Jancsó Béla: Magunk revíziója Makkai Sándor új könyvéhez. – Erdélyi Fiatalok, 1931. március „

„Ami velem történik, annak sohase keressem és sohase fogadjam el külső okát addig, amíg csak egyetlen belső ok is van, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy az a valami megtörténjék.” – Makkai Sándor: Magunk revíziója Igazi fiatalnak mindig meg kell rezdüljön a belseje, ha átértékelésről hall. Az élet folyton újul, percenként változtatja külső formáit és az embernek az igyekezete, hogy ezt a harsogó tengert fogalmakkal magyarázza, ítéletekkel korlátozza, tartós külső formák medrébe szorítsa, előbb-utóbb mindig hiábavalóvá válik. Az élet kiismerhetetlen lényege maradhat ugyanaz, de külső formái folyamatosan változnak, s az embernek, hacsak azt nem akarja, hogy elmossa és elsodorja az ár, az élet magyarázatát, az életről alkotott fogalmait újra és újra revideálni, átértékelni kell, hogy megmaradhasson. Ez az átértékelés pedig mint lélektani és társadalmi feladat, elsősorban az ifjúságé, mely által korok újra meg újra megújulnak. Hol maradt az utóbbi tizenkét évben az erdélyi magyar ifjúságnak ez a szükségszerű és nélkülözhetetlen átértékítő munkája? Eltűnt a repatriáló, külföldön tanuló, s ott maradó társaival, belefúlt az itthon levők öntudatlanságába. Hol maradt az apáink generációjának ez az értékelése? Visszahúzódott önmagába, megkövült tompa szenvedésében, elsüketült az élet hangjaival szemben. Az új öntudat legnagyobb reménysége, az erdélyi irodalom, feleúton megállt s a magányos, kétségbeesett figyelmeztetések sirály-hangjai szárnyaszegetten hullottak alá. és most Makkai Sándor, Erdély református püspöke a Ref. Nőszövetség rendezésében tartott öt előadásban, mely Magunk revíziója címen az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában könyv alakban is megjelent, erős mozdulattal felszakítja a szenvedés fülledt ablakát és elkiált egy milyen régen, milyen sokban szorongó kiáltást: „Tizenkét esztendei kisebbségi sors és élet immár elegendő kellett hogy legyen annak a kötelességnek meglátására: az erdélyi magyarságnak revízió alá kell vennie élete alapvető kérdéseit… Az erdélyi magyarságnak, hogy életben maradhasson, az élet igazságára és ehhez az igazsághoz való engedelmes alkalmazkodásra van szüksége. Miért kell ezt tennie? Miért van erre szüksége? Mert azok az alapvető fogalmak és meggyőződések, amelyeket régi életéből hozott magával, többé nem fejezik ki az életet, a valóságot magát, hacsak át nem mennek az elme és a szív gyökereit megrázó revízió tüzén… Mert előítéletei vannak, melyek meddők és pusztítók, melyek miatt nem tudja felismerni és követni az önfeláldozó kötelesség és a szolgáló szeretet isteni parancsát, melyben élete, igazsága és jövendője van.” I. Az előítélet makacs és öngyilkos ragaszkodás az életről alkotott lezárt fogalmainkhoz, szemben az élet tényeivel. Az erdélyi magyar előítéletek első komplexuma a múltra vonatkozik. Ezek két ellentétes állást foglalnak el. Az egyik szerint a múlt mindenestől jó volt, a magyarságot ért történelmi katasztrófa igazságtalanság, amelyet teljesen rajtunk kívül álló tényezők idéztek elő. „Tehát semmiképpen és semmi részben nem vagyunk felelősek azért, ami történt. Mi ártatlan szenvedők vagyunk. Mi a teendője az ártatlan szenvedőnek? Várni a csodát!” „Ez a csodavárás a legszomorúbb magyar előítélet.” Még ha premisszája: a múlt egészen tökéletes volt – teljesen igaz is lenne, akkor is „az a múlt visszavonhatatlanul múlt, nincs többé és vissza nem hozható.” A másik előítélet szerint a múlt nem