Szelényi Ödön: Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. – Protestáns Tanügyi Szemle, 1930/november

Egyenesen bámulatraméltó Makkai püspök sokoldalúsága. Akár tankönyveit nézem (A biblia; A lélek élete és javai stb.), akár komoly tudományos munkáit (A hit problémája; A vallás az emberiség életében stb.), mindben annyi a mélyreható tudás, az új szempont; máskor egyenesen meglepő, a legsúlyosabb kérdések újszerű megvilágítása, úgyhogy az olvasó bámulattal szemléli a képességek ekkora kumulálását. De három művét egyenesen korszaknyitónak kell tekintenem. Az egyik Az erdélyi ref. egyházi irodalom 1850-től napjainkig (1905), mely példát ad az egyházi irodalom magyar szempontok szerint való tárgyalására, a másik a Magyar fa sorsa (1927), mely bátor, bár egyes nuanceaiban túlzó könyvével utat nyitott Ady helyes értékelésére; végül a harmadik éppen legjobbkor megjelent Bethlen könyve, mely a helytelen vágányra került Bethlen-kutatást segít majd ismét tudományos tárgyilagosság útjára terelni. Nagyszerű könyve előszavából megtudjuk, hogy nem az ő ritka írói tehetségéről tanúskodó „ördögszekér” c. regényében lépett először elébe Bethlen Gábor alakja, hanem már kisgyermek korában Barabás portréja oly meggyőződést gyökereztetett meg benne a nagy fejedelemről, mely máig sem változott. Ismeri az egész nagy Bethlen irodalmat és mert lelki szükségérzet késztette arra, hogy hozzászóljon a kérdéshez, „mert a fejedelem alakja nem közelíthető meg teljesen az adatok holt betűin át.” és aztán megrajzolja Bethlen lelki arcát. A 13 éves korában magára maradt fiúnak három kísérője van: az árvaság, tudatlanság és jelentéktelenség. Ez a három formálja férfiúi és fejedelmi életét. Az egyedüliség, társtalanság számára az önállóság forrása lett; szegénysége hajtóerővé lett a lelkében, tudatlansága pedig azt a sóvárgást élesztette benne, hogy szellemi fölénybe jusson ellenségei fölött. A szolgálat útján tör előre. Négy fejedelmet szolgált, míg végre elérkezettnek látta a maga idejét. Ha idáig Makkai S. talán túlsókat bíz képzeletére és olykor konstruál is, Bethlen fejedelemségének egyes ténykedéseit csodálatos intuícióval tudja megmagyarázni. Megállapít három fontos tárgyat: Bethlen szuverén öntudata mindig mérsékelt formákban nyilvánult; szuverenitásának kiterjesztésében mindig megalkudott a körülményekkel személyes nagyratörése rovására, a magyar nemzet élet érdeke javára; vallásos öntudatában gyökerező hivatásérzete alapján az egész magyar nemzet vezérének érezte magát. Ez a három tárgy megmagyarázza Bethlennek sok látszólagos ingadozását és alkudozását. Tragikuma az volt, hogy épp a magyar nemzet megtartására alkotott terveit nem értette meg senki. Ennek lelki oka pedig az volt, hogy Bethlen egyéniségéből hiányzott a gyújtó erő, a láng, a lelkeket hatalmas szuggeszcióval magával ragadó képesség. Pedig az, hogy a reá bízott területből ki tudta formálni az életképes nemzeti államot, azt bizonyítja, hogyha az egész magyar nemzet sorsa az ő kezébe került volna, az egész magyarságra nézve is meg tudta volna teremteni ugyanazt. A bethleni politika igazi jellemzője: a legmagasabb célt tűzni ki és a legteljesebb erőfeszítést tenni meg, hogy a kisebb, de minden esetben valóságos eredményt el lehessen érni. Makkai természetszerűen sokat foglalkozik Szekfű híres könyvével is. Végeredményében tulajdonképpen nem fogadja el Szekfűnek némileg egyoldalú nézőpontból fakadó megállapításait és inkább R. Kiss István álláspontjához közeledik.

Szabó Dezső: Egyedül – Makkai Sándor könyve – Mai Nap, 1931/április 26.

Ez a címe a könyvnek, melyben az erdélyi reformátusok püspöke megrajzolta Bethlen Gábor arcát. és ez a cím most valahogy kezembe parancsolta ezt a könyvet. A modern drámákban igen gyakran felhasznállak azt a jelenetet, hogy a hirtelen tragédiába zuhant embert halálos kényszer üzi a tükör elé, hogy lássa ezt az új, a szenvedésektől idegenné gyötrött arcát. Oda kellett tartanom arcomat a Bethlen Gábor egyedülvalósága elé. A pszichológus és az ösztönös megérző teljes látásával épiti elénk a szerző e roppant életerő tragikus arcát. Ez az arc nem csak az övé. A magyar temetők rögei nem egy ilyen arcon fedték el a végső elszámolás kétségbeesett szomorúságát. és ez az arc az, én egész életemnek életemen túlrontó megkiálthatatlan sajgása. Ez az arc a kiötlő magyar erő arca, akit az ellküldö csókban örökölt végzetes szeretet, minden képessége és minden akarata a rögzött gondolat természeti erejével űz arra, hogy életbe kibomló énje roppant arányaiban a védelem és fejlődés nagy egységét építse meg egész faja számára. Ez a tavaszi föld önzése, mely kenyér és bor minden élet számára, az az organikus imperializmus, mely szervezett védelmet, kiépített jövőt jelent az egész közösség számára. Megteremteni egy új erős Erdélyt s ennek erejével egy új hatalmas magyar egységet, mely gazdag fizikai és szellemi felszereltségében képes lesz megélni a maga oncélú életét a német és török ellentétes végzete között. Ez volt e hatalmas erő gigantikus individualizmusa, kibomló életerőinek szükségszerű, végzetes ölelése. és aztán? óh minek kell újból és újból előismételni a magyar tragédia örök nótáját? A hős egyedül marad minden látásában, minden álmában, minden akaratában. A magyar hős számára nincs szolidaritás, ha eposzt akar s az örök dolgok megépítését. A magyar Michelangelo kezei, ha meg akarja építeni élete nagy katedrálisát, csak széthulló homokot találnak. Kicsinyes vádak, piszkos gyanúsítások, sunyi elgáncsolások kísérik a roppant építő minden lépését. és ő, aki egy meghasonlott faj új egységének született, mindinkább egyedül van. Egyedül az ellenséggel, egyedül a saját táborával, saját népével szemben. Egyedül a nővel szemben, aki nem tud társává nőni. és ami a legirtózatosabb: az utolsó évek didergésében egyedül saját elhívatott énjével nagy történelmi álmával szemben. úgy jött belém Makkai Sándor szép könyve, mint egy visszatért sírás, melynek fájdalmát már sokszor megélte az ember. De mindig friss seb, új mai fájdalom és holnapi szenvedések sejtelme. A szerző oly szerencsés látással találta meg a gyökérgondolatot, hogy teljes emberi és történelmi jelentőségében építhette elénk ezt a tragikus szépségű életet. Nagy érdeme a szerzőnek, hogy nem rendez stílusfürdőt, nem ad metafóra-dalauzit, sem hasonlat-kuglereket. Egyszerűen, tömören mindig a lényegre mutat. Ilyen tanulmányokra a magyar szellemi életnek minden egyébnél nagyobb szüksége van. A szerző most második könyvével mutatja meg, hogy ezen a téren ma ő a legerősebb tehetség s a leggazdagabb ígéret. és mert a halhatatlan tragédiák meghűsítik a mai szenvedések égését: úgy köszönöm meg ezt a könyvet a szerzőnek, mint egy nekem küldött mély vigasztalást.

