Varga Béla: Makkai Sándor: Bevezetés a személyiség pedagógiájába

A személyiség pédagógia- Szép cím s már magában bíztató. Jól el is érkezett már az ideje annak, hogy a sok módszertani kísérletezés és pszichológiai alapozás után élvezzük végre a pedagógiai kutatások gyümölcsét s kissé betekintsünk oda, ahová az összes szálak vezetnek: a személyiség, az ember nevelés titkaiba, mert – mint az értekezés szerzője megjelöli – egyéb célja nem lehet a pedagógusok fáradságának, mint személyiségeket nevelni. úgy látszik, hogy a pedagógia, mint tudomány, sőt a nevelésre szolgáló, intézmények maguk is csak lassú lépéssel követték ebben a tekintetben a korszellem rohamos fejlődését hiszen az egyéniség történelmi jelentőségének előtérbe állítása tulajdonképpen már a renaissance kezdeményezése s mégis mily sok idő folyt le, hogy a tudomány maga is centrális kérdéssé, kutatásainak főtárgyává tegye ezt a nagy fontosságú problémát. Ne higyjük azonban, hogy a személyiség bevonult a pedagógiába; még kevés a száma azoknak a lelkes tudósoknak, akik belátták, hogy mindazon nagy munka, melyet a pedagógusok napjainkig végeztek, csak akkor nyer értéket, ha csak egy porszemmel is hozzájárulhat ahhoz, hogy a «személyiség» neveléseinek teoretikus alapjait megszilárdítsa. A baj csírája természetesen ott van, hogy maguk a nevelők sem voltak mindez idáig személyiségek s így nem is nevelhettek személyiségeket. A pedagógia alma matereinek még is van jellegük: «állami», «felekezeti» stb., a nevelő személyzet pedig a «hivatalos» jelleghez híven igyekszik a jellegnek megfelelő sablont tanítványaira is kényszerzubbony gyanánt ráadni. A kolozsvári egyetem pedagógiai katedráján már évtizedek óta lelkesen hirdeti Schneller professzor, hogy a nevelő feladata más nem lehet, mint hogy tanítványának egyéniségét megismerve, belőle «személyiséget» vagyis karaktert formáljon, mely etikailag teljesen meghatározva, maga is képes legyen egy «isteni cél gondolatot» megvalósítani, hogy az életbe s annak minden körülményébe belevigye azt a magas nézőpontot, mely a «humanum» fogalmában bírja értékelési alapját. A gyermekben nem eszközt kell látni bizonyos tradicionális sablonok tovább pengetésére, hanem az ő individuális sajátosságát felismerve módot kell adni neki, hogy azon az alapon, úgyszólván építse ki önmagát. A jelen értekezés szerzője Schneller tanítványa a pedagógiában, Böhmé a filozófiában. Igen helyesen észrevette, hogy a Schneller pedagógiájában kontemplált «személyiség» nagyon sok rokon vonást mutat Böhm azon önértékű egyéniségével, mely a szellemiség magaslatára felemelkedve mindent a «nemesség» szempontjából értékel s a maga zárt egyéniségében igyekszik megvalósítani azt az isteni célgondolatot (Schneller elnevezése), melynek csíráit magában érzi s melynek kialakítását feladatául tűzte ki. A Böhm által előtérbe állított aksziológiai momentumot igen ügyesen viszi be a szerző a pedagógiába s ez kölcsönöz művének eredetiséget. Igyekszik kimutatni, hogy a nevelés édés, tehát aksziológiai jellege van. Hogy milyen az értékelési álláspont, attól függ az ideál, az ideál megvalósítása pedig a nevelés célja. Ezen alapon igyekszik a nevelés célját bővebben is kifejteni, azután pedig a «személyiség» lényegét és alkatát először általában, azután a nevelőben és a növendékben külön-külön is felmutatni, ami végül arra az eredményre vezeti, hogy a nevelés a nemes értékfogalmat, az isténarcú emberideált célozza. A pedagógia a nemes értékkel foglalkozó tudomány, még pedig a nemes értéknek az emberiség ifjú generációjában való megvalósítását, illetőleg annak lehetőségieit kereső és előíró tudomány. álláspontjánál fogva igen érdekes, érthető, világos stílusban megírt tanulmány.

