Dr. Kocsis Lénárd: Makkal Sándor könyve Adyról – Pannonhalmi Szemle, 1927, II. évf., 3 sz., 261-269. p.

Makkai könyvének megbeszélése kikívánkozik az ismertetések rendes sorából. Korunk szellemi életének későbbi historikusai is bizonyára mint jellegzetes ténynél állanak meg e műnél és a megjelenését követő harci zajnál. Csak pár hónapja előkelő helyekről hangzott el a kettészakadt magyar irodalom egyesítésének óhaja, és az illetékes feleletből sem hiányzott bizonyos készség. Azonban csak az igazolatlan optimizmus várhatott nagyobb eredményt. Császár Elemér maga is azt mondja: „Megvalósul-e az itt megpendített gondolat – oly kérdés, melyre nem merek megkockáztatni feleletet. Arra, hogy íróink és közönségünk két tábora összeolvadjon, helyreálljon irodalmunk régi egysége s ezzel visszatérjen a régi ideális állapot, amikor csak egy magyar irodalom volt, a nemzeti: őszintén meg kell vallanom, most vagy a közel jövőben nem látok semmi reményt. Egész világok állanak a két tábor között.” Csakugyan mély szakadékok választják el a két oldalt. Mások a szempontjaik a nemzeti élet megítélésében, mert mások a feladatok, a célok, melyek felé terelni akarják a magyar jövendőt; s ezek az eltérések a legegyetemesebb erkölcsi felfogásoknak legmélyebbre ható ellentétességéből törnek elő. Az örök emberi ideálokat féltő nemes konzervatizmusnak és a radikalizmusnak harca ez irodalmi térre áthelyezve; világnézetek küzdelme folyik előttünk. éppen ezért olvastuk oly fájdalommal Makkai Sándor könyvét Adyról. Nem hittük volna, hogy ezt a vérbeli magyar embert, az erdélyi ref. egyház fejét ellenfeleink közt kell meglátnunk és hogy őt a nemzeti és valláserkölcsi élet alapvető kérdéseiben a legélesebb ellentétben keli tudnunk magunkkal. Makkai ugyanis nemcsak védi Adyt, hanem fel is magasztalja: csúcspontjára emeli a magyar irodalmi fejlődésnek; a nemzeti élet megítélésében pedig Széchenyi mellett jelöli ki helyét és közben oly vádakat emel Ady idejének irodalmi és politikai viszonyai ellen, egyes erkölcsi kérdésekben oly felfogást árul el, melyek veszedelmes közelségbe hozzák őt az u. n. Nyugatosok és Ady sötétnevű politikai barátainak szellemével. Megérthető tehát a konzervatív protestánsok nagy megdöbbenése és felzúdulása, hisz a könyv elsősorban protestáns ifjak kérésére és számára készült és határozottan protestáns égisz alatt látott napvilágot. Az Ady ellen emelt vádak Makkai fogalmazásában a következők: Gőgös nemzetköziség és hazafiatlanság, satnya érzékiség és erkölcstelenség, nagyképű homályosság és érthetetlenség, beteg tagadása minden pozitív szellem-erkölcsi értéknek, a romlás és halál dicsőítése, az ideiglenes bűnbánat komolytalansága, a vallásosság affektálása, egyszóval az ismert ősi fogalmazás szerint, hogy „nem tiszteli az isteneket és a törvényt s megrontja az ifjúságot” (4. 1.). Ezzel szemben a következőkben foglalja össze Makkai a maga álláspontját: „Igaz és nem titkoltam el, sőt mindenütt kimutattam, hogy Ady a magyar költő és a magyar faj sorsának felpanaszolásában sokszor és sokban vad, túlzott, keserű és igazságtalan volt, hogy szociális felfogásában tévedett, de viszont kétségtelen, hogy Széchenyi óta és mellett leginkább tőle lehet tanulni kritikai hazaszeretetet, mely a nemzet sorsának és bajainak belső okait látja, fájlalja, mely a régi bűnök ellen öntudatos harcra késztet és önámítás nélkül, világosan hirdeti, hogy a nemzetnek, ha élni akar, a maga életét kell élnie, hogy egyetemes értékű emberi életet kell a maga módján termelnie és hogy saját vezetését csak saját legértékesebb szellemű és jellemű fiaira szabad bíznia. . . és egyéni szempontból bár kétségtelenül rá kellett mutatnom Ady költészetében az önmagát romboló, beteg lázadozásra és démoni kitörésekre, melyek mellett ott vannak az örök emberi szépségek is, kétségtelen, hogy a diszharmonikus lélek küzdelmei rendkívül tanulságos képét adják saját lelkünk rejtett mélységeinek és kritikai állásfoglalásra ösztönöznek saját bűneink ellen. A kórkép, amely korkép is, annyi vádat foglal magában társadalmunk ellen, hogy egy öntudatos ifjúság életharcára a legnagyobb ösztönzésekkel teljes. Az pedig vitathatatlan, hogy a költő, aki nemzetét és az egyént a halál tükrében láttatta meg, a legnagyobb ösztönző az életre. és végre, Ady bűnbánata és Istenélménye, amely a maga nemében egyetlen egész irodalmunkban, nagyon komoly intelem arra, hogy bűnbánatunk ne legyen puszta frázis, Istenszerelmünk ne legyen illúzió és keresztyénségünk ne legyen élettelen dogma. Azt hiszem, hogy ennyi tanulság kevés magyar költő művéből sugárzik és ez természetes is, mert Ady a humánum mindeniráriyú átélésében az összes magyar költők közül a legelső. Tisztán esztétikai szempontból pedig nem szabad elfelejteni, hogy Ady költészete a teremtő fantázia és a magyar költői nyelv kifejezőereje szempontjából oly értékekkel gazdagította irodalmunkat, melyre akármelyik nagy európai irodalom büszke lehetne.” (139-140 II.) Mindenesetre merész és erős szavak ezek, és kiélezettségükben van valami kihívó, különösen érezhető pedig ez akkor, ha a megelőző fejtegetések után olvassuk e megállapításokat. Kétségtelen, Makkai is elismer súlyos hibákat Adyban, azonban tanulmánya folyamán annyi magyarázatot talál rájuk, hogy a végén szinte tisztára mosva áll előttünk a költő és a felelősség más tényezőkre hárul. Voltakép már züllött erkölcsi élete sem róható föl neki. Mit is tehet ő arról, hogy végzete a zsenialitás kegyetlen kiváltságával verte meg? A lángész legfőbb jegye ugyanis Makkai szerint a diszharmónia, hiszen: „a zseni lelkében az emberi élet örök, nagy mozgatói és tényezői találkoznak s azok az ellentétes hatalmak, melyeknek küzdelme a mindennapi ember életében végre is egy megalkuvással egyenlítődik ki, a zseniben sohasem jutnak elpihenéshez, csatájuk örök és ebben a harcban mindenik a maga egyoldalúságában éli ki magát . . . Hogy ezek az ellentétek miként férnek meg csak egy ideig is a zseni lelkében, az misztérium; de az világos, hogy a zseni sohasem a harmóniának, hanem a diszharmóniának végletes képe, lélek, de nem jellem, mert forrongó és lángoló lelkülete sohasem szilárdulhat és higgadhat jellemmé, a jellem pedig mindig a lelkületnek egy irányban való megszilárdulását és állandósulását jelenti. Lelki képe az emberélet egészének, ragyogó és sötét oldalával együtt, jó és rossz lehetőségeknek végletes szemléltetője, tükör, melyben látjuk az összes lehetőségeket, de amely épen ezért csak mint tükör jöhet ítélet alá.” (78-79 l.) Sajátságos, hogy Makkai a zseniket mentesíti az erkölcsi normák alól. Vagy igazak ezek vagy pedig nem. Ha igen, a lángeszű emberekre is kötelezők. Hogy bennük is eleven valóságokká válhatnak az örök erkölcsi törvények, azt a történet is bizonyítja. Hogy a magyar irodalom terén maradjunk, Pázmány, Zrínyi a költő, Arany János is csak voltak olyan zsenik, mint Ady, akaratuk erejével mégis csak harmóniába békítették a bennük is jelentkező diszharmonikus törekvéseket: erős jellemekké alakultak. Az igaz, hogy Makkai Adyn kívül csak egy zsenit ismer a magyar irodalomban : Petőfit, de meri-e tőle is megtagadni a jellemet ? Ady erkölcsi züllöttségét sem az magyarázza, hogy a zseni fénye ragyogott homlokán, hanem mert fegyelmezetlen volt, akaratereje megrokkant. Aki elfogulatlanul olvassa azt az életrajzot, melyet Ady Lajos írt bátyjáról, az okait is tisztán láthalja Ady Endre erkölcsi nevelése hiányos voltának. A másik – hogy úgy mondjuk – bűnbak a magyar élet, mely a hazafiat-lanság vádjának cáfolásában játszik nagy szerepet. Szó sincs róla, Makkai is elismeri, hogy vádjaiban véreivel szemben Ady nem egyszer volt igazságtalan és túlzó, de szerinte mindent megmagyaráz aggódó hazaszeretetének sajátos természete. Ady szemében a magyar már a múltban sem élte a maga igazi életét, csak tengődött. Hibásak ebben a magyarlélek ősi sajátságai, hibás ez a föld is, melyet hazánknak nevezünk. Igazában végzetes tévedés volt idejönnünk, mert azáltal „a keletről elszakadt magyar önmagától szakadt el; útatvesztve tévedt a népek és érdekek ütköző-pontjába, visszafelé elzáródott útja, a nyugattal szemben idegen maradt, se keleti, se nyugati felemás lelke elnyomorodott, a maga életét nem élhetve, másoknak késő és elmaradt utánzója lett, erőit szolgaként idegenek használták ki a maguk céljaira s azokkal együtt most ő is céltalanná lett, tehát nincs többé értelme és lehetősége az életének: kihull az Idő kegyetlen rostáján” (30-31. ll.). Ez természetes is, hisz „a magyar föld és élet sem a falu, sem a város miliőjében nem képes táplálni és nem akar tűrni nagyszabású, egyetemes horizontú emberi életet” (38. l.). Szemmel látható, hogy Makkai alapjukban igazaknak ismeri el Ady vádjait és ezért lényegben föl is menti őt. én azt hiszem, döntő fontosságú e kérdésben, milyen is az a tágabb horizontú élet, melynek magaslatáról Ady elitéli a nemzet egész életét és tisztán kell látnunk, minő volt az ő politikai hitvallása és hogy miben ismerte fel a társadalom feladatát, általában az emberi élet értelmét. Ady politikai felfogása már 1900-1903 közt kialakult a nagyváradi zsidó-szabadkőműves levegőben. Az Ady-Múzeum II. kötete közli Adynak ez időben a Nagyváradi Naplóba írt cikkeiből a jellemző részeket. Többek közt ezeket írja Ady: „Mi azt tartjuk és hirdetjük, hogy a mai társadalmi viszonyok tarthatatlanok. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy a magyar társadalom, amennyiben lehet ilyenről beszélni, kiskorú, műveletlen, babonás és beteg. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy a mai társadalomnak majdnem minden relációja igaztalan és veszedelmes. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy a mai magyar társadalomban a papi és világi fejedelmeké minden: babonás hagyományok rabszolgaságában tartják a polgárság millióit. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy a militarizmusnak, klerikalizmusnak s feudalizmusnak falait le kell rombolnunk, ha élni akarunk. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy avult hagyományok, szamár privilégiumok fölött győzni kell a munka érdemének s ha a csökönyös konzervatizmus, babona, önzés, felekezetieskedés, olcsó nemzetieskedés, korlátoltság élénkbe feküsznek, – hát keresztül kell rajtuk tiporni. …A leghatározottabban tiltakozunk ellene, hogy a kozmopolita címet lefoglaltassák a zsidókkal! Hohó! Ha a tudományos haladás, tisztult gondolkodás, modernné válásra törekvés és kultúra… kozmopolitaság a klerikális szemekben, akkor vagyunk itt még többen kozmopoliták! Nem vagyunk talán elegen, de ha az Idő és Sors ezt a kis országot fenn akarja tartani, ha van vele valami célja: leszünk még nagyon sokan. Mindenesetre pedig lesz köztünk elég zsidó is, mert ez a nemes és intelligens fajta egy országban sem segítette szebben és erősebben a haladást és kultúrára térést, mint a mi országunkban. …Ha valamikor csakugyan lesz ebből az országból valami, ezeknek a kozmopolitáknak köszönheti, nem pedig a sujtásos, félig ázsiában élő, a nyers hús és lótej daliás korán rágódó, zsidógyűlölő s frázisgyártó hazaffffyaknak. . . Mi… lépjünk elő avval, amiből nekünk több adódott, mint a klerikálisoknak, feudálisoknak, sőt mondjuk az ostoba és konok burzsoának is: az ésszel…. legelőször is a gyermeket vegyük el rossz ellenségeinktől, a szántszándékkal butitóktól. Kerítsük kezünk közé az embergyúró műhelyeket, az iskolákat. Akiben a világosság lelke él, kalapáccsal vagy anélkül, álljon elő és küzdjön a világosságért… értsék meg már jóhiszeműen opportunus barátaink, hogy kis nemzetnek még lélekzetet venni is radikálisan kell. … István király napján, jubiláló napján a magyar nációnak s az országnak, árva, sivár, csúnya őszi kép kietlenkedik előttünk. Fent Budapesten folyhat a parádé s egész országban víg lehet a munkaszünetes nap, ebben a parádéban és vígságban nincs egészség és igazság. István király országa szálljon magába, ha lehet s ha van még ereje, készítse a közeledő veszedelmek ellen. A processziók, a zsolozsmák, a fentmaradt jobb kéz, sőt Mária sem, kinek ezt az országot anno dacumal fölajánlották, nem tudnak bennünket megmenteni. Ide új hit, új erő és új munka kell! … A langymeleg liberalizmus nem tud sikeresen küzdeni a reakcióval. A liberális szövetkezetnek nem fog ez sikerülni. és akkor utolsó mentsvárnak megmarad a szociáldemokrácia. A magyar szociáldemokraták bámulatos politikai érettséggel és a nyugati példák ismeretével egészen közel vitték e nagy jövő kérdést a megoldáshoz…” Ilyen szellemű Adynak nagyváradi publicista működése. Ostorozza ugyan az elposhadt liberalizmust is, de az ország gyöngeségének, feloszlásának jeleit a nacionalizmusban, a vallásosságnak klerikálizmus néven csúfolt érvényesülésében látta. Ellenük fordult vak dühvel és frivolan szellemeskedő gyalázkodással. Jellemző, hogy sohasem volt szava az erkölcstelenség ellen, sőt az irodalmi erotikát az igazság palástjával igyekszik álcázni. E háttér ismerete okvetlenül szükséges Ady szóban forgó költeményeinek megértésére, különösen, ha egyelőre elfogadjuk Makkai álláspontját, aki Ady szocialista verseit rem tartja lelkéből lelkezetteknek. Különben velünk is megeshetik az, hogy a magunk hazafias érzését visszük át Adynak sokszor nagyon is általános értelmű szavaiba. Ady mint költő is politizál. Maga megvallotta a Galilei-körben tartott egyik beszédében: „igenis politikát csinálunk mindannyian, kik termettünk valamire, még szabad tudománnyal, filozófiával és művészettel is, sőt ezekkel talán leginkáb (Ady-muzeum, II. 160. l.). Főkép Jászi Oszkár szemével nézi a magyar világot és jórészt azt látja rossznak, ami jó bennünk, és azt jónak, ami métely a lelkünkben. Jósolgatta vesztünket, azonban megrokkanásunkat, ha nem is kizárólagosan, de mindenesetre döntő mértékben éppen azon eszmék ideiglenes győzelmének róhatjuk fel, melyekért ő lelkesedett. Ugyan mikép lehet ezt a hályogos szemű kritikust és vak prófétát Széchenyi társaságában emlegetni és azt állítani róla, hogy fölismerte bukásunk belső okait?! Sok hiba volt, kétségtelen, vezető osztályainkban, a sorsunkat intéző politikusokban, de hogy lehet a bírálatra hivatottnak tartani azt, aki – hogy csak pár példát hozzak fel – Károlyi Sándort, aki a szövetkezetek alapításával gazdasági függetlenségre akarta segíteni a falu népét, csak Kártevő Sándornak csúfolja, Tisza Istvánt fanatikusan gyűlöli, az államférfi ideálját pedig Jászi Oszkárban fedezi fel s kinek politikai barátjai a későbbi októbristák közül kerültek ki !? Ennek az Adynak vádjáról irja Makkai, hogy „egy föltétlenül arisztokrata lélek, egy magát igazi urnák érző, szinte királyi öntudata lélek vádja azok ellen, akik lélek szerint méltatlanok erre az uralomra, mert nem elég nagyszabású, nem elég tághorizontú és nem elég tehetséges lelkek ahhoz, hogy emberi módon tudjanak uralkodni és vezetni s érzéketlenek az élet szépségei és mélységei iránt.” (39., 40. ll.) Nem mondom, hogy Adyban teljesen elfajult az ősi vér. Van nem egy költeménye, melyekben ráocsudik igazi magyar természetére, de egészében végletesen egyoldalú az a védelem, mellyel Makkai a hazafiatlanság ellen mentegeti Adyt. Csak az elfogultság magyarázza meg azt a könnyedséget is, mellyel Makkai Ady szocialistasága felett napirendre tér. Azt állítja ugyanis, hogy a szocializmus idegen volt Ady lelkétől, hiszen az ő föltétlen individualizmusa gyökeres ellentéte a szocialista kollektivizmusnak. Az igaz, hogy a szocializmus végleges győzelme esetén Ady, ha tovább él, nem haladhatott volna sokáig együtt addigi fegyvertársaival; volt azonban Ady lelkületének egy alapsajátsága, mely elemi hatalommal vonta a szocialisták közé. érzi ezt Makkai is, midőn Adynak a szocialistákhoz való csatlakozását magyarázva ezeket irja: „Ott t. i. egy egyetemesebb, a világot betöltő gondolat, a szociális forradalom gondolata érlelődött és hánykódott, ott volt egy világhorizont, egy olyan jövendő látomása, amely Magyarországot az egész világ vajúdó válságába kapcsolta be.” (40. l.) Nem vizsgálom most azt, mennyire jellemzők e szavak magára Makkaira is ; most csak arra szeretnék rámutatni, hogy Makkai is megsejti azt, mily belső kapocs köti Ady lelkületét a szociáldemokráciához. útjuk később eltért volna, de kiindulópontjuk összeesett, mert ugyanaz a romboló forradalmi szellem fűtötte mindkettőjüket. érdekes volna részletesen vizsgálni Ady radikalizmusának lelki alapjait. Azt hiszem azonban, a pontosabb elemzés is igazolná azt a meggyőződésemet, hogy Ady forradalmisága magánéletében gyökeredzett. Hiába, az emberi lélek egységes, és aki az egyik téren nem ismer el korlátokat, a másik területen is féktelen szabadságra vágyik. Ady szerelmi élete már nagyváradi újságírókorában züllött volt és az idei szabadkőmíves, radikális környezetének tanítása már előkészített talajra lelt benne. Schöpflin is ilyesfélét állapít meg, midőn azt írja: „Lélektanilag Ady egész forradalmisága, egyáltalán egyéniségének minden nyilvánulása egy forrásból fakad: a korlá-okat nem tűrő, az egész lelket megrázó sóvárgásból az élet teljessége felé”. (Ady-múzeum, II., 57. l.) Persze, Schöpflin az élet teljességének bíborpalástját teríti a Vér és Arany szellemének megtestesítőjére! „Hogy torzul el minden ideál!” – mondhatjuk mi is a nemes Vargha Gyulával. Ady maga is azt hitte, hogy Nyugatnak európaibb, magasabb rendű életstílusa valósult meg benne és fejeződött ki költészetében. Mintha Makkai sem volna teljesen idegen e felfogástól, máskép nem panaszolná fel, hogy a „magyar puszta gúnyos, hideg szele visszafújta Nyugat illatát és nem fogadta el, ugyanakkor azonban örök gyökérszálakkal lefogta, magához pányvázta és nem engedte el hűtlennek mutatkozó fiát.” (13. l.) Hogy Nyugat illatát Adynak nemcsak politikai természetű, hanem magánvonatkozású érzéseit tükröző verseiből is kiérezte Makkai, azt kétségtelenné teszi azon költemények tartalma, melyek alapján Ady tragikumát fejtegeti a megelőző lapokon. Az egyéni életnek ezt a stílusát azonban nem tehette magáévá a magyar társadalom, s midőn glorikálva jelent meg a költészetben, joggal utasította vissza a nemzeti irodalom hagyományos, örök értékeit féltő kritika. „és megkezdődik a dacos, vad, önmagát tépő, hasztalan tusa a Magyar Ugarral.” (13. l.) Makkai maga is elismeri, hogy „Adynak azok a versei, amelyek ezt a magyar világot mutatják, amelybe ő a Nyugat lelkével érkezett, végtelenül keserűek és vadul lázadozók, sokszor éppen ezért túlzók és igaztalanok” (13. l.), de ez a vallomás csak arra való, hogy a hibák kimagyarázásánál újra csak igazolja Adyt és elmarasztalja a múlt évtizedek irodalmát. „Ady fölléptekor és működése idejében a magyar költészet halott volt, sivár pusztaság, meddő és kisajtolt rög, amelynek nem volt többé hitele, hitető ereje, szuggesztív hatalma, élettámasztó és életformáló lelke a nemzetre nézve …, a nagy nemzeti költők után egyrészt nem mutat fel többé teremtőerejű, elhatározó és döntő szuggesz-tiójú poétái egyéniséget, másrészt akiket felmutat, azok nem képesek a költészetnek egy nemzet életében mindig természetes és szükségszerű hivatását és szerepét betölteni, t. i. azt, hogy a kor előtt járjon a saját nemzedékével és ifjúságának zászlóvivője, de legalább is kifejezője legyen” (18., 19. II.). Bizonyos, van valami igazság e szavakban, de hogy mikép vegyül az bennük a torzítással, azt hosszadalmas volna fejtegetni; azonban, ha százszázalékban is állanának a vádak, akkor is végtelen merészség éppen Adyval kapcsolatban reklamálni az irodalomnak életformáló hivatását, akinek költészete általában a romlás, a rothadás szellemét árasztja az élet legtöbb vonatkozásában. Azt meg kereken tagadunk kell, hogy Ady „őszinte, élő-eleven képe és megtestesítője egy tényleg létező, szomorú, de szükségszerű magyar öntudatnak, a Kelet és Nyugat között meghasonlott, többé nem keleti és még mindig nem nyugati magyar meghasonlással teljes lelkének” (21. 1.).