Schöpflin Aladár: Egyedül Bethlen Gábor lelki arca – Makkai Sándor könyve – Nyugat, 1930/11. szám

A nagy fejedelem alakja körül keletkezett vitába Makkai Sándor egy terjedelmes és szépen kidolgozott essayval szól bele, közvetlen polémia nélkül, mégis minduntalan észrevehető hallgatólagos polemikus éllel, teljes tudományos apparátussal, de mégsem a historikus, hanem az író és pap módján. Lélektani alapon akarja megközelíteni Bethlen ragyogó alakját, belülről, azokat a tulajdonságokat keresve, amelyek lényének magvát jelentik s nagyságának, sikereinek, sikertelenségeinek magyarázatát adják. Az író módszere ez, aki nemcsak analizálja a történeti adatokat, hanem kombinatív fantáziával továbbfűzi, keresi kapcsolataikat az emberrel s meg akarja találni a történeti forrásokban meg nem található rejtett motívumokat. A fejedelem megértése felé kiindulópontul az öntudatos és fegyelmezett életerő rendkívüliségét használja, melyet mint legfeltünőbb jellemvonást állapít meg. Felfogása szerint ebben már adva van a nagyság, előbb a szó természeti jelenség értelmében, – a született nagyság mint elemi erő. Ehhez aztán hozzájárul az erkölcsi értelemben vett nagyság – és megvan alapvonásában Bethlen alakja, mint a magyar nemzet életösztönének megtestesítője. Ezek a kiinduló szempontok elméletieknek, erköcs-filozófiai konstrukcióknak látszanak, de a továbbiak folyamán termékenyeknek bizonyulnak. Világításuknál Makkai érdekes és eredeti megfigyelésekre jut el. Nagyon szép például az az eszmemenet, mellyel megmutatja, hogy Bethlen ifjúságának szoros korlátai, árvaság, tudatlanság, jelentéktelenség miképen lettek az emelkedésnek legfőbb motorai, az eleve adott életerő teljes kifejlődésének eszközei. Szép az is, ahogy Bethlen világi, praktikus tényeit, vagyonszerző ösztönét, beleilleszti az erkölcsi képbe, takargatás nélkül és mégis a nélkül, hogy az alakra homályt vetne velük. A fődolog azonban Bethlen nagy politikai koncepciójának megértetése. A végső cél lett volna az egész magyarság egyesítése, Erdélyre mint archimedesi pontra támaszkodva, – az erdélyi fejedelem magyar királysága. Ez a cél meghiúsult a Habsburg-párti nyugati és Habsburg-ellenes keleti magyarok áthidalhatatlan szakadásán, de közben Bethlen felépítette romjaiból az előző zavarokban tönkrement Erdélyt. Ezek a fejtegetések magukban is érdekesek s még érdekesebbé válnak azzal, hogy rávezetik az írót Bethlen életének tragikumára: teljes egyedülvalóságára. Egyedül maradt, megértés nélkül, mint politikus: nagy terveit nem értette meg, nem is akarta megérteni a nyugati, aulikus magyar urak gőgje, Erdély pedig közömbösen nézte akcióit, mint a fejedelem magánvállalkozásait. Egyedül maradt, mint ember, soha nem értette a két felesége, nem volt egyetlen jóbarátja sem, akiben congeniális lélekre talált volna. A nagy ember magányosságának komor képe igazi írói elgondolás, Makkai essayjének csúcspontja. Az egész Bethlen-kép nem hűvös tárgyilagosság és nem racionalista szemlélet műve, hanem az alakjától megigézett és idealizáló szemléletű író megérteni és szeretni akarásából származik. Hangjában, amely néha prédikátorivá lesz, a szó jobb értelmében megérzik az erdélyi ember és a kálvinista pap – az író semmikép sem akarja eltitkolni önmagát. Bethlen-képének históriai hűségéről nem érzem magamat illetékesnek véleményt mondani; mint írói munka azonban kétségkívül nagy figyelmet érdemlő terméke az elég bő Bethlen-irodalomnak.

Ravasz László: Makkai Sándor Bethlen Gábor-könyve – Erdélyi Helikon, 1930. március

