen, úgy módszeres, mint különösen stiláris tekintetben. Amit a könyv így, a társas átdolgozás következtében, egyéniségéből szükségképen veszített, azt taníthatóság és tanulhatóság dolgában kamatostul visszanyerte, anélkül, hogy – bár terjedelmileg valamivel kisebb lett – tartalmának magvas tömörségéből s hangjának közvetlen melegségéből akármit is nélkülöznünk kellene. A könyv nemcsak a szorosabb értelemben vett vallástanítás céljaira rendkívül alkalmas, de általában – intelligensebb laikus olvasók számára – bibliai kalauznak is nagyon ajánlható annál a legfőbb érdeménél fogva, hogy nem pusztán a Biblia könyveibe, hanem a Bibliának azokban lüktető, szervesen egységes életéhe is bevezet. Bár követhetnék, hasonló érdemekkel, minél gyorsabb ütemben az út e hasznos vállalatának többi, reménybeli számai is.