Csanády György: Megállt az óra – Híd, 1927, 3. szám, 175-178 p.

Ugyanakkor, amikor Erdélyben, egyházlátogató körútján Marosvásárhelyen a Br. Kemény Zsigmond irodalmi társaság nevében dr. Antalffy Endre üdvözölte Makkai Sándor református püspököt, örömét és elismerését fejezve ki előtte »Magyar fa sorsa« című könyvének az erdélyi Szépmíves Céh kiadásában Erdélyben való megjelenése alkalmából, ugyanakkor a Budapesti Hírlap pünkösdi száma közölte Szász Károly vitaírását Makkai Sándor erdélyi püspöknek a vádlott Ady költészete védelmében »Magyar fa sorsa« címen írt tanulmánya ellen. Az írás, amely a konzervatív irodalom mívelőinek és közönségének körében visszhangos tetszést aratott, amelyet hivatalos irodalmunk reprezentánsai röpirat- és könyvalakban kiadni és terjeszteni, középiskolában és egyetemen tanítani elhatároztak, érdemes arra, hogy vele ezen a helyen foglalkozzunk. A vitairat azt állítja magáról, hogy ő Mekkai püspök Adyról írott könyvének bírálata, holott nem az, valami egyéb. Nem kritika, mert hiszen a kritikának mindenekelőtt tárgyilagosnak, a személyiségtől elvonatkoztatottnak, jóhiszeműnek, lojálisnak és komoly fegyverekkel vívónak, nyílt, határozott, következetes modorúnak kell lennie, márpedig e tizenégy újság-kolumnáre terjedő »kritikában« egymásután a következőket olvashatjuk: »De ő, (Makkai) mikor az Ady előtti harminc év nagylendületű irodalmi életéről (?), ennek az életnek értékéről és eredményeiről mit sem akar tudni, illetőleg cinikusan, gőgös lekicsinyléssel szól róla…« »A magyar költészetben két zseni tünt fel eddig: Petőfi és Ady – mondja Makkai lapidáris rövidséggel, ellenmondást nem tűrő (?) határozottsággal, úgy, hogy első olvasásra alig merünk hinni saját szemünknek, hogy ilyen valami érthetetlenséget ír le valaki, egy magyar ember, egy főpap, akinél elvégre sem az intelligenciát, sem az ép érzéket nem volna szabad kétségbevonni.« »Megértem – (mondja Makkai) -, ha azok, akik nemzetünk számára életrevaló, egészséges, új ifjúságot akarnak, Ady költészetét nem tartják kívánatos zenének az ifjúság felvonulásához az élet küzdőterére. Ebből a kijelentésből – írja Szász Károly – a contrario az következik, hogy Makkai, aki nagyon is kívánatosnak és nagyszerűnek tartja Ady költészetét, nem -tartozik azok közé, akik nemzetünk számára életrevaló, egészséges ifjúságot óhajtanak.« » … nem átallja (Makkai) kifogásolni »a történelem és irodalom egyoldalúan fehér kezelését«, ami – szerinte »két nagy veszélyt rejt magában: délibábos, irreális nemzeti érzést növel és az életharcban erőtlen erkölcsi szentimentálizmust táplál.« Vagyis Makkai a történelemnek és iro-dalomnak fehér kezelése mellett más színűt is követel. Ez a másik szín persze (?) – az egész köngvét átlengő szellemből, az úgynevezett egyetemes humánum folytonos, rajongó dicséretéből következtetve (?) – csak a vöröslehet.« »Mert a Horváth János szavai szerint is »egy léha erkölcsi felfogás salakjába* keveredett Ady Endréről nevezett bálványimádás szellemi járvánnyá szélesedett… Efféle lelki ragály egyáltalában nem ritka jelenség az emberiség történetének során, de sokszorosan fájdalmas és megrendítő, mikor áldozatául esik olyant a talentumos, képzett és sok szép tulajdonsággal s erénnyel ékes ember is, mint amilyen Makkai.« »úgy látszik, hogy kóros akarat-* gyengeség – mi Ady Endrének is jellemző főtulajdonsága volt – teszi képtelenné ez e ponton talán sajnálatraméltónak mondható Makkait arra, hogy ellenálljon az erkölcsi rút és gonosz kísértésének… a lelki ragály is, amilyennek tartjuk az adyzmust, csak azokat ra-gadja és rontja meg, akiknek lelke hajlamos reá.« »De ha egy olyan nagy tudású és írni kitűnően tudó, s tekintélyes hatalmi állásban lévő ember, mint Makkai ír meg ilyen könyvet: mindnyájunknak ebben az innenső táborban éreznünk kell a jelenség szomorúsága mellett igen nagy veszedelmességét is.« »Bizonyosan tudjuk, (?) hogy ez a szerencsétlen könyv nagy szakadékot támasztott Makkai és leghívebb emberei közt is, akiket az ő emberi, papi, családi erényei s baráti, vagy éppen szerető tanári emlékek fűznek hozzá.« »Mert ne felejtse el a magyar ifjúság, hogy hazánkat nem az ellenség fegyvere tette tönkre, hanem a saját fiai által terjesztett métely rontotta meg… a Makkai könyvében is folyton dicsített »humánum« egyetemességének hazug jelszavaival… S he Magyarország feltámadása mégsem következik el: ez a métely lesz az oka, amit sokan gonosz tudatossággal, sokan – köztük, hisszük, a szellemi ragálytól megtámadott Makkai is – talán nem gonosz indulattal terjesztenek.« Mi ez, ha nem sár? Ha nem az igaz fegyverekből, a meggyőződésből és lélegzetből kifogyott küzdő vak csapkodása? Szabad-e valakinek, akit a kritika kútfőjeként kellene tiszteljenek, ilyen harcmodorral játszani el a kritika hitelét. Milyen nobilis eszköze a dialektikának valakiről nem azt állítani, hogy kuka és bolond, hanem előzékenyen, de mindenesetre óvatosan azt mondani: »egy ember, akinél az intelligenciát és épérzéket kétségbevonni nem volna szabad. Micsoda ódivatú irodalmi arab etikett valakit taíentumosnak és nagy erényekkel ékeskedőnek bésátorozni, csak azért, hogy eztán már bátran az intelligenciáján kólinthassuk. Miféle logika az, amely a Makkai idézett szavaiból azt a következtetést préseli ki, miszerint Makkai nem óhajt nemzete számára egészséges ifjúságot? Vájjon vak volt-e az erdélyi református magyarság, hogy ilyen ember kezébe tette le gyermekei lelki nevelésének kérdését, amikor Makkait püspökévé válaszította? De adhat-e Makkai bármelyik könyvének bármelyik mondata is engedelmet a fenti feltevésre? Minő rabulisztika Makkai szavaiból, amelyek párt vagy felekezet szempontjain felül – de sohasem a fajta szempontjain kívül – az egyetemes humánumot hirdetik: a bolsevizmust olvasni rá a magyar Adyt magyarán kritizáló magyar püspök fejére. Micsodás etika az: erkölcsi gyászbeszédet tartani a külömben »olyan talentumos, nagy tudású és erényekkel ékes« Makkai felett? Milyen gladiátori kritika, amely még Makkai regényét, az »ördög szekerét« sem rest átkutatni, hogy kirántva belőle a »kóros akaratgyengeség« tengelyét, ezzel üsse le a nyilt, komoly és minden szenvedélytől, elfogultságtól mentes szavú prédikátort. Minő tekintély rombolás: látván, hogy Adynak ekkora, ilyen »tekintélyes hatalmi állásban levő«, mondhatnám polgárikig is habilitált védelmezője akadt, azt annál jobban kipellengérezni, mivelhogy az ilyennek meghurcolása minél elsőbbrangú érdek. Jaj, de mikor Makkai főbenjáró bűne, hogy éppen azt az Adytól visszafelé számított harminc esztendőt »sivatagozta le«, amelyen belül korántsem Arany János költői munkássága esik – mint ahogy azt Szász Károly kimutatja – (merthiszen az Ady fellépése csak az 1910-edik esztendővel számítható), hanem amelyen belül a többek között éppen a Szász Károly irodalmi működése ment végbe. * De menjünk beljebb ez írásben, mert ez itt még csak az epidermis. A kritika feltételezi a tárgy ismeretét. A kritizálandó objektumot nem elég a szánkba venni, meg is kell rágni, meg is kell emészteni, hogy belőle csont és hús, kalória és mozgás legyen. Szász Károly csak olvasta Adyt és Makkéit, de egyiküket is meg nem értette. Ezt meg is mondje őszintén vitaírásában, Ady »Fekete zongorá«-járól szólva: » … Makkai Sándor sem igen tudná kifejteni előttünk, hogy ennek és az Adyban halomszámra előforduló ilyen helynek mi is lehet voltaképpen ez értelme?« Egy példát erre nézve a sok közül: Mindazok, akik az Ady költészetét hasisálomnak minősítik, úgyszólván kivétel nélkül megbotlanak az »új vizeken járok« című Ady versben: »Hajtson szentlélek, vagy a korcsma gőze, én nem leszek a szürkék hegedőse.« és nyolc esztendővel ez Ady halála után, a Földessy, Dóczy, stb. tanulmányai után és a Szabó Dezső előadásai után Szász Károly ma még mindig így érti ezt a két sort: »… Ady, akinek mindegy volt, hogy a szentlélek hajtja-e vagy a korcsma gőze.« Hát ha igaz az, hogy ebben a két sorban Ady erre a mindegyre esküszik, akkor az is igaz, hogy Petőfi maga volt a destrukció, amikor azt kívánta: »Gombóc legyen ez ég S én benne töltelék.« Hát hiszi ezt valaki, aki már megpróbálta, hogy lehessen részegen alkotómunkát végezni? Még eddig legfeljebb Ady volt akkora és a lírától annyira mérgezett, hogy írni még részegen is tudott Hasonló erkölcsi felháborodást ébresztett Ady azzal a rosszhiszemű óhajtásával, hogy nekünk Mohács kell. »A magyar fa kiszáradását óhajtó Ady – írja Szász Károly (komolyan így írja) – szinte gyűlölettel eltelve a hazai föld iránt, kérdi magától, hogy mit keres ő a Tisza-parton?« Hát a tomboló, az átkozó harag, a gyűlölet határán vergődő szeretet, amellyel végzetesen, tehetetlenül és elszakad hátain lenúl szeretjük azt, aki pedig folyton megcsal, szégyenbe ejt, aki legszebb vágyainkat hagyja beváltatlanul, aki nem tud az ideálnak magunk festette alakjává tisztulni, magasztosulni: ez a harag, ez a keserűség és ez a gyűlölet nem mind szerelem-e? Mert Adynak – és ebben áll az óriási különbség – nem az anyja volt ez a föld, ez a fajta, mintahogy az volt például Aranynak, akinél szörnyű patolögia lett volna, ha a magyarságot az Ady módján szereti – hanem a szerelmese. Nem volt még magyar próféta, aki olyan őrjöngve rázta volna boldogtalan nemzetét, s aki ezzel az örök zokogással maga is úgy vele rázkódott volna, mint Ady Endre. Hiszen az Ady-tragédia ma már minden kicsitlátó előtt is tisztán áll: megváltó magános szándék, amelyet elsodort, magával sülyesztett a tömegtehetetlenség. S minél nagyobb és hősibb volt a szándék, annál mélyebbre maga alá. és ezt a megváltó szándékot, amelynek vesztéárt Isten már egyszer tetemrehívte ezt a nemzetet, amelynek vesztét, tehát a nemzetéét is, éppen a meg nem értők, az idején fel nem ismerők okozták, ezt a helottaiban is élő szándékot akarnák ugyanazok a sírásók még egyszer elföldelni – ó, mindegy, hogy vakság-e ez, vagy gazság: egyképpen bűn, s nekünk Mohács kell, hogy ettől megtisztuljunk. De menjünk tovább: lehet-e Ady istenességét csupán e vívódások, a tagadások idejéből mérni? Ebben a kérdésben nem az időbeli egymásután-e a döntő, hogy elébb megingott, mert megcsalódott, azután vergődött, vívott, azután tagadott s végül visszahullott Istenbe, mélyebben, mint más, mert szennyesebben és szomjasabban, messzibbről érkezve, mint más. Szabad-e – mintahogy azt Szász Károly teszi – összeválogatni a küzdelmek és tagadások idején gyónó Adyt, Adyból csak az akkori lázadót látni meg és ezt a pillanatnyi arcot az egész egyetemes és végleges Adyként mutatni fel: íme, az Antikrisztus? De vizsgáljuk bár Adyt, mint csupán a tagadás idejéből valót, nem tartozjünk-e észrevenni: ő úgy veszítette el útja elején az Istent, hogy nagyon kereste azt a különös szépséget, rendkívüli jóságot, tökéletes harmóniát, amit a gyermek a világba belesejt, de amit, sajnos, nem árul ingyen ez  a világ. Vajon nem az emberek építették-e össze mindazt a diszharmóniát, az egész csúf, rossz, kíméletlen, kegyetlen sárvilágot, amire Ady a zseni terheltségeivel: elefántiázisos lelkével, pókháló bőrével, megtágult szemével százszoros fájdalommal eszmélt, amikért végeredményében az Istent tette felelőssé, amik megváltoztatásáért magával az Istennel harcolt? S vajon nem azért járatta-e meg vele Isten a poklok mélyét, hogy trombita legyen, amely saját, sokban nem kisebb vétkeink nagy, őszinte, mély megbánását zengesse vissza? Vájjon nem küldetés volt-e az a sok testi gyalázat, példázni rajta a magunk közös gyalázatát, vájjon Ady élete nem nagyszerű példázata volt-e az isteni kegyelemnek, amely addig nem hagyta elesni az embert, amíg az hozzá vissza nem talált: „Már őt örökre megtaláltam, Egyek leszünk mi a halálban”; Ady küldetés volt, áldozat, elrothadó mag, melyből kinőtt az új idők kalásza. * Dehát mit tudnak erről mindazok, akik miatt ma harc áll itt, Istennek egy templomiján való dicsérete helyett. Közülük egyik se volt zseni, a vers lelkéig, a vátes ködén túl, az élet mélységébe közülük egyik is nem látott. Ők nem: ismerik a zseni természetrajzát, élettörvényeit, lélektanát, nem tudják, hogy a zseni életet termő betegség, égő áldozat, a faj képlete, a közösség kinövése, vak próféta, országtalan király; nem tudják, hogy a vers alkohol, tragikum, küldetés, életforma; ők nem tudják felmérni az Ady hivatását, életét… Ők nem küzdöttek és ők nem szenvedtek, sohasem sírtak és sohasem nyílott kerté a szívük. Egész életük olyan középszerű és programszerű, minden, ami ezen a földön és ebben az országban történt, olyan természetes és kellemes, az egész világ olyan célszerűen berendezett volt, hogy amikor ugyanezen a tájon, ugyanazon viszonyok között vergődő, lélekzet után kapkodó, delírizáló és szörnyű víziókról próféciáló magukfajtáját pillantották meg: rá sem ismertek, hogy az is ember. Egy óriási anakronizmus ők az új idők határán, egy darab múlt, amely akkor lenne tiszteletreméltó, ha nem kívánná visszia az elment idők bonvivant szerepeit és megmaradna csendes nagyapa fotográfiának. Ez az álláspont a hivatalos irodalom képviselőire sem szégyen, sem szerencsétlenség nem lenne. Fiút az apától, mindig volt tíz-húsz esztendő, ami elválasszon, ez természetes. De Adyt meg nem értvén azt mondani, hogy ő érthetetlen; mivel új, mivel rendkívüli, mivel zseni, azért nem magyar, azért erkölcstelen, azért istentelen; a vele való megbékülés jegyében őt lefokozni, összes kitüntetéseitől megfosztani, száműzni őt a magyar Pantheonból; a vita folyamán olyan dilemmák elé állítani a lelkek tömegét, mint hogy: vagy Ady – vagy Arany; vagy nemzetközi – vagy magyar; vagy polgári konzervatív – vagy radikális demokrata; vagy destruktív – vagy konstruktív; vagy református püspök – vagy katolikus akadémiai tag; vagy Makkai Sándor – vagy Ravasz László; vagy Krisztus – vagy Antikrisztus…: ó, ez már nem irodalmi vita többé, ez már bűn és bűnre szövetkezés a nemzet és az ifjúság élete, fejlődése ellen, ez a magyar jövendő félrevezetése, megrekesztése; ez hazafiatlanság, erkölcstelenség és vallástalanság: összege mindazon bűnöknek, amelyekkel ők Adyt vádolják. S jaj ennek a népnek, ha a jövendő ítélőszéke-nem őket ítéli el. * Mert az idő halad tovább, nálunk pedig megállt az óra.