A történetírás természetét egy antinomia fejezi ki. Nem lehet máskép történetet írni, csak a tényekre szorítkozó teljes objektivitással; ez az egyik tétel. Nem lehet történelmet írni másképpen, csak a tényeknek egy szubjektív elmében tükröződő magyarázatával; ez az ellentétel. Minden történetírás hibája e két véglet közt való vergődés és minden történetírás sikere e két ellentét győzelmes kiegyenlítése. Természeti dolog, hogy ennek a kiegyenlítésnek mindig frissnek és mindig újnak kell lennie. Azaz minden történetíró újra meg újra megküzd érte és újra meg újra megoldja. Pillanatonként és egyénenként születnek a megoldások, amelyek rögtön új megkülönbözést indítanak meg és új egyensúlyt kívánnak. Nevezzük a történetírás antinómiájának első tételét a tudomány igényének, második tételét a művészet igényének és kiderül, hogy a történetírás több, mint tudomány; még művészet is. De kiderül az is, hogy sohasem lehet olyan művészet, amelynek értéke egyszersmind nem tudományos érték is. A történetírás tudományos érdeke megkívánja a tények helyes ismeretét. Ez a tények felkutatását, az adatok kritikáját, az egész akkori feldolgozandó életdarabnak ontológiai képét jelenti. A művészi igény kényszeríti az írót a tények magyarázatára, azután értékelésére s az egészből színes, eleven kép megalkotására. A legegyszerűbb elbeszélő történetíró is primitív művész, mert már műalkotást végez azzal, amit elhallgat, mennyivel inkább azzal, hogy amit elmond, miképpen mondja el. Miután egy emberi elme az, amelyen keresztül a múlt eseményei hozzánk szólanak, az emberi elme alkatától függ a megmutatandó életvalóságnak a képe is. éppen úgy, mint a valóság képe függ annak az üvegprizmának csíszoltságától és színétől, amelyen át nézzük. Sohasem tévesztjük össze azt, amit látunk, azzal, ami tényleg volt, pedig sohasem fogjuk úgy látni, ahogy volt, csak mindig valamely prizmán: egy közvetítő lelken keresztül. – éppen ez a történetlátás áldása és átka. Vannak hűvös, közömbös történetírók, azaz valóságközvetítők. Mások szeretnek és gyűlölnek; legalább is rokonszenvet és ellenszenvet éreznek a dolgok és értékek iránt. „Sine ira et studio” még Tacitus sem tudott írni. A történetíróban alapmeggyőződések, fundamentális értéktudatok vannak, melyek észrevétlenül is szűrik és rendezik az anyagot. Némelyik egyéniségekért lelkesedik, azokat magyarázza, másik nagy közösségek életnyilatkozatait gyűjti össze. Emez a tényeket illeszti maga helyett beszélő rendszerbe, amaz saját világnézetének összefüggését, követelményeit és igazolását veszi ki abból a múltból, amelyet tolmácsol. Mindenik objektívnek érzi magát, erejéhez mérten mindenki az; és mégis minden történetírás szubjektív életmű. Ebből következik, hogy a történeti mű nem annyira magára a korszakra jellemző, amelyről szól, mint inkább arra az emberre, aki írta. és belőle nem annyira magát a múltat, hanem a közvetítőt ismerjük meg. Egy-egy történeti alaknak a feldolgozása, az irodalmi arca sohasem magára a történeti alakra jellemző elsősorban, hanem az írójára. Jó nehány ezer esztendeje van annak, hogy ezt tudták és látták, vagy ha nem: gyakorolták az emberek. Az egész szent irodalom, minden népnek a szent irodalma, tulajdonképpen a történetírói síkba átültetett apológia és polémia, líra, vagy legalább is publicisztika. Az elbeszélt történeti események sohasem arra a korszakra jellemzőek, amelyről szólanak, hanem arra, amelyben keltek. Ne csodálkozzunk rajta, hogy szembenálló világnézetek, értékelési irányzatok főképpen históriai konstrukciókban vívják meg a maguk harcát, különösen olyan korban, amelyre a historicizmus jellemző. A historicizmusra pedig az jellemző, hogy jónak azt tartja, ami volt, illetőleg volttá teszi azt, amit jónak tart. A legutóbbi időkben elhangzott nagy irodalmi vita, amelyben annyiszor zúgott az aréna az átértékelés, vagy a túlértékelés vádjától, ezt a törvényszerűséget igazolja. Szekfű Gyulának eszeágában sem volt soha Bethlen Gábort, Rákóczi Ferencet vagy bárki mást átértékelni, pláne azért, mert az illető protestáns, vagy pedig szabadsághős volt. Szekfű Gyula a legelső magyar történészek egyike, akinek tudományos jelleméhez ennek a gyanúnak még árnyéka sem fér. De Szekfű Gyula határozott történetírói konstitúció; meg van a lelkialkatából következő világ- és emberlátása és ténymagyarázási módszere. Ezt a módszert nevezhetjük reálisnak, nevezhetjük naturálisnak, talán legjobb mégis a verista jelző volna reá. Szigorú, szkrutiniumos módszer ez, van benne bizonyos ügyészi vonás. Ha nem is kifejezetten, de az öntudat alatt minden történeti ú. n. hőst bizony fakó legénynek tart és csak akkor ismeri el róla az erkölcsi nagyságot, a hősiest, ha ez kétséget kizáróan, teljesen megbízható tényekkel bebizonyítható. Pesszimista, fanyar, kiábrándító és keserű ez a felfogás, néhol bizonyára igazságtalan is. De inkább lássunk néha egy igazi nagyságot megkicsinyítve, mint ezer törpét megnagyítva. Mert az igazi nagyság kibírja a kisebbítést s a szürke malaclopó alól kiágaskodik a Hős igazi nagysága. Lám Szekfű Gyula ilyen „antihagiografás” módszerrel megírta Bethlen Gáborában a Tetőn című fejezetet, amelynél szebbet és nagyobbat Bethlen Gáborról nem írtak. Végigment minden adaton, lemért minden tényt és állandóan azt kérdezte, mindezek mekkora nagyságot engednek meg Bethlen Gáborról elismernünk és sohasem volt hajlandó egy hajszállal sem többet engedélyezni, mint amennyit a tények kikényszerítenek. Rugonfalvi Kiss István Bethlen Gábort nagynak, hősnek, áldottnak, szentnek tartja, emberfeletti szellemi és morális képességekkel bírónak. Ő is végig keresi és leméri a tényeket és mindig azt kérdezi: mi az a minimum, amit Bethlen Gábor abszolút belső nagyságából a tények kényszere alatt lealkudni kénytelen. Az egyik minimálista, a másik maximalista, egyik nehezen engedi a hétköznapi embert ideállá fényesedni, másik nem hagyhatja az ideált elszürkülni; amannál a történeti alak vádlott, aki igazságos bírája előtt bizonyítékokkal menti magát, emennél hős, aki annyi epitheton ornanst kap, amennyit csak elbír. Ezért bizony távol esnek egymástól és nehezen értik meg egymást. Ehhez az izgató és izgatott kérdéshez szól hozzá Makkai most megjelent könyvében. Ő Bethlen Gábort nem kívülről befelé akarja megérteni, hanem belülről kifelé. Magyarázó elveket keres Bethlen Gábor egyéniségében élete, műve és korszaka számára. Kritériuma az, hogy az így megtalált elvek a posteriori teljes ténybeli igazolást nyernek-e, viszont az emberi és művét, a hőst és korszakot egységesen és teljesen átvilágítják-e? A történeti anyag felett – amennyire én meg tudom ítélni – teljesen uralkodik. Az ontológiai képre vonatkozó tudományos igényt a maga egészében ki tudja elégíteni. Mégis a könyv értéke művészi mivoltában rejlik. Először: abban a művészetben, ahogy Bethlen Gábort és korát látja, másodszor: abban a művészetben, ahogy látását elibénk adja. Bethlen Gáborban felveszi magyarázó elvül azt az életerőt, amelyet történelmi dinamiszként ennek az embernek egyénisége jelentett. Megkeresi ennek az életerőnek a mértékét, tiszta képet ad ennek nagyságáról. Azután megkeresi és felmutatja azokat a vonásokat, amelyek ezt az életerőt jellemzik. Tételét körülbelül az fejezi ki, hogy „Bethlen Gáborban a halálra ítélt magyar nemzet életösztöne testesült meg és ömlött a teremtő géniusz életerejének öntudatos és fegyelmezett medrébe”. A könyv feladata tehát az, hogy ezt az alkotó folyamatot előttünk szemléltesse. Mutassa meg ezt az erőt művében és mutassa meg művét, amint ebből az erőből származik és kibontakozik. Tizenhároméves korában írt leveléből indulva ki, rámutat azokra az akadályokra, amelyeket ez az életerő legyőzött: árvaságára, tudatlanságára és neveletlenségére. Végighúzódik egész könyvén az az alapgondolat, hogy a Bethlen Gábor életereje a maga misszióját szolgálat útján végezte el. Különös szemléletességgel illusztrálja ezt azzal, ahogyan Bethlen Gábort elődeihez, Báthory Zsigmondhoz, Székely Mózeshez, Bocskayhoz és Báthory Gáborhoz viszonyítja. Talán a Báthory Gáborhoz való viszonyában kissé optimista Bethlen javára, amennyiben a szeretetből próbálja megmagyarázni, hogy miért tette maga elé a fejedelemségben Báthory Gábort. én azt hiszem, hogy itt keveset szerepelt a szeretet, hanem tiszta számítás dolgozott: Bethlen tudta, hogy neki még nem jött el az órája és amikor Bethlen órája eljön, bármilyen formában is, Báthory meg fogja tudni, hogy ő többé már nem fejedelem. így jut el a könyv a Bethlen egyéniségének, szinte azt mondhatnám: alkotó tehetségének elemzése után oda, hogy megnézze művét és szemlélje Bethlent, mint országalkotó géniuszt, a maga nagy koncepciójú művében, történelmi műalkotásában. E kérdés tárgyalásánál reá mutat Bethlen szuverenitási öntudatára, amely hivatottság és ambíció, akarat és sors. Reámutat arra, hogy ez a szuverenitási öntudata miképpen azonosul a magyar nemzet életérdekével nemcsak a hős érzése szerint, hanem – és ez a csodálatos és isteni superadditum – az alkotó nagy egyénisége él a történelmi erők realitásában és az események koincidenciájában is. Rámutat arra, hogy Bethlen alkotó munkájában mi szerepe volt a katonának és hadvezérnek, a pénzügyi lángelmének és ha nem is külön cím alatt, de igen világos beállítással, megmutatja azt is, hogy mi szerepe volt Bethlen életművében a diplomatának. Eközben a determináció folyik tovább, a kép színesebbé és egyénibbé válik. Rámutat arra, hogy Bethlen miképpen exponense az akkori magyar léleknek és az akkori magyar életnek. A tragikus vagy-vagy életkérdésében miképpen áll Bethlen a keleti koncepció mellé. E termékeny gondolatok kísérése közben látjuk, hogy a tárgyról még mennyi mindent nem mondottak el történetíróink. Tragikus vonását fokozza az, hogy Bethlennek az egész magyarság egységesítésére vonatkozó grandiózus terveit nem értette és nem érthette meg senki. Nem értette meg Erdély, Magyarország és nem érti meg még a mai kor sem, sok jeles történetírónkat sem véve ki. így nő fel szemünk láttára Bethlen Gábor jellegzetes nagysága, amely Kemény János, Makkai és e sorok igénytelen írójának nézete szerint is Szent István és Mátyás király nagyságához és jelentőségéhez fogható. Bethlen jelleméből semmi empirikus vonás ki nem marad. Minden ismert vonás elrendeződik és világosságot nyer. Végső ponton reánk néz mély szemével, megdöbbentő nagyság csúcsáról az egyedülvaló hős, a nagy Szomorú és a nagy Magányos: Bethlen Gábor, a tizenhetedik század magyar nemzeti államának koronázatlan királya. Grandiózus pillér, a legnagyobb magyar oszlopemberek egyike és mégis torzó, mert felette félbemaradt a bolt. Tulajdonképpen géniuszrajz ez a könyv, a politikai fantáziának megfigyelése, amint történelmet alkot. Magát művével és művét magával magyarázza. A könyv tudományos becse abban áll, hogy minden empirikus adat magától értetődő fényt nyer az alapkoncepciótól és az alapkoncepciónak a tények sehol se mondanak ellent. A művészi értéke pedig abban áll, hogy magától értetődővé, bensőleg igazzá teszi, szemlélteti és magyarázza egy személynek és egy kornak egymáshoz viszonyuló és egymásból következő életáramlását. és amint ezt megteszi, egységes gondolatkristályt állít elénk, amelyen semmi erőszakoltság nincsen, magából az alapképletből következik a belső alkat s annak minden gazdagsága és változatossága. Az egész könyv a Makkai szellemiségének és tehetségének egyik legjellemzőbb és legértékesebb alkotása. A tudósnak és a művésznek olyan egysége a teremtés aktusában, amely magábanvéve egyike a legkivételesebb találkozásoknak és amelynek termékei nem veszítik el sem igazságukat, sem szépségüket, sem aktualitásukat.

Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca

A karácsonyi könyvpiacra jelent meg s az egész erdélyi magyarságnak szánt karácsonyi ajándéknak kell vennünk ezt a könyvet. Ajándék, amelyet szerzője jókedvében írt s jókedvében ajándékozta meg azzal népét. A könyv minden sorain érzik, hogy szerzője szeretettel csügg a tárgyául szolgáló nagy személyiség lelken s azt, amit róla mond azt nem a résszerű adatokból teszi össze, hanem amikor a részeket rajzolja, az egészet látja. Nem tudós alkotás, mert nem problémákkal vívódik, hanem művészi alkotás, mert az egész hatásából nyert belső alkotó mozzanatokat eleveníti meg, hogy Bethlen magányos nagy alakja, belső éltető lényéből nyerje meg külső élete sok értelmetlennek és megmagyarázhatalannak vélt vonása igazi magyarázatát. Megjelenik előttünk Bethlen ifjúsága, mint a szolgálat útja; férfi kora, mint a súlyos ellenmondások között egyedülálló lélek tragikus küzdelmeinek útja s mindenekfölött egy megteljesedett, gazdag élet, amint országos erővé és állami hatalommá szélesedik ki. Makkai Sándor, az erdélyi református püspök valóban méltóan, áldozott a nagy fejedelem jubileuina alkalmából. Ennek az ízléses kiállítású, mély és gazdag tartalmú magyar könyvnek nem szabad egyetlen intelligens református ember asztaláról sem hiányoznia, mert ez a könyv nemcsak tanít, nemcsak elmélyít, hanem épít, vigasztal és biztat.

Bethlen Gábor „lelki arca” Bethlen Gábor legújabban megtalált egykorú hiteles arcképével – Magyar Kálvinista Napló, 1931.