Kristóf György: Bevezetés a személyiség paedagógiájába – Református Szemle, 1913. márc. 7., 6. évf., 10. sz., 157-159. p.

E lap hasábjain nem egyszer jutott kifejezésre annak a nyilvánvaló nyereségnek a megállapítása, hogy teológiai fakultásunk kapcsolata a tudományegyetemmel megbecsülhetetlen eszközöket nyújt pap- és tanárképzésünk tartalmasabbá tételéhez. Igaz, hogy e kapcsolat nem olyan, mint amilyennek Eötvös József gondolta, vagy amilyennek az egész magyar protestantizmus, de kivált az erdélyi kálvinizmus méltán remélhette. De az is igaz, hogy még így is, a jelen szervezet mellett is, sokféle és jótékony szálból fonódik ez a kapocs. Az a lehetőség, hogy papjelöltjeink egyetemi rendes hallgatókként elmélyedhetnek a filozófiai tanulmányok valamennyi ágába, a nyelvi- és történeti disciplinákban: ebben a kapocsban kétségkívül a legbecsesebb összekötő fonal. Ehhez a szervezeti előnyhöz járult a személyi tényezők kiválóan kedvező volta is, különösen éppen a filozófiát illetőleg. Böhm Károly a magyar bölcseleti irodalomnak idáig legönállóbb – mert egyedül önálló – és legmélyebben szántó művelője. Személyiségének derültsége, rendszerének egyetemes mélysége kitörülhetetlen nyomot kellett, hogy hagyjon még olyan hallgatója lelkében is, ki csak amúgy távolról nézegetett bele a filozófiai tanokba. Schneller István – a paedagógiai tárgyak előadója – hasonlókép széles pillantású tudós, ki szintén egy egészen önálló felfogást, paedagógiai rendszert hirdet és hirdetett. Előadásaik nem tanokból rakódtak össze mozaikszerűleg, hanem vizsgálódásaikról adott hitvallás, tudomány volt. S e két személyiség, e két önálló rendszer – épen ez lehet nagyon is fontos a tanulmányozni szándékozó ifjúra – a legközvetlenebb, a legbensőbb szellemi rokonságban állott. A hallgató más és más szempontból, de mindig ugyan azt a dolgot látta megvilágítva. A paedagógiai elmélyedést a filozófia tanárának eszméi megkönnyítették. Viszont, a paedagógiai órák összhangzatosan illeszkedtek a Böhm nyújtotta világképhez. Csak még egy hiányzott, hogy a tanulmányozni vágyó ifjú nyugodtan dolgozhassék t. i. a szemináriumok, az a hely, hol az előadó tanárból útbaigazító mester, a mechanizáló hallgatóból pedig fejlődő tanítvány válhat, hol tudós és könyv mind csak arra valók, hogy a tanulmányozást tényleg lehetővé tegyék. Sajnos, hogy mire ez a szemináriumos rend beköszöntött az egyetemen, Böhm Károly elköltözőit az élők sorából. De tudományának benső értékét mi sem hirdeti kézzelfoghatóbban, mint az, hogy egy egész iskola keletkezett, mely az ő rendszerének alapjain munkálkodik, őt vallja mesterének. E tényezők értetik meg Makkai Sándor tanulmányát is. Makkai theol. fakultásunk növendéke volt. Tanulmánya pedig az „értekezések a kolozsvári m. kir. Ferencz József tud. egyetem paedagógiai szemináriumából” c. vállalatban jelent meg, annak második darabjaként. Tartalmában pedig Schneller és Böhm rendszerének alaptanai, rokon vonásai jutnak kifejezésre. Hogy a tanulmány gondolatmenetét röviden jellemezhessük, emlékezetbe idézzük a Schneller paedagógiai rendszerének azon alapvető tételét, hogy a