Mutatvány az erdélyi ref. püspök sokat vitatott könyvének befejező lapjairól – 1927, VI., 9. szám

Igaz és nem is titkolom el, sőt mindenütt kimutattam, hogy Ady a magyar költő és a magyar faj sorsának elpanaszolásában sokszor és sokban vad, túlzottá keserű és igaztalan volt, hogy szociális felfogásában tévedett, de viszont kétségtelen, hogy Széchenyi óta és mellett leginkább tőle lehet tanulni kritikai hazaszeretetet, mely a nemzet sorsának és bajainak belső okait látja, fájlalja, mely a régi bűnök ellen öntudatos harcra késztet és önámítás nélkül, világosan hirdeti, hogy a nemzetnek, ha élni akar, a maga életét kell élnie, hogy egyetemes értékű emberi életet kell a maga módján termelnie s hogy saját vezetését csak saját legértékesebb szellemű és jellemű fiaira szabad bíznia. és én rendületlenül meg vagyok győződve afelől, hogy erre a kritikai szeretetre nemzete iránt soha nagyobb szüksége nem volt a magyarságnak, mint ma és jaj neki, ha frázisokért és görög-tűzért feláldozza ezt a megmentő és megtartó szeretetet. én volnék a legboldogabb, ha a magyar ifjúság Ady tragikus látását „az eltévedt lovasról” megcáfolná és bebizonyítaná, hogy a magyarságnak meg van az elvitathatatlan, mert pótolhatatlan polgárjoga Európa művelt népei között és az emberiség nagy közösségében. De ehhez az első lépés éppen az Ady által hirdetett tragikum ismerete, öntudatos feldolgozása a lelkekben és az így megedzett életakarat diadalravívése. és egyéni szempontból, bár kétségtelenül rá kellett mutatnom Ady költészetében az önmagát romboló, beteg lázadozásra és démoni kitörésekre, melyek mellett ott vannak az örök emberi szépségek is, kétségtelen, hogy e diszharmonikus lélek küzdelmei rendkívül tanulságos kópét adják saját lelkünk rejtett mélységeinek és kritikai állásfoglalásra ösztönöznek saját bűneink ellen. A kórkép, amely korkép is, annyi vádat foglal magában társadalmunk ellen, hogy egy öntudatos ifjúság életharcára a legnagyobb ösztönzésekkel teljes. Az pedig vitathatatlan, hogy az a költő, aki a nemzetet és az egyént a halál tükrében láttatta meg: a legnagyobb ösztönző az életre. és végre, Ady bűnbánata és Istenélménye, amely a maga nemében egyetlen egész irodalmunkban, nagyon komoly intelem arra, hogy bűnbánatunk ne legyen puszta templomi frázis, Istenszerelmünk ne legyen illúzió és keresztyénségünk ne legyen élettelen dogma. Azt hiszem, hogy ennyi tanulság kevés magyar költő művéből sugárzik és ez természetes is, mert Ady a humánum mindenirányú átélésében az összes magyar költőik közül a legelső. Tisztán esztétikai szempontból pedig nem szabad elfelejteni, hogy Ady költészete a teremtő fantázia és a magyar költői nyelv kifejezőé re je szempontjából olyan értékekkel gazdagította irodalmunkat, melyre akármelyik nagy európai irodalom büszke lehetne. (Kolozsvár)

Benedek Marcell: Magyar fa sorsa – Századunk II. 1927/4., 232-234 p.

Talán jobb volna a könyv és szerzője érdekéiben, ha nem írnék róla. Rosszhiszemű ellenfeleinek (és vannak ilyen ellenfelei) könnyű és kényelmes támadófelület lesz az a puszta tény, hogy csekély személyem mellette foglal állást ennek a folyóiratnak hasábjain. Mert rólunk sohasem fogják elhinni, hogy tisztán iá művészt, a teremtő magyar lángelmét látjuk, szeretjük és védjük Adyban, s hogy nem politikai s egyéb alantas szempontokból örülünk, amikor Erdély református püspöke fölemeli szavát a „vádlott Ady” mellett. Mégis, nem törődvén a rosszhiszemű ékkel s az örök elbolondítottakkal (akik nem látnak és nem hallanak) – a hívek és a jóhiszemű ellenfelek kedvéért érdemes és kell írni erről a könyvről. örvendjenek a hívek és hulljon le a hályog a jóhiszemű ellenfelek szeméről. Van, íme, egy férfi, akit már állásánál fogva is bajos destruktív tendenciákkal (megvádolni; aki könyvében is ellene fordul annak, amit destrukciónak szokás nevezni – s aki mégis apológiát ír Ady költészete mellett, a „quod juventutem corrumpieret” vád ellen. A könyv cselekedet-jelentőségét fokozza, hogy egyenesen az érett, intelligens ifjúság kedvéért íródott. A politikai jelszavakkal megzavart magyar ifjúság kivánságára; feleletül mindazokra a kérdésekre, amelyek Adyval kapcsolatban zaklatják ezt az ifjúságot. Az ifjúság olvassa és szereti Adyt: ezt a tényt keservesen panaszolják nap-nap után a legújabb Ady-háborúság Ady-ellenes közkatonái, akiknek szorgalmasan írogatott és közreadott cikkeiből az is kiderül, ho>gy ok viszont nagyjában olvasatlanul ítélik meg és el a költőt. Az ifjúság olvassa és szereti Adyt, s nem az Ady-versek, de az ellenük mennydörgő kisebb-nagyobb hivatalos tekintélyek okozzák lelki zavarát: nem tudja, nem vét-e magyarsága, hazája, Istene ellen, nem tévelyedik-e erkölcsi mocsárba, amikor Adyban gyönyörködik. Az Ady mellett eddig felvonult irodalom „személyi okokból” nem nyugtathatja meg, talán még növelheti a kételyeit; hiszen mindenki gyanús, aki Adyért szól. Most Makkai püspök az, aki egyenesen a legtöbbet támadott pontokat választja ki, a legégetőbb kérdésekre ad választ a maga súlyos szavával. Makkai püspök művész is, sőt kiváló művész, jogosultabb magyarázója a művészi alkotásnak a professzor-kritikusoknál; de azért itt püspök voltát is hangsúlyozni kell. Más könyvet írt volna Adyról, ha csak a művész-műértőt szólaltatja meg magában; ebben a könyvben a művész-iműértő csak segítője a püspöknek: a tekintélynek, aki művészeten kívülálló kérdésekkel is kénytelen foglalkozni, ezekre a területekre is követnie kell a vádlókat. Dicsősége, hogy itt is a művészi megértés fegyvereivel tud harcolni, s végeredményben ezek a fegyverek segítik a célhoz: Ady igazolásához az erkölcs, a vallás, a hazafiasság szempontjából. Az erkölcs kérdésénél végez azzal a naiv (ha nem rosszhiszemű) érveléssel, amely Adyt, az embert oly furcsa módon keveri össze a költővel. Hiszen igaz, (még igazabb, mint az összekeverők hiszik), hogy ember és költő: egy. De azért a legenyhébb szóval élve is furcsa felfogása ennek az egységnek: összetéveszteni az ember kívülről látott, soha meg nem értett magáncselekedeteinek erkölcsi jelentőségét a mű erkölcsi jelentőségével, s mindakettőt egy tanítómese vagy erkölcsi-prédikációéval. Makkai kénytelen a naivak és a rosszhiszeműek számára a maga tekintélyének erejével hangsúlyozni azt az elemi igazságot, hogy Ady élete nem követendő példa – átlagembernek egyáltalán bajos a zsenit utánozni, akár életében, akár műveiben; a zseni meg éppen nem fog más zseni után indulni. Költészete sem erkölcsi példatár: így cselekedjetek, így szeressetek, így gyűlöljetek, – hanem erkölcsi érték, mert gondolkozásra, magunk megismeréséire, problémáink elmélyítésére, komoly átélésére kényszerít. Hogy Ady vallásos költő, azt is megírtuk már egynéhányszor, nem is gondolva, hogy valami különös és meglepő felfedezést tettünk. De falra borsóthányó, Dunába vizethordó munkánkban nagy segítség a püspök, könyvéinek legnagyobb felhördülést keltő tételével: hogy a nála kevesebbet jelentő Balassi óta Ady az egyetlen igiazán vallásos magyar költő. Mert Makkai az egyéni bűntudat megnyilatkozásában és a bűntudatos ember Istenhez menekülésében látja az igazi vallásos költészet lényegét: s ez a meghatározás csakugyan kirekeszt a vallásos költők sorából imindenkit, Balassi és Ady kivételével. A hazafiasság kérdésében a püspök is meglátja és megmutatja a Széchenyi-féle, tragikus magyarságot, a Kassandra-jóslatokat az idegen érdekekért elpusztuló, maga életét élni nem tudó magyarságról. Kimondja, hogy az a pusztulás, amelyet Ady jósolt, el is következett – rajtunk áll, hogy ez a végső pusztulás ne legyein; hogy végre, romokban és szétszakadva is, a magunk életét tudjuk és merjük élni. Más területein is (szerelem, pénz, stb.) végigvezet Ady lírájának; mindenütt a támadási felületeket keresi, s mindenütt magának a költőnek megszólaltatásával, az idézett versek vagy sorok őszinte és megértő magyarázatával veri visszia a támadásokat. Nagy dolog ez azért, mert sok támadó nem ismeri ezeket a verseket, ezeket a sorokat. Az Ady-háborúság jelentékeny része szégyenletes sötétségben folyó dulakodás. A világosságot sokfelé csak Makkai citátumai fogják elvinni. (Mindenüvé még ezek sem: igen tekintélyes urak vonták bele Makkai könyvét az Ady-vitába anélkül, hogy ezt a száznegyven oldalas könyvet elolvasták volna… Ady köteteiről merni is beszélve.) Az Ady-ismerőnek már tárgyánál és céljánál fogva sem mondhat sok újat Makkai könyve – bár részlet-magyarázataiban élvezettel bukkanunk rá a megértő művészlélek egy-egy finom megfigyelésére. A mi sajátos viszonyaink közt azonban nagy szükség volt arra az Ady-könyvre, amelyet Makikai püspök írt, s amelynek célját és eredményeit maga foglalja össze legjobban a könyv befejező szavaiban: „Szeretném… ha tanulmányom az Ady-kérdést kiemelhette volna abból a helytelen megvilágításból, amely úgy fogalmazta azt meg, hogy lehet-e Ady a magyar ifjúság követendő mintaképe? Hiszen világos, hogy nem lehet, nem is akart az lenni és nem is volt az soha. De tragikus életében és költészetében a magyar lélek olyan válságai, bűnei és szépségei nyiladoztak ki, amelyek együttvéve hatalmas életformáló tanulsággá tömörödhetnek egy öntudatos nemzedék lelkében. Ezt a tanulságot elzárni ia jövendő elől senkinek nincs joga, de senkinek nincs hatalma se, mert ez a tanulság azért küldetett, hogy hasson és neveljen. Biztos, hogy Ady felületes, vagy könnyelmű ismerete, egyoldalú hangoztatása, vagy egyoldalú agyonverése ártalmasak, .mint minden visszaélés a valósággal és igazsággal. A komoly és tiszta szándékú megismerés azonban itt is áldott, mint maga a valóság és igazság. A magyar nemzetnek, a magyar kultúrának, a magyar közéletnek, a magyar ifjúságnak a valóság és igazság szeretetére, tiszteletére és követésére van egyedül szüksége, hogy végre megszűnjék „Mesebeli János” lenni, tragikus naivja a délibáboknak és végre önmaga lehessen. Lehet, hogy nevelői oldalról az a vád fog érni, hogy túlságosan bízom az ifjúság megértő- és ítélőképességében. Természetesen arra az érettebb ifjúságra gondoltam, amelyik már irodalmat tanul s a főiskolákon dolgozik. Ezekre nézve igenis, nagy és határozott bizalmam van. örvendek, hogy kimondhatom: bízom a magyar ifjúság intelligenciájában és bízom a szívében. Az élet másként bánt és bánik velük, mint a mi nemzedékünkkel és az előttünk jártakkal. Nagyobb a terhük, nagyobb a felelősségük, keményebb a sorsuk. Kell tehát, hogy erősebb és férfiasabb legyen a lelkük. és kell, hogy szebb és gyümölcsözőbb legyen a jövőjük. Teljes bizalommal helyezem iazért mondanivalómat az ifjúság szívére, mert a bennük való bizalmam titka ez: bízom Istenben.” Már csak bocsássa meg és viselje el valahogy Makkai püspök, ha azonosítom magamat ezekkel a sorokkal.

Csanády György: Patroklos körül – Híd, 1927, 2. szám, 75-78 p.

„Egy egy szitok, szépszó, üvőltés Jön messziről még még utánam Zugó fülemíg alig ér el Mérföldeket lép lép a lábam én kífeté megyek…” (Ady) A debreceni kopjafa körül folyik hát ismét a per. Magyar per, magyar szitok és magyar üvöltés: magyar békejobb, melynek nyomán megint csak magyar sebből és magyar vér folyik az eldöntetlen magyar igazságért. öregbirák beismerő nagy vallomásra újból meg újból Adyt idézik. S a halhatatlan holt, a néma vádlott eljő, s odaáll – most már szelíden türelmesen -: ítéljetek! és perbe fog a vádló méltóságosan és kenetteljesen és visszamarnak a védők habzó szájjal és botránkoznak az esküdtek és legalább bólongatnak az íródiákok és a birák sietnek csatlakozó véleményüket belelörülni az elnök tekintélyének palástjába. és a publikum, a meghívott és belépőjegyes publikum tapsikál egy-egy sikerült tósztra … ó ez így volt már tavalyelőtt, tiz és száz éve és mindörökké. S a vádlott ? Bizony a vita hevében őróla rendjén megfeledkeztek. Körülötte felvert por, feltépett hantok, felszakadt sebek: egy-egy szitok, szépszó, üvöltés . . . Egyedül marad, mint egyedül állt hajdan. és az igazság kongó csarnokából indul szelíden, türelmesen, megy vissza a kerepesi váróterembe. – Ismét korán jöttem – suttogja néma szájjal. * Néha-néha besurran loppal a Törvényházba a Magyar Ifjúság is. és hallja, hogy rá hivatkoznak a nagyok, a tekintélyesek, a minden kétséget kizáróak. és fülébe loccsan egy-egy jeges mondat: „Ady, az ifjúság megfertőzője… Ady Endre, az esztétikai, politikai és etikai destrukció költője – … Ami volt Károlyi Mihály, Kunfi, Jászi Oszkár a politikában, az volt Ady Endre az irodalomban… Adyt ünnepelték a románok és a forradalmárok… A mai „keresztény magyar” fiatalság közt is vannak eltévelyedett befolyásoltak…” és néha úgy érzi, mintha az egész per nem is az Ady, hanem a magyar jövendő kérdése lenne és az engesztelhetetlen, könyörtelen múlt vigyázna a rab jövendő börtönküszöbén. Hogy fel kellene kiáltania: elég volt az irodalmi, politikai hiu labdázásból, nem arról van szó: mi a véleménye Péternek, Pálnak, hanem arról: mit higgyek én, kinek higgyek én, merre induljak én, mikor én vagyok a magyar jövendő ?! Pedig a vita tulajdonképpen ezen a címen indult meg és ebben a momentumban nyert volna létjogosultságot. A Soli deo gloria, református diákszövetség tagjai hallották külömb s külömb tekintélyek Adyról tett nyilatkozatait, amelyek a maguk homlokegyenest való ellentettségük következtében kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy az ifjúságnak ne csak az irodalmi és esztétikai Adyról, de a nemzet-politikai és szociálpolitikai Adyról való fogalmait is megzavarják. Kétségei közt így fordult a szövetség azután Makkai Sándor erdélyi püspökhöz, aki nagyon komolyan mértékre tette a kérdést és a felelősség teljes tudatában válaszolta is meg – mint ez ismeretes – „Magyar fa sorsa” című könyvében. Mialatt a könyv készült, megjelent, azalatt a néhány hónap alatt szélesedett el a vita Berzeviczy Albertnek a Kisfaludy-Társaság február 8-iki ülésén elhangzott beszéde nyomán, melyet a kettészakadt magyar irodalomról tartott. Nem ok nélkül mutatok itt rá a vita történeti kifejlésére, láttatni kívánom ebben, hogy a vitának két sarokpontja volt: az egyik amikor az ifjúság kétségei kopogtattak Makkai Sándor ajtaján, a másik amikor a püspök megjelent válaszolni az ifjúságnak. Ez a két esemény nem Magyarországon, hanem az ország és Erdély közötti úton játszódott le, s ami azonközben itt Magyarországon történt, az az Ady-kérdés lényegét nem érinti, annak megoldására semmi jelentőséggel nem bir. Ez itt egy kis helyiérdekű cselharc, apró csete-paté volt, ám az igazi ütközet ettől távolabb s komolyabban dőlt el. Az ütközet nem a konstruktív, keresztény, nemzeti közvéleményben, hanem a minden magyar jelzőtől mentes magyar ifjúság lelkében dőlt el, végleg is eloszlatva, ott ahol ilyenek még fennállottak, a kétségeket. Ennek az ifjúságnak ma még alig van szava, megnyilatkozási alkalma, cselekvési területe és ezért azok előtt, akik a napi sajtóban figyelték a harc esélyeit, az a benyomás erősödött meg, hogy a harcban a konzervatívok győztek. Hogy itt a tósztok ismét megerősítették az ország konstrukciójának csonka, de jól bevált pilléreit, hogy a viseltes fringiák ismét elhárítottak egy darabocska szellemi forradalmat és az irodalom kettészakadt cipőmadzagjára nobilis kezek megint illesztettek egy előkelő csomócskát. Nem ez történt. Ami igy történt, az csak itt a határban történt, de tul azon történt valami egészen más. úgy történt, hogy mialatt az Ady által, tehát az idők által vágott irodalmi seb gennyedt-gennyedt, azalatt már generációk nőttek fel az Ady-hagyomány örökségében a magyar irodalom és a magyar élet korhadt fájának törzsökén. árnyékban s nehezen nőttek, mert odafenn az öreg lombok eltakarták előlük a napfényt, elfogták előlük a világosság és szabadlevegő örömét, nehezen nőttek, mert forradalmak viharzottak átal az erdőn s utána annak, aki túlélte illett ugy helyremozdulni, hogy semmi tanúsága, semmi tanulsága ki ne lássék rajta az elment időknek. Az Ady-revizió elkésett. Az a tény, hogy egy olyan könyvet írhatott valaki, mint aminőt Makkai írt: bizonyság arra, hogy Ady minden szépségének, minden döbbenetességének, minden igazának és minden kálváriájának lángjai már bennünk égnek. Az Ady revízió elkésett. Ady zokogása, vérehullása, küzdelme, bukása és diadala bennünk már friss malter, amely a szűk és látható határokon tul építi már az uj, a tágas, a tisztább és jobb magyar jövendőt. Az Ady revízió elkésett. A magyar irodalom sebe már össze van forrva az Ady vére által. Magyar irodalom ma csak egy van és mindaz az „irodalom”, amely távol érzi magát az Ady által megtermékenyített irodalomtól, amely szakadékot lát a magyar irodalomban, mindaz az irodalom ma már hervadt lomb, nem irodalom, vagy nem magyar. Az Ady revizió elkésett. Felnőtt egy magyar ifjúság, amely magáénak, jóra tanítójának, jövőre való útmutatójának meri vallani Adyt, anélkül, hogy az ő szomorú testi életét például kivánná, anélkül, hogy a destruktívitás, az ellenséggel való cimborálás, az istentelenség, hazafiatlanság és erkölcstelenség gyanújának árnyéka is hullhatna rá, anélkül, hogy nemzeti hagyományait megtagadná, hogy Petőfit, Vörösmartyt, Aranyt becsülni és szeretni ne tudná. Felnőtt egy magyar ifjúság, amely tudva tudja a múlt hibáit és azokon segíteni akar, amely apái elkártyázott örökségét munka árán akarja visszaváltani, amely igenis megtagadja múltjában azt, amire csak orcapirulással lehet emlékezni, amely nem a bajok és bűnök szégyenlése, eltakarása, hanem azok teljes és elfogulatlan ismerete révén akar egészséges lenni. Felnőtt egy magyar ifjúság, amelynek hivatása, hogy ne hagyja nemzetét ismét azon az úton, ismét a vallási türelmetlenség, ismét az osztálygyülölet, ismét a tehetségtelenség és a tehetetlenség útján, de most azután teljesen és jóvátehetetlenül a megsemmisülésbe zuhanni alá. Felnőtt egy magyar ifjúság, amelynek sorsa, hogy ő legyen terhes ennek a népnek minden elkövetett és elkövetendő vétkeiért, hogy ő legyen felelős minden rábízott, megmentett értékért és minden elvetendő magért. Felnőtt egy ifjúság, amelynek sorsa, hogy ő legyen a jövendő magyar középosztály. Ennek az ifjúságnak pedig joga van azt kérdezni, hogy ha a világ minden népének nyitva áll áz út a haladásra, s ha a magyarság még mai viszonyai közölt is előre tud menni gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, tudományos és technikai téren: miért éppen a legszuverénebb területen, az egyetlenen, melyre a trianoniak lába nem léphet, mindenekelőtt azon a területen, amelyen a legnagyszerűbb, a legversenyverőbb értékeket tudtuk mindenkor termelni, azon a területen, amelyen egy társadalom tagjai a legszélesebb emberi közösségben találkoznak és amelynek szántó-vető szerszámai, a sajtó és az iskola a legnagyobb befolyást biztosítják az egy közösségben élők lelki alakításában: miért éppen csak ez a terület, miért éppen csak az irodalom maradjon drótakadályos, drót-keritéses, friss erőktől felszántatlan, uj eszméktől bevetetlen, gyomverte, kiégett ugar? S ha így beszélek appellálok arra, aki beszélni megtanított: Minden mondottakban Erdélyre hivatkozom. Erdélyre, melynek irodalma a múltéhoz képest nem láttat szakadást, amelynek irodalma egyenes folytatása Adynak és mégis csupa erő, csupa egészség, építés. Mert Makkai s az egész Erdély nem is tudta soha, hogy Ady destrukció. Mert ő maga örökké egészség volt. Erdélyre hivatkozom. Amelynek cseppnyi Székelyudvarhely városkájában egy Szabó Dezső már 1910-ben tanította az Ady-irodalmat, ahol tehát már ezelőtt tengernyi hosszú tizenhét esztendővel elintéződött az Ady-revízió, s ahol ma egy püspök maga szól a kiközösített költő mellett. Erdélyre hivatkozom, vallás és gondolatszabadság, jobbágyfelszabadítás és nemzetiségi béke földjére, melynek hagyományt és fajtisztaságot minden másnál jobban megőrző rögeiből mégis mindenkor könnyen és dúsan nyilt ki a haladás virága, melynek népe és társadalma a sovinizmus legmélyebb pontján is állandóan látta a humánum teljes horizontját, melynek népét a legvéresebb időkben s örökké véres életében is gyermeki erkölcsök bölcsője rengethette, melynek népe határtalan természeti életében, természet-látásában és értésében, természettel való együttlélekzésében Istenhez pogányul is közelebb volt, mint Mózes az égő csipkebokorhoz. Erdélyre hivatkozom, amikor azt mondom: nem véletlen, hogy az Ady-per egész folyamán, tegnap és ma még eddig csak két ember volt illetékes az Ady-kérdéshez nyúlni: Szabó Dezső és Makkai Sándor és erdélyi volt mind a kettő. Még eddig csak nekik volt joguk Adyhoz nyúlni, mert művész, pap, tanító, sokat szenvedett és magyar legyen az egy személyben, aki ebben a perben bíró lenni mer. Ez a két ember pedig, külömbözzenek bár életformában, hivatásban, sok minden másban: tökéletes egyértelműséggel ítélte meg azokat, akik Adyt elítélték, Adyt egyforma bizonyossággal és bátorsággal, egyformán látó és örvendő szemekkel látta és tudta láttatni másokkal is. Hozzájuk szólok hát, mondván: – Ma még lehet, hogy kevesen vagyunk, de elegen vagyunk, mert igazságunk bizonyos, célunk világos, szándékunk tiszta, erőnk Istentől s a magyar jövendőhöz nem más, mi vagyunk a híd.

Magyar fa sorsa – Kiadta a Soli Deo Glória

Makkai Sándor nagyon érezheti, mennyire légüres térben kiáltanak ma az igazság magyar agitátorai, mennyire elzárja az ifjúságot a hivatalosan helytelenül értelmezett idealizmus a kritikai öntudattól s mennyire harcolniuk kellene az új magyaroknak a hazugság és kétszínűség társadalmi és pedagógiai rendszere ellen, mert Adyn s a vele kapcsolatos kérdéseken át, féltő szeretettel, nyíltan és óvatosan, minden délibábosságtól és elfogultságtól távolra, egy új, nemes reálizmushoz, bátor európai-magyar öntudathoz akarja vezetni olvasóit s elsősorban azokat, akik az Ady-kérdés tisztázására felkérték, a diákokat. új könyve a vádlott Ady költészetéről szól: magasrendű, gyakorlati célzatú esztétikai agitáció, amely abban a megállapításban csúcsosodik ki, hogy az ifjúságnak pusztán pedagógiai szempontból is meg kell ismernie Adyt, aki „a humánum mindenirányú átélésében az összes magyar költők közül a legelső” s az övéhez hasonló tömegű tanulság „kevés magyar költő művéből sugárzik”. Figyelemreméltó megállapítás ez, bárki meri kimondani először Ady egész költészetére vonatkozólag. Ha pedig egy református püspök kilencíves tanulmányt szán a bizonyítására, vállalkozása tiszteletet érdemelne még akkor is, ha érvei nem tartalmaznának többet az Ady-kutatások közismert eredményeinél. Makkai műve azonban túlnő e viszonylagos értéken s önmagában is kimagasló alkotása az Ady-irodalomnak. Csaknem mindenütt új szempontokat talál a vitás kérdések megvilágítására s részletvizsgálatait meggyőző egységbe tudja olvasztani. Nem kerüli ki a legkényesebb problémákat sem s végig megóvja azt a hitünket, hogy mindenről őszintén, fönntartás nélkül nyilatkozik. éles, biztos vonásokkal jellemzi Ady korát, édes-tudatlan szendergését a művészeti és társadalmi átalakulás forrólázának idején, föltárja Ady mélységesen magyar gyökereit, proletárverseiben is észrevéve az egyetemes igazságot, szétbontja Ady szerelmi lírájának összetevőit, össztönéletét, démoni elemeit, arisztokratizmusát, szimbolizmusát, kétségbeesett életigenlését, mely a halálon át Istenhez vezette… s Ady a könyv végén nemcsak mint nagy magyar író, hanem mint az egyetlen vallásos magyar költő áll előttünk. Fejtegetése és bizonyításmódja oly egyszerű és annyira a magyar szellem realizmusán épülő, hogy főként a könyv rendeltetésére gondolva eszünkbe sem jut kifogásolni apró hiányosságait. Világos, színes mondatai néhol kissé szétfolynak s általában előadás-szerűen-szónokiasak, de azok is akarnak lenni: a hang a közvetlenül elbeszélő lelkes objektivitás melegét sugározza s a túláradt mondatok mindig tele vannak termékenyítő iszappal és dús aranyszemekkel, mint Erdély kincses patakjai. Ez a könyv Erdélyből jön: mily jó, hogy ma a határon túl is van magyar kultúra! Itthon aligha írhatták volna meg az ifjúságnak ezt a nemes és tiszta tanulmányt, melyből egyformán hiányzik a rajongás kellemetlen öndícsérete és önigazolása s a konzervativizmus vad és dacos óvatossági politikája. Politikája, igen, sőt részben csak oktalanul rákényszerített politikája: mert ma már a konzervatív magyar társadalom sem annyira Adyból, mint az Ady-ügyből csinál politikát. S most Erdély könyvével éppen a konzervatív magyarság jutott, távlatból s nem modern helyről, meggyőző Ady-magyarázathoz, amelynek mellékesen egyik nagy értéke az, hogy megmutatta: hogyan kell szellemi téren találkoznia a jövő érdekében a magyar konzervativizmusnak és magyar modernségnek..

Ady és a Soli Deo Glória Szövetség – Magyar Kultúra, 1927, 12. szám, 564-568 p.

Hetek óta ismét Ady Endre nevétől hangos a magyar irodalom. Felvonulnak Ady bámulói és megszólalnak a boldogtalan költő gáncsolói. A legújabb Ady-tornára egy könyv adott okot, amelynek címe: Magyar fa sorsa „A vádlott Ady költészete” alcímmel, szerzője Makkai Sándor, az erdélyrészi reformátusok főpredikátora, kiadója pedig a Soli Deo Glória Szövetség. A könyv azért keltett olyan nagy feltűnést, mert százszázalékban védelmébe veszi Adyt és költészetét az összes vádakkal szemben s ezt a védelmet kétségtelenül tekintélyesebbé teszi az, hogy a könyv szerzője és a védelem képviselője a protestánsok egyik vezető embere, terjesztője és finanszírozója pedig egy vallásos irányú kálvinista ifjúsági egyesület. Hogy a nagy vitába beleszólhassunk, ismernünk kell a szerzőt és a kiadót is, mert a könyv támadói az irodalmi és esztétikai kifogásokon kívül azt is nehezményezik, hogy egy protestáns vezető ember és egy protestáns ifjúsági egyesület vállalkozott arra a nem éppen dicsőséges szerepre, hogy Adyt dicsőítse az ifjúság szeretetébe ajánlja és a magyar irodalom régi nagyságai elé helyezze. Makkai Sándor, az erdélyi kálvinisták feje aránylag fiatal ember. Körülbelül két évvel ezelőtt (került az erdélyi kálvinista felekezetűek élére, szokatlanul fiatalon. Elődje mellett a tilkári teendőket látta el s az irodalmi világban sem volt egészen ismeretlen a neve. Mint főiskolai hallgató verselgetett s pár évvel ezelőtt jelent meg egy regénye ördögszekér címmel. Ez a könyv is sokat beszéltetett magáról. Igen sokan kifogásolták, hogy egy vezető állásban levő protestáns prédikátor olyan tárgyat dolgozott fel történelmi regénnyé, mint amilyen az ördögszekér témája. A regény hősnője ugyanis Báthory Anna, korának ez a fajtalan és rettegett alakja, aki még attól sem rettent vissza, hogy bátyjával, a részeges Gábor fejedelemmel fajtalankodjék. A baj nem a regény alakjának megelevenítése miatt volt, hanem azért, mert Makkai többször és több helyen kijelentette, hogy a romlott nő romlott egyénisége szinte követelő erővel kényszerítette, hogy foglalkozzék vele s ezért nem is eléggé objektív szerzőiséggel írta meg a regényt. Azoknak, akik akkor fejüket csóválták a főpredikátori hivatal titkárjának ilyen regénye miatt, még kínosabb meglepetés volt ez az Adyt dicsőítő, sőt magasztaló könyv, annál is inkább, mert egy egyedül Isten dicsőségét hirdető vállalat adta ki. A könyvkiadó Soli Deo Glória Szövetség Budapesten székel és szervezetébe tömöríti mindazokat a főiskolai diákokat, akik „a református keresztyénség gyakorlati életprogrammja szerint élnek és a kálvinizmusnak, mint világnézetnek a diadaláért dolgoznak”. Ez a szövetség adja ki az egyetlen református diákújságot is, kiadványai között szerepel még több szépirodalmi munka és a Magyar fa sorsa szerzőjének egy más munkája is, amelynek címe öntudatos kálvinizmus. Hogy éppen ez a szövetség vállalkozott arra, hogy soli Deo glória jelszava helyett a soli Ady glória elvet hirdesse, nagy visszatetszést szült nemcsak az irodalmárok között, hanem a protestánsok soraiban is. Legelőször Hegedűs Lóránt foglalkozott Makkai könyvével, még pedig úgy, hogy ujjongva fogadta. Hegedűs Lóránt, aki a pénzügytantól az evangélium magyarázatig, az irodalomtól modern „hegyibeszédek” tartásáig mindenhez érteni akar, Makkai könyvével érvelve tette Adyt Arany és Vörösmarty elé és nevezte ki a legnagyobb magyar lírikusnak. így támadt az a vitája Négyesy Lászlóval, amelyről már megemlékeztünk. Négyesy különösen azt kifogásolta Makkainál és Hegedűsnél is, hogy a szerencsétlen életű és sorsú Adyt megtették az első és legnagyobb vallásos költőnek a magyar irodalomban. De talán még a katolikus Negyesynél is jobban felháborodott Makkai könyvén a protestáns Szász Károly, a könyvet író főpredikátor egyik hivatali elődjének, a neves költőnek fia, aki kegyetlenül szétszedte a könyv minden állítását és a másik véglettel, az égig dicsőítő véleménnyel szemben sárba rántja le a boldogtalan Adyt. Minket az Ady-kérdésben sem elfogult vonzódás sem izzó és botor gyűlölet nem vezet, tisztán a tárgyilagos igazságot keressük és ennek jegyében akarunk az ismét fellángoló Ady-problémának szemébe nézni. Makkai Sándor egész sereg váddal szemben védi meg Adyt, Ezek a vádak a következők: nemzetköziség és hazafiatlanság, érzékiség és erkölcstelenség, tagadása minden pozitív erkölcsi értéknek, a rothadás és a halál dicsőítése, álvallásosság és affektált bűnbánat, legvégül az érthetetlenség. Makkai, mikor ezeket a vádakat cáfolni akarja, ahhoz a taktikai fogáshoz nyúl, hogy az a contrario állítások szuperlativusaival kábítja el az olvasót, ámítja önmagát és abba a gyanúba kerül, hogy vagy nem kenyere az irodalmi kritika és az esztétikai értékmegállapítások birodalma, vagy pedig annyira dühös és elfogult adysta, hogy éppen azért nem volna szabad véleményt mondania Adyról. Mert azt állítani, hogy az Arany Jánost követő harminc év a magyar irodalomban abszolút terméketlen és sivár, a dolgok nem értése. Azt állítani, hogy ebben az időszakban egyedül Ady pozitívum, elfogultság. Hogy Ady hazafiatlan költő lett volna a maga gőgös, hányaveti és inkább kálvinistás, mint meggyőződéses magyartagadásában, állítani nem lehet, de viszont azt sem lehet mondani, hogy Ady volt olyan nemzeti költő, mint akár Kölcsey, Berzsenyi, Vörösmarty, vagy Petőfi, akik szintén ostorozták a magyart Ady erotikus líráját személytelenséggel enyhíteni és benne királyi életművészetet látni nem szabad, mint ahogy azt sem szabad állítani, hogy a rothadás prófétája volt, a pusztulás tudatos és szándékossággal telített dalnoka. Azok is tévednek, akik téliesen érthetetlennek tartják Adyt, de téved Makkai is, amikor Ady szimbolikus fantáziáját világra szóló jelenségnek és a magyar irodalom legnagyobb nyereségének mondja. Ami Adyban vallásos motívum és tisztulás utáni vágy van, arra barbárság volna azt mondani, hogy affektáltság és műhangulat, de mosolyra késztet Makkai is, mikor a legnagyobb vallásos költőnek tartja a magyar irodalomban a vívódó, betegségével, a halállal és önmagával tépelődő Ady Endrét. Az Ady-kérdés megoldása nem az imádat, de nem is a süket és gyűlölettől izzó kínai fal. Ady egész tragédiáját, emberi és költői szenvedéseit, a körülötte már életében izzó, rajongó vagy gyűlölettől terhes légkört, a halála utáni kultuszt, vagy soha meg nembocsátó tagadást egyetlenegy sorából meg lehet érteni és meg is lehetne érteni, csak akarni kellene. Valahol azt mondja magáról Ady, hogy ő „eltévedt, hajdani lovas”. úgy hisszük, hogy ennek a sornak segítségével anélkül, hogy dicsőítenők és anélkül, hogy elkárhoztatnék, igen közel lehetne jutni Ady pszichéjének megértéséhez. Azok, akik a költő betegségének utolsó stádiumában, mikor „hívei” távol voltak, akik tehetségét már nem használhatták ki a maguk céljaira, beszéltek a roncs Adyval, vergődő és suttogó szavaiból azt értették meg, hogy Ady a halál közelségének tiszta perceiben tudta, hogy szörnyen eltévedt és beismerte, hogy nem azt akartar amit írt, tett és amit egész munkássága jelentett. Mi nem mondjuk azt Ady hazafiságáról, amit Makkai, hogy profétája volt kora magyarságának, Jeremiás, aki nemzete minden bűnét magában érezte és szenvedte s ezért joga volt vért, gennyet és minden piszkot a magyarság arcába köpködni. Ady Endre nem volt próféta, de bizonyos az is, hogy a hazafiatlanság vádja is sok. Ond vezér unokája volt bizony ő; gőgös, nyakas, féktelen, elkapatott s az ősi hibákkal telítve. Modern Ond, elsatnyult, dekadens, idegen-majmoló és végtelenül hiú. és itt azoknak is a szivükre kell tenniök a kezüket, akik a hirtelenül fellobogó, féktelen, de még mindenesetre puhítható költőt ahelyett, hogy irányították, szelídítették volna, még jobban megvadították és végleg elvadították. Ezen a téren nagy a felelőssége annak a Rákosi Jenőnek is, aki most öregségében világnézetileg és irodalmi hitvallásban azok felé hajlik, akiknek fiatal, s ha megértésre talál, vezérré nem vaduló vezérét a harcos férfi és ellenfél fegyvereivel ő verte ki a magyar közösségből. Ha Adyt akkor a hivatalos irodalmi körök, amelyek pedig túlnyomóan protestáns vezetés mellett dolgoztak akkor is, csak a legkisebb megértéssel fogadták volna, a nyakas, a kálvinizmus tagadó szellemétől már odahaza és az iskolában is átitatott költő nem ment volna a mindenttagadók táborába és nem volna annyi epés, gyűlölettől izzó költeménye, amelyekkel a nemzetgyalázás határára tévedt. A hajdani lovas, Ond vezér unokája így hullott a radikálisok, a szocialisták, a szabadkőművesek karjába, így szolgálta őket pénzért, bár köztudomású, hogy őket is megvetette, de sokkal őszintébben, mint saját véreit. és ez a nagy, tragikus eltévedés kihatott egész életére, sőt, ami még szomorúbb, költői életére is. Magavesztett ember volt, aki a föld és hagyományok tagadásában a bent sajgó és bizonyára őszintén feltörő érzéseket a szerelem és az alkohol mámorával fojtotta el. Kora dekadenciája hajtotta lefelé a lejtőn s életére így nyomta rá a két Káin bélyeget, a vérbajt és az alkohol réveteg tekintetét zsidóasszony szeretője, Léda és a nemzetközi hetéra, Paris. és hiába mondja Makkai, hogy Ady szerelmi lírája személytelen, Ady szerelmi lírája az erotikum, a test, a vér, a mocsár költészete, s ha van benne szép és megható, az a tiszta szerelem után való öntudatlan vágyakozás, a bujakór és az alkohol egyre jobban szorító karjai közül. és viaskodása az önmagában rejlő ős Kajánnal nem valami új Faust csatája a sátánnal, mint ahogy Makkai állítja, hanem a magavesztett ember dacos acsarkodása minden ellen, ami tiszta. Mi lehetett volna ilyen körülmények között „az eltévedt hajdani lovas”, a szegény Ady életében szép, amit szerethetett volna? Szerette a pénzt, a disznófejű Nagyurat, de ettől is meg kellett undorodnia, mert tisztán látta, hogy miatta került Kirke varázsába és jutott a sertések vályújához. és itt aztán azoknak nincs igazuk, akik a halállal való kacérkodással vádolják meg a költőt. Ennyi sülyedés után, ilyen nagy eltévelyedés után az egykori lovas már csak a halál tisztító csókjában reménykedhetett. Már tudta magáról, hogy csak éneklő hulla, hogy valóban a halál rokona. Nem kacérkodás volt ez, vagy a teljes nihilizmus után való vágyakozás, az élet csúnya zajlásának elcsendesülése, hanem a tisztulás után való nagy szomjúság. és éppen ezért hinni kell Ady Istenkereső és édesanyai csókot szomjúhozó verseinek őszinteségében is, bár őt a legnagyobb magyar vallásos költőnek nevezni olyan túlzás, mint amilyen lenne az, ha valaki Ady költői mivoltában kételkednék. Makkai legvégül, mikor az érthetetlenség vádjával szemben megvédelmezi Adyt, a védekezés lázában Ady költői értékelésénél ismét felsőfokokba téved. Hogy Ady hol áll a magyar irodalomtörténetben? Semmi esetre sem ott, ahová Makkai Sándor állítja, de ott sem, ahová a halála után is ellene gyűlölettel acsarkodók teszik. Hogy kell tehát a legigazságosabban nézni az Ady-kérdést? Ady kétségkívül nagyobb volt annál és nagyobb, hogy észre ne vegyék. Az is igaz, hogy olyan nagy sem volt és olyan érdemei sincsenek, hogy magasztalják és amennyi babér és virág van a világon, azt mind rászórják. Az sem helyes, ha valaki régi, nagy nemzeti költőink rovására dicsőíti. Azt hisszük, az igazság ott van, ha Adyt sajnáljuk. Ehhez az a részvét kell, amelyet minden szerencsétlen ember iránt érzünk. és igen sok joga van ehhez a részvéthez Adynak, aki magyar volt és eltévedt, aki jó ember volt és eltévedt, aki kölrő volt és eltévedt. Ha ezzel a részvéttel nézzük, nem fogjuk imádni, nem fogjuk gyűlölni, de megfogjuk érteni. Kérdés azonban, hogy ki közeledhetik Ady szerencsétlen tragikumához? Semmiesetre sem az ifjúság és semmiesetre sem a tanuló ifjúság. Makkai Sándor könyve pedig egyenesen az ifjúságnak és ennek az ifjúságnak szeretetébe ajánlja, nem ezt az Adyt, amelyre mi rámutattunk, hanem azt az Adyt, akit ő meghamisítva, görögtűzben megszépítve mutat be. Makkai Sándornak tudnia kellene azt mint lelkészkedő embernek és lelkészekre felügyelő elöljárónak, hogy a rossz ragad akkor is, mikor nem romboló szándékkal rossz, sőt talán épen ezért még hamarabb ragad. Ady részvétteljes megértéséhez komolyság, józan mérle-gelnitudás és nem a fiatalság hebe-hurgya lelkesedése, tüze, válogatni és latolgatni nem tudó betüéhsége kell. A Soli Deo Glória ifjai ráérnek Adyval behatóbban foglalkozni akkor, amikor megértik „az eltévedt hajdani lovas” tragédiáját férfi-fejjel és férfiszívvel. Ne akarjanak most szomorú dolgok tudói lenni. Mindenesetre a nagyobbat Makkai vétkezte, aki prédikátorok prédikátora s mégis az ifjúságot, ahelyett hogy óvná, veszélynek teszi ki. így nehezen lehet elérni a célt, amelyet könyvének címe példáz, de még nehezebben azt, amelyet a könyvet kiadó egyesület neve akar jelenteni.

Muraközy Gyula: Magyar fa sorsa. A vádlott Ady Endre költészete – Protesatáns Szemle, 1927, 36. évf, 6. szám, 399-403. p.