Makkai Sándor, Erdély nagytudású református püspöke igazi lélekbúvárra valló rendkívül érdekfeszítő könyvet írt Bethlen Gáborról, az eddigi homályos történelmi megállapításokkal szemben új és igazi megvilágításban igyekezve feltüntetni a nagy fejedelem „lelki arcát”. A tudós szerzőt, – mint maga írja, – a Bethlen Gáborral való beható érdeklődésre a nagyenyedi Bethlen-kollégium dísztermében kifüggesztett, Barabás Miklós által festett idealizált arcképe inspirálta, melyben Bethlen egész egyéniségét, sőt lelkiségét véli visszatükröztetve. Az eszményített Barabás-festmény jelentőségét azonban legújabban teljesen háttérbe szorította Bethlen Gábornak Ernszt Lajos kormányfőtanácsos, ismert műgyűjtő és múzeumtulajdonos által külföldön felfedezett és megszerzett egykori olajfestésű arcképe, mely a nagy fejedelem kiváló egyéniségét, a Makkai által keresett és megtalált lelki arcát hűen és megkapóan tünteti fel. Ez tehát Bethlen Gábor igazi, hiteles arcképe, melyre csak reá kell tekinteni, hogy meglássuk benne a nagy fejedelem törhetetlen energiáját, elhívatásában érzett nemes öntudatát, a nemzetmentő és országépítő önzetlen szívósságot: Bethlen igazi „lelki arcát”, amit Makkai költői szárnyalású művében oly ragyogó világításba helyez. „1613 október 23-án lett Erdély fejedelme s tíz év alatt, – írja Makkai, – negyvennégy csatában vett részt s igen sokszor forgott életveszélyben. Fejedelmi élete szakadatlan munka; naponkint órák hosszat sajátkezűleg levelezik s csak fennmaradt leveleinek száma több ezernél. Napjai folytonos tárgyalásokban telnek el s a magány utolsó pillanatait is betölti a fantasztikusságig szárnyaló politikai tervezgetés, melynek szálai egész Európát körülfonják. Mindamellett folytonosan építkezett, ráért a Szentírást negyvenhatszor végigolvasni, németül tanulni, családja nevelését irányítani, kultúrát alapozni, egyházát fölvirágoztatni, hadügyet, pénzügyet, kereskedelmet teljesen a maga gondolata alapján irányítani s mindezenközben fejedelmileg élni.” „Mindenesetre jellemző adat, ifjú korában megnyilatkozó lelkületére és magatartására az, hogy a török Görcsi Mehemmed már a bújdosásban hányódó ifjúnak megjósolta, hogy magyar király lesz belőle. Amennyire elismerésre méltó ennek a töröknek jó szeme, épp annyira jellemzi Bethlent is, hogy a lelke titkos vágyának eme meglátó ját még fejedelem korában is „apám”-nak szólítja.” „Bethlen élete éles, töretlen tisztasággal sugározza azt az igazságot, hogy igazi vezér csak igazi szolgából lehet” „Bethlen igazi magyar jellem, de a ritka magyarnak példája: a kitartó, nem lankadó, józan és bölcs magyarnak. Magyar jellemvonásokat, de a légritkábbakat és legkülönbeket edzette ki magában s őserejű, hatalmas életenergiát a bölcs magyar jellem hámjába fogta és gyeplőjével kormányozta az alkotó, építő élet útjára.” „Bethlen Gáborban a halálraítélt magyar nemzet életösztöne testesült meg s ömlött a teremtő géniusz életerejének öntudatos és fegyelmezett medrébe; nagysága a magyarság létjogának hatalmas felebbezése a világtörténelem ítélőszékéhez.” „Bethlen Gábor kulturális tevékenysége igazi fejedelmi hódolat volt a szellem trónja előtt. Legmerészebb ideálja a magyar akadémia volt, mely a külföldi egyetemek színvonalán művelje a magyar tudományt. Bethlen rákényszerítette a főiskolát az országra, mert társadalomalkotó tervének tengelyét látta benne. Fejedelmi módon gondoskodott életében és halála utánra is az akadémia anyagi biztosításáról, úgy, hogy a Bethlen-kollégiumnak még 1918-ban is 10.000 holdnál több birtoka volt. Ennek a fejedelmi iskolának igazi dicsősége, hogy a rendiség kasztrendszerét megtörve, a szélesebb társadalmi kiválasztódás demokratikus útját nyitotta meg s származás és vagyon kiváltságait mellőzve, a tehetség fölfedezését és istápolását, kiművelését és közkinccsé tételet írta iskolájának programjába.” Az egyedüliség magaslatán, a fejedelmi önállóság árvaságában lelkének egyetlen, mindig hatalmasabb belső erőforrása és támasztéka a mély, rendíthetetlen vallásosság volt. Hitének alapja a hányt vetett életének küzdelmes fordulóiban megtapasztalt isteni kegyelem és gondviselés érzése. életében isteni megbízást, küldetést látott s lelke legmélyéig meg volt győződve afelől, hogy ő van kiválasztva Isten által nemzete meg vedel mezőjéül és megtartójául. Hitbeli öntudatából következik, hogy valláspolitikáját a türelem jellemzi. Ahol a katholikusok többségben voltak, ott templomaikat visszaadta, két helyen kötelezte őket arra, hogy a templom nélkül maradó református kisebbségnek imaházat építsenek. A katholikusoknak püspöki vikáriust engedélyezett, hogy szekták áldozatául ne essenek. „Talán meggyökerezett, szép hagyományt sértünk meg az igazság kimondásával, de az igazság az, hogy a magyar nemzet politikai és vallásszabadságának megvédelmezésére, biztosítására nem Erdély vonta ki kardját, hanem csak Bethlen Gábor.” „Egymaga harcolt és viaskodott a magyarság egységéért anyagi és lelki erejének a végsőkig való megfeszítésével s tragikumává lett az, hogy a magyarság maga volt az, akinek az egység nem kellett.” „Kemény János fejdelem önéletrajzában Bethlen Gábort Szent Istvánhoz és Mátyás királyhoz mérte s hármukban látta a legkülönb magyart.”

Krónikás: Két erdélyi iró Erdélyről Magyarság, 1930/július 1.