egyéb, mint végzetes tévedések és hibák halmaza, melyben a magyar tömegek is éppen úgy szenvedtek, mint a más nemzetiségűek. A felelősség az akkori vezetőosztályé, tehát a múlttal nem kell törődni, a jelenhez pedig egyénileg kell alkalmazkodni. Az első előítélet: strucc-politika. A második megalkuvás. A tények parancsa pedig az erdélyi magyarsághoz, mint kollektívumhoz szól, új nemzeti öntudatot követel, amivel szemben ugyanolyan öngyilkosság az is, amelyik eltokolódást jelent, az is, amelyik szétoldást. * „A tények parancsa ez: nemzeti öntudatunknak mindenképpen, bármi sorsban is, meg kell változnia, újulnia, tisztulnia.” „Nem szabad megengednünk, hogy az, ami felett ítéletet mondott az Idő, halottan is életet szimuláljon és tovább kísértsen közöttünk. A régi bűnöknek holtan kell maradniuk.” (Magyar fa sorsa.) Az öntudat revízió első lépése egy bátor kritikai szemlélet, amely meglátja és megmutatja a bűnt, amelyért a felelősséget vállalnunk kell. „A felelősség vállalása, a bűnbánat és a vezeklés a legnagyobb tett, amellyel egy nemzet a maga élethez való jogát és életrevalóságát megbizonyíthatja” De ez az önkritika megmutatja fajunk sajátos értékeit is, nem azért, hogy síremléket emeljen azoknak, de hogy öntudatosítsa, közkinccsé tegye, a jövő erejévé alakítsa. Előítélet mentesen nézve végig a magyar történelmen, annak folyása mögött a nemzeti jellem körvonalai látszanak, mely „tipikus nemzeti katasztrófák és tipikus nemzeti hősök” példáiban nyilatkozik meg. Tipikus nemzeti katasztrófák? Tipikus nemzeti hősök? A történelmi materializmus szerint kizárólag gazdasági tényezők determinálják a történelem folyását. De ők számításon kívül hagyják: ugyanaz a gazdasági helyzet, vagy ugyanaz az esemény – más és másként hat a különböző fajokra és azok más és másként felelnek erre a hatásra. Mi ennek az oka? A másik tényező: a lélek, amely egyéneken át (a nemzet is egyén bizonyos szempontból) fejeződik ki. Hogy vannak mindkét oldalról kölcsönhatások? Ez mindent bizonyít, csak azt nem, hogy egyik, vagy másik tényező nem létezik. íme Makkai megmutatja, hogy a tipikus nemzeti katasztrófák: Augsburg, Muhi, Mohács, Majtény, mind azonos nemzeti bűnök következményei. Augsburgnál az olcsó dicsőség kalandszomja, Muhinál a Kelet és Nyugat legjavától való elzárkózás, Mohácsnál a pártoskodást jóvátenni akaró halálbravúr, Majténynál a kishitű lemondás bűnei felett mondott ítéletet az Idő. és az ítélet reakciója felébredt mindig a magyar lélekben, minden tragédia a bűntudaton és bűnbánaton át kitermelte a faji erények egy-egy típusát, Augsburg után Szent Istvánt, Muhi után IV. Béla alkotó bölcsességét, Mohács után Bethlen Gábor önmérsékletét, türelmét, letörhetetlen gyakorlati életkedvét, Majtény után Széchenyi István prófétaságát, aki a nemzeti önerőben látta meg a nemzeti sors titkát: „ne keressétek határaitokon kívül javatokat és híreteket magatokban hevernek a valódi arany- és ezüst-bányák munkátlan, nyitatlan, sőt meg a legjobb magyarok előtt is ismeretlenül.” A magyar bűnök és értékek élet-halál harca folyik ma is mibennünk, s életünk-sorsunk függ attól, hogy erényeink által ^megtudjuk-e újítani nemzeti öntudatunkat. Kisebbségi sorsban, politikai hatalom nélkül utunk csak egy; a kultúra, mely nem elzárkózó, elszűkülő, de az anyaországénál egyetemesebb és mélyebben emberi kell hogy legyen. „Meg kell fosztanunk gondolkozásunkban azt, amit a „magyar” szó jelent, a földrajzi, állami, jogi, politikai meghatározóktól és magunk elé kell állítanunk azt, ami örök magyar: a lelki nemzetet.” „Mit