nevelés eszménye lehet 1. az érzéki én, 2. a történeti én, 3. a tiszta én, a tiszta egyéniség kifejlesztése. Viszont a Böhm értékelméleti kutatásai abban csúcsosodnak ki, hogy a világot háromféleképp szokás értékelni: 1. érzéki (hedonikus), 2. értelmi (utilisztikus) és nemességi (intelligencia, ideális) szempontok szerint. Már most Makkai tanulmányának bevezetés jellegű első fejezetében tanítómestere, Schneller nyomán indulva meg a mindenkori paedagógiát illetőleg arra az eredményre jut, hogy a nevelés az a tervszerű alkotó tevékenység, mélynek célja a mindenkori emberideál megvalósítása a növendékben. Hogy pedig mi az a mindenkori emberideál, mely a paedagógia célja, az magának a nevelőnek az álláspontjától függ, azon szemponttól, mellyel a dolgokat értékeli. S ily álláspont lehet a hedonisztikus, utilisztikus és ideális értékelés. Ezek után sorra veszi a nevelés célját e három fokozaton, azaz azt vizsgálja, hogy milyen a hedonisztikus, utilisztikus és ideális emberideál? Ez okoskodás zárótétele az, hogy csakis a személyiség, azaz az intelligens egyéniség megalkotása lehet egyedül abszolút nevelői cél. A tanulmány második szakaszában éppen ennek a paedagógiai abszolút célnak, a személyiségnek az alkatát és lényegét elemzi. Az ember s elsősorban a nevelendő ontológiailag egyén. Az énből, az egyénből lehet a személyiség, ha a fejlődés rendjén átnemesül, etizálódik. Mert az egyén formai valóság, mely csíraszerű, fejlődésre hivatott. S csak annyiban fejlődhetik az egyén személyiséggé, amennyiben tehetségeit az intelligencia, a szellemiség áthatja. A magam tartalmát akarom, ez egyéniség. A magam nemes tartalmát akarom, ez a személyiség. Tehát a személyiség nem adott valóság, hanem értékjelző, eszmény, mely felé törekednünk kell a jelenti a nemes, értelmében igaz, akaratában jó és szemlélésében a szépet realizáló embert, a szellemi ént. Ezek szerint a személyiség a nevelés célja. A tanulmány harmadik része a nevelő és növendék személyiségét elemzi s azt a viszonyt, melyben e két személyiség egymásba fűződik, egymásra hat. Talán a tartalomnak ezen vázlatos jelzéséből is kiderült a Makkai tanulmányának értéke s ez az, hogy első, tudatos és részletes kísérlet arra nézve, hogy a Böhm értékelméletét összekapcsolja a neveléstan, a Schneller paedagógiájának alaptételével. A kétféle szempont rokonvonásainak kiemelése és a Böhm nemességi értékelésének a Schneller tiszta éniségére való átvitele alkalmazása: ez a dolgozat eredeti szempontja, szaktudománybeli értéke. E felvett szempontból önként következik, hogy Makkai a kidolgozásban a Böhm és a Schneller nyomdokain halad. A Böhm és Schneller elméletét követi a kezdőhöz illő szerénységgel, de épen nem szolgailag. Tételeinek, állításainak erősbítésére felhozza a szakirodalom kiválóbb termékeit és pedig oly bőséggel, amely maga is elegendő bizonyság, hogy amit mond, az nem puszta vélekedés, hanem komoly tanulmányokon nyugvó tudományos meggyőződés. Hisszük (és kívánjuk is), hogy e meggyőződés a fejlődés rendjén még több értékes művet fog alkotni. Erre az ismertetett dolgozat teljes mértékben megadja a reményt.