Az erdélyi szépmives céh kiadásában két érdekes, új könyv jelent meg. Mind a kettő Erdélyről szól, s mindegyiket erdélyi ember írta: Makkai Sándor, a kolozsvári református püspök és Kós Károly, az ismert író és iparművész. Makkai Sándor Bethlen Gábor lelki arcát rajzolja meg egy igen finom művészi portrében, azét az erdélyi fejedelemét akinek személyisége – szerinte – az emberi életerőnek, a magyar sorsnak és a lelki embernek egyik leggazdagabb, leghatékonyabb hordozója és példája és akinek lelki természetét Makkai szinte gyermekkora óta tanulmányozza. Az árnyalatokban gazdag és színes portré plasztikus monumentalitással emelkedik ki a XVII. századi Erdély korrajzi hátteréből és ez a korrajzi háttér is a maga nagyvonalúságában impozáns hatású. A könyv legérdekesebb része az, mikor Makkai Bethlen Gábor merész és fantasztikus s mégis reálisnak ható politikai tervét fejtegeti, mellyel lépésről lépésre haladva úgyszólván emeletenként akarta felépíteni a Nyugat-európában domináló magyar erő várát. Az alap és a földszint az erdélyi impérium megteremtése volt. Ezt óriási erőfeszítéssel, törökkel, osztrákkal való állandó küzdelemben, úgyszólván a maga erejéből meg is építette. Az első emelet lett volna az egyesitett magyarság erejével újra visszaállított integer Magyar királyság. Tervének ezt a szakaszát más nem tudta megvalósítani. – Ha ez az emelet sikerül, akkor következett volna a második: az európai szövetségesekkel összefogva, Bécs leverése, Ausztria felosztása, részben Magyarországhoz csatolása és ennek döntő tényezővé tétele. és végre mindezek után jött volna az ő vezérlete alatt a Nyugat harca a Kelettel: a török kiűzése Európából Hogy Bethlen Gábor nagyszabású, egységesítő tervei nem sikerültek, ennek nemcsak az ő korai halála, hanem még inkább az volt az oka, hogy „a magyar egységnek az a gondolata, amely őt égette, az erdélyieket nem háborgatta”. – Igen, Makkai Sándor kimondja a magyar tanulságos igazságot: Bethlen Gábornak az integer és hatalmas Magyarországra irányzott tekintetét legkevésbé az erdélyiek tudták követni. „Az erdélyi magyar lélek a saját politikai keretei között a maga külön életérdekére rendezkedett be, bizonyos fokig elszakadt a nyugati magyarság lelkéből”. Ebben volt Bethlen tragikuma. De a magyarságé is. Még fülünkben csengenek Makkai Sándor szavai s még jobban elborul lelkünk a másik erdélyi könyv: Kós Károly: „Erdély”-ének olvastán. íme, hogy ismétlődik a magyar sors. Az egységes magyarságot, a Szent Korona tagjait szétszaggatta Trianon s e terror hatása alatt már újra ott tartunk, hogy megint a magyar lélek szakadásáról beszélhetünk, mint Bethlen Gábor a török és osztrák terror korában. íme az erdélyi lélek alig tiz év multán most is siet a saját politikai keretei között, a maga vélt, külön életérdekeire berendezkedni. Erre a leverő jelenségre a legfrissebb példa Kós Károly könyve, mely dilettáns kísérlet arra, hogy a transzilvánizmusnak Cserei Mihály óta kísértő, különcködő célgondolata a legújabb páneurópai eszmékkel kombinálva, történelmi alátámasztási kapjon. Míg a múlt század második felének nagy történetírói – s elsősorban az erdélyi származásúak – az egyetemes magyar nemzetért lelkesültek, addig Kós Károly és a Kós Károlyok szerint már Erdély külön ország, külön történelem, melyet az erdélyi népek közös lelke önállóan, közösen alakított ki a honfoglalás óta s mely e népekre a jövőben is külön, közös sorsot kell hogy jelentsen. – Talán mondanunk se kell, hogy az erdélyi népeknek ez a kollektív lelke s ennek történelemformáló ereje naív, de tudatos elképzelés, melyet történetíróink Szilágyi Sándortól Makkai Sándorig és Szekfű Gyuláig számtalanszor megcáfoltak, kimutatván, hogy egyrészt: „külön öncélú Erdélyről a XVII. század eleje előtt alig beszélhetünk” Szekfű is ezt akkor is csak a külső viszonyok kényszere hozta magával, másrészt pedig: „Erdélyben a különböző „nemzetek” és etnikumok elszigetelve, kölcsönhatás nélkül éltek egymás mellett; szervezett, egy célra mun káló, élő társadalmi organizmusról szó sincs” (Makkai Sándor). Dehát persze Kós Károly, az iparművész mindezt jobban tudja. Eltelve az erdélyi oláhok és szászok iránti nagy, páneurópai rokonszenvvel s végzetesnek tartva Erdélynek Magyarországgal való únióját, e rokonszenvek és ellenszenv alapján átgyúrja Erdély egész politikai és kultúrtörténetét. Könyvének egyetlen sorából se érzik az egységes magyarsághoz való az a lelkes ragaszkodás, mely Makkai Sándor Bethlen-könyvét a mai nehéz időkben is oly felemelő hatásúvá teszi. A munka kiadója: az „Erdélyi Szépmives Céh” Szekfű Gyulát kérte fel, hogy az „Erdélyi Helikoniban, a társaság folyóiratában a könyvről bírálatot mondjon. Szegfű e felhívásnak meg is felelt, de bírálata – bár nem hallgatja el a történelmi igazságot, mégis olyan fölöslegesen udvariaskodó hangú, hogy a fölületes olvasó könnyen jogosultnak tarthatja Kós Károly történelemszemléletét. Holott a könyv csak mint az erdélyi lélek elszakadási törekvésének és páneurópás hajlamainak szomorú tünete érdemel figyelmet. Nem az erőnek, hanem a gyöngeségnek a jele. Arra a kérdésre, vajon szórványos-e ez a jelenség, vagy tipikus csak annyit tudunk feleletül mondani, hogy Kós Károlyt az „Erdélyi Helikon” írói épp úgy a maguk emberének tartják, mint az „Erdélyi Fiatalok”, az erdélyi főiskolások.

Kós Károly: Makkai Sándor Bethlen Gábor könyve EgyedüI – Bethlen Gábor lelki arca – Ellenzék, 1930/III/16.

Az elmúlt esztendő Bethlen Gábor fejedelem halálának háromszáz esztendős évfordulója volt. Nem tudok arról, hogy Erdély magyarsága akár hivatalosan, akár nemhivatalosan, az első, avagy a második centénnáriumról akármilyen módon megemlékezett volna. Nem tudok róla, de nem is hiszem, hogy az megtörtént. és lehetséges, hogy más körülmények között talán a háromszázesztendős fordulót is csupán az ő erdélyi iskolája és talán az erdélyi református egyház tartotta volna számon – hivatalos kötelességből. Lehetséges, bár azt is tudom, hogy éppen tavaly múlt másfél évtizede annak, hogy néhai való iskolatársam és lelki barátom: Makkai Ernő, kiadta az ő tanulmányát Bethlen Gáborról, aminél szebb és igazabb írás azóta sem íródott a fejedelemről és azt egy megírandó hatalmas, az erdélyi uralkodóhoz egyetlenül méltó Bethlen élet- és jellemrajz első vázlatának tekintette csupán. Makkai Ernőt, a historikust megölte a háború; megkezdett Bethlen-monumentumából csupán a zseniális vázlat maradt meg, melyet ő utána, az ő elgondolásával nem épitett ki senki a legnagyobb erdélyi halott méltó mauzóleumává… A háború következtében való kegyetlen magyar tragédia sok mindent felforgatott, de talán a legnagyobb megbolygatást – és az egyetlenül hasznost nekünk magyaroknak, – kétségtelenül a magyar lelkekben végezte. A lelkünkben és gondolkozásunkban, mely a háború óta tanul igazabban, helyesebben meglátni és – értékelni; meglátni az életet, ami van bennünk és körülöttünk, meglátni múltunk élet-munkájának valóságos eredményét és tanulságait, ami elvehetetlen, elvitathatatlan és elpusztíthatatlan örökségünket, jövendő nemzet-épületeink egyetlen bizonyos és megbízható fundamentumát. A múltat, mely ezer esztendő folyamán kialakított minket itt olyanná, amilyenek vagyunk: fajtánkban, nyelvünkben, látásunkban, gondolkozásunkban, erőnkben és gyengeségünkben, gyávaságunkban és bátorságunkban, szívünkben és lelkünkben és mindenek eredőjében: kultúránkban. Amikor akkorát zuhantunk, amikor annyira porig aláztattunk, amikor délibábos álmunkból olyan rettenetes valóságra ébredtünk: most látnunk kell, most tudnunk muszáj, hogy a múltakban valamit – elvétettünk. Valamit rosszul tanultunk, hibásan tudtunk, helytelenül láttunk; valahogyan megcsaltak minket, valahogyan megcsaltuk magunkat – a magyar áfium mámorával. Még sajgó fejünk kijózanodott tudatával rá kellett kényszerítenünk magunkat arra, hogy mindenünket, amit a magunkénak tudunk és vallunk, átrevidiáljuk és újra értékeljük. Mert most már nem cipelhetünk magunkkal felesleges holmit, de nincsen eldobálni való értékünk sem. A teljes magyar életmunka ez új nagy revíziós folyamatának szükséges és fontos részlete volt az Ady-revízió, mely igen sokunk hite szerint, – summájában legalább, a Makkai Sándor könyvével (Magyar fa sorsa, – Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1928) fellebbezhetetlenül elintéztetett. és ennek a folyamatnak eredményei a tavalyi évben, a porladó erdélyi fejedelem háromszázesztendős halál-évfordulója alkalmából megjelent Bethlen-könyvek, egyes etapjai az esedékes teljes Erdély-revíziónak. A tavalyi esztendő kezdetét méltóan komoly köntösbén köszöntötte a nagy évforduló alkalmából Szegfű Gyula: „Bethlen Gábor» könyve. és talán ez a könyv, szellemének, látásának megösmerése és átérzése adta Makkai Sándor tollára könyvének egyik legsúlyosabb kérdését és újra a legfájóbb, legfelébresztőbb és legkijózanítóbb feleletét: „Mi hát az oka, hogy ezt a nagyságot , mindmáig nem akarja meglátni és hódolattal méltányolni a történelemtudomány és ennek nyomán a magyar közvélemény? Mi az oka a tragikumalak, mely történelmünk e rendkívüli nagyságát, akihez mégcsak egy-kettő fogható ezer év alatt, olyan sötéten árnyékolja be? Ez az ok Bethlen magyarságában rejlik.” Makkai csupán Bethlennel kapcsolatban állapítja meg ezt a valóságot, ami egyben egyik legsúlyosabb bizonyítéka múltbeli értékelésünk hamis és csaló voltának. De megállapíthatná ezt a valóságot az egész magyar ezeresztendő komplexumára is, melyet a háborút megelőző modern történelemtudományunk, bizonyára jóhiszeműen, de többé-kevésbé egészen hamis szemmel látott meg és tudtán kívül hamisított mértékkel értékelt. és itt találom meg a Makkai könyvének legnagyobb érdemét, azt, hogy ő a közvéleménnyel, sőt részben a mai történettudomány legkomolyabb képviselőivel szemben is meg meri állapítani, hogy Bethlen volt az a magyar államférfiú, az ő politikája volt az a magyar politika, amire szükség volt akkor; az ő eszejárása és az ő látása volt az igazi észjárás és a helyes látás, az ő élete és az ő munkája volt nemcsak a maga korában, de minden magyar korszakokban való legmagyarabb életek és legnagyobb munkák azon kevéseinek egyike, amihez történelmünkben csupán Szent István és Mátyás élete és munkája hasonlítható. Bár nem vitázik kimondottan Szegfű Gyulával, mégis érzik, hogy nemis egyetlen, de mindenesetre egyéb, fontos oka volt könyve megírásának az, hogy kimondhassa a maga véleményét Bethlenről – Szegfűvel szemben. Az erdélyi ember véleményét a magyarországival szemben, a protestáns emberét a katholikussal szemben. Erénye könyvének, hogy nem lett mégse belőle egyszerű vitaírás, de megmaradt komoly, önálló, a fejedelemhez és – Makkai Sándorhoz méltó emlékkönyvnek. Mert nem historiaírás, még nem is igazi históriai monográfia a Makkai könyve. De több a vázlatnál: kész, befejezett mű: Bethlen Gábor lelki arca. Tisztán és tudatosan belülről látott, belülről felépített szobra a fejedelemnek. Szívvel, tudással és hittel készült intimus mű. Nem monumentum és e tekintetben a Szekfű Gyula könyve – töredékes horizontú, a professzionátus modern historikus hatalmás készültségével és kitűnő írni-tudással készűlt írásmű, mely élesen, határozottan jellemzi a kort és benne a lehetőségeket, melyekből a Bethlen Gábor Erdélye és Erdély Bethlen Gábora plasztikusan alakul ki előttünk, laikusok előtt is. Makkai könyve ezt nem adja, Makkai ezt adni nem is tudhatja. Viszont azt adja, amit Szekfű nem tudhatott adni: Bethlennek, az Erdélyből kinőtt, a teljes egészében erdélyi embernek és transszilván államférfiúnk belső felépitését úgy, ahogy azt európai erdélyi ember láthatja és láttathatja meg. Ez a Makkai könyvének másik nagy érdeme és igazolása annak, hogy ennek a könyvnek meg kellett íródnia, már a Szekfű Gyula könyve miatt is. De van Makkai Sándor könyvének hibája is, amit nem szabad elhallgatnom, akárhogyan is szeretem könyvét. és ez a hiba nem abból adódott, hogy Makkai nem historikus a szó professzionista értelmében. Szóval ez a hiba nem Makkai tudásának hiányossága. Mi keletkezett, de abból a törekvésből, hogy Makkai pap, sőt – püspök. Amolyan igazi pap, igazi püspök, akinek nemcsak hite van, de filozófiája is, theologiai filozófiája. és sokszor, igen sokszor csupán ezen a papi, theologiai szemüvegén keresztül látja Bethlent és magyarázza az ő belső épülését. Tudom, Makkai nem tehetett másképpen, de hogy ezáltal nem mindig a valóságnak megfelelően építi fel a maga Bethlenjét, azt még egyik legérdemesebb méltatója, sőt püspöktársa: Ravasz László is kénytelen volt konstatálni. * Makkai Sándor: Bethlen-könyvét az ő Ady-könyvével együtt azok közé a fontos dokumentumok közé kell sorolnunk, amelyek a maguk vallomásával a nagy magyar revízió folyamára mindeneket meggyőző és döntő tanúvallomást adtak.

Makkai Sándor könyve: Egyedül – Keleti újság, 1929/XII.

Makkai Sándor könyve koszorú Bethlen Gábor háromszáz esztendős sírján. A nagy fejedelem „az emberi életerőnek, a magyar sorsnak és lelkiembernek egyik legmaradandóbb hordozója és példája”. Könyvek és tanulmányok egész sora foglalkozik vele és újabban jelent meg éppen a háromszáz esztendős évforduló alkalmából Szekfű Gyula munkája, amely nagy ellentmondásokat váltott ki. Bár éppen Bethlen Gábor kora és élete egyike azoknak, melyre vonatkozólag a történelmi kutatás talán a legtöbb adatot és emléket halmozta össze, mégis a róla szóló munkák és közlemények között különös hely illeti meg Makkai Sándor könyvét. A kiváló író olyan szempontból ismerteti ugyanis a nagy fejedelmet, amely teljessé teszi a Bethlen-irodalmat. „Minél többet olvastam róla, annál bizonyosabbá lett előttem – mondja önmaga, – hogy ő nincs benne teljesen, torzítás nélkül sem a reá vonatkozó adatokban, sem ezeknek az adatoknak történelmi feldolgozásaiban. Már életében, aztán történelmi megítélésében is félreértések, ellentmondások, ellentétes magyarázó kísérletek tárgya volt. Az egykorú emlékek és jellemzések is legnagyobb részükben egyéni, sokszor tájékozatlan, elfogult, hozzá felemelkedni nem tudó látás szülöttei. Legyőzhetetlen meggyőződéssé vált bennem, hogy igazi bethleni magyarázat mindmáig nincs… Hiányzik Bethlen Gábor lelkiarcának homálytalan rajza és történelmi jelentősegének a teljes megértés alapján való értékelése.” így jelöli meg maga Makkai Sándor könyvének célját és ezt a célt, megrajzolni a nagy fejedelem lelki arcát, – teljes mértékben sikerült is elérnie. Tizenhárom éves korától kezdve kíséri végig a nagy fejedelem életét és ettől kezdve építi fel, helyesebben rekonstruálja azokat a lelki motívumokat, amelyek ennek a világtörténelmi egyéniségnek lelki konstrukcióját megadják. Természetesen minden egyes lélektani megállapítását poatosan indokolja a precízen megadott miliő rajz. Minden egyes lelkitulajdonságnak az életben meg van a maga oka és Makkai ezeket az okokat a lélekbúvár és a precíz történetíró biztos kezével emeli föl a múltak mélyéből. Nem volt könnyű dolga. Bethlen Gábor egyike volt a legkomplikáltabb egyéniségeknek. A belső embert pedig ilyen tökéletesen felépíteni, mintahogy Makkai tette, egyike a legnagyobb feladatoknak. Ehhez nem elég a történelem adatainak akármilyen precíz ismerete, sőt még a szellemi kultúra sem magában, hanem teremtő erőre van szükség, arra az intuitív meglátásra is, amely a háromszáz esztendős múlt homályán átfúrja szemeit és a halotti porból élő emberré varázsolja Erdély nagy fejedelmét, A férfiú sorsa mellett második pillérként ott áll Erdély sorsa és az itt lakó népeké. Világpolitikai relációi voltak akkor ennek a földnek és kétségtelen, hogy a Bethlen által lerakott alapok ma is jórészben támaszai az erdélyi életnek. Makkai Sándor ezeket is tisztán és világosan látja. A hatalmas feladatok így kerülnek egységes síkba. Rámutat Makkai, hogy Bethlen hogyan lett nemcsak a magyar léleknek, hanem a magyar sorsnak is a hordozója. Tragikuma abban áll, hogy Bethlennek éppen a magyarságát és a magyar nemzet megtartására alkotott terveit nem értette meg senki. Remekül bonyolódik ki Makkai megvilágításában, hogy miként akarta Bethlen Gábor nemzetét, annak sorsát és jövőjét világtávlatba beállítani. így tudjuk meg, hogy mi volt az inditó oka sokszor különösnek látszó cselekedeteinek. Nem célunk a pompás fejtegetések egész gondolatmenetét megismertetni, mert ezt csak Makkai könyvéből kaphatjuk meg méltóképpen. Valóságos kinyilatkoztatás ez a könyv, amelyben Erdély múltja jelentkezik előttünk egy kiváló történész pompás kultúrája és a hívatott író teljes művészete által.

K. Gy.: Makkai Sándor: Egyedül: Bethlen Gábor lelki arca.

A karácsonyi ünnepekre jutalom és ajándék gyanánt sok példányt, elküldtek ebből a könyvből szerkesztők, szülők és barátok. Jól tette mindenki, aki így cselekedett, jól járt mind az, aki megkapta és hálás lehet az, aki olvassa. A Bethlen probléma körül ma nagy vita folyik. Ellene és mellette egyforma tudományos megokolással sorakoztatják fel az érveket és ellenérveket. Tételek és ellentételek hangzanak el, könyvek és ellenkönyvek jelennek meg. E vitát figyelvén, önkénytelenül az a kérdés vetődik fel a szemlélőben, hogy mi az oka az egész háborúságnak. Hiszen egyik fél éppen olyan alapos, mint amilyen lelkiismeretes a másik, olyan őszinte az egyik, mint amilyen igazságos a másik. Talán világnézeti különbség nyugszik a vita látszata alatt? Egy bizonyos. Különféle szempont alatt ugyan az a valóság más és más képet mutat. Minden vita a szempontok igazságában csúcsosodik ki? E csúcsnak a lapályai, az elvnek a tapasztalattal való viszonyától függ a kép igáz vagy hamis volta, Makkai könyvének szempontja a legmagasabb. A lélek magaslata a legmesszebb látás lehetősége. A lélek szempontjáig jutva a legtávolabbi és a legaljasabb, sárösabb és mocsarasabb mezőket is át lehet tekinteni s ezek úgy tűnnek fel itt mint díszítői, szükséges kiegészítői a föld egészének. A lélek igazolója az életnek, az öntudatos ideál alakítója a léleknek; a lélek a csírában levő élet, az élet alakulás, az ideálnak életté való átformálódása. Makkai Sándor 117. oldalas köiyvében ezt a csodálatos termés-lehetőséget és áz eredménynek az ideál szempontjából való értékelését végzi el, írja meg, Barabás Miklós festményének fényképével kezdődik a könyv s ennek „az egyetlen, igazi, hűséges” Bethlen képnek a magyarázásával, lelki jelentésének a felkutatásával folytatódik. A könyv tartalma a lelki arc vonásainak a feltárása, a cselekedetnek, az élet indokának a világossá tétele. Három gondolatban fejeződik a lelki arc vonása: Bethlen, „az emberi életerőnek, a magyar sorsnak, és a lelki embernek egyik leggazdagabb… hordozója és példája.” Bethlen elsősorban „született nagyság” aki „van és lenni akar”. életfolytatása pedig öntudatos, megfelelő magaállítás. Nagyságában van tragikuma, mert, ez tette őt árvává, később egyedülivé, ez emelte ott olyan magasra, hogy terveit soha senki meg nem értette, mert nagyságáig senki fel nem hatolhatott. Egyedül viselte a nagyság súlyát! Pedig tervében egy nemzet életprogramja volt kidolgozva s ennek hozott meg minden áldozatot. Nagy életében ennek a „szolgája”. Nemzetét szolgálta négy fejedelmi elődjében és mint fejedelem szolgál a töröknek is nemzetéért. Bethlen szolgáló politikáját fejtegeti Makkai a könyve második részében. Itten látszik leginkább a minden mással összemérhetetlen nagyság. Itten tündököl a lelki arisztokrata teljes pompájában. A török barátság e ponton más világítást nyer s azok a bizonyos ingoványos, széles életmozzanatók szilárd, biztos szükségszerű tényékké alakulnak át. Másképen Bethlen nem is tehetett ha magyarságához hű akart maradni. Saját élete „állammá való kiszélesítésre” vall. Erdélyt ő alakította át a saját ideálja képére a semmiből, ő a magyarázója a XVII. sz.-i Európának és Erdélynek, általa, az ő befolyására lett azzá áz egykori történelem amivé kell, mert Bethlen beleszőtte a maga sajátosságát. A kulturális fejlődésében Bethlen lelki kulturálodását kell meglátni, s erejében, jelentőségében az ő arca tükröződik vissza. Jelentős fejtegetések, alapos lélekvizsgálat és nagy tanulmányozás nyoma látszik a könyvön. Hiszen nem is egy ad hoc jelenség Makkainál Bethlen, a jubileum, ruhájába öltözködött ötlet, hanem életprobléma, létszükséglet. A nagyszerű írásból egy még na-gyobbszerű ember áll előttünk. Ahogy Makkai megmutatja, feltárja előttünk, egy megkapó félelmeiességgel áll előttünk, annyira homo novus, hogy „meseszerű alakjára egy őszinte félelet lehetséges: Vajha igaz lenne a Makkai által megírt lelki-arc minden vonása úgy, ahogy ő maga azt igaznak látja!