jelent tehát ezek után reánk nézve magyarnak lenni? Az anyanyelv által kifejezett, egységbefűzött közösségben a munka, a tanulás, a fegyelem és az önzetlen szeretet értékeit kifejleszteni és gyümölcsöztetni. Az ilyen közösség öntudata megőrzi a reábízott örökséget és azt átadja gyermekeinek is úgy, hogy sohase legyenek kénytelenek kölcsön-életet élni és mégis úgy, hogy ez az élet sohase zárkózzék el az emberiség egyetemes, nagy érdekei és szolidaritása elől.” Idealista, vagy éppen individualista történeti látás az? Nem, csak biológiai és pszichológiai. II. Ezzel a látással vizsgálva kisebbségi életünk belső bajait, mindenekelőtt az „egység” problémáját veszi elő. „… Az erdélyi magyar kisebbség élete a társadalmi megszervezkedésen fordul életre, vagy halálra.” „De kevesen és nehezen akarják belátni, hogy az egység nem jelszó, még kevésbé bálvány, mely körül ünnepi táncokat kell lejteni. Az egység szervezett életet, organikus munkaközösséget jelent egyetlen célnak: a nemzeti érték önfenntartásának szolgálatában.” „… A baj az, hogy ez a természetes és magától értetődő valami ténylegesen nem létezik,” holott a történe1mi idő kényszere csak segít azon eredendő hibánk legyőzésében, hogy nem szeretünk szervezkedni. Nem az a baj, hogy ez a kérdés értelmileg nincs eléggé megvilágítva, hanem, hogy még lelkileg nem értünk meg ez igazságok számára és titkolt előítéletek állnak az útban, melyek magukban szörnyen tiltakoznak az ilyen egység ellen, mert abban egy teljes értékbeli egyenlősítést látnak, önzés, hiúság és gőg tiltakoznak – csak belül persze – az ellen, hogy mindenki embernek számítódjék. Valóságos kórság ez az anakronizmus-komplexum, melynek egyik babonája: a vérében is más embertípus, másik az állások, rangok, címek különbje, stb., s amelyből ilyen vélemények jönnek: A tanulás célja a képesítés, nem a kamara a fő, hanem a kamarásság. „Legfőbb az, hogy az ember az úriemberek közé tartozzék.” Tekintélyt csak az állás ad, a foglalkozás nem úri dolog stb. A baj nem az, hogy különbségek vannak érték szerint az emberek között, de az, hogy a különbségek most már nem érték, de régi formák szerint valók. Márpedig: „nem szabad, hogy bármiféle megkülönböztetések most is, ebben a helyzetben is megakadályozzák a kisebbségi nemzet egységes társadalmi szervezetének kialakulását,” mely „nem jelent egyformaságot, egy nívójúságot, hanem az értékek szervezett organizmusát, mely csakis az erkölcsi érték mérővesszője szerint alakulhat meg.” „… Magyar és magyar között, továbbá ember és ember között a különbségtétel, a sorrend, a feladat megállapítása csakis a jellem döntő erkölcsi értéke alapján tehető meg”, mely természetes feladatkörében „követeli meg az erkölcsi felelősség és az önzetlen jóakarat megnyilvánulását mindenkitől.” Az egység lelki alapja: a megtisztult nemzeti öntudat új erkölcse. III. „A romániai magyar kisebbség óriási többsége földművelő nép. Nem lehet kétséges, hogy a magyarság fennmaradása Erdélyben a nép fennmaradását jelenti. Az sem vitatható ma már, hogy az intellektuális pályán maradtak vagy leendők kis serege nemzeti jelentőséget csak, mint népért élő, a nép közt élő, a népet szolgáló vezetőréteg nyerhet; a tulajdonképpeni értéket, mint nemzeti lelkületet és jellemet, a nép hordozza, az intelligencia pedig a felelősséget hordozza ezért az értékért. Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a néplélek mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kiművelnie és a világ előtt is megmutatnia mindazt, amiért joga van élni a magyarságnak” A „nép” és az „úr” közötti ellentét ismét egy csomó előítélet szülötte, mely a „paraszt”-tól megtagadja az értéket, őt önzéssel, megalkuvással stb. vádolja. Makkai kimutatja, hogy a nép értékei csiszolatlanok, de ezért a csiszolatlanságért – az intelligencia a felelős. „Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lélek és jellem örökkévaló alkotóvonásai nem a tanulás és nem a helyzet, vagyon, vagy foglalkozás adta előnyök szülöttei.” önzése természetes és kívánatos ragaszkodás a sajátjához, megalkuvása ösztönös alkalmazkodás a viszonyaihoz. De a nép érzi, „hogy ő a bánya, benne terem az arany.” A magyar egység társadalmi megszervezése: „a magyar népnek, amely csak tömeg, élő orgánummá szervezése, melyben minden réteg egymásért és egymás által él.” Az erdélyi magyar demokrácia értelme, hogy a népen alapulva állítsuk be a különböző osztályokat, mint összefüggő életformákat az új erdélyi magyar egységbe. A nép egyik jelentősége: sajátos és állandó életformát és egy önálló élettartalmat jelent. Ebből nem kiemelni kell (hiszen éppen ez az életforma a termőtalaja sajátos faji értékeinknek), hanem életkörében megnemesíteni, minden téren az ő életlehetőségeiért küzdeni, a feladatok megtanácskozása és szétosztása után. „Ez az a tett, amelyre a mi nemzedékünk elhívatott és csak ebben van történelmi missziója, vagy rettenetes történelmi ítélete, ha meg nem érti, nem vállalja, lebecsüli és érzéketlenül elveti.” Másfelől a nép az erőforrás a jövő intelligencia kialakítására, melynek életében aztán a népet újra céllá kell tenni. Erőteljesen hangsúlyozza Makkai a magyar munkássághoz való közeledés kötelességét. Majd így folytatja: …én azonban azt hiszem, hogy a szociáldemokráciának egyoldalúan a munka jogára alapított törekvése a munkáslélek előítéletévé lett és éppen ezért ezt az erkölcsi alapot csak egy más alapon szerezheti vissza. Ez pedig csakis a magyar nemzeti kisebbség szervezett életközössége lehet, melyben a magyar munkás is megtalálja a maga nagy erkölcsi kötelezettségének lendítő erejét és viszont az élethez való jogainak respektálását is.” A társadalmi megszervezkedés másik fontos kérdése: az önfenntartás. ,,… Másfélmillió embernek van és kell hogy legyen önereje arra, hogy minden anyagi és szellemi szükségletéről önkörében tudjon gondoskodni.” Az anyagi önfenntartás kérdései az összeomlás veszélyével sürgetik az új alapot: a kevesek mértéktelen és célszerűtlen, sokszor visszaélő megterhelése helyett a közös és arányos teherhordozást, amely a szükségletek előzetes megállapítása és a lehetőségek felmérése után a legcélszerűbben történjék. (Elképzelhető-e másként pl. a minket legközelebbről érintő diáksegélyezési kérdés intézményes megoldása?) „A kérdező jövendő” c. utolsó fejezet az ifjúság problémájával foglalkozik. Teljes egészében ide kellene iktatnunk ezt a formailag, tartalmilag egyaránt remek részt, melynek megállapításaira még visszatérünk. Az ifjúság kérdése részben a nevelés kérdése. Itt is le kell számolnunk azzal az előítélettel, hogy a mai iskola bajai mind külső okokból származnak. Kötelesség harcolni a külső bajok ellen a jogok megadásáért, de nem szabad a felelősséget pusztán ezekre tolni, mert a nevelés belső szelleméért bármilyen iskolában az erdélyi magyarság a felelős. Márpedig tartalmi tekintetben a háborúelőtti magyar nevelés mély revízióra szorul. Három alapelve: a nemzeti érzés meggyökereztetése, a természettudományos szellem világmagyarázata és az erkölcsi idealizmus életszemlélete, melyek a magunk helyén és körében egységgé harmonizálva, egységes szép