Hiába küldte a régi Magyarország elviskoponyái ellen a délibábot Ady Endre, az ő szellemi hagyatéka felett is az örökösödési pör a régi jó táblabírák korára emlékeztetően nemzedékeket foglalkoztat. Ma még az új leltárak, panasz- és védőiratok korát éljük, a növekedő akták ütegei mögül fúlánkos érveket röpítenek egymás felé a hívott ós a fogadatlan prókátorok. Mivel zárul hát az örökség? Mínuszt vagy mérhetetlen meggazdagodást jelent-e nemzeti értékeink kincsesházában; ezért és erről folyik a szó és a tinta az ifjúság figyelő esküdtszéke előtt. Makkai Sándor erdélyrészi ref. püspököt ez az ifjúság hívta a tárgyalóterembe tanúskodásra. Az a védőirat, amit ő terjesztett elő, – ami már címében is állásfoglalás és a vádlók vádolása – szenvedélyes visszhangot keltett személyi és tárgyi okokból. Messze hangzott annak a szava, aki mondta és sokakat megdöbbentett, amit mondott. A válaszok a visszaütött labda gyorsaságával érkeztek. Legjellemzőbb a hatásra, hogy egyik nagyhírű egyetemi tanárunk a könyv elolvasása nélkül egyetlen idézet alapján ragyogó tollal megírt elleniratot rögtönzött. Nem hitte ugyan el az odavetett idézet helyességét és összefüggéséből kiszakított értelmét, mégis nagyszerű tudásának: fegyvertárával olyan cáfolatot írt rá, mely kemény kritikává nőtt az egész könyv ellen, mint ahogy a közelgő felhő elé harangoznak, mely jégtől terhesnek látszik. úgy gondoljuk, Makkai Sándor maga sem zárószónak, vagy az eljövendő irodalomtörténeti ítélet szövegének szánta könyvét. Az Ady körül támadt vitában az egyik álláspontnak természetszerűleg egyoldalú, új és érdekes szempontokkal való megvilágítása ez. Annál újszerűbb kisérlet, mert éppen olyan világnézeti várfalak mögül történik,, ahová Ady költészetét eddig, mint egy új trójai lovat, – éppen a benne rejtőzködő vagy benne dörömbölő világnézeti szempontok miatt nem engedték be. Nagyon valószínű, hogy ugyanannák a módszernek kimélyítésével, amit Makkai használt sokan más eredményekre fognak bukkanni, ugyanezekkel az eszközökkel mélyebbre fognak leásni ennek a Paris közepében kinyíló Ganges-parti vidéknek mélyeibe, (ami az Ady lelkivilága), mindegy, ha másban nem is, – a módszer útjának megmutatásában és az Ady-kérdés megtalált kulcsának felhasználásában a Makkai Sándor védőirata jelentős lépéssel vitte előre a nagy pört. Mert az egész könyv alapérve a zseninek, – sajnos, nem összefüggően adott, – érdekes, sokszor a nietzschei amorális emberóriásokhoz szabott mérővesszővel végzett megmérése és elemzése. Makkai gondolata nagyon vázlatos vonásokban ez: Van egoista zseni, aki bűvös tükörként nem sugározza vissza a magába gyűjtött kollektív életet, hanem elnyeli ós a maga módján gyújtogat vele, mint az üveglencse a napfénnyel. Ez a zseni túl van, a pedagógiai sövényeken, utánozhatatlan, gyermekies és nőies, másokban is mindig csak magát szereti. Narcissus, aki bárkinek lelke mélyén csak a maga képét nézi vágytól ittasan; emellett a Danaidák mérhetlen szomjúságával akarja inni az élet vizét, a teljes életre tör, az egész életet érzi át. éppen ezért az élet legellen-tétesebb erőit tartja össze önmagában, éppen ezért a zseni sohasem jellem, hanem egymással tusakodó roppant hatalmakat összefogó universum. Ady, – Makkai szerint, – így élte át önmagában Jeremiásként kettős lelkű népének tragikumát, mely keleti és nyugati akart lenni – Ond vezér és Ady Endre, – így kerengett az ázsiai pusztákról ide futó, sík Haláltóvá lett rejtelmes magyar vizek fölött, mint pusztulást károgó halálmacíár. Irodalmilag is „legsivárabb” korszakban önmagában így élte át és jajgatta el a pusztulást. így szerette minden nőben szimbolikusan önmagát, de ha a zseni önimádatának szentélyéből kilépett, az érzékiség fertőjében nyakig fürdött meg. így bukkan elő mindent mohón átfogó karjai között az is, ami démoni erő van az emberi lélekben és egyúttal az, ami az égből szállt alá hozzá. így ömlenek ki forró vallásos élménye kohójából a legmélyebb vallásos lira tüzes patakjai és mert a vallás az egyéni élmény mélységével méretik, így lett Ady az „egyetlen magyar vallásos költő.” A bűntudat és a bűnbánat mélysége és megrendítő valósága még csak Balassinál ilyen forró és ilyen egyéni. Abból a sok „de”-ből és „azonban”-ból, mely Makkai nagyon eszméltető könyvének elolvasása után az ember tolla végén bolyong, legyen szabad csak a nekünk legfontosabbat elmondani. Nekünk alatt értem önmagunkat, azt a nemzedéket, mely Ady eljövetelekor a maga diáklelkét adta oda porondnak, hogy rajta ütközzenek össze a Dévénynél betört hadak ós az Ignotus által „persecutor esztétika” népének nevezett nagy nemzeti hagyományos ideálokat testőrként őrző seregek. Régen érezzük, hogy az Ady-kérdést Ady komoly, mélyreható lélektani analisise mérföldlépő csizmákkal viszi előre. Hiszen a költészet ma – és főként nála – nem genrekép, nem ballada vagy óda, hanem minden vers egy lelkiállapot, egy pohár víz a sejtelmesen és szakadatlanul tovairamló tudatfolyóból. Ady költészete – Ady lelke. és megfordítva is áll. Szeretnénk hát Ady lelkiségének becsületes megvizsgálását, a tényezőket, hatásokat, melyek kialakították, a patholigikus vonásokat (pl. a több én kérdését), melyek «sok elkeseredett vitát leszerelhetnek. Eddigelé Adyt mindig osztályozták. „Amíg nem skatulyáztok, addig vagyok”, mondotta ő maga. Schöpflin megtette az indusztriált, városivá lett modern magyar élet szinthézisének, Szabó Dezső a predesztinált, szabad morálú, korlátlan életet sóvárgó romantikus tipust elemzi ki belőle, stb., Makkai is a zseni faji fogalmát építi ki, hogy ebbe az uralkodói székbe beleültesse Adyt. Csakhogy abban tudománytalanabb, egyben igazabb Makkai, hogy a zseni jellemző vonásait éppen az Ady lelkiségéből állítja össze; persze, hogy ráillik az a királyi palást, melynek mértékét az ő testéről vették. S így az önző zseni elemzésével tulajdonképpen be van sorozva és cédulázva, holott a költő egyéni lelkiségét kezdte bemutatni. W. Jamesnek, a modern lélektan atyjának szellemes tanítása a rákról jusson itt is eszünkbe. – Ez rák, mondták a hallgatói, mikor egy rákot tettek a boncoló-asztalra. – Nem hallják, mit mond? – kérdezte James, – bocsánat, ez nem egy rák általánosságban, ez én vagyok! – A zseni általános elemzése, a kettős morál: a falusi tanítóé és a zsenié, bizonyára sokak lelkéből csalt ki ellentmondást. Sokan, – hogy a legújabbak közül Benedetto Crocét említsük, – egyáltalán nem hajlandók elismerni, hogy a művész és közönséges ember között a mennyiségi különbségen kívül minőségi is van. éppen az evangéliumi léleklátás alapján lehetetlen az emberiség fölé ilyesfajta übermenschek hierarchiáját emelni. Katholikus gondolkodású esztétikus megtehetné, hiszen a külön magasabb törvények szerint élő szerzetesrendeket szaporítaná csak eggyel, olyannal, mely már olyan magasan él, hogy túl-emelkedett a földi erkölcs deszkakerítéséin. A Jeremiás kategória egyáltalán nem jellemzi Ady hazafias költészetét. Hiszen a próféta az Isten szerinti, diadalmas, távoli összefüggések viziója által proféta, míg Jeremiás tragikus lelke is hallja a dübörgő babilóniai seregek szekérzörgésén túl az újszövetség népének távoli harsonáit. A prófétát éppen ez a vízió szenteli prófétává, ez a diadalmas, új magyarság látomása hiányzik Ady szomorúan beszélgető kurucaiból, ezt nem hozta el az Idő nagy rostája melle. éneikül prófétának nevezni valakit, egyértelmű: látónak nevezni a szem nélküli embert. A zseni önszerelme, – mondjak sokan, – tulajdonképpen nem a zseni vonása, hanem a szimbolikus költőé. Neki jegy, jelentés ós távoli, vagy közeli dolgok kiábrázolója, mindegy. Semmi sem önmagában van, hanem minden egy más valamit, az ő lelkét, titkos értelmet hordoz. Akár a nő, akár a fekete zongora. A vallása költészetére vonatkozólag: a vallásos élmény olyan sokszínű, amilyen az emberi lélek. Vannak optimista, a valláslélektan által „egyszer született emberek”-nek nevezett lelkiségek, vagy a lassú megtérés lépcsőin a „grádicsok énekét” csöndesen énekelgető zarándokok, fukar megszegényítése volna a vallási élet területének, ha éppen csak a centrális élményt, bűntudat mardosó kigyóharapását és szabadulás utáni vágyat kerítenénk be kőfallal. Ady megrázó, mélységekből felsíró vallásos költeményein kívül kisebb-nagyobb, egyénben átélt kollektív vallásos élmény nem zengett volna fel magyar lanton? Hát csak Bolond Istóké is nem az volt, akit egy „asztagba hajított villámcsapás imádkozni tanított?” De elég ebből. Ami legjobban tovább hangzik az olvasó lelkében ebből a tanulmányból, Ady lelkének roppant ellentéteket nyilatkoztató rajza ez. én én vagyok, mondja Ady. Nem lehetne az ő lelkének alaposabb ismeretével megmagyarázni, sőt kibékíteni a körülötte felkavart ellentéteket? Nem különös, hogy Makkai Sándor, a református püspök, ugyanazt az Adyt nemzete legmélyebb vallásos költőjének tartja, akitől az ugyanolyan világnézeti alapon álló, lobogó csipkebokorként égő Vargha Gyula lelke, mint kontártól félti a magyar ifjúságot? Hát ugyanarról az Adyról van itt szó? Nem egy sokarcú, sőt pathologikusan soklelkű emberről? Idézhetünk ősi magyar úri gőgben fogant versét, ugyanakkor „a holt magyar úrként táltos lovon ügető” magyar kisnemes radikális politikai költő is, aki égő gyűlölettel néz „Verbőczy pere-puttyára.” Az életvágy nála az élet kiélvezésének vágya, a matériái izmus világnézetének szomorú földjén vert gyökeret. Vér és arany van és Isten „te vagy a nem-vagy.” Viszont ez a dekadens „kulturlény” a Galileisták ablakából, hazanéz vágyó szívvel a falujába, „hepehupás vén Szilágyba” és csodálatos Isten-verseket fogan a lelke; stb. Egyszóval: Ady verseit ki lehet játszani egymás ellen és ezekkel a versekkel dobálóznak az ellenfelek. Ady hazaáruló, írja egy kollégiumi igazgató, aki ilyen verset írt le, az nem lehet más. – Ady hazafi, mondja Makkai, akinek ilyen versben zokogott a magyarsága, az nem rúghatta el „utálatos szerelmes nációját.” Nem lehetne-e Adyban a rárakodó rétegek alatt megtalálni 1. a magyar református, kisnemesi család sarját, kiben az ősök lelke visszajár, 2. a dekadens életélvezőt, Léda szeretőjét és tanítványát, 3. a radikális politikai költőt, ki megborzong a feléje fúvó „bolond geszti széltől”, 4. és megtalálni az Istent kereső, bűneiben bezárt lelket, aki döngeti az ajtót, mit többi énjei reája lakatoltak? Nem lehetne-e könnyen kimutatni, ezek a hatások hogyan szőtték be ós át a lelkét, néha összekeveredve, sokszor azonban egész különválva? Elvégre, Ady sem rózsafán termett; vére, családja, milliője, élete, barátai, szerelme, kora és ősei mind belenyúltak az ő kialakulásába. Költészete virágainak messze nyúló gyökerei vannak. A szimbolizmus sem lehet már titokzatos, fátyolos érthetetlen szavakat mormoló Pythia. Régen levetette fátyolát, jó ismerős. Azután Verlaine misztikus dialógusaiban, valami mély, bűneitől tisztulni vágyó lélek énekel és néha egy-egy ütem összecsendül az Ady dalával. Ebben az irányban szerettük volna tovább kisérni a zseni elemzését Makkai könyvében. Eltekintve attól, hogy ezután, aki Adyról tanulmányt ír, köteleztessék valamilyen meghatározására az általa használt fogalmaknak, különösen pedig a művészet és az erkölcs vonatkozásainak világos megmutatására, hiszen ezek a különböző elvi sziklák különböző nézőpontokat és egymást soha meg nem értő disputára adnak. De ez már tovább visz a Makkai könyvén. A védőirat érdekességét nemcsak a vele egyezők helyeslése bizonyítja, hanem az a sok korrektivum, ellenkezés vagy kifogás, amit fölkelt, s ami világosabban mutatja meg ennek a különös zengő „pályának”, Ady költészetének a magyar irodalom vizein mély hullámokat verő útját.

Gaál Gábor: Egy Ady könyv és az Ady kérdés – Korunk, 1927., 6. szám, 428-433. p.

Az erdélyi Szépmíves Céh utolsó kiadványa kritikai mű. Sorok írója őszinte szívvel szeretne lelkesedni érte. ám a könyv Ady Endrével foglalkozik s ez a kérdés, – végül is ki kell mondani: elintézett. Ady értékelését és jelentőségét felfedték és elvégezték Ady törzsökös kortársai: Hatvány, Ignotus és Schöpflin. Amivel rajtuk kívül még szorgoskodtak Ady körül az már filológia és részletmunka. Ady a magyarul olvasóké. – Hogy azután Adyval szemben van ellenzék, hogy azok is kisajátítják, akik eleinte nem vállalták, hogy érik még vádak, – mindez a dolog logikájához tartozik. Mindig lesz ellenzék és mindig érik majd vádak. Hogy többféleképp értik! – mindig többfélekép fogják érteni és értékelni. Ez az örök dolgok sorsa. Ezért azután ma már, egy felduzzadt és túllelkesített Ady-irodalom után, ismét értelmezni, szövegét magyarázni nem elementáris szükség, – legfeljebb elementáris szükség volna épp a megértők és megbecsülök részéről egy revízióra. Makkai könyve nem ebbe a vonalba tartozik s ezért nem is aktuális, illetve van egy aktualitása, de ez negatív és ez abban áll, ami e könyv elolvasása után kiderül, hogy hogyan nem kérdés már Ady illetve, hogy hogyan nem szabad már vele foglalkozni, ép a jól felfogott Ady-kultusz érdekében… 2. A könyv kritikai. Az igazán kritikai író és kritikai talentum ritka a magyar irodalomban s főleg az olyan, akiből nem valamely teremtői felületen való bedugulás váltja ki a bírálatot. Makkai Sándor papi hivatása mellett regényíró és novellista, – azonkívül tanít és filozofál is. Az igazi kritikus ethosával több oldalról is rendelkezik tehát. Mint kritikus ebben a könyvében a kritikusnak egy olyan fajtáját reprezentálja, mely sajátos ma a magyar irodalomban. Nézzük meg közelebbről ki fajta ez a bíráló, mit ér és milyen a szellemtörténeti funkciója… 3. A magyar irodalmi kritikus típusa nem oly változatos, mint a nyugati irodalmaké s ez mélyen összefügg szellemi kultúránk, közelebbről irodalmi művelődésünk szervezetlenségével. A kritikusi életformának nálunk nincs szilárd és önálló képviselete, mint ahogy maga a kritikusi életforma sem szilárd és önálló művelődésünkben. A kritikus ama típusának, melyet legújabbkori irodalmunkban Hatvány, Ignotus és részben Schöpflin is reprezentálnak – hogy kathedrától függetlenül ítéltek – nincs hagyománya irodalmunkban. A múlt-századbeli nagy, kombattáns, légkört teremtő magyar bírálók, Gyulai vagy Beöthy katheder-kritikusok voltak; elveikben, tételeikben dogmatikusok, kik akadémizálták a bírálatot s a kritikai jelenséget egy mereven álló történettudomány valóság-ellenes abstrakcióiba viszonyították. Látásukban és értékelésükben a bírálatnak irodalomtörténeti irányulású formái alakultak ki, nem pedig a tiszta, históriamentes, kortársi bírálaté. S ha ez az irodalomtörténeti irányulású bírálati forma a kortársi bírálat típusából konzerválódott is azzá, természetes, hogy a tanítványok szükségszerűen maradtak meg e bírálati forma tudománnyá akademizálódott típusánál. Az irodalmi szellemében változott kor új kritikai típusa azután nem ezek, hanem az újra kezdők soraiból alakult. Ezek az újrakezdők alakították ki párhuzamban a század új irodalmi teremtőivel az új irodalmi tudatot, szemben a régi formákkal és ellenére a régi tudatnak. Ezek az újrakezdők (főleg Hatvány és Ignotus) reprezentálják azután újból a kombattáns kritikusok típusát, kiknek kezeügyében a bírálat nem prelegálás, de kortársi és társadalmi cselekedet, akik nem csupán műveket és költőket juttatnak érvényre, de az új irodalmi és társadalmi tudatot is publikálják, párhuzamban az irodalmi teremtőkkel. Az általuk kialakított új irodalmi és társadalmi tudat zárt és egyértelmű volt a világháború előtt, azóta négy folyamat őrli e megújult magyarszellemiséget: két felbontó kísérlet; egy az ó-konzervatívok, egy meg az avantgárdé ifjúság részéről s két konzerváló tendencia: az egyik a Nyugat törzsökös tagjai, a másik meg egy liberálisabb, de végső alkatában mégis konzervatív tanítvány-nemzedék irányából. Fenti pár szóra szükség volt, hogy a Makkai-féle bírálói típus és kritikai tudat helyét és értelmét adjuk a mai magyar irodalmi összefüggések rendszerében. Makkai a konzerváló tanítvány réteghez tartozik s mivel korunk irodalmi tudata mozgó állapotban van (hiszen mozgásban van az az emberi és társadalmi létforma is, ami hozzátartozik) – ezért lehetséges, hogy Makkai könyve mint vitaírat jelentkezik e konzerváló réteg Adyjának az iskolában való polgárjogáért. Makkai u. i. az iskola számára követeli, magyarázza és tisztázza Adyt. E kritikusi típus alkatának feltüntetésére u. i. mi sem jellemzőbb, mint a „tisztázás” attitűdje, melyet Adyval kapcsolatban szükségesnek tartanak. Ez a „tisztázás” természetesen meggondolásokon illetve azokon a koncessziókon alapszik, melyet az ó-konzervativ irodalmi művelődés irányába tesznek. A „tisztázás” e magatartása választja el azután e tanítvány-generációt a törzsökös Ady-generációtól. Van azonban más különbség is. Szellemi alkatában ez a generáció féllábbal még mindig az Ady ellenes ó-konzervativ generáció lelki és szellemi kultúrájának síkjába tartozik; félrokonok. Legtöbbjük valamivel fiatalabb is Ady generációjánál s Ady jelentkezése idejében még az ellenkező képletű lelki és szellemi kultúra nevelése alatt állottak. Ők azok, akiket meg kellett „győzni”. Haladásuk és fejlődésük ütemet, de odatartozásuk szorosságát is, ez a „meggyőzés” adta. Ezért aztán mai mutatkozásukban irodalom műveltségi- és ízlésrendszerük már nem a régi mestereké. Viszont ez a műveltség és ízlés szerzett, nem pedig teremtően felfedezett, mint a Nyugat generációé s ezért nem is olyan valódi és termékeny, nem is olyan mély és meggyőző, mint amazoké. Szellemi és lelki műveltségük keresztül-kasul szőtt össze nem egyeztethető elemekkel; élet és történelem szemléletük felemásan bolyong a letűnt pszichológizmus és egy pszichológia ellenes törekvés homályaiban. Nem pozitivisták, de még Diltheynél tartanak. S mert mindennek megvan a maga következménye, kezük ügyében egy kitisztulatlan, paradox természetű kritika típusa reked el, ami se nem tudomány, se nem kritika igaz értelmében, hanem a kettő keveréke. Ennek a kritikai tudatnak felemás volta természetesen kifejezésre jut irodalom látásukban s ez a látás problémáik felállításában s e problémák megoldásában. Történeti feladatukat az ó-konzervativ és modern szárnyakra szakadt magyar irodalmi szellemiség egyeztetésében, az „egység” megteremtésében látják. Holott kritikai céljuk szerint nem a tudatok összeegyeztetése, hanem a valóság való természete volna a fontos. Mindegy! Ez az előbbi a törekvésük s a legjobbak közülök (mint Makkai is) nemes páthosszal és tiszta hittel teszik. Az egységre törekvés nagy szimbóluma természetesen Ady, illetve az Ady kérdés, melyet sem formailag, sem perspektíváiban nem az igazi oldaláról lógják meg. Formailag a fenomenológikus látás, perspektívában pedig történetbölcseleti meggondolás hiányzik belőlük. Mind a két irányban konzerválnak. Konzerválják Adyt és konzerválják az időt. A mai magyar kritikának ezen az ágán hajtás a Makkai könyve s ha az ebbe a konzerváló kritikusi rendbe tartozók Ady-interpretációi és vitái eddig Ady elfogadását és tisztázását az új irodalmi tudat általánossá tétele céljából tették, Makkai könyve egy új és záró követeléssel jön; követeli Adyt az iskola számára s a dynamikus természetű időt és jelenségeit most már nem Arany, hanem az Ady-féle liraiság és irodalmiság határkövéhez méri. A még idegeinkben mozgó valóságot tehát, ismét egy álló statikába szorítja, – lényegében tehát (mint kritikai tudat!) oda ér vissza, honnan a törzsökös Ady-generáció : zabád nagy bírálói ép elszakították a kritikai gyakorlatot. … Röviden ez a Makkai-féle kritikus bírálói tipusa és funkciója, – most pedig ép könyvével kapcsolatban nézzük, hogy e bírálói tipus tisztázatlan Kritikai tudata és formája mennyiben éri el saját célkitűzéseit? Nézzük meg immanensen mit, hogyan kezel az e fajta bíráló! 4. Makkai könyve megjelent Pesten is, hol némi kis kavargást idézett elő. Vitáját és védelmét azoknak, akik számára Ady csak most lett kérdéses. így pl. most fedezte fel egy volt miniszter, Hegedűs Lóránt és egy tényleges egyetemi tanár, Négyessy László. Hegedűs védte, Négyessy támadta Adyt. Mindaketten és egy harmadik is, akinek ugyancsak mostanában lett kérdéses Ady, Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az ó-konzervatív generáció tagjai, inkább 70, mint 60 évesek. Az Ady kérdés való ábrázata u. i. ilyen. Már csak azok számára problematikus, akikből hiányzik hozzá a szellemi frissesség vagy pedig általában az olvasás készsége. Holott valójában az Ady-kérdés sajátossága abban áll, hogy ameddig az Ady értésének és értékelésének a kérdése, addig, illetve azon a ponton már nem kérdés. Ami természetes is. Hiszen nem lehet fontos Ady tagadhatatlan, statisztikailag nyilvánvaló népszerűsége után, hogy egy Négyessy nevű e. t. kétségbeejtő elő-adásaiban vagy könyveiben Ady hogy értékelődik. Ady értékelését elvégezte az idő. Elvégezte az, hogy aki a XX. század első évtizede óta kinyitotta a szemét és fejét, hogy tiszta lelkiismerettel magyar életnek magyarul írjon vagy beszéljen, annak a véribe ment… Viszont ott, ahol igazán kezdődik az Ady-kérdés, ott már és az már nem Ady-kérdése (s ez Makkai könyvének forgató pontja), hanem annak kérdése, hogy más iskola kell, más tanterv kell, más tanárok kellenek, más társadalmi célkitűzések, más pedagógia! Makkai könyve ezen a ponton veszti el a csatát a tiszta bírálat ítélőszéke előtt… Mert mit érhet el Makkai különben tiszta, logikus és nagyműveltségű felkészültségeivel? Annyit, hogy belátják érvelésének helyességét és elfogadják százszázalékosan a vallás erkölcsivé transzponált Adyt és bevezetik az iskolába és úgy értelmezik és csürik-csavarják, hogy ne legyen ellenmondó annak keretei között. Beviszik a mai iskola mai szellemébe, melybe (ebbe a fajta iskolába!) Ady semmiképen se tartozik. Az észszerűség szempontjából azonban nyilvánvaló, hogy nem Adyt kell bevinni és beerőszakolni a mai iskolába, hanem az iskolát kell megváltoztatni s akkor eo ipsó benne lesz Ady is. Az Ady-tartalmák nevelői értékesítése szempontjából u. i. nem a bevitel ténye a döntő, hanem a más szellemű társadalom és történet s egy más tartalmú irodalomtörténet, egy más elvű költészettan illetve poétika tanítása, mely szellemében és tartalmában azonosítható Ady szellemével és tartalmával. A kérdés, lényegét tekintve, tehát nem Ady kérdése, hanem azé a magyar szellemiségé, mely nem érti Adyt. Legsúlyosabb elvi kifogás Makkai könyve ellen tehát az, hogy Adyt akarja értetni minden áron, holott nem az Ady-értés, az Ady-megértés, hanem általában a magyar irodalmi megértés a problematikus. Hiszen Négyessy Vörösmartyt se érti, Petőfit se érti. De különben is sohasem a vers az érthetetlen, hanem az irodalmat olvasó tudat tájékozatlan, készületlen és érzéketlen. Ezért azután valójában nem is Ady kérdéses, hanem a megértés, nem a vers, hanem a poétika. Nem a költő, hanem a forma. Nem az előtér, hanem a háttér a sötét. Hogy mennyire ezek az érthetetlenek, semmisem igazolja jobban, mint az a rengeteg minus, mely Makkai értelmezése mellett még mindig fennmarad … 5. Az irodalmi interpretálás fogalmát itt nem vehetjük bírálat alá. Elhallgatnunk azonban nem lehet, hogy az interpretáció mint irodalomtudományi segédfogalom nem Adyval kapcsolatban vonult be irodalmunkba. Volt azelőtt is. A régi azonban más természetű volt mint az újabban felkapott, melyhez a Makkaié is hasonul. A régi interpretáció a mű szépségét magyarázta s az elveket és szempontokat, a maga esztétikai rendszerén belül. Adyval kapcso-latban az interpretáció irányt változtatott. A régi interpretáció olyasmit magyarázott, ami a mű értelmén túl volt, nem azt magyarázta, hogy hogyan és mit kell érteni, de azt magyarázta, mi a szép és miért és mi a nem-szép és miért a műben. Az Ady interpretációk ezt a kérdést fel se vetik. Bebizonyított előttük, hogy Ady szép és magyarázzák a szövegét illetve, hogy hogyan kell érteni. Az interpretáció egy értelemben tehát sülyedt; szövegmagyarázat lett, holott verssel kapcsolatban az interpretáció nem lehet más, mint a forma értelmezése s a műelvek és teremtés tudatosítása. Makkai számára azonban nem problematikus az interpretáció fogalma, bár célja szerint exactnak és rendszeresnek kellene lenni. Ennek a következménye azután, hogy irodalomtudományi szempontból ingatag. Módszere szubjektív; a kép amit ad, az a megértése, melyet nem verifikál semmiféle tárgyilagos szempont. Szubjektív, momentán módszere okozza azután, hogy az egész könyv végig tartalmi elemzés, tartalmi sorok kapcsolatából kiépítettt szubjektív kép, melyben jelenséget jelenséggel, A-t A-val magyaráz. Nem a formák és stílusok és sorsok és szituációk mozgását és analízisét adja, mint a tiszta interpretáció. Holott az ó-konzervativ magyar irodalmi tudatot ép az ilyen fajta interpretáción keresztül kellene besiklatni Adyba. Mert, és ez a tartalmi interpretáció csődjének sajátos esete Adynál, – a tartalmi interpretáció Ady esetében különben is céltalan, lévén Ady szimbolikus költő, kinél a „jelentés”, a „tartalom”, az „értelem” szükségképen többértelmű. A tartalmat interpretáló értelmező-forma itt tehát mindenkép tarthatatlan, még akkor is ha valamelyik versnél sikerül az egyértelmű értelmezés, miután a szimbolikus vers nem helyezhető a logikumok, a tételek és elvek és más cursiv „megértések” alkatához hasonló jelentés alakulatok sorába. Az interpretáció feladata tehát mindenkép csak formai, illetve poétikai lehet. Ezek szerint viszont ismét nem Adyt kell magyarázni, hanem irodalom szemléleteinket és formáinkat, tételeinket és elveinket, melyek közé maradék nélkül befér az Ady-féle költőség. Hisz a tartalmi interpretáció mellett még mindig ezer dolog problematikus marad Adyban. Problematikus és érthetetlen marad Ady logikája, képe, verse, melódiája, lírája, – mindazok tehát, melyek az egészet tisztázzák. A tartalmi interpretáció olyasmit magyaráz, amit Ady kimond s nem azt, ami Ady mögött áll: az elváltozott lelkiség teremtői szerkezetét s e teremtői szerkezet megfelelését a versben. Igen, – és ezt is ki kell mondani, – Adyban van érthetetlen az ó-konzervativ olvasó számára. érthetetlen a más ember, az elváltozott vers, az ugrás, a más út, a más cél, a más versmunkálás, a más lírára való törekvés. Ezért azután itt az interpretálásnak egyetemesebb a feladata. Más pszichológiáról és emberről kell, hogy beszéljen. Más történelmet és sociographiát kell hogy adjon a magyarságról. S főleg más poétikát. Ez t. i. a pedagógikusabb út is. Mert mindaddig, amíg a poétikának azok a konstituciói az elfogadottak, melyek a mai iskolában, köztudatban és irodalmi műveltségben élnek, mindaddig az Ady-vers szükségszerűen „érthetetlen”, „rossz” és „dekadens” s ebben az esetben minden tartalmi értelmezés csak erőszakol és hamisít, nem-pedig tisztáz. Nem az Ady verset kell tehát értelmezni, hanem a század költői teremtőinek elváltozott, szükségszerű lökésekre kiérett világérzésbeli, világnézet beli, művészetfilozófiai s emberlátási szemléleteit. Ha ezt tudatosítjuk, az Ady-vers „értelme” is kitisztul, – tiszta megfelelés lesz a hozzá tartozó vonatkozási rendszerbe. Hisz a valóságban, az Ady-vers elfogadása processzusában is ez történt. Az az Ady-vers, mely 1910 körül az olvasó előtt érthetetlen volt s később érthetővé vált, nem a versen végbe ment változás, hanem az olvasóban. S az olvasóban ez a változás nem a szellemiség elmélyülésében, hanem abból állt, hogy a verset azon az érzékenységi felületen fogadta, ahová tartozik s ahol, mint megértési-konnexió és tiszta megélés, tiszta benyomásként elhelyezkedett. Az Ady interpretáció irányulási felülete tehát legkevésbé sem a tartalmi megértés, hanem a formára való eszméltetés és arra az én-tevékenységre való nevelés, mely e formák világába visz. Nem az Ady verset kell tehát magyarázni, hanem az olvasó tudatát rendbehozni s nemcsak azért, mert ez a methodikusabb, hanem azért is, mert az Ady-ellenesek esetében nem csupán irodalom és kultúrpolitikai fentartásokról van szó, hanem arról is, hogy az Ady-ellenesek izlés és forma rendszere s így a hozzá tapadó poétikai rend is más (helytelen!), amelyből azonban természetszerűen esik ki Ady formavilága. Ezért azután Adyval kapcsolatban nem a tartalom az, ami elsősorban tudatosítandó, hanem az irodalmi műveltségnek és valóságnak az a szelleme, tartalma és szociológiája, mellyel az Ady-féle forma világ homogén. 6. Az interpretáció előbb felvázolt utján tehát elveket és szellemtörténeti tényeket kell magyarázni, melyeket a költői tartalom csak illusztrálhat. „A satnya érzékiség és erkölcstelenség” vádja esetén pl. magyarázni az elváltozott szerelmi tudatot, szociológiai szerelem-formát, a mássá lett szerelmi ethoszt s a más páthoszt nyert szerelmi liraiságot. Az ilyen „tisztázás” azután nemcsak Adyt érteti, aki maga is függvény, hanem értelmezi magát az újkori embert, akinek Ady is csupán tünete. Az ilyen értelmezés fedi fel csak Ady tartalmainak jogosultságát s ekkor Ady nem vásári csodaként merül föl, hanem az idő egy segmentumába tartozó emberként jelentkezik. Mintahogy egy nagy költőt sem kivételessége értet meg, hanem kortársi azonossága, emberpéldány volta. A zseni koncepció sohasem tisztáz, hanem csak homályosít… 7. Az előbbiekben vázolt interpretáció szükségét érzi Makkai is. Egy helyütt pl. ezt írja: „Az őskaján hangjának … változatai… különböző megnyilvánulásai annak a démoni öntudatnak, amely Adyban élt s melyet több versében önmagáról is vallott.” Igen, – nem a vers a magyarázandó, ami „megnyilvánulás” hanem a démoni öntudat, a substantiális jellegű hordozó. Az a magyarázat azután, amit Makkai ebben a kérdésben ad, isméi elégtelen, mert a démoni öntudatot is a zseni szerkezetében értelmezi s ez a kivételességi pozicionális újból homályosít, nem pedig tisztít. A démoni öntudat s ez pszichológiai tény, reflektálódik minden emberi tudatban, ezért a magyarázatnak js ide kell helyeznie értelmezését, különben az Ady-ellenes, épp a kivételességi reláció miatt, bolondériának és hetvenkedésnek veszi. A démoni öntudatnak persze meg van a stilus kényszerűségi együtthatója is (romantikus tünet!) s ennek értelmezése épp oly fontos, mint e tudat-alkat pszichológiai értelmének tisztázása. 8. A könyv értéke kétségkívül az Ady vallásosságáról írott fejezett, hol nagyon tisztán és nagyon világosan mutatja ki Ady vallásos liraiságának tényét egyébb magyar vallásos liraiságokkal szemben, megállapítván, hogy Ady az egyetlen, igazán vallásos magyar költő. Methodikai ellenvetésünk azonban itt is érvényes. Az elemzés, – miután intuitív jellegű, sem formailag, sem szociológiailag nem teljes, sőt épp a vallásos élmény lirai jellegének értelmezésében elégtelen, – ami nem is csoda, mert jólehet lírikust tárgyal a könyv, Ady liraiságának fenomenológiai milyenségét és minőségét nem fejti fel sehol. Ezt a kérdést be sem állítja. Ha beállítaná u. i. akkor Ady vallásos líraisága is teljes, polémia mentes értelmet nyerne. Ugy hogy végeredményben ebből a könyvből is hiányzik az, „amiről szó van.” Ha be mutatná Makkai a „tiszta lírait” Adyban és konkordálná a Balassa, Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Vajda-sor „lírai” tün

Imre Sándor: A legújabb irodalom és az fjúság – Híd, 1927/2. 67-72. p.

Az Ady-vita nevelési vonatkozásai Az Ady Endre költészetéről folyó vita adja az alkalmat is, okot is e néhány sor nregfrására, de ez nem vitairat. Magába a vitába egyáltalában nem szándékozom itt bele szólani, ámbár azt hiszem, hogy ez a kérdés nem egyedül az irodalom szakértőinek az ügye, hanem mindenkié, aki törődik a nemzet lelkületének alakulásával, óhajtja a kölcsönös megértést, tehát a benső egység akadályainak elháritását. Bizonyos, hogy Ady költészete nagy választófal az irodalmi körökben és politikai okokból egyebütt is; ezért a miatta történő hadakozás mindnyájunk figyelmét érdemli. Hozzászólnia azonban csak annak illik, aki nem egyszerűen a hangulatát fejezi ki, hanem valamilyen szempontból érveket szolgáltathat, – ha igaz is, hogy az ilyen vitát nem az érvek ereje szokta eldönteni, hanem az, hogy a küzdőfelek közül melyiket veszi körül na-gyobb tömeg szemlélőnek az együttérzése. A következőkben egészen szakszerű nevelésügyi kérdésről lesz szó. Tagadhatatlan, hogy ennek mai időszerűségét az Ady-vita adja meg, mert ez a kérdés a vita folyamán ismételten felmerült, mint Ady és az ifjúság viszonyának kérdése. Az Ady-vitának ezt a részét jó lenne kivonni a tisztán napi (hírlapi) érdeklődés köréből s mint a nevelésügy egyik legnagyobb kérdését, egészen tárgyias megvitatás útjára terelni és pedig egyetemesebb fogalmazásban. Most ugyanis rendesen csak ez forog szóban: mi a hatása az ifjúságra Ady költészetének s mi lehet a hatása annak, ha ezt tekintélyes szavú emberek magasztalják. Hozzá lehetne tenni azt a pótló kérdést is: hát annak mi lehet a hatása az ifjúságra, hogy a régi irodalom tekintélyes védelmezői Adyt az ifjúságra veszedelmesnek tartják? Affelől nem lehet kétség, hogy ez a kérdés ebben a határozott személyes vonatkozásban is megvizsgálást követel s az eredmény reánk, az egész magyarságra nézve, nem közömbös. A vizsgálódás közben a kérdés nyilván kiéleződnék akként: mi van éppen Adyban, ami a maga korának ifjúságát vonzotta, mi az, ami a most felnövőket is vonzza és ami benne általában az ifjúkor érdeklődését megragadhatja; milyen mértékű volt és most milyen mértékű ez a vonzás; az ifjúságnak melyik része áll a vonzás körében nagyobb és melyik csekélyebb arányban; mindezeknek mi az ifjúkor lélektanában, a nemzedékek ellentéteiben, a korszakban lévő magyarázata; és nem utolsó sorban: miképpen jelentkezik az Ady-hatás az ifjúság magatartásában, későbbi éveiben. Mindez komoly lélektani és társadalmi kérdéseket világositna meg és nem hiszem, hogy azokat felismerve, a kutató megállhatna Ady Endre személyénél és költészeténél s nem igyekeznék alaposan megrajzolni tárgyának egyetemesebb hátterét, kifejteni a költői hatásnak okaiban és követ-kezményeiben nyilatkozó teljes jelentőségét. Akkor pedig azt kell mondania, hogy ezt a határozott személyre (itt Adyra) vonatkozó kérdést megelőzi egy másik, az, hogy általában milyen viszonyban van mindenik korszak ifjúsága az ő korszakának irodalmával. S ezen a kérdésen indulva – nem kétséges, nem is mondok ezzel újat – azonnal kiderül, hogy itt csakugyan nevelési kérdés áll előttünk, mert az ifjúság és az irodalom viszonyában egyfelől az irodalom hatásáról, másfelől e hatás lelki alapjairól van szó s mindkét részben az iskola és az irodalom viszonya a legfőbb tényező: az iskola közvetiti tartósan az irodalom hatását és az iskolában folyó irodalmi nevelés teremti meg az irodalom hatásának lelki feltételeit vagy akadályait. A régi irodalomra ez már elrendezett és megszokott valami: abból annyi hat az ifjúságra, amennyit az iskola közvetit és annyira hat, amennyi ereje az iskolai nevelésnek van. A legújabb irodalom és az ifjúság viszonya ellenben éppen azért kivan – nem a mi napjainkban először – komoly érdeklődést, mert ezt a viszonyt nem szabályozza semmi, tehát esetlegességeken fordul meg. Az iskola a legújabb irodalommal nem foglalkozik rendszeresen: sem eléggé fel nem használja a maga céljaira az arra alkalmas részeket, sem arra nem ügyel, hogy mi és miképpen jut az iskolán kivül az új irodalomból az ifjúság lelkébe. Ez a nemtörődés nem jelenti mindig az új irodalom elitélését, de ha azt jelentené, akkor észre kell venni, hogy e magatartásnak a hatása, ha nem éppen ellentétes is azzal, amit elérni szeretne, de bizony igen gyakran eltér attól, nem eltereli, hanem felhívja az ifjúság figyelmét. A mai állapotnak ez a felfogása arra mutat, hogy itt voltaképpen arról van szó: milyen viszonyban van a felserdült ifjúság az iskolával és ebben különösen az irodalmi oktatással. Az erre vonatkozó tények megállapításában még ma legnagyobb figyelmet nyilván Ady költészete kívánna. Hiba volna azonban pusztán Adyra korlátozni az érdeklődést, mert már újabb irodalom is van és megeshetik hamarosan, hogy más költő miatt válik időszerűvé ebben az ügyben a tisztánlátás és higgadt megállapodás, sőt a nem alkalomszerű, nem egyéni indítékú, hanem egyetemes elvi alapú cselekvés is. Eszerint valóban a nevelés kérdésével van dolgunk, mert ha egyszer az iskolával kapcsolódik valami, akkor abban az ügyben csak a nevelés szempontjait illeti meg a középponti irányító szerep, azt az imént említett elvi alapot csak a nevelői gondolkodás szolgáltathatja; de ez nem jelenti valami iskolás szükkörüség érvényesítését. Az elszükülés, a korlátozódás, az állásfoglalásnak bizonyos mozdulatlansága együtt jár ugyan az iskola természetével, de a nevelés fogalmából éppen az ellenkező következik. Annak kell az iskolában, mint a nevelés legfőbb szervében, uralkodó gondolatnak lennie, hogy ami nevelési kérdés, az az életnek, a folytonosan alakuló életnek a kérdése, tehát nem tűr sem merevséget, sem iránytalan kapkodást; nem engedi meg a megszokotthoz való gondolattalan, csökönyös tapadást, de az akármilyen újon való éretlen lelkendezést sem; nem állítja a serdülő nemzedéket háttal a jövendő felé, de nem mulasztja el azt sem, hogy szilárd talapzatot készítsen neki a jövő szolgálására. A régi és az új örök vitája a nevelés szempontjából nem kellene, hogy vita legyen. E tekintetben a nevelés – ha csak nevelési elvek kormányozzák – minden szükségletet kielégíthet, a régi és új irodalomnak az ifjúsághoz való viszonyát is közmegnyugvásra megoldhatja. Az Ady-vita ugyanis azt bizonyítja, hogy Ady és az ifjúság, avagy a már az imént személytelenné tett fogalmazásban a legújabb irodalom és az ifjúság viszonyát két oldalról nézik aggodalommal: egyik oldalon féltik a megszentelt irodalmi hagyományokat és ezekkel együtt a nemzetet, ha az új irodalom az ifjúságot meghódítja és az elődök irodalmi eszményeitől eltéríti; a másrt oldalon féltik az ifjúságot, hogy az iskola elavult maradványokhoz kötözi hozzá és az irodalomban nyilatkozó haladás iránt érzéketlenné teszi. Ha a nevelés szempontját állítjuk középre, akkor ez az ellentét eloszlik s az egész ifjúságra nézve lényegesen csökken, soksok ifjúra nézve teljesen meg is szűnik minden veszedelem, amely akár a haladó kortól való elmaradásban, akár a múlttól való el-szakitásban rejtőzik. A nevelés szempontjából ugyanis sem az egyiket, sem a másikat nem akarhatjuk és mindkét követelmény teljesítésével, azaz a mult értékeihez való ragaszkodás és a haladás iránt való érzék kifejlesztésével arra kell törekednünk, hogy az ifjúságot semmiféle irányzatos irodalom meg ne téveszthesse. Voltaképpen ez a lényege a mostani irodalmi vitának. S ez a nemzetre nézve igen komoly kérdés; megérdemli, hogy minden izgalom és személyi vonatkozás nélkül beszéljünk róla és keressük a megoldását. Nem gondolom, hogy a soraimban javasolt megoldást mindenki elfogadja, de azt remélem, hogy ezen az uton meg lehet találni a megértést. Akkor ez a nagy kérdés megoldódik és benne az Ady-kérdés nevelésügyi része is, már amennyire egyáltalán az efféle kérdést, az irodalom hatását rendezni lehet. 2. Az új irodalom az iskolában. Ha az ifjúságnak a legújabb irodalommal való viszonya azon fordul meg, hogy miképpen végzi az iskola az irodalmi nevelést, akkor itt az a főkérdés, hogy az iskolának milyen álláspontra kell helyezkednie általában az irodalommal s különösen a legújabb irodalommal szemben. Kezdjük a mondandókat azon, hogy az irodalomtanítás az iskolában nem önmagáért van, hanem a nevelésnek egyik eszköze s így a nevelés rendeltetéséhez kell alkalmazkodnia. A nevelésnek az a rendeltetése, hogy beleállitsa az új nemzedéket az emberiség fejlődésének a menetébe, felemelje arra a pontra, amelyen a maga nemzete van s képessé és késszé tegye arra, hogy a nemzet közös munkájában részt vegyen. Csak az lehet tudatos részese a közös munkának, aki ismeri a nemzet külső állapotát és a munkatársak, az egész nemzet lelki világát, a mindenik területen észlelhető sokféleséget, a megítélésben, eszményekben, törekvésekben levő különbségeket és ellentéteket s tud mindezekben a maga fejével eligazodni, a maga lelkében saját eszményei, reménységei és kötelességei között összhangot teremteni. Röviden megmondva mindazt, ami e szavak értelme és amit a neveléstől kívánunk; vezesse el a fejlődő embert a maga korszakának megértésére és a maga talpán való megállásra. E feladat hatalmas terjedelmű; ebben az irodalmi tanításnak az a részlet a sajátos feladata, hogy a szellemi fejlődés menetét és eredményeit tárja fel, az ifjúságot részesévé tegye az irodalomban kifejeződő és irodalmi úton fejleszthető értékeknek, ezzel a nemzet és az egész emberi nem szellemi közösségébe mintegy beavassa. A nevelésnek ez a munkája elkezdődik a mesékkel, tovább halad a gyermekversekkel és az irodalomnak az élet egyszerűbb viszonyairól szóló termékeivel; majd a középiskolában kibontakozik a serdülő ifjú előtt az irodalom egész, sokágú területe; megsejti az ifjú ember a szellemi fejlődés folytonosságát, az élet és az irodalom kölcsönös hatását, kialakul benne az érdeklődés előbb a történelmi egymásután, azután a művekben jelentkező kérdések, majd saját belső életének rohamosan szaporodó és lassan tisztuló kérdései iránt, ezekre a feleletet az irodalomban keresi és óhajtja, keservesen vágyva várja az eligazítást, vezetést, megnyugtatást, a jelennek a megvilágítását. Ebből az következik, hogy az iskolának ezzel a fejlődési tünettel kell a maga célkitűzését megegyeztetnie s bele kell vonnia a tanítás körébe mindazt, ami erre alkalmas, ami az ifjúságot arról győzi meg, hogy előtte ime, csakugyan feltárul az élet. Az iskolának tudnia kell, hogy a nyiladozó értelmű ifjú érdeklődik minden olyan irodalmi mű iránt, amelyben saját kérdéseire feleletet remél, vagy amely homályosan jelentkező nyugtalanságának az okát megvilágítja, a meglevő állapotokat bírálja s minél kevésbé találja meg ezt az iskolai anyagban, a hivatalosan elismert és ajánlott irodalomban, annál élénkebben fordul más oldalra, újabbszerű munkákhoz, divatos írókhoz. Minél okosabban és alaposabban ismertette meg vele az iskola egyes korszakok irodalmának a korban való gyökerezését és egyes íróknak a koruk idősebb nemzedékétől, az addig uralkodó irodalmi irányoktól való eltéréseit, sőt nem ritkán azokkal való küzdelmét: annál inkább érdeklődik a 17-18 éves ifjú a jelen irodalma iránt. Olyan időben meg, amikor az irodalmi ellentétek jóformán közbeszéd tárgya, érthető elégedetlenség támad a tanulóban, ha éppen erről nem kap semmi tájékoztatást. Az iskolai nevelés sikere érdekében ezt az elégedetlenséget meg kell előzni, a felébredt érdeklődést bent az iskolában ki kell elégíteni. Ha az iskola nem vezeti el növendékeit a legújabb, az élő irodalomhoz s nem ad benne útmutatást, ezzel a régibb irodalomról szóló tanítás hatását is bizonytalanná teszi. Miért higyje el a tanuló az iskolának, hogy csak a régiek érdemesek a megismerésre, azok meg, akikről ma annyit hall, akiknek műveivel lépten-nyomon találkozik, szóra sem érdemesek?! A tanulók világosan látják, hogy a mai közönség számára pl. Balassi, Csokonai, Kazinczy, Jósika, sőt még Vörösmarty, Eötvös és Kemény Zsigmond is mintha nem is lett volna, nem »irodalom« az ennek, hanem csak irodalomtörténeti anyag és »kötelező házi olvasmány. Lehet-e remélni, hogy az ifjúság bárkiben, akár Petőfiben, Aranyban, Madách-ban is egyebet lásson és elhigyje, hogy az igazi iró lelkében mindenkor értékes gondolatok születnek, a kor csak a keretet, formát és színt adja?! Miért higyje el, hogy mindeddig csakugyan a szellemi élet fejlődését tanulta, ha egyszer csak nincs tovább, ha nem kapcsolja össze a tanítás a hosszasan fonogatott szálat a jelennel, amely már a tanuló lelkében él?! Ha ellenben végigmegy a tanítás az irodalom fejlődésének egész menetén s rámutat az élő irodalom forrongására, akkor a tanuló ugy érzi, hogy valóban igaz a tanítás: az irodalomban csakugyan a szellemi élet örök folyama tükröződik, megérti, hogy a mai irodalomra is a régibb korok megismerése rendjén kialakult irodalmi értékmérőket kell alkalmaznia, hiszen az sem mind érték, ami most kínálkozik neki, talán az a legkevésbé értékes, amelyik a legnagyobb zajjal kínálja magát. Eddig az irodalomtörténet ítéletét hallgatta és tanulta, ezekben a most alakuló jelenségekben azonban immár neki kell önállóan véleményt alkotnia: ez az eredmény felemeli és megnyugtatja. Amint e sorokat írom, eszembe jut, hogy a magam középiskolai tanuló korában, kivált a VII. és VIII. osztályban, mennyi harc volt közöttünk az akkori új írók értékelése miatt. Akkor – majdnem negyedfél évtizeddel ezelőtt – »A Hét« volt az új irodalom vezető lapja s minden negyedévben valóságos kor-teskedés előzte meg az előfizetésről való döntést. Az önképzőkörben egyenesen aszerint alakultak a pártok, hogy kinek tetszik az új irány, kinek nem; máig emlékszem heves összeütközésekre, Kiss József és »A Hét« közvetlen hatásának számos önképzőköri dolgozatban, szavalásban való jelentkezésére, de ezenkívül arra is emlékszem, hogy az irodalomtanítás nem hidalta át a két tábor között a szakadékot: folyt nyugodtan és komolyan, a mi izgalmaink odáig nem értek fel! Ez a megjegyzés éppenséggel nem akar késői hibáztatása lenni nagyon lelkes és jóakaró volt tanárunk munkájának, hihetően igy volt ez más iskolában is. De bizonyos, hogy nem volt jól. Nem volt helyes, hogy az irodalomtanítás is úgy tett, mint a történelemtanítás: nem törődött a falakon kívül zajgó élettel, pedig bennünket annak a jelenségei érdekeltek; megállott olyan időpontban, amely a tanterv készítésekor, az 1870-es években a legújabb időt, az akkori tanuló napjait jelentette, a rohamosan fejlődő magyar élet számára azonban hamarosan nagyobb távolságba tolódott, mint amekkorát az eltelt évek száma mutatott. Ezért lett az Arany Jánossal megálló irodalomtanításnak ugyanolyan hatása, mint az 1867-tel (még jó, ha nem 1848-cal) végződő történelemtanításnak: a tanulók azt hitték, hogy a történelemben foglaltakkal lezárult minden, nincs többé háború, nincs ok az irodalomban sem nagy változásra, elértük minden tekintetben a tetőt, aki nem ugy látja, lelketlen bajkeverő… Sok megfigyelésem, tanuló- és tanárkorom emlékei alapján merem ezt mondani. Ezért kívántuk mohón – és hiában! – sokan, hogy bár az egyetemen hallhatnánk a legújabb kor irodalmáról, a már akkor nyugtalan világ akkori kérdéseiről rendszeres fejtegetést és ez indított arra, hogy amikor egy ízben a középiskolában a magyar irodalom történetét tanítani módom volt, nemcsak nem tiltottam az új irodalommal való foglalkozást, hanem meg-kíséreltem tanítványaimat meggyőzni arról, hogy nekik a jelen irodalmát is ismemiök kell, tehát nem szükséges titokban olvasniuk és amit az újból ismernek, arra a közösen megbeszélt és helyesnek elismert irodalmi értékelést kell alkalmazniuk. Mindig tudomásom volt olvasmányaikról (bizonyosan nem mindenről!) s ezeket és az egyik-másik által megnézett új színdarabokat az osztályban megvitattuk, alkalomadtán a rendes tanításba is bevontam egy-egy olyan új irodalmi munkát, amelyről valamelyik tanuló számot adott. Nem volt ez valami sok, de tudom, hogy minden ilyen szavamat milúj nagy érdeklődéssel hallgatták éppen azok a tanulók, akiknek nem az osztályzat volt a legfőbb gondjuk. Ezt a kétféle személyes emléket azért nem hallgattam most el, mert talán igazolják azt, amit megelőzően állítottam. Az eddigiekből ugy tetszhetik, mintha csak az iskolai irodalom-tanulás végén gondolnám lehetőnek az új irodalom ismertetését. Mint »legújabb korszak«, vagy »az élő irodalom« csakugyan egyedül itt lehet helyén. De a legújabb irodalom egyes termékei már előbb, kezdettől fogva helyet találhatnak, sőt erre a legújabb tanterveink meg is adják az útbaigazítást. Igaz, hogy meglehetősen szűkre nyitják az új irodalom előtt a kaput, de mégis megnyitják s ezzel módot adnak a mai irodalom gondolatvilágának fokozatos megismerésére, a hivatalosnál nagyobb mértékkel is. A legújabb irodalomnak az iskolában elegendő szóhoz juttatását nehezíti az a nem ritkán hallható vélemény, hogy ez nagy óvatosságot kivan, mert az iskolába való bevitel, a tantervbe való hivatalos beiktatás elismerest jelent, már pedig az élő irodalom, egyes élő írók további alakulása még bizonytalan, könnyen megbánhatjuk, ha valakinek a tantervben helyet adunk. Másik ilyen aggodalom, hogy csak értékes irodalmi műveket szabad az iskolába bevinni, az értéket azonban többféleképpen lehet elbírálni, ebből tehát könnyen egyoldalúság és pártos eljárás következhetik. Mindkét tételben sok igazság van, de ez nem akadálya annak, hogy az iskola a legújabb irodalommal is megismertesse a tanulókat, akik az iskolát elhagyva, irodalmi vezetésben többé nem részesülnek, jóllehet az irodalommal mindennap találkozhatnak. Az itt jelentkező nehézség elhárul, amint meggondoljuk és számon tartjuk, hogy mi a feladata az olvasókönyveknek és az u. n. kötelező olvasmányoknak. Az olvasókönyvek minden egyes darabja, minden olvasmány is hozzájárul az irodalom megismeréséhez, de az alsófokon (elemi iskolában, középiskola alsó négy osztályában) nem az irodalomismertetés az egyetlen, nem is a legelső feladata, hanem a tanuló gondolatvilágának gazdagítása, gondolkodásmódjának, ízlésének, erkölcsi érzésének határozott irányban való fejlesztése. Nevelői gondolkodású embernek (s az iskolához másnak nem szabad nyúlnia) világos, hogy ez a határozott irány semmi irányzatosságot nem jelenthet: gyermekeknek nem szabad mást nyújtani, csak ami gyermeknek való, tehát semmi olyat, amiben ép izlésü, becsületes és okos ember bármi kivetőt is találhatna. Felnőttek, filozófusok okoskodhatnak az erkölcs fogalmáról, az igazságról, a becsületről, de abban nem lehet ellentét, hogy a gyermeknek nem efféle okoskodásokat, hanem igazságszeretetre, becsületre, minden irányban tiszta és nemes életre segítő szellemi táplálékot kell adni. Itt igazán érvényes, hogy nem olyat, ami elválaszt, hanem ami egyesít, azaz amiben tiszta lelkű, a gyermeket féltő és egyenes úton önállóvá fejlődését segíteni kívánó emberek, mindenféle párttól függetlenül egyetérthetnek. Ilyen tartalmú, a szépet, jót, igazat megvalósító, érzékeltető darabokat régi és új, sőt legújabb írók müveiben egyaránt lehet találni, szükséges, hogy minden gyermek ismerjen meg ilyeneket, régi íróktól is, legújabbaktól is. Akit sorsa – ma még – nem enged tovább az elemi iskolánál, az se maradjon teljesen a legújabb írók ismerete nélkül s majd a népfőiskolán vagy tanfolyamokon kapcsolhassa az újonnan hallottakat az elemiben tanultakhoz. A közép- és polgári iskola négy osztályában pedig tervszerű arányban kellene helyet adni a réginek és az újnak: minél több újnak. Ezen a fokon tehát a kiválasztásnak szigorúnak kell lennie s e mérték a legnagyobb, ami csak lehet: mi való a gyermek lelkének, mi méltó a gyermek szellemi táplálására! Ide nem juthat be semmi, aminek az értéke bizonytalan, az ide való hivatalos (tantervszerű vagy az engedélyezett tankönyvben jóváhagyott) beiktatás igenis megbecsülést, sőt ajánlást jelent, mert annyi, mintha azt mondanák: ezt a felfogást, ezeket a gondolatokat tedd magadévá és ne fogadd el az ezzel ellenkezőt! De azt mondhatná erre valaki, hogy ezzel aztán ajánljuk annak az írónak bármelyik ezután keletkező, esetleg értéktelen vagy téves tartalmú, legalább is többféleképpen értékelhető munkáját is. Világos, hogy az olvasmányok közé való beiktatás n