Evangélium az egyházban. Három előadás – Református Szemle, 1934. 27 évf., 36. sz., 571. p.

Püspökünk ez év tavaszán a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó kollégiumban vizitációt tartott. Ez alkalommal a sepsiszentgyörgyi Férfiszövetség felkérésére, Vásárhelyi János főjegyzővel együtt evangelizációs előadásokat is tartott a gyülekezeti tagok részére. Püspökünk három előadást tartott: „Férfiak az egyházban”; „Az evangélium mai értelme”; „Az asszony dicsősége” címen, míg főjegyző „Az evangélium, mint életgyakorlat” címen tartott előadást. Püspökünk előadásában mélyen meggyőző fejtegetésekkel mutatott reá a férfiak élénkebb és öntudatosabb egyháztársadalmi munkásságának nagy szükségességére. Erőteljesén hangsúlyozta, hogy „mi nem jogi szervezet és nem anyagi tőke vagyunk, hanem Anyaszentegyház, lelki közösség, a hitből fakadó szeretet egysége s mindenre csak annyiban van szükségünk, így a jogi igazságra, és az anyagi erőkre is, amennyire ennek a lelki közösségnek szolgál”. Kimutatta, hogy milyen végzetes ártalmára volt egyházunknak különösen a férfiak lelkét meghódító hamis szabadelvűség, mennyire lehetetlen az egyházban minden türelmetlen kizárólagosság, testvérietlen osztályharc. Megkapóan mutatta fel a férfiszövetségek feladatát. „A férfiszövetség – mondottá – arra a vakmerő, de Istenben bízó igazságra támaszkodik, hogy a férfi lehet keresztyén s legyen is az, ne szégyellje, ne unja ezt, hanem mint férfihoz illő, hősies feladatot örömmel vállalja.” Arra van szükség, hogy a férfiak végre gyűlöljék meg a közönyösséget, ismerjék meg alaposan hitüket s kálvinista elveinket saját hivatásukban, mindennapi munkájukban elszánt következetességgel igyekezzenek megvalósítani. Szólott az evangélium mai értelméről s kimutatta meggyőzően tiszta érveléssel, hogy az evangélium mai értelme annyi, mint erő, szeretet ős józanság, szemben az erőszakkal, az önzéssel és félelemmel. Végül „Az asszony dicsősége című előadásában megmutatta, a nőszövetség munkájának jelentőségét az egyház életében és ezáltal megrajzolta a református asszony dicsőségét. A Ruth asszony könyvét úgy állította a hallgatóság elé, mint a nőszövetség alapítólevelét, amelyben k íván ábrázolva az Isten által kiválasztott asszony dicsősége s egyben meg van írva, hogy milyenné kell lennie az önkéntes szolgálatból kialakuló egységes asszonyarcnak, a református nő lelki képének az egyház életében. Ez előadásokat a sepsiszentgyörgyi gyülekezet mindvégig elragadtatott figyelemmel hallgatta s kedves emlékül akarta megörökíteni s azért gondoskodott az előadások kiadásáról. A csinos, gondos kiállítású könyv megjelenésére felhívjuk olvasóink figyelmét s a nagy értékű előadások megszerzését, terjesztését és ismertetését a legmelegebben ajánljuk. Ez élőadások kiváló anyagot adnak a Férfi- és Nőszövetségek által rendezendő evangéliumi összejövetelek megbeszélései számára.