eredményt hozhattak volna, összhangtalanul szörnyű dilemmába kerültek egymással és – a világháború katasztrófája a végítéletet mondta ki, mert ezeket az eszményeket üres szavaknak láttatta, amelyekkel ellenkeznek a tények. A nemzeti érzés emberpusztító frázisai, a természettudományos világnézet az anyagiasság szörnyű tombolása, az erkölcsi idealizmus az önzések takarása miatt gyanússá és hatástalanná vált, mert hirdetőik kompromittálták életükkel és tetteikkel a szavaikat. Itt van a baj, s nem ez eszmények igazságában. Ha tehát az ifjúságot igazi tartalmukra rá akarjuk ébreszteni, elsősorban bennünk kell visszanyerjék ez eszmények igazi tartalmukat. A nevelés problémája is a magunk revíziójához vezet – fejti ki Makkai Sándor. „Tudjuk mi úgy szeretni az ifjúságunkat, hogy érettük gyűlölni tudjuk a saját bűneinket és az ő életükért magunk is megújuljunk? Ez a mi nevelésünk revíziójának titka.” „Nem a tudós pedagógia receptjei fogják a mi ifjúságunkat megmenteni és jövendőnket biztosítani, hanem az, ha meghalljuk és megfogadjuk a tanítványokhoz intézett szózatát Krisztusnak: Hozzátok őt ide hozzám!” V. E néhány idézet pusztán vázát adja a nagyszerű könyvnek, alapvető szempontjait: a reflektorfényt, mely keresztültör legégetőbb gyakorlati kérdéseink bozótjain. és aki a matéria hatalmán túl hisz a lélek hatalmában, annak lesz bátorsága beismerni: a nem revideált erdélyi magyar öntudat igenis okozott annyi pusztulást, mint bármely külső tényező! Mi érezzük, hogy az élet erői egyéni erők végtelen tömegéből tevődnek össze és bizonnyal egyének hibája az erők dekadenciája. A rejtelmes Irányító, vagy Végzet ott van a lelkek mélyén, tőle jön a pusztulás és tőle jön az emberibb élet. Makkai kürtszóval ébreszti a rejtelmest: ” …Ami velem történik, annak sohase keressem és sohase fogadjam el külső okát addig, amíg csak egyetlen belső ok is van, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy az a valami megtörténjék.” és amikor így vallott a kollektív erdélyi magyar lelkiismeret mellett, vállalt is egyben: „Tudom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni még ma is nagyon kényes és nehéz. Két oldalról is félreérthető. De semmi sem lehet akadálya a kötelesség teljesítésének, az élet pedig sürgeti ennek a kötelességnek teljesítését.” Nem pozitív program – mondhatják egyesek, „csak” módszertan. De ez a módszertan új lélek, amely gazdag vegyi rokonságokkal fogja az új programot maga köré kristályosítani. Ha aktuálisabb lett volna köznapi értelemben, múló jó tanácsokat adhatott volna. és nem azt szeretném hangsúlyozni, ami pedig szintén döntően nagy ebben a könyvben: hitvallását az igazi erdélyi magyar demokrácia mellett, de szavakba önteni valahogy azt a mulandónál nagyobbat, amit tett, amikor az erdélyi magyarság sorsát ráhelyezte az egész erdélyi magyarság és minden erdélyi magyar felelősségére és kimondta a sorsdöntő, ítélő, vagy felemelő igét: Magunk revíziója. VI. Ilyen jelentős szót kisebbségi életében az erdélyi magyarság még nem hallott. Az egész magyarság is csak egyet még a történelmi változás óta: a Szabó Dezső szavát. Az ő új magyar ideológiája (1923) és a Makkai Magunk revíziója lélek-testvérek. Más a kiindulásuk: Szabó Dezső a sajátos mai magyarországi helyzetből indul ki és történelmi, gazdasági, szociológiai revízió útján eljut a magyar paraszthoz és az ősi magyar lélekhez, aminthogy Makkai Sándornak kisebbségi helyzetünkből fakadt, egészen sajátos felépítésű lelki revíziója eljut a néphez